1989
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Az MSZMP és az ÚMF képviselői tanácskozó fórum létrehozását javasolják a politikai és társadal-mi szervezetek párbeszédének megkezdésére.

Az Ogy bős–nagymarosi ad hoc bizottsága háromórás vita után úgy foglal állást: nincs szükség arra, hogy a parlament március folyamán napirendjére tűzze a vízlépcső témáját.

Bp-en országos tagtoborzó nagygyűlést tart a szerveződő Magyarországi Szociáldemokrata Párt.

Kiszabadul Baracskáról az utolsó 73, korábban börtönbüntetésre ítélt katonaiszolgálat-megtagadó; legtöbbjük a Jehova Tanúi vallási közösség tagjai.

A magyar–szovjet határon négy határátkelőt nyitnak meg a kishatármenti személyforgalom számára. 1990. március 12.

Az oldal tetejére március 2.

Németh Miklós, az Mt elnöke kétnapos hivatalos látogatásra Moszkvába utazik. március 3. — Németh tárgyal Nyikolaj Rizskov miniszterelnökkel, és szűk körű tanácskozást folytat Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával. Gorbacsov a mo-i változásokkal kapcsolatban hangsúlyozta: „Minden hatalmon levő kommunista párt maga oldja meg feladatait, […] ez kikezdhetetlen elv.”

Elmarad az MSZMP és az MDF képviselőinek megbeszélése, mert az MDF csak végleges programjának elkészítése és állandó elnökségének megválasztása után akar tárgyalóasztalhoz ülni az állampárttal.

Az ÚMF és a KISZ képviselői a monolitikus, egypártrendszerű berendezkedésből a többpártrendszerű, parlamentáris demokráciába vezető átmenetről folytatnak eszmecserét.
Az Ogy megszünteti a feddhetetlenségi igazolást; a büntetlen előélet igazolására a hatósági erkölcsi bizonyítvány szolgál.

Nyilvánosságra hozzák a Mecseki Szénbányák szerkezetátalakítási programját. A tervezet szerint három év alatt 3000 embert küldenek el a vállalattól. Az elképzelést támogatja az ipari és a pénzügyminiszter, továbbá az OTh elnöke.

Olaszország 200 milliárd líra (160 millió dollár) értékű kormányhitelt nyit meg Mo-nak.

Magyar konzulátus nyílik a kanadai Vancouverben.

Bemutatják Rózsa János Ismeretlen ismerős c. filmjét.

Az EK környezetvédelmi miniszterei a Földet övező, veszélyeztetett ózonréteg védelmében célul tűzik az „ózonfaló” klór-fluor-karbon (CFC) gyártásának teljes megszüntetését az évszázad végéig. március 10.

Az oldal tetejére március 3.
Németh Miklós, az Mt elnöke moszkvai látogatásáról hazatérve kijelenti: a szovjet vezetők támogatják a magyar reformprogramot.
Az MSZMP és az MSZDP képviselői az új választási törvényről és az alkotmányról tárgyalnak.

Felmentését kéri tisztéből Kállai Gyula, a HNF elnöke. A HNF OT Kállai lemondását elfogadja. április 14.

A Hajdú-Bihar megyei ogy-i képviselőcsoport rendkívüli ülésén javasolják: az MSZMP kezdeményezze Szűrös Mátyás KB-titkár jelölését az Ogy elnöki tisztére. március 7.

Mo, hat másik állammal együtt, hivatalosan felkéri az ENSZ-t, hogy Emberi Jogi Bizottsága útján végezzen vizsgálatot Romániában az emberi jogok érvényesülésének helyzetéről. március 9.

Tiltakozó nagygyűlést tartanak Bp-en Václav Havel cseh drámaíró és társai bebörtönzése ellen.

Megalakul a Magyar Orvosi Kamara. Az új testülethez a 33 ezer magyar orvos közül 11 380 csatlakozik.

Az oldal tetejére március 4.

A nemzeti kerekasztal-tárgyalások előkészítése érdekében az MSZMP képviselői Fejti György vezetésével külön-külön megbeszélést folytatnak a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, a Münnich Ferenc Társaság, valamint az FKgP küldöttségével. március 5.

