1989
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Bp-i tárgyalásai után Karsten Voigt tekintélyes nyugatnémet szociál­demokrata politikus kijelenti: rövid időn belül el­hagyhatják Mo-ot az NSZK-ba áttele­pülni szándékozó NDK-állampolgárok. szeptember 3. — Bp-en 2500 keretnémet állampolgárral megtelik a csillebérci úttörőtábor, ezért az újonnan érkezőket buszokkal Zánkára szállítják.

A Fővárosi Tanács 17%-kal emeli a bp-i pedagógusok fizetését.

Papp László nagyváradi ref. püspök e napi hatállyal felfüggeszti állásából Tőkés László temesvári lelkészt. szeptember 4. Tőkés az eljárást törvénytelennek tartja. október 14.

A Külügyminisztérium az augusztus 18-án kelt csehszlovák jegyzékre adott válaszában meg-alapozatlannak minősíti a bős–nagymarosi vízlépcső építésének leállítása esetén kilátásba helyezett csehszlovák kártérítési igény tárgyalások nélküli meghatározását, s a magyar javaslatok megfontolására és érdemi tárgyalásokra szólítja fel a csehszlovák kormányt. szeptember 6. szeptember 25.

Bp-en éjfélkor áttérnek a hétjegyű telefonszámok használatára.

Szlovákiában a magyar tannyelvű alapiskolák száma a magyar iskolák 1950. évi újbóli megnyitása óta a legalacsonyabb: az 1989/90-es tanévben mindössze 245 magyar alapiskola nyílik. A magyar alapiskolákat 48 756 tanuló látogatja; szlovák alapiskolákba 16 742 magyar gyermek jár, a magyar nemzetiségű alapiskolások 25,6%-a.

Az oldal tetejére szeptember 2.

Megkezdődik az MSZMP reformköreinek országos tanácskozása. szeptember 3. Németh Miklós kormányfő, az MSZMP Elnökségének tagja felszólalásában a radikális reformok mellett kötelezi el magát. Elmondja, hogy a KB azt szeretné, ha a köztársasági elnököt mielőbb, de legkésőbb a parlamenti választásokkal egy időben válasszák meg.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke felszólal az erdélyi körök országos tanácskozásán. Szűrös felhívja a figyelmet arra, hogy román részről burkolt katona fenyegetés fogalmazódott meg, és arról is beszél, hogy elkerülhetetlennek látszik a kettős állampolgárságról szóló magyar–román egyezmény felmondása.
Baloldali tömörülés létrehozását sürgeti a Münnich Ferenc Társaság. — A szervezet közgyűlését levélben üdvözli Grósz Károly, az MSZMP főtitkára.

Országos tanévnyitót tartanak az újraindult Fasori Ev. Gimnáziumban. Glatz Ferenc művelődési miniszter az ünnepségen az új oktatási törvény tervezetéről, az állami iskolamonopólium felszámolásáról, a magán- és felekezeti iskolák alapításának lehetőségéről beszél. A miniszter bejelenti: a művelődési tárca hároméves tervet dolgozott ki, amelynek alapján 70–100%-kal emelkedik a pedagógusok bére. Az elkövetkező egy év során 60%-kal nő a tanárok fizetése, és ezen belül már januárig 20%-kal emelik bérüket. — A tanévnyitót az MTV egyenes adásban közvetíti.

E tanévtől a bp-ferencvárosi Mester Utcai Általános Iskolában megkezdik a cigány nyelv fakultatív oktatását.

Bp-en a Boráros tér–Nagykörút–Moszkva tér útvonalon megszűnik az autóbusz-közlekedés.

Az oldal tetejére szeptember 3.
Az MSZMP reformköreinek országos tanácskozásán hangsúlyozzák: olyan pártot akarnak teremteni, amely szakít az államszocializmussal és a bürokratikus központosítással. Sürgetik, hogy a pártkongresszus változtassa meg az MSZMP nevét.

A Külügyminisztérium hivatalosan cáfolja azokat a bonni jelentéseket, amelyek szerint Mo-ról másnap humanitárius alapon Nyugatra utazhatnak az NDK-menekültek. szeptember 7.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára hivatalos látogatásra Finnországba utazik. — Grósz megbeszélést folytat Pertti Paasióval, a Finn Szoci­áldemokrata Párt elnökével, külügymi­niszterrel és Ilkka Suominennel, a Nemzeti Koaliciós Párt elnökével, ke­reskedelmi és ipari miniszterrel. Grószt fogadja Harri Holkeri kormányfő és Mauni Koivisto államfő.

