1989
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.

Május elseje alkalmából számos ünnepséget tartanak Bp-en és országszerte. — A SZOT szervezésében a bp-i Felvonulási téren tartanak politikai nagygyűlést. A társadalmi, politikai és állami élet vezető személyiségei nem a dísztribünön fogadják a felvonulókat, hanem az ünneplőkkel együtt haladva érkeznek a térre. Nagy Sándor, a SZOT főtitkára kéri a kor­mánytól, hogy vizsgálja meg a veszteséges nagyberuházásokat és a költség­vetés kiadásait. Tatár Árpád, a SZOT ifjúsági tanácsának tagja követeli, hogy gyermekenként 300 Ft-tal emeljék a családi pótlékot, szeptembertől pedig ingyenes ellátást kapjanak az óvodákban és az iskolákban a mindenkori létmi­nimum szintje alatt élő családok gyermekei. — Grósz Károly, az MSZMP főtitkára kijelenti, hogy az MSZMP mai vezetése elhatárolja magát mindattól, ami a je­lenlegi súlyos helyzethez vezetett. Grósz az Nsz fórumán kijelenti: Ká­dár János nagyon rossz egészségi állapotban van, mert a börtönévek alatt szerzett tüdőbeteg­sége eluralkodott rajta, s emberileg is nehezen éli meg a mostani változó időszakot. — A független szakszervezetek a bp-i Népligetben tartanak majálist. — Az MSZDP külön ünnepséget szervez. Baranyai Tibor, az MSZDP elnökségi tagja megerősíti, hogy pártja semmiféle koaliciós tárgyalásra nem hajlandó, amíg egy új, szabad választáson nem tisztázód­nak a valódi politikai erőviszonyok.

Életbe lép a közgyógyellátottakra vonatkozó kormányrendelet; módosítják a gyógyszerek ártá-mogatását, egyszerűsödik a gyógyszertárak ügyvitele.

Az oldal tetejére május 2.

Ülést tart az MSZMP PB. Összehívják a KB ülését. május 8. A testület javasolja, hogy a KB foglaljon állást a párttörvény tervezetének elvi kérdéseiről, majd a jogszabályjavaslatot ajánlja elfogadásra az Ogy-nek. — A PB meghallgatja az orvosi konzílium véleményét Kádár János egészségi állapotáról.

A magyar–osztrák határon, Kőszeg közelében, megkezdődik a műszaki határzár bontása.*

Sarkadi Nagy Barna, az ÁEH vezetője kijelenti: az állam az egyházi élet szabályozásának vala-mennyi területéről kivonul.

Az oldal tetejére május 3.

Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes Prágában csehszlovák kollégájával, Pavel Hrivnakkal tárgyal. Medgyessy közli: Mo egyelőre nem köti meg az egyezményt Csehszlovákiával a bős–nagymarosi vizlépcsővel kapcsolatos környezetvédelemről és a víztisztító létesítmények meg-építéséről, mert megvárja a parlament állásfoglalását. — A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerről tárgyal Németh Miklós kormányfő részvételével az Mt Tanácsadó Testülete. Meghallgatják a beruházást ellenző Duna Kör szakértőinek véleményét is.

Elkészül a kormány Nyers Rezső államminiszter vezette reformbizottságának vitaanyaga, amely szerint ahhoz, hogy három éven belül megálljon az életszínvonal csökkenése és reális közelségbe kerüljön a gazdaság külső és belső egyensúlyának megteremtése, másfél milliárd dollárnyi pótlólagos erőforrásra van szükség, ami csakis működő tőke lehet.

Az MSZMP KB Társadalompolitikai Bizottsága szerint el kell törölni a filozófusokat és társadalom-tudósokat elítélő 1973-as párthatározatot. május 26.

Megalakul a párizsi székhelyű Emberi Jogok Magyar Ligájának bp-i tagozata. Elnökké Csoóri Sándor írót választják.
Az oldal tetejére május 4.
Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága javasolja, hogy a KB júniusra hívja össze az országos pártértekezletet a választási program kidolgozására, új működési szabályzat megalkotására és a szükséges személyi változások eldöntésére.