Az 1988 novemberében újjáalakult FKgP zászlóbontó nagygyűlést tart Bp-en és Debrecenben.

Az oldal tetejére március 5.
Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja nyilatkozatot ad az MTV-nek. Nyers úgy fogalmaz, hogy szerinte nem jelentene pártszakadást, ha a hagyományos értelemben vett szocializmus hívei kiválnának az MSZMP-ből.

Az MSZMP tárgyalóküldöttsége a MISZOT, a Magyar Néppárt, valamint az MDF képviselőivel ta-nácskozik. március 6.

Palotás Jánost választják meg a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) új elnökévé.
Várkonyi Péter külügyminiszter Bécsben külön-külön megbeszélést folytat Eduard Sevardnadze szovjet és James Baker amerikai külügyminiszterrel.

Londonban háromnapos ózonvédelmi világértekezlet kezdődik. — Mo bejelenti csatlakozását az 1987. évi montreali egyezményhez, amely a klór-fluor-szénhidrogén-vegyületek gyártásának 50%-os csökkentését írja elő az ezredfordulóig. március 10.

Az oldal tetejére március 6.

Az MSZMP és az SZDSZ képviselői Bp-en megbeszélést folytatnak a politikai helyzetről.

Ülést tart az Mt. Felállítják a kormány Világgazdasági Tanácsadó Testületét.

Huszár István, a HNF OT főtitkára kijelenti, hogy a Népfrontnak a jövőben a pártoktól függetlenül, önálló arculatú társadalmi szövetségként kell működnie.
A SZOT felfüggeszti alapszabályát, hogy megkezdődhessen a szakszervezeti szövetség kiépítése.
Berecz Frigyes ipari miniszter hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazik. — Berecz találkozik az üzleti élet képviselőivel.
Bécsben megnyílik a VSZ és a NATO tagállamainak tanácskozása az európai hagyományos haderők és fegyverzetek csökkentéséről.
Az oldal tetejére március 7.

Zárt ülést tart az MSZMP KB. március 29. A KB megvitatja a párt rövid távú akciótervét. március 10. A tanácskozáson jóváhagyják Szűrös Mátyás KB-titkár jelölését az Ogy elnöki posztjára. március 8. A testület indítványozza a parlamentnek, hogy március tizenötödikéről egy nappal korábban ünnepi ülésen emlékezzen meg.

Magánlátogatásra Bp-re érkezik Brian Lenihan, az Ír Köztársaság miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.
Gárdonyban (Fejér m.) a politikus születésének 80. évfordulóján felavatják Rajk László szobrát.
Bp-en felavatják az első digitális nemzetközi távhívó telefonközpontot.
Rendkívüli állapotot vezetnek be Tibetben a kínai megszállás elleni tüntetések megtörésére.

Irán megszakítja diplomáciai kapcsolatait Nagy-Britanniával, Salman Rushdi emigrációban élő író Sátáni versek c. könyvének ottani kiadása miatt.

Az oldal tetejére március 8.

Összeül az Ogy. március 22. A képviselők jóváhagyják az új alkot­mány koncepcióját, amely rögzíti az ET megszüntetését és a köztársasági elnöki funkció bevezetését. Az új alkotmány szöveg-terveze­tének kidolgozására a kormányt kérik fel. — Az Ogy a leköszönt Stadinger István helyébe Szűrös Mátyást, az MSZMP KB titkárát választja elnökké. 1990. május 2. — Hivatalosan bejelentik, hogy lemondott képviselői mandátumáról Apró Antal (Csongrád m. 1.), Cservenka Ferencné (Pest m. 4.), Losonczi Pál (országos lista), Gajdos Ferenc (Bp. 43.), Molnár Frigyes (Bács-Kiskun m. 3.) és Ujvári Sándor (Zala m. 7.) képviselő. március 14. — A Ház módosítja a gyülekezési törvényt: ezentúl az Országház előtt is lehet demonstrációkat tartani, ha az Ogy nem ülésezik. — Több képviselő indítványára válaszul Németh Miklós miniszterelnök közli: a kormány hajlandó megvizsgálni egy esetleges népszavazás kiírását Bős–Nagymarosról. május 24.