A Kereskedelmi Minisztérium nem járul hozzá további rubelviszonylatú exportkötésekhez s nem engedélyezi a jövőre esedékes szállítások ez évi teljesítését, mert rendkívül magas a magyar aktívum a Szu-val szemben.

Az oldal tetejére szeptember 4.

A politikai egyeztető tárgyalások során középszinten megállapodnak abban, hogy a módosított alkotmány mondja ki: a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus elvei egyaránt érvényesülnek. szeptember 6.

Az MSZMP-hez megérkeznek a Szu-ból azok az iratok, amelyek főként Nagy Imre 1930 és 1941 közötti emigrációs tevékenységével foglalkoznak.
Belgrádban megkezdődik az el nem kötelezett országok IX. csúcskonferenciája. — A tanácskozásra első alkalommal Mo-ot is meghívják; a magyar küldöttséget Horn Gyula külügyminiszter vezeti.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Tom King, Nagy-Britannia védelmi minisztere. — King Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszterrel tárgyal.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Jan Martenson, az ENSZ főtitkárhelyettese.

A temesvári ref. egyházközség presbitériuma érvénytelennek nyilvánítja Tőkés László lelkész felfüggesztését, és Papp László püspök lépését törvénytelennek minősíti. október 14.

Lipcsében (NDK) az addigi evangélikus templomi demonstrációk utcára vitelével megkezdődnek a később rendszeressé váló „hétfői tüntetések”. szeptember 10.

Az oldal tetejére szeptember 5.
Az MSZMP PIB figyelmeztetésben részesíti Tabajdi Csabát és visszaállítja osztályvezető-helyettesi jogkörének gyakorlását. — Grósz Károly megerősíti, hogy az MSZMP kongresszusán visszavonul a főtitkári posztról.

Az MDF Elnöksége követeli, hogy a kormány az átmeneti időszakban függessze fel az állami vagyon elidegenítését, s haladéktalanul hozza nyilvánosságra az eddigi szerződések dokumen-tumait.

Mo és Chile diplomáciai úton (bécsi nagy­követségük útján) megállapodnak fő­konzulátusok kölcsö-nös létesítéséről fő­városaikban.

Az oldal tetejére szeptember 6.
A háromoldalú politikai tárgyalások középszintű fordulóján Pozsgay Imre, az MSZMP Elnökségének tagja bejelenti: a párt az új parlamentnek hajlandó elszámolni vagyonával.

A bős–nagymarosi beruházás magyar kormánybiztosa szerint ökológiai ka­tasztrófával fenyeget a legújabb csehszlovák építési terv, amelynek alapján Somorja közelé­ben el akarják terelni a Dunát.

Az oldal tetejére szeptember 7.

A kormány szóvivője szerint néhány napon belül haladás várható az NDK-menekültek ügyében. szeptember 10.

Hivatalos baráti látogatásra Mo-ra érkezik José Eduardo dos Santos, az angolai MPLA-Munkapárt elnöke, az Angolai Népi Köztársaság államfője. — Dos Santos tárgyal Stra­ub F. Brunóval, az ET elnökével és Nyers Re­zsővel, a MSZMP elnökével; megbeszélést folytat Németh Miklóssal, az Mt elnökével.

Az oldal tetejére szeptember 8.
Horn Gyula külügyminiszter kijelenti, hogy Mo elkötelezettsége a VSZ-hez nem sértheti az ország más, egyetemes nemzetközi szerződéshez fűződő érdekeit.

Carlos Andrés Perez, Venezuela köztársasági elnöke hivatalos látogatásra Bp-re érkezik. — Perez tárgyal Straub F. Brunóval, az ET elnökével és Nyers Rezsővel, az MSZMP elnökével.

Az oldal tetejére szeptember 9.
Az MSZMP reformköreinek koordinációs tanácsa szorgalmazza, hogy vonják felelősségre azokat, akik a pártvagyonnal kapcsolatos manipulációkkal rontották az MSZMP hitelét és választási esélyeit.