A Mt a kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében átfogó gazdasági csomagterv kidolgozásáról dönt. — Ifj. Marosán György kormányszóvivő közli: a vállalkozásbarát lépések és az állami tulajdon magánkézbe adása mellett csökkentik a költségvetési kiadásokat; másrészt viszont a tervezettnél is nagyobb mértékű áremelések lesznek (május 8.), de ezeket differenciált szociálpolitikai intézkedésekkel ellensúlyozzák.

A Magyar Vöröskereszt romániai menekülteket segítő irodája közli, hogy 1988-ban 14 700, 1989 első négy hónapjában pedig több mint 6000 menekültnek segített.

A Vásárhelyi Pál Társaság nyilatkozatában ismét a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer meg-építését szorgalmazza.

Pekingben harmincezer diák tüntet a demokráciáért a Mennyei Béke terén (a Tienanmen téren). — A demonstráció a következő hetekben folytatódik. május 17.

Az oldal tetejére május 5.

A legfőbb ügyész törvényességi óvást emel a Demény Pál ellen 1946-ban hozott ítélet ellen. május 23.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke, Mo különleges meghívotti státusában, Strasbourg-ba utazik, ahol részt vesz az Európa Tanács jubileumi közgyűlésén.

Az osztrák Girozentrale bankcsoporthoz tartozó 13 pénzintézet 110 millió dollárért megvásárolja a Tungsram Rt. részvényeinek 49,65%-át. november 21. — Ez az első megállapodás, amely egy szocialista országbeli vállalatból nemzetközi részvénytársaságot hoz létre.

Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Max Streibl, Bajorország tartomány (NSZK) miniszterelnöke. — Streibl tárgyal Németh Miklóssal, az Mt elnökével és Beck Tamás kereskedelmi miniszterrel; fogadja őt Grósz Károly, az MSZMP főtitkára. Streibl részt vesz a Bajorországot bemutató kiállítás megnyitásán.

A lábatlani papírgyárban megszüntetik a brigádmozgalmat, a szocialista munkaversenyt, ehelyett az egyéni teljesítmények arányában értékelik a dolgozók munkáját.
Kétnapos Apor Vilmos-emlékülés kezdődik Gyulán, a városi tanács dísztermében, az MDF helyi szervezete kezdeményezésére.

Ungváron megkezdi működését a Hungarológiai Központ.

A bős–nagymarcisi beruházást ellenőrző társadalmi bizottság megállapítja, hogy mind csehszlovák, mind magyar oldalon előrehaladott állapotban vannak a munkálatok.

Lettországban hivatalos nyelvvé nyilvánítják a lettet. július 29.

Az oldal tetejére május 6.

Kibővített ülést tart az MSZMP Pest Megyei Bizottsága. A testület javasolja, hogy még 1989-ben kezdődjék meg a népképviseleti testületek újraválasztása. A párt választási programjának kidolgozására és a sze­mélyi változások eldöntésére országos pártérte­kezlet összehívását tartják szükségesnek. — ­A győri MSZMP-értekezleten követelik, hogy a KB még az ősszel hívja össze a párt XIV. kongres­szusát. — MSZMP-tagok egy csoportja Bp-en marxista-centrista platformot alakít. A gyűlé­sen elsietettnek minősítik a többpártrendszer bevezetését, s azt állítják, hogy az MSZMP PB-ben olyanok a hangadók, akik a polgári rendszerre való áttérést szorgalmazzák.

Megalakul a gazdasági vezetők érdekképviseleti szervezete. Elnökké Bihari Istvánt, a Chinoin Gyógyszergyár vezérigazgatóját választják.
A Nyilvánosság Klub, a Hajnal István Kör és á Történelmi Igazságtétel Bizottsága javasolja, hogy az elmúlt 45 év történetének kutatására hozzanak létre tudományos intézetet.
Tahitótfaluban (Pest m.) hatvanegy erdélyi menekült családnak átadják a letelepedéshez szükséges telkeket, illetőleg azok okmányait.
Az oldal tetejére május 7.

Björn Engholm, az NSZK Schleswig-Holstein tarto­mányának miniszterelnöke hivatalos látogatásra Bp-re érkezik. — Engholm tárgyal Pozsgay Im­rével, az MSZMP PB tagjával, állammi­niszterrel és Beck Tamás kereskedelmi miniszterrel. Fogadja őt Németh Mik­lós, az Mt elnöke, valamint Szűrös Má­tyás, az Ogy elnöke.