Megjelenik Az igazság a Nagy Imre-ügyben c. kötet, amelynek eredeti magyar kiadása 1959-ben Brüsszelben látott napvilágot. — Megjelenik A forradalom hangja, az 1956-os rádióadások gyűj-teménye.

Életének 71. évében meghal Mészáros Ági Kossuth-díjas színművész.
Az oldal tetejére március 9.
Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának határozata elítéli Romániát az emberi jogok és alapvető szabadságjogok megsértése miatt.

Bemutatják Lányi András Az új földesúr c. filmjét.

Az oldal tetejére március 10.

Nyilvánosságra hozzák az MSZMP KB cselekvési programját. A dokumentumban a párt elhatárolja magát a korábbi vezetés hibáitól, és állást foglal a jogállam, az alkotmányos többpártrendszer, a szabad választások és a koalíciós kormányzat megteremtése mellett.

Németh Miklós, az Mt elnöke Hollandiába utazik. — Németh részt vesz a 24 ország ország állam- és kormányfői részvételével tartott környezetvédelmi csúcskonferencián. A résztvevők doku-mentumot írnak alá a Föld légkörének védelméről. — Ott-tartózkodása során Németh találkozik Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Kanada, Svédország és Norvégia minisz­terelnökével, az NSZK kancellárjával, Franciaország és Egyiptom elnökével.

Horváth István belügyminiszter úgy nyilatkozik: a határon túli magyarok érdekében korábban, mintegy „láthatatlanul” folytatott politika nem volt alkalmas arra, hogy kellő védelmet nyújtson a Romániában élő magyaroknak.
Az MDF szegedi szervezete egyik tagját, Raffay Ernő történészt javasolja képviselőnek a mandátumáról leköszönt Apró Antal helyére.
Az MSZDP bejelenti, hogy felvételét kérte a Szocialista Internacionáléba.

Az MTI „a tájékoztatás teljességéért érzett felelőssége és kötelezettségei tudatában”, vagyis a demokratikus átalakulás elősegítése érdekében létrehozta az Országos Sajtószolgálatot (OS). Az ingyenesen az új pártok, egyesületek, szövetségek, társaságok rendelkezésére bocsátott szolgáltatás keretében az MTI-hez beküldött anyagokat a közlemények szerzőinek kérésére és kizárólagos felelősségére teljes terjedelmükben is továbbítják a hírügynökség előfizetőinek.

Genfben, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában Mo bejelenti igényét a testület rendes, szavazati joggal járó tagságára.
Villányi Miklós pénzügyminiszter cáfolja azt a híresztelést, hogy bevezetnék az 1000 forintos határátlépési illetéket.

A Bp–Bécs világkiállítás kapcsán több Fidesz-csoport nyilatkozatot juttat el az MTI-nek. Egyebek közt hangsúlyozták: a világkiállítás kedvező lehetőség az elmaradott infrastruktúra fejlesztésére, közeledésre a piacgazdálkodást folytató országokhoz, de az előkészítés adott szintjén az ország nem kötelezheti el magát a megrendezés mellett.

Az oldal tetejére március 11.
Az Ogy javasolja az Mt-nek, hogy kérje a VSZ PTT összehívását a romániai helyzet miatt.

Bp-en a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában megkezdődik az MDF I. országos gyűlése. március 12.

Az oldal tetejére március 12.

Befejeződik az MDF országos gyűlése. A küldöttek elfogadják a szervezet alapsza­bályát és programját. A politikai nyilatkozat nemzeti önrendelkezést, parlamenti demokráciát, gazdasági megújulást és az egyetemes magyar­ság érdekeinek képviseletét követeli. Bizottságot hoznak létre a párttá szerveződés előkészítésére. Megválasztják az MDF 15 tagú elnökségét; tagok: Bíró Zoltán, Bogárdi Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Furmann Imre, Für Lajos, Keresztes Sándor, Kozma Huba, Kulin Ferenc, Lezsák Sándor, Sólyom László, Szabad György, Szabó Tamás.

Az oldal tetejére március 13.

Az MSZMP Bp-i Bizottsága elnagyoltnak tartja a KB rövid távú cselekvési programját, és ellenzi, hogy a párt kivonuljon a munkahelyekről.