Dobos László szlovákiai magyar író, a Magyarok Világszövetsége társelnöke a Magyar Nemzet c. napilapban „A nemzetiségi jog nem adomány” címmel közli Pozsgay Imre államminiszterhez írott nyílt levelét, amelyben Dobos a magyarországi szlovákság helyzetéről kibontakozott vita kapcsán a szlovák kisebbség helyzetének „példaértékű” rendezését kéri Pozsgaytól.

A II. János Pál pápa által 1989. július 26-án kinevezett Ján Sokolt beiktatják a nagyszombati főegyházmegye érseki székébe.
Az oldal tetejére szeptember 10.

A magyar kormány hivatalosan bejelenti, hogy szeptember 11-én 0 órától engedélyezi az országban tartózkodó keletnémet állampolgárok kiutazását nyugati országokba is. (A kormány ezzel a lépéssel ideiglenes jelleggel felfüggeszti az 1969-ben kötött magyar–NDK kormányközi megállapodás vonatkozó pontjait. szeptember 12.) — Helmuth Kohl, az NSZK kancellárja köszö­netét fejezi ki a magyar kormánynak az NDK-menekültek ügyében hozott humanitárius döntésért. — A menekültek kiutazása még éjfél előtt megkezdődik. szeptember 11. Ekkor mintegy 60 ezer NDK-állampolgár tartózkodik Mo-on.

Nyers Rezső, az MSZMP elnöke úgy nyilatkozik, hogy ha a sztálinisták és az ultrareformerek nem fogadják el az MSZMP új programját, akkor ki kell lépniük a pártból, még ha az a szakadás veszélyével jár is. szeptember 13.

Az NDK legerősebb ellenzéki szervezeteként megalakul az Új Fórum. szeptember 19. — A Fórum kiáltványát néhány hét alatt mintegy százezren írják alá.

Az oldal tetejére szeptember 11.
A kormány döntése alapján délutánig körülbelül 6500 keletnémet távozik Mo-ról Ausztriába.

A TIB ülést tart a Budai Vigadóban. Elhatározzák, hogy a forradalom történetével foglalkozó tudományos intézetet, a korábbi tervekkel ellentétben, nem Nagy Imréről, hanem az 1956-os forradalomról nevezik el.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Az NDK Külügyminisztériuma a magyar külügyi tárcához intézett jegyzékében úgy véli, hogy az NDK-állampolgárokkal kapcsolatos magyar eljárás a nemzetközi jogi szerződések egyértelmű megsértése. Az NDK elvárja a magyar döntés azonnali visszavonását. — Horn Gyula külügy-miniszter Mo számára elfogadhatatlannak és sértőnek minősíti a keletnémet hírügynökség tudósítását, amely szerint Bp anyagi támogatásért cserébe engedte kiutazni az NDK-állampolgárokat.

Lengyelországban Tadeusz Mazowiecki vezetésével hivatalba lép a szovjet blokk első nem kommunista vezetésű és többségű koalíciós kormánya. A 24 kormánytagból 11-et a Szolidaritás ad, a kommunista párt 4-et, köztük a meghatározó hadügyit és belügyit.

Az oldal tetejére szeptember 13.
Az MSZMP KB megvitatja a párt új alapszabályának tervezetét. Elfogadják a SZOT elnökének és főtitkárának lemondását KB-tagságáról. — Megszünteti tevékenységét az MSZMP országházi bizottsága.
Az SZDSZ alapos vizsgálatot követel az Ápisz részvénytársasággá alakítása ügyében, mert attól tart, hogy az új tulajdonosok a valós piaci érték töredékéért jutottak hozzá a jól működő állami vállalat részvényeihez.

Pécsett kezdeményezik Aczél György ogy-i képviselő visszahívását.

Az oldal tetejére szeptember 14.

A TIB nyilatkozatban követeli október 23-a nemzeti ünneppé és egyben munkaszüneti nappá nyilvánítását.

Szűrős Mátyás, az Ogy elnöke küldöttség élén egyhetes látogatást kezd az USA-ban. — Szűrös megbeszéléseket folytat a törvényhozás, a kormányzat és az üzleti élet képviselőivel. New Yorkban találkozik Javier Perez de Cuellar ENSZ-főtitkárral.