Helyi választásokat tartanak az NDK-ban. Az Egon Krenz vezette választási bizottság, a becslések szerint 10-20%-os ellenszavazati arány ellenére, 98,8%-os részvételt és 98,85%-kos „győzelmet” hirdet végeredményként. június 7.

Az oldal tetejére május 8.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos zárt ülése. május 29. Kádárt Jánost, érdemei elismerése mellett, felmentik pártelnöki tisztségéből és KB-tagságából. május 9. — A testület javasolja politikai egyeztető fórum létrehozását az MSZMP és a többi politikai erő párbeszédének megkezdésére. Szűkítik a párt káderhatásköri kompetenciáját: ezentúl a KB és a pártbizottságok csak a saját hatáskörükbe tartozó párttisztségek betöltéséről dönthetnek. A KB támogatja a miniszterelnök kormányátalakítási javaslatait. május 10. A KB elvi döntést hoz országos pártértekezlet összehí­vásáról, és hatályon kívül helyezi a Munkásőrség pártirányításáról szóló korábbi határozatait. — Lukács Jánost felmentik KB-­titkári tisztségéből. Eötvös Pál korábbi főszer­kesztő-helyettest kinevezik a Népszabadság főszerkesztőjévé. Változik több KB-osztályvezető személye.

Megkezdődik az MTA 149. közgyűlése. május 9. — Rehabilitálnak számos olyan tudóst, akiket 1949 után különböző indokokkal megfosztottak akadémiai tagságuktól. A közgyűlés megvitatja az akadémiai törvény tervezetét, és tárgyal a testület reformjáról is. — Németh Miklós, az Mt elnöke felszólalásában kijelenti: a kormány a jövőben szervezeti átalakításokkal nem kíván beavatkozni az MTA életébe.

Vissi Ferenc, az Országos Árhivatal elnöke cáfolja a kormányszóvivő azon bejelentését, hogy 1989-ben a tervezettnél nagyobb áremelkedések lesznek.

A szerb parlament Slobodan Miloševićet, a Kommunisták Szövetsége elnökét választja a Szerb Szocialista Köztársaság Elnöksége elnökévé. június 9.

Az oldal tetejére május 9.

Nyilvánosságra hozzák az MSZMP KB Kádár Jánoshoz írott levelét. május 10. Eszerint a testület a párt elnökének egészségi állapotát mérlegelve döntött arról, hogy Kádár Jánost felmenti pártel­nöki tisztségéből és KB-tagságából. A levél hangsúlyozza: „Ma még nem vállalkozhatunk egy fél évszázados, történelmi jelentőségű életút értékelésére… A magyar kommunisták úgy tekintenek Kádár Jánosra, mint aki a nemzeti megbékélés érdekében mindenkor kész volt a meg­egyezésre.” — Fejti György, az MSZMP KB titkára nemzetközi sajtóértekezletén kijelenti: nem politi­kai okokból, hanem a párt és az ország érdekeit szem előtt tartva mentették föl tisztségeiből Ká­dár Jánost. — Az MSZMP KB közzéteszi részletes javaslatait a politikai egyeztető fórum működé­séről: minden társadalmi és politikai szervezetet elfogad tárgyalópartnernek, amely az alkotmá­nyosság talaján áll. Az MSZMP szerint e megbe­széléseken a demokratikus átmenettel kapcsola­tos törvénytervezeteket és a következő választá­sok időpontját kell megvitatni. — A KB üléséről kiadott közlemény bejelenti: a KB a jövőben csak a saját hatáskörébe tartozó párt­tisztségek betöltéséről dönt, és hatályon kívül helyezi a munkásőrség pártirányításáról szóló korábbi határozatait.

Ideiglenes ogy-i képviselőcsoport alakul, amelynek tagjai a nagymarosi gátépítés haladéktalan felfüggesztését kívánják elérni.

Az MTA ismét Berend T. Iván történészt választja elnökké. 1990. május 14.

Az oldal tetejére május 10.

Kádár János levelet ír az MSZMP KB-nak. A párt több mint 35 évig első számú vezetője „a testület döntését fegyelmezett kommunistaként elfogadja”, s úgy fogalmaz, hogy már ő is foglalkozott a visszavonulás gondolatával. „Bizonyára követtem el hibákat is, de higgyék el, minden tettemet a jó szándék vezette, mindenekelőtt a magyar nép, a mozgalom, a párt érdekeit tartottam elsőd-legesnek.” július 3.