Bp-en megkezdődik az Interparlamentáris Unió 81. kongresszusa.
Az oldal tetejére március 14.
Az Ogy ünnepi ülésen emlékezik meg március tizenötödikéről.

Lemond képviselői mandátumáról Vida Miklós, Bp VIII. kerületének képviselője, az Ogy alelnöke. május 15.

Mark Palmer, az USA bp-i nagykövete látogatást tesz a Munkásőrség vezetőinél.
Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazik. — Várkonyit fogadja Margaret Thatcher miniszterelnök.

Mo, a „szocialista” országok közül elsőként, csatlakozik az ENSZ Menekültügyi Konvenciójához, és az azt kiegészítő, a menekültek státusát szabályozó jegyzőkönyvhöz. augusztus 25.

Zizersben (Svájc) életének 97. évében meghal Zita királyné, az utolsó magyar király, IV. Károly özvegye.

Az oldal tetejére március 15.

Március tizenötödike hosszú évtizedek után először munkaszüneti nap. Országszerte százezrek emlékeznek meg békésen az 1848–49-i forradalomról és szabadságharcról. A nagyvárosok többségé­ben külön ünnepelnek az alternativ szervezetek. — A Nemzeti Múzeumnál tartott hivatalos ünnepség szónoka, Nyers Rezső államminiszter arról beszél: Mo megszenvedte, hogy politikáját 1948 és 1956 között Moszkvából irányították, továbbá azt is, hogy a Brezsnyev-korszakban a szovjet vezetés elzárta az utat az önálló magyar reformpolitika előtt. — Beszédet mond még az MSZDP és az FKgP képviselője. — Ezzel egyidejűleg a fővárosban 31 független szervezet több helyen külön demonstrációt tart. Becslések szerint 60-80 ezer ember vonul a Petőfi-szobortól a Sza­badság térre, ahol jelképesen lefoglalják a Ma­gyar Televíziót. Cserhalmi György színművész az MTV épületének lépcsőjén felolvassa a független szerve­zetek „Mit kíván a magyar nemzet?” c. 12 pontját. A dokumentum valódi népképviseletet, többpártrendszert, semleges és független Mo-ot követel. — A hivatalos tömegtájékoztatás, elsősorban a televízió, továbbra is hiányosan és torzítva számol be a tüntetésekről.

Az oldal tetejére március 16.

Az SZDSZ javasolja, hogy a független szervezetek kerekasztal-megbeszéléseken alakítsanak ki közös álláspontot, mielőtt újra tárgyalóasztalhoz ülnek az MSZMP-vel. március 22.

Az MTA Filozófiai Intézetének pártszervezete levélben kéri az MSZMP KB-tól a testület 1973-as, a Lukács-iskolát elítélő „Néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről” c. állásfoglalásának érvénytelenítését. május 26.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány (NSZK) miniszter-elnöke. — Späthet fogadja Grósz Károly, az MSZMP főtitkára és Németh Miklós, az Mt elnöke.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke. — Arafat tárgyal Grósz Károllyal, az MSZMP főtitkárával.

A temesvári ref. egyházközség presbitériuma rendkívüli gyűlésén megvitatja azt a kiszivárgott hírt, amely szerint Papp László püspök el akarja mozdítani Tőkés László lelkipásztort, az 1988. szep-temberi folyamodvány egyik kezdeményezőjét. Kinyilvánítják, hogy Tőkést végleges lelkipásztorrá választják és megvonják a püspök áthelyezési jogát. április 1.

Bemutatják András Ferenc Vadon c. filmjét.

Az oldal tetejére március 17.

Az MSZMP Bp-i Bizottsága kezdeményezi, hogy szűnjön meg a pártszervek káderhatáskörére vonatkozó állami jogszabály. április 19.

Az 1945 és 1949 között működő Demokrata Néppárt három egykori ogy-i képviselője: Ugrin József, Matheovics Ferenc és Keresztes Sándor bejelenti: Kereszténydemokrata Néppárt néven meg-kezdik a párt újjászervezését.

Három független szervezet tiltakozik az ellen, hogy a nagymarosi vízlépcső-építkezésnél folytatódnak a sziklarobbantások, jóllehet Németh Miklós kormányfő azt ígérte: nem végeznek visszafordíthatatlan munkákat.