Bemutatják Kardos Ferenc Iskolakerülők c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 15.

A háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon a kormányzó párt küldöttsége megígéri: az MSZMP nyilatkozatot tesz közzé arról, hogy vagyona mekkora hányadáról hajlandó lemondani, s ingatlanjainak egy részét mikor adja át a kormánynak. — A felek megegyeznek, hogy az eredetileg tervezett 35 millió helyett 100 millió Ft-ot fordítsanak a választások előkészítésére.

Németh Miklós, az Mt elnökek találkozik a magyar katolikus egyház vezetőivel. A kormányfő fel­kéri a főpapokat, vegyenek részt az Országos Vallásügyi Tanács munkájában. szeptember 20.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Időközi képviselőválasztást tartanak Zala megye 2. számú egyéni választókerületében. A győztes Marx Gyula, az MDF, az SZDSZ és a FIDESZ közös jelöltje.

Megalakul a Demokratikus Magyarországért Mozgalom. Ideiglenes elnökké Pozsgay Imrét, főtit-kárrá Gazsó Ferencet választják.

Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter felszólal a Magyar Néphadsereg párt-értekezletén. A miniszter úgy vélekedik: az MSZMP szervezeteinek fokozatosan kell kivonulniuk a hadseregből.

Keszthelyen felavatják a felújított Festetics-kastélyt.
Az oldal tetejére szeptember 17.
A Világbank jelentést tesz közzé a mo-i gazdasági helyzetről. Eszerint a magyar gazdasági reformok utóbbi egy éve vegyes eredményeket hozott. Deklarálják: a Valutaalappal egyetemben csak úgy tudnak folyamatos támogatást nyújtani Mo-nak, ha összehangolt tervek készülnek az átalakításra, független jegybank működik, és kereskedelmi bankok segítik a vállalkozásokat.

Befejeződik a MÚOSZ kétnapos közgyűlése. Elnökké Róbert Lászlót, főtitkárrá Bencsik Gábort választják.

Bp-en kezd tárgyalásokat az EK Bizottságának külkapcsolatokért és kereskedelempolitikáért felelős tagja, Frans Adriessen. szeptember 18.

Az oldal tetejére szeptember 18.

Lezárul a nemzeti kerekasztal-tárgyalások első szakasza. Megállapodás születik az ún. sarkalatos közjogi kérdésekben. szeptember 19. Az egyez­ményt az SZDSZ és a Fidesz képviselpi nem írják alá. — Az MSZMP elfogadja az EKA ja­vaslatát, hogy az alkotmánymódosítás hatálybalépésével mondjon le az ET, ezt követően pedig az Ogy elnöke lássa el az államfői te­endőket, egészen a köztársasági elnök megvá­lasztásáig. (Az SZDSZ és a Fidesz épp azért nem látja el kézjégyével az egyezményt, mert az le­hetővé teszi, hogy az államfőt már a parlamenti választások előtt megválasszák.) — Az MDF jegy­zéket csatol a megállapodáshoz, amelyben to­vábbi tárgyalásokat sürget.

Pozsgay Imre, az MSZMP Elnökségének tagja bejelenti: a párt az év végéig 2 milliárd forint értékű vagyont ad át a kormánynak. szeptember 22.

Az Mt úgy dönt, hogy 60 ezerről 40 ezerre csökkenti a Munkásőrség létszámát. szeptember 26.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Mose Arensz, Izrael Állam külügyminisz­tere. — Arenszt fogadja Horn Gyula, az MSZMP PIB tagja, külügy­miniszter. — Aláírják a két állam között 1967-ben megszakadt diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintű helyreállításáról szóló okmányokat.

Prágában újabb magyar-csehszlovák szakértői megbeszélések kezdődnek a bős–nagymarosi vízlépcső nemzetközi jogi vonatkozásairól. szeptember 19. — A beruházás kormánybiztosa beszámol arról, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium az eredeti tervek szerinti építkezés mellett van, míg a kormány több tagja és a szakértők ellenzik azt.