Összeül az Ogy. május 11. — Az ülésszak kezdetén a Ház a 45 évvel korában kezdődött deportálásokra emlékezve lerója kegyeletét a holokauszt magyar áldozatai előtt. — A képviselők nyílt szavazással felmentik tisztségéből Berecz Frigyes ipari, Czibere Tibor művelődési, Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztert, Várkonyi Péter külügyminisztert, Villányi Miklós pénzügyminisztert, valamint Hoós Jánost, az OTh elnökét. Titkos szavazással Békesi Lászlót pénzügyminiszterré, Horn Gyulát külügyminiszterré, Glatz Ferencet művelődési, Horváth Ferencet ipari, Hütter Csabát mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterré választják; az OTh elnöke Kemenes Ernő. — Németh Miklós kormányfő a személyi változtatásokat indokolva elmondja: hamarosan több intézkedésből álló csomagtervet kell az Ogy elé terjeszteni a gazdaság egyensúlyának javítása érdekében, s ennek véglegesítésében új összetételű kormánynak kell részt vennie. Németh bejelenti: az adósságok törlesztése évente hárommilliárd dollárba kerül, a tőkés import 5,5 milliárd dollár, ezzel szemben csak 6 milliárd dollár exportbevétel áll. — Az Ogy, az alkotmányt módosítva, úgy dönt: a képviselők legalább egyötöde bizalmatlansági indítványt nyújthat be a Minisztertanáccsal vagy annak valamely tagjával szemben.

Az Igazságügyi Minisztérium közzéteszi az 1956. december 20-a és 1961. december 13-a között a bíróságok által halálra ítélt és kivégzett személyek névsorát, amelyet a büntetés-végrehajtás adatai és a bírósági iratok alapján állítottak össze. A lista 277 nevet tartalmaz. Borics Gyula igazságügy-minisztériumi államtitkár közli: a névsor, adatok híján, nem lehet teljes. Az akkor hatályos jogszabályok szerint politikai (állam elleni) bűncselekmény miatt 77 személyt ítéltek halálra és végeztek ki, közülük 51 rendes bíróság elé került, 26-ot statáriális eljárás során vontak felelősségre. Politikai és köztörvényes bűncselekmény (az akkori szabályok szerint rablás, gyilkosság vagy vagyon elleni bűncselekmény) miatt 177 személyt, kifejezetten köztörvényes bűncselekmény miatt 23 embert ítéltek halálra és végeztek ki. Katonai bíróság 115, civil bíróság 162 személy felett ítélkezett, a halálos ítéletek közül 210 a fővárosban született.— Borics újság­íróknak kijelenti, hogy Nagy Imre és társai június 16-ai temetésén a kormány hivatalosan nem képviselteti magát; az esemény az MTV egyenes adásban közvetíti.

Horváth István belügyminiszter hivatalos baráti látogatásra Moszkvába utazik.

Az ET a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével tünteti ki a 60 éves Kányádi Sándor romániai magyar költőt, lapszerkesztőt.

Az oldal tetejére május 11.

Az Ogy elfogadja az 1989: X. tc.-et a Polgári Törvénykönyv módosításáról: a kamat mértéke maximálisan 20% lehet. Elfogadják az 1989: XI. tc.-et az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1983: III. tc. módosításáról: a jövőben a képviselőjelölteknek nem a HNF programját, hanem az alkotmányt kell elfogadniuk. Elfogadják az 1989: XII. tc.-et a „Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről” szóló 1953: I. tc. hatályon kívül helyezéséről.

Tanácskozik az MSZMP bp-i reformköre. A fórum további személyi változásokat sürget a pártvezetésben, azzal az indoklással, hogy le kell vonni az országot válságba juttató elmúlt másfél évtizedes politika konzekvenciáit. Javasolják, hogy haladéktalanul mentsék fel minden pártfunkciójából Aczél Györgyöt (szeptember 13.), Maróthy Lászlót és Sarlós Istvánt. A reformkör elsősorban politikai indítékú és súlyú döntésnek tartja Kádár János felmentését.