Az oldal tetejére március 18.

„A Petőfi Kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban” címmel tudományos emlékülést rendeznek a Budai Vigadó dísztermében. A vitaindító előadást Hegedűs B. András tartja, felszólal Lakatos István, az egykori Bessenyei Kör elnöke, Kosáry Domokos, Vásárhelyi Miklós, Pataki Ferenc, Nagy Balázs, Kende Péter, Mécs Imre, Vigh Károly és Litván György.

Bp-en megtartja alakuló közgyűlését a Magyar Béketársaság, amely közvetlen előzményeinek a 80-as évek elejétől létrejött mo-i békemozgalmi kezdeményezéseket tekinti.

Az oldal tetejére március 19.

Bp-en a Corvin moziban megkezdődik az SZDSZ I. közgyűlésének első fordulója.* április 6. A tanácskozás témája az SZDSZ programtervezete, amely szerint Mo-nak a nyugat-európai értékeket és struktúrákat kell választania. A részt vevők úgy foglalnak állást, hogy a választások után sem a kommunista párt, sem a független mozgalmak nem zárhatják ki a másikat a hatalomból.

Paskai László bíboros, esztergomi érsek magánlátogatást tesz II. János Pál pápánál. március 20.

Az oldal tetejére március 20.

Az OKP kongresszusának vendégeként Rómában tartózkodó Pozsgay Imre államminisztert a Vatikánban fogadja II. János Pál pápa. — A magyar politikus bejelenti, hogy a pápa várhatóan 1991 szeptemberében látogat Mo-ra.

Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter hivatalos látogatásra Finnországba utazik. — Kárpátit fogadja Harri Holkeri miniszterelnök.

Bp-en a csehszlovákiai magyarság mo-i érdekeinek képviselete, és a Mo-ra elszármazott felvidéki magyarok és leszármazottaik összefogása céljával megalakul a Rákóczi Szövetség, a Cseh-szlovákiai Magyar Kultúra Barátainak Köre. Elnöke Dobossy László, a Sarló-mozgalom egykori tagja, tiszteletbeli elnöke Püspöki Nagy Péter történész, alelnöke Göndöcs László, az egykori Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület vezetőségi tagja.

A nagymarosi vízlépcső felépítése mellett kezd aláírás-gyűjtési kampányt a település lakóinak pártalapszervezete.
Az oldal tetejére március 21.

A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóján a hivatalos bp-i ünnep­ség után Kádár János arcképével és „Éljen az MSZMP” feliratú transzparenssel csaknem kétszázan vonulnak a bp-i Dózsa György úti em­lékműhöz.

Az MNB átlagosan 5%-kal leértékeli a forintot a konvertibilis valutákkal szemben.
Az oldal tetejére március 22.
Az Ogy elfogadja az 1989: VII. tc.-et a sztrájkjogról.

A Független Jogász Fórum kezdeményezésére az ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszékén megalakul az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). Tagok: az MDF, az SZDSZ, az FKgP, az MSZDP, a Magyar Néppárt, a Fidesz, a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Uniója és a BZSBT. június 7. A tagszervezetek megállapodnak abban, hogy kéthetente egyeztetik „az MSZMP-vel folytatandó tárgyalásokon képviselendő” álláspontjukat.

Salgótarjánban ledöntik Lenin szobrát.

Olaszországi tárgyalásait befejezve, Pozsgay Imre államminiszter kijelenti, hogy a mo-i koncepciós perek felülvizsgálata kiterjed az egyházi személyek ellen lefolytatott eljárásokra, köztük a Mindszenty-perre.

Befejezi nyolcnapos mo-i látogatását az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának küldöttsége. A küldöttek pozitívan értékelik tapasztalataikat. — A sajtóértekezleten magyar illetékesek bejelentik: Hajdúszoboszlón, Békéscsabán és Bicskén fogadóállomást állítanak föl az erdélyi menekülteknek.

Bázelban (Svájc) egyezményt írnak alá a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről. Az egyezményhez Mo is csatlakozik.

Az oldal tetejére március 23.

Borics Gyula igazságügy-minisztériumi államtitkár bejelenti: napokon belül megkezdik Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József és Losonczy Géza földi maradványainak kihantolását, miután előkerült egy térképvázlat a 301-es parcelláról. — A családok kérésére a temetést június 16-án, Nagy Imre és társai kivégzésének évfordulóján tartják. március 29.

Az FKgP Bp-en ülésező nagyválasztmánya új Intéző Bizottságot választ, és semmisnek nyilvánítja Bába Iván, Jezsó István, Légrády Tibor és Ravasz Károly február 24-i kizárását a pártból.

Bemutatják Mészáros Márta Piroska és a farkas c. filmjét.

Az oldal tetejére március 24.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára munkalátogatást tesz a Szu-ban. — Grósz tárgyal Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával és Nyikolaj Rizskov miniszterelnökkel. Gorbacsov Grósz Károly értésére adja, hogy helyteleníti a szovjet katonai erők 1956-os mo-i és 1968-as csehszlovákiai intervencióját, és kijelenti: szavatolni kell, hogy a szocialista országok belső ügyeinek megoldásakor ne alkalmazzanak külső erőt. Szovjet részről megértéssel fogadják azt a javaslatot, hogy a kereskedelmi forgalomban térjenek át a dollárelszámolásra, világpiaci árakon.

Az Mt létrehozza a Tudományos Kollégiumot (elnöke Pozsgay Imre államminiszter) és a Gazdaságpolitikai Kollégiumot (elnöke Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes). — Az Mt törvénytervezeteket vitat meg a bizalmatlansági indítvány, a bizalmi szavazás és a népszavazás intézményének bevezetéséről. — Nyilvánosságra kerül, hogy a kormány autópálya-használati díj bevezetését tervezi. április 1.

A Külügyminisztérium jegyzékben tiltakozik Románia bp-i nagyköveténél amiatt, hogy a bukaresti hatóságok március 15-én az ottani magyar nagykövetség vitrinjéből kivetették a Nemzeti dal szövegét.

Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter az osztrák Die Presse c. lapnak adott interjújában kijelenti: ha az MSZMP-t elhagyja a tradicionalista, fundamentalista és sztálinista szárny, valóban európai, demokratikus párttá válhat.

Az MSZDP alapító tagjainak többsége nyilatkozatban határolja el magát „a párt vezetését önhatalmúlag kisajátító szűk csoporttól”, amely a tagság megkérdezése nélkül folytat tárgyalásokat az MSZMP-vel, s azzal együtt ünnepelte meg március 15-ét. Bejelentik, hogy megkezdik a párt újjászervezését, a párt elnökeként Révész Andrást ismerik el.
Az oldal tetejére március 25.

Hajdúszoboszlón a KISZ városi bizottsága és a helyi úttörőelnökség aláírásgyűjtésbe kezd az ellen tiltakozva, hogy az ott élők megkérdezése nélkül kívánják a helyi KISZ-iskolát erdélyi menekülteket befogadó állomássá alakítani.

Az oldal tetejére március 26.

A Szu-ban 1918 óta először rendeznek többes jelölésű választásokat. A polgárok az új nép-képviseleti szerv, a Népképviselők Kongresszusa 1500 tagjára szavazhatnak. május 25. A jelöltek 85%-a az SZKP tagja. — A választások következtében a párton belüli konzervatív erők vissza-szorulnak.

Az oldal tetejére március 27.

Az OBt nyilvános vitára bocsátja a magyar politikai békemozgalom megújításának program-tervezetét.

Húsvéthétfőn demonstrációt és békemenetet szervez az MDF Veszprém megyei szervezete. A résztvevők Szabó Tamás elnökségi tag rövid beszéde után virággal vonulnak a szovjet laktanyához, kifejezve reményüket, hogy mielőbb bekövetkezhet a teljes és általános leszerelés.
Az oldal tetejére március 28.
Megalakul az Mt Tájékoztatáspolitikai Kollégiuma; elnöke Pozsgay Imre.

Bartha Ferenc, az MNB elnöke közli: a fizetési mérleg hiánya az év első három hónapjában 600 millió dollárt tett ki, és ez több, mint amennyi 1988-ban az egész évben volt.

Bp-en, a HNF székházában megalakul a Szellemi Védegylet a nemzeti kultúra, a szellemi értékek védelme és ápolása érdekében.
A Bp–Tel-Aviv közötti menetrend szerinti légi járat megindítása alkalmából Mo-ra érkezik Mose Kacav izraeli szállítási miniszter.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Csö Ho Dzsung, a Koreai Köztársaság külügyminisztere. — Itt-tartózkodása során magyar–­dél-koreai egyezményt ír alá a kettős adóztatás megszüntetéséről és a műszaki-tudományos együttmű­ködésről.

Nyilvánosságra hozzák, hogy a Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat a közelmúltban 100%-ban saját tulajdonú amerikai leányvállalatot alapított.
Az oldal tetejére március 29.

Ülést tart az MSZMP KB. április 12. A testület a politikai nyilvánosság fejlesztéséről, a tájékoztatási törvény alapelveiről és a párt sajtópolitikájának elveiről szóló állásfoglalások tervezetéről tárgyal. Szóbeli jelentést hallgatnak meg a politikai rendszer reformjáról a párton belül folytatott viták tapasztalatairól, a KISZ XII. kongresszusának előkészületeiről, valamint személyi kérdésekről. Az Ogy elnökévé történt megválasztása miatt Szűrös Mátyást felmentik KB-titkári tisztségéből és az ogy-i MSZMP-képviselőcsoport vezetése alól; e feladattal a KB ideiglenesen Grósz Károly főtitkárt bízza meg.

A rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában megkezdődik Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József jeltelenül eltemetett holttestének kihantolása. április 1. Kegyeleti okokból csak a családtagok, a TIB képviselői, a szakértők, valamint Borics Gyula igazságügy-minisztériumi államtitkár vesz részt az exhumáláson.

A kormány bejelenti: április 8-ától az eddigi 10 ezer Ft-ról 5000-re csökken a vámkedvezmény, a vámtétel pedig egységesen 45%-os lesz. — A hír nyilvánosságra kerülése után jelentősen megélénkül az ausztriai bevásárlóturizmus.
Prágában eltérítik a Malév Amszterdamba tartó repülőgépét. Személyi sérülés nem történik.
Az oldal tetejére március 30.
Lukács János, az MSZMP KB titkára közli: az utóbbi másfél évben 120 ezren léptek ki a pártból, és 20 ezer új tag lépett be. — Az MSZMP bp-i reformköre azt javasolja, hogy a párt centruma és reformszárnya szigetelje el a fundamentalistákat.
A kormány bejelenti, hogy a dohányipari termékek 6, a festékek 8, a hűtőgépek és a fagyasztók 11%-kal drágulnak.
Az ÁBMH bejelenti, hogy áprilistól új vállalkozói kölcsönt igényelhetnek az újrainduláshoz azok, akik a munkaerő-közvetítő szervek segítségével sem tudnak egy hónap alatt elhelyezkedni. Azt is közlik, hogy míg januárban mintegy 500 ember kapott munkanélküli segélyt, ez a szám március végére már tízszeresére nőtt.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Luis Barrios Tassano uruguayi külügyminiszter.

Az oldal tetejére március 31.

Az ET elfogadja az 1989: 8. tvr.-t a magánkereskedelemről szóló 1977: 15. tvr. módosításáról. A magánkereskedők akár 500 alkalmazottat is foglalkoztathatnak.

Az EKA válaszol az MSZMP tárgyalási javaslatára: a Kerekasztal minden tagjának (BZSBT, Fidesz, FKgP, MDF, Magyar Néppárt, MSZDP, SZDSZ) tárgyalófélként, a független szakszervezetek képviselőinek pedig megfigyelőként kell jelen lenniök a megbeszéléseken.
A Ganz Danubius Óbudai Hajógyárában munkásgyűlésen tiltakoznak a vállalat tervezett részvénytársasággá alakítása és a gyár eladása ellen.
Bp-en a KISZ KB székházában megtartják a Magyar Dolgozók Ifjúsági Szervezete (MADISZ) alakuló közgyűlését. Az új szervezetet üzemekben, vállalatoknál dolgozó fiatalok alapították, és a szövetségi elven felépülő országos baloldali ifjúsági mozgalom tagszervezeteként kíván tevékenykedni.