Életbe lépnek az új, egységes devizaszámlák, amelyeken a pénz eredetének vizsgálata nélkül lehet elhelyezni konvertibilis valutát. — A konvertibilis valuta 90%-át ezentúl Citycorp utazási csekkekben szolgáltatják ki a Nyugatra készülő turistáknak, mert a MNB-nek nincs elegendő valutája készpénzben.
Kétnapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Robert Mosbacher, az USA kereskedelmi minisztere. — Mosbachert fogadja Németh Miklós, az MSZMP KB Elnökségének tagja, az Mt elnöke.
Négynapos hivatalos látogatásra az NSZK-ba utazik Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter.
Hivatalos baráti látogatásra az Indiai Köztársaságba utazik Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter.
Az oldal tetejére szeptember 19.
Az SZDSZ ismételten követeli, hogy az Ogy zárolja az MSZMP, a Munkásőrség és a SZOT vagyonát.

Prágában eredmény nélkül érnek véget a bős–nagymarosi vízlépcsőről tartott szakértői tár-gyalások. szeptember 25. — A kormány beruházást ellenőrző társadalmi bizottsága azt javasolja: ne építsék meg a nagymarosi vízlép­csőt, de folytassák a bősi munkálatokat.

Az NDK-ban a hatóságok elutasítják az Új Fórum bejegyzési kérelmét. szeptember 25.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Németh Miklós kormányfő fogadja az ev. egyház, a MIOK és a Szabadegyházak Tanácsa meg-bízottait. Az egyházak képviselői készek részt venni az Országos Vallásügyi Tanács munkájában.

A politikai egyeztető tárgyalások újabb középszintű megbeszélésén nyilatkozatot fogadnak el az állami vagyon értéken aluli kiárusítása ellen. szeptember 28.

Berecz János felszólal az MSZMP megújulásáért létrejött mozgalom tanácskozásán. Berecz úgy véli: a kongresszuson a pártnak egyaránt el kell határolódnia a bolsevik típusú megoldástól, a reformanarchiától, valamint azoktól, akik fel akarják adni a szocializmust.

Az oldal tetejére szeptember 21.
A kormány a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon aláírt megállapodásnak megfelelően elfogadja a sarkalatos törvényeket, amelyeket sürgősségi indítvánnyal terjeszt az Ogy elé.

Horn Gyula külügyminiszter New Yorkba utazik az ENSZ Közgyűlésének XLIV. ülésszakára. szeptember 29. — Ott-tartózkodása során Horn találkozik James Baker amerikai külügy-miniszterrel, aki kijelenti, hogy az USA nem akar Közép-Európában instabilitást.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Ülést tart az MSZMP parlamenti képviselőcsoportja. A KB titkára bejelenti, hogy a párt ingatlanvagyonának értéke több mint 7,5 milliárd forint.*

Az Mt Egyházpolitikai Titkárságának vezetője 16 mo-i egyház képviselője előtt kijelenti: a kormány alkotmányos alapelvnek tartja, hogy hazánkban egyetlen egyházat, felekezetet, vallási közösséget se érjen hátrányos megkülönböztetés.

Szovjet–amerikai külügyminiszteri tárgyalások kezdődnek Washingtonban. — A Szu bejelenti: kész megkötni a START-egyezményt akkor is, ha egyidejűleg nem születik megálla­podás az űrfegyverek eltiltásáról. A felek egyetértésre jutnak a nukleáris robbantá­sok ellenőrzésének, valamint a hadgya­korlatok előzetes bejelentésének kérdé­sében.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Litvánia törvénytelennek minősíti az ország 1940-es szovjet annektálását. november 11.

Az oldal tetejére szeptember 24.

Az SZDSZ aláírásgyűjtést kezdeményez négy kérdés népszavazásra bocsátása érdekében: 1. Kivonuljon-e az MSZMP a munkahelyekről? 2. Elszámoljon-e az MSZMP a vagyonáról? 3. Fel-oszlassák-e a Munkásőrséget? 4. A szabad választások után vagy azt megelőzően válasszák-e a köztársasági elnököt? október 13.

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke, Anders Björck úgy nyilatkozik, hogy Mo az elsők között kaphatja meg a kilencvenes években a teljes jogú tagságot a nyugat-európai szervezetben.
Román katonák menekülteket üldözve behatolnak magyar területre.
Az oldal tetejére szeptember 25.