A TIB szerint tarthatatlan, hogy a koncepciós perek felülvizsgálatáról olyan ügyészek foglaljanak állást, akik korábban ilyen ítéletekben szerepet játszottak, vagy a közelmúltban is hitet tettek 1956 ellenforradalomként való minősítése mellett.
Az EKA az MSZMP KB május 8-ai felhívására válaszul leszögezi: a nyilatkozattal az MSZMP egyoldalúan megszakította a kétoldalú tárgyalások előkészítését célzó megbeszéléseket, és tanúságát adta, hogy nem hajlandó egységes tárgyalófélként elismerni az Ellenzéki Kerekasztalt.
Beck Tamás kereskedelmi miniszter bejelenti, hogy 51%-os brit részesedéssel vegyes vállalattá alakul a Ganz Vasúti Járműgyár Rt.

A bős–nagymarosi beruházás befejezését kéri a kormánytól a HNF Környezetvédelmi Bizottsága, a Vásárhelyi Pál Társaság, a BME Vízgazdálkodási Tanszéke, Pest megye tanácsa és MSZMP-bizottsága, Nagymaros tanácsa és MSZMP-bizottsága, a váci városi MSZMP-értekezlet, a Magyar Hidrológiai Társaság Pest megyei szervezete és a Mahart. — A bős–nagymarosi vízlépcső-rendszer felépítését ellenző Duna-mozgalmak alapítványt hoznak létre azért, hogy ha leállítják a beruházást, az áltatuk összegyűjtött pénzből csökkenthető legyen az országra háruló kártérítési és helyreállítási teher.

Az Európa Tanács azt javasolja: Mo és Lengyelország legyen a Tanács parlamenti közgyűlésének két első „különleges meghívottja”. Ez esetben törvényhozási küldöttségeik szavazati jog nélkül részt vehetnek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének munkájában. június 9.

Bp-en a Művelődési Minisztérium előtt néhány tucat ember demonstrációt tart az orosz nyelv kötelező tanításának eltörléséért. június 8.

Az oldal tetejére május 12.

A TIB nyilatkozata elfogadhatatlannak ítéli, hogy Mo érdekeit a gorbacsovi Szu-ban az a Rajnai Sándor nagykövet képviselje, aki Nagy Imrét és társait letartóztatta, majd ügyükben a nyomozást irányította.

A nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének leállítását javasolja az Mt Tanácsadó Testülete. május 13. Az indoklás szerint a beruházás az elhibázott, túlzottan anyag- és energiaigényes, elavult gazdaságfejlesztési politika szimbóluma lett, és megtestesíti azt a döntéshozatali rendszert, amely kizárta a szakértők széles körét, s amely nem állt a nyilvánosság ellenőrzése alatt. Az Mt Tanácsadó Testülete elutasítja, hogy népszavazás döntsön az építkezés sorsáról. — A vízgazdálkodási szakembereket tömörítő Vásárhelyi Pál Társaság szórólapokon is megerősíti, hogy a bős–nagymarosi vizlépcsőrendszer építésének folytatása mellett van. — A Duna Kör bejelenti: ogy-i képviselők részvételével jószolgálati küldöttséget indít Ausztriába, hogy a nagymarosi vízlépcső várható leállitásának következményeiről tárgyaljanak osztrák vállalatok és bankok képviselőivel.

Hoós Jánost, az OTh elnökét a KSH elnökévé nevezik ki.

Hivata­los eljárásban elkövetett bántalmazás vétsége miatt vádat emelnek a bp-i II. kerületi ren­dőrkapitányság három beosztottja ellen, amiért közlekedési szabálysértés miatt bevittek a rendőrség­re és megvertek egy taxisofőrt.

Megnyílik a siófok–balatonkiliti repülőtér.
A Videoton bejelenti: devizáért árusító boltokat nyit, amelyekben a vállalatcsoport exportra készített szórakoztatóelektronikai termékeit árusítják majd.
Az oldal tetejére május 13.

Az Mt rendkívüli ülésén azonnali hatállyal két hónapra felfüggeszti a nagymarosi vízlépcső építését. május 15. május 24. A döntés szerint ez idő alatt ökológiai, szeizmológiai és földtani vizsgálatokat fognak végezni, s az Ogy ezek ismeretében határoz az építkezés jövőjéről. június 2.

A Székesfehérvári Városi Tanács VB úgy dönt, hogy a Lenin és a Vorosilovgrád lakótelepek visszakapják történelmi nevüket; a városrészeket ismét Palotavárosnak, illetőleg Vízivárosnak nevezik.
Az oldal tetejére május 14.
Békesi László pénzügyminiszter nyilatkozik a kormány gazdasági csomagtervéről. Békesi elmondja, hogy 20 milliárd Ft-tal akarják csökkenteni a költségvetés kiadásait: a védelemre fordított összegeket 5 milliárd, az igazgatási szervekéit 1 milliárddal, a társadalmi szervezeteknek juttatott támogatást szintén 1 milliárd Ft-tal akarják lefaragni. A pénzügyminiszter bejelenti, hogy a SZOT tervezett találkozón a kormány előterjeszti 5-6 milliárd Ft-os szociálpolitikai csomagtervét is.

Pécsett megnyílik a Lenau-ház, a dunántúli németség szellemi és művelődési központja.

Az oldal tetejére május 15.

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára nyilatkozik a The New York Times c. amerikai lapnak. Grósz kifejti: Mo-nak nyolcmilliárd dollár külföldi tőkére van szüksége a következő öt évben, hogy korszerűsíthesse gazdaságát, és törleszthesse tizenöt milliárd dolláros adósságát. Grósz szerint az MSZMP-nek nem áll szándékában, hogy a többpártrendszer keretei között elveszítse ellenőrzését az ország fölött.

Németh Miklós, az MSZMP PB tagja, az Mt elnöke munkalátogatásra Varsóba utazik. Németh tárgyal Mieczysław Rakowski kormányfővel és Wojciech Jaruzelskivel, a LEMP KB első titkárával.

Lemond képviselői mandátumáról Korom Mihály, az MSZMP PB volt tagja, Kiskunfélegyháza ogy-i képviselője. május 16.

Az EKA nyolc politikai szervezete üdvözli a nagymarosi vízlépcsőépítés felfüggesztéséről hozott kormánydöntést.

A szlovák kormány elnökségének rendkívüli ülése a magyar–csehszlovák szerződéssel és a nemzetközi joggal ellentétesnek minősíti a nagymarosi építkezést leállító magyar döntést, s felkéri a szövetségi kormányt, hogy tegyen lépéseket a magyar félnél a szerződés teljesítése érdekében. — Prágában rendkívüli ülést tart a szövetségi kormány, majd ezt követően Jaromír Johanes külügyminiszter magához kéreti Barity Miklós prágai magyar nagykövetet, akivel közli, hogy a csehszlovák fél indokolatlannak és jogosulatlannak tartja a magyar kormány döntését a nagymarosi építkezés felfüggesztéséről, s fenntartja a jogát arra, hogy a munkák leállítása miatt kártérítést követeljen.

Az MM és Soros György magyar származású amerikai üzletember megállapodást ír alá, amelynek értelmében a Soros Alapítvány növeli a mo-i tudományos, kulturális, oktatási és egészségügyi programok támogatását.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, az LT Elnökségének elnöke négynapos látogatásra Pekingbe érkezik. 1959 óta ez az első szovjet–kínai pártfőtitkári találkozó. — A Pekingben folyamatosan tüntető és éhségsztrájkoló diákok éltetik Gorbacsov személyét és politikáját. május 17.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága tiltakozását fejezi ki Nicolae Ceauşescu május 17-ei csehszlovákiai látogatása ellen. május 17. A bizottság szerint Ceauşescu fogadása a csehszlovák vezetés részéről egyértelmű elkötelezettséget jelent az emberi jogokat lábbal tipró román politika mellett.

„Igazságosság, Béke és a Teremtés megőrzése” hármas célkitűzéssel Bázelben (Svájc) megren-dezik az I. Európai Ökumenikus Találkozót.

Az oldal tetejére május 16.

Az MSZMP PB összehívja a KB-t. május 29. A PB állást foglal amellett, hogy alakítsák át az MSZMP vallás- és egyházpolitikáját. A PB szerint a KB-nak új agrárpolitikai koncepciót kell kidol­goznia, mert a korábbi tervezetet sok kritika érte.

Lemond mandátumáról Varga Gyula,* a Zala megyei ogy-i képviselőcsoport vezetője, akinek visszahívásáért az MDF és a Fidesz zalaegerszegi szervezete aláírásgyűjtési akciót indított. május 17.

A Hajdú-Bihar megyei ogy-i képviselőcsoport állásfoglalása szerint a parlament beleegyezése nélkül a Mt-nak nem volt joga a nagymarosi vízlépcsőépítés leállításához, ezért az Ogy-nek felelősségre kellene vonnia a kormányt. — A nagymarosi beruházásban érdekelt Vízépítő-ipari Tröszt vezérigazgató-helyettese bejelenti, hogy cége kötbért és kártérítést fog kérni, amiért fölfüggesztették a vízlépcső építését.

Kemenes Ernő, az OTh elnöke a parlamentben ismerteti a kormány gazdasági csomagtervének részleteit: jelentősen csökkentik a költségvetési támogatásokat, a védelmi kiadásokat és az államigazgatási költségeket, megadóztatják a bankok inflációs nyereségét, a veszteséges vállalatokat nem szubvencionálják tovább, de élénkítik a kis- és közepes vállalkozásokat.

Madarasi Attila pénzügyminisztériumi államtitkár bejelenti: a kormány pénzügyi csomagterve a benzinárak emelését is tartalmazza. május 18.

A helyi és megyei agrár-reformkörök képviselői létrehozzák országos szervezetüket, az Országos Agrár-reformkört.
Az oldal tetejére május 17.
Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja Bécsben megerősíti, hogy pártja elfogadja a szabad választások elvét, épp ezért egy esetleges vereség után hajlandó ellenzékbe vonulni.

A kormány és a SZOT találkozóját követően bejelentik: az Mt eláll a víz- és a csatornadíjak idei emelésétől s az ehhez kapcsolódó lakbéremelésektől. Ugyanakkor emelik a háztartási energiahordozók árát, de a tervezettnél kisebb mértékben. május 18. Kompenzációként júliustól minden nyugdíjas havi 100 Ft-tal többet kap, de akinek 5000 Ft-nál kisebb a nyugdíja, az további 200 Ft-ot vehet föl. Szeptembertől minden gyerek után 160 Ft-tal több családi pótlékot fizetnek.

Lemond mandátumáról Varga Gyula* Szabolcs-Szatmár megyei ogy-i képviselő, aki egy tisztázatlan kedvezményes bútorvásárlási ügybe keveredett.

Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes a KGST VB moszkvai ülése után kijelenti, hogy a Szu valószínűleg kész áttérni a konvertibilis elszámolás bevezetésére a Mo-gal folytatott keres-kedelemben.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke hivatalos látogatásra Marokkóba utazik. — Szűrös tárgyal Ahmed Oszmannal, a Képviselőház elnökével, valamint Azzedin Laraki miniszterelnökkel. Szűröst fogadja II. Hasszán király.

A lengyel országgyűlés, a kerekasztal-megegyezésnek megfelelően, Szovjet-Kelet-Európában elsőként, helyreállítja a római katolikus egyház autonómiáját. július 17.

A nemzetközi tiltakozás hatására Prágában feltételesen szabadlábra helyezik Václav Havel írót, ellenzéki aktivistát. június 29.

Pekingben az 1949-es hatalomváltás óta a legnagyobb, egymilliós tüntetés zajlik. A KKP vezetése kezdetben megosztottnak mutatkozik a tüntetőkkel kapcsolatban. május 20.

Nicolae Ceauşescu, az RKP főtitkára, román államfő baráti látogatásra Csehszlovákiába érkezik.

Az oldal tetejére május 18.

Az MSZMP Bp-i Reformköre öntelt és diktatórikus hangneműnek nevezi Grósz Károlynak a New York Timesban megjelent nyilatkozatát, tartalmáról pedig azt állítja, hogy az MSZMP főtitkára megkérdőjelezi a demokratikus többpártrendszerre való békés átmenet szándékának komolyságát. Thürmer Gyula, Grósz Károly külpolitikai tanácsadója visszautasítja az MSZMP Bp-i Reformkörének állításait. — Az EKA szervezetei levelükben úgy fogalmaznak, hogy az MSZMP megakasztotta, sőt felszámolta a kormányzó párt és az ellenzék között megindult tárgyalásokat. Az MSZMP tárgyalási ajánlata pusztán propagandafogásnak tekinthető, annak alapján, hogy Grósz Károly kijelentette, a szabad választásokra legkorábban csak 6 év múlva kerülhet sor. május 24.

Megtartja alakuló ülését a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzetközi Helsinki Föderáció az Emberi Jogokért nevű szervezet tagszervezete. A Bizottság fő feladata a helsinki záróokmány emberi jogokkal kapcsolatos intézkedései betartásának ellenőrzése. A testület elnöke Mészöly Miklós író, koordinátora Kodolányi Gyula író és Kőszeg Ferenc szerkesztő.

Áremelésekről dönt a Mt. június 1. A szén 47, a brikett 9, a koksz 30, a tűzifa 43, a tüzelőolaj 15, a vezetékes gáz 20, a bp-i villamos áram 36%-kal drágul (a villamos energia ára országosan 20%-kal emelkedik). — A kormány a közforgalmú úthálózat fejlesztésére és fenntartására útalapot hoz létre; emiatt a benzin már másnap két forinttal drágul literenként. május 19.

Gábor András, a Magyar Gazdasági Kamara elnöke kijelenti: a nagymarosi építkezés végleges leállítása esetén a magyar vállalatok hasonló kártérítést igényelnek, amilyet az osztrák cégek kapnak.

Paskai László bíboros, esztergomi érsek a Szu-ba utazik. — A bíboros felkeresi a kárpátaljai magyarlakta területeket.

Az oldal tetejére május 19.

Németh Miklós, az Mt elnöke a HM vezető beosztású parancsnokainek értekezletén kijelenti: a hadsereg erejét semmilyen politikai erőnek nem szabad fölhasználni a belpolitikai kérdések megoldására. Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter leszögezi: nincs alapja azoknak a híreszteléseknek, amelyek szerint fennáll a katonai hatalomátvétel veszélye.

Az MSZMP hódmezővásárhelyi reformköre Szabó Sándor, az MDF mezőkövesdi szervezete pedig Ladányi József ogy-i képviselőt szólítja fel lemondásra.

A Legfőbb Ügyészség bejelenti, hogy a koncepciós perek felülvizsgálata kapcsán perújítási nyomozást rendelt el a „pócspetri eset”* ügyében.

Nagymaroson egy lakossági fórumon a miniszterelnök és a kormány lemondását követelik, amiért az Mt felfüggesztette a vízlépcső építését. — Varga Miklós környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumi államtitkár kijelenti: minisztériuma nem ért egyet a nagymarosi beruházás leállításával, de a döntést tudomásul veszi.
A tervezettnél másfél évvel korábban rendezik meg a 260 ezer közoktatási dolgozót tömörítő Pedagógusok Szakszervezetének XIII. kongresszusát. A tanácskozáson kritikus felszólalások hangzanak el, amelyek az oktatásirányítás gyökeres átalakítását szorgalmazzák.

Emelik a motorbenzin árát. Egy liter normál benzin ára 24,50 Ft, a szuperbenziné 27,50 Ft. A benzináremelésből befolyó többletjövedelem, a hivatalos indokolás szerint, az útalap pénzügyi fedezetét szolgálja.

Az oldal tetejére május 20.

Szegeden száztíz reformkör és platformcsoport több mint négyszáz képviselője részvételével megkezdődik az MSZMP reformköreinek első országos tanácskozása. május 21. A tanácskozáson jelen van Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter, a résztvevőket levélben üdvözli Németh Miklós, az MSZMP PB tagja, az Mt elnöke és Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke egy olasz tévétársaságnak adott interjújában szorgalmazza Nagy Imre teljes politikai és jogi rehabilitálását. május 22.

A Fidesz vezetői bejelentik, hogy szervezetük kilép a MISZOT-ból, amelyet a jelen helyzetben szükségtelen, népfront típusú ifjúsági szerveződésnek minősítenek.

Az OBt deklarálja: akkor is kiáll az önálló, független, semleges Mo megteremtése mellett, ha a kormányfő ezt nem támogatja. Az OBt ülésén úgy határoznak, hogy országos tanácskozáson döntenek a szervezet új programjáról, alapszabályáról és esetleges névváltoztatásáról.
Meghal Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas író.

Pekingben a KKP KB Elnöksége kihirdeti a rendkívüli állapotot; mozgósítják a hadsereget. június 