Történetének utolsó ülését tartja a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága. A testület a kongresszusi beszámolóról (október 6.), a párt programnyilatkozatáról és a háromoldalú tár-gyalásokról tanácskozik, és állásfoglalást készít elő a nemzeti megbékélésről.

Pozsonyban újabb csehszlovák-magyar szakértői tárgyalások kezdődnek a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerről. október 4. — Az ökológiai kérdéseket illetően továbbra sem közeledik a két fél álláspontja.

Lipcsében több ezres „hétfői demonstrációt” tartanak a Miklós-templomi békeájtatosság után. szeptember 30.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Összeül az Ogy. szeptember 28. Az első ülésnapon a képviselők elfogadják az 1989: XXVIII. tc.-et a külföldre utazásról és az útlevélről; a XXIX. tc.-et a ki- és bevándorlásról. (Már nem korlátozzák a külföldi tartózkodás idejét, és alapvető emberi joggá nyilvánítják a kivándorlást.) — A második ülésnapon elfogadják a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvényt módosító 1989: XXIV. és XXV. tc.-et.

Pozsonyban a környezetvédelmi szakemberek megbeszélései ismét holtpontra jutnak a bős–nagymarosi vízlépcsőről.

A Békés megyei munkásőrök fegyveres megtorlással fenyegetőznek, ha nem fejeződik be az „ellenforradalmi zendülésre való uszítás”. szeptember 29.

Az egészségügy katasztrofális helyzetének javításáért tüntetnek a minisztérium épülete előtt az ápolók és ápolónők.

Brüsszelben 24 tőkés ország képviselői újabb értekezletet tartanak a mo-i és a lengyelországi reformok támogatásáról. október 3.

New Yorkban Horn Gyula külügyminiszter olasz kollégájával, Gianni De Michelisszel megállapodik abban, hogy magyar, olasz, osztrák és jugoszláv részvétellel kormányszintű találkozót tartanak Bp-en az új kelet-közép-európai együttműködés alapjainak lerakásáról. november 11.

Vietnam bejelenti, hogy az utolsó csapatait is kivonta Kambodzsából.*

Az oldal tetejére szeptember 27.

Az MTA antropológiai bizottsága nyilatkozatot tesz közzé, amelyben kétségét fejezi ki, hogy Petőfi Sándor földi maradványait ta­lálta meg Morvai Ferenc expedíciója a Sz­u-ban, Barguzinban. november 7.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Az Ogy nyilatkozatban ítéli el Mo részvételét Csehszlovákia 1968. évi katonai megszállásában.

Király Zoltán képviselő a Parlamentben élesen bírálja az MSZMP-t és más szervezeteket, amelyek, úgymond, valóságos vagyonmentési akciót folytatnak.
Az oldal tetejére szeptember 29.

A Fidesz és az SZDSZ tüntetést szervez a Munkásőrség Országos Parancsnoksága előtt. A résztvevők a Munkásőrség feloszlatását követelik. — A Munkásőrség elleni demonstrációk országszerte folytatódnak. október 4.

Horn Gyula külügyminiszter New Yorkban a keletnémet menekültek ügyéről tárgyal az NDK külügyminiszterével.*

A Magyar Október Párt az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, Rácz Sándor személyében állít köztársaságielnök-jelöltet.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Mário Soares portugál köztársasági elnök. — Soares tárgyal Nyers Rezsővel, a MSZMP elnökével és Németh Miklóssal, az MSZMP KB Elnöksége tagjával, az Mt elnökével.
Kalevi Sorsa, a Finn Szociáldemokrata Párt elnöke, parlamenti elnök kétnapos látogatásra Mo-ra érkezik. — Sorsa találkozik Szűrös Mátyással, az Ogy elnökével.

Robert Runcie canterburyi érsek a Vatikánba látogat. október 2.

Az oldal tetejére szeptember 30.
Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága.

Fekete János, az MNB első elnökhelyettese hazaérkezik a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank washingtoni közgyűléséről. Fekete kijelenti: Mo csak akkor számíthat a nemzetközi pénzintézetek további kölcsöneire, ha a reform folytatása mellett sikerül megállítani az adósságállomány növe-kedését.

Háromoldalú megállapodás születik a prágai NSZK-nagykövetségre bejutott keletnémet állampolgárok távozásáról. október 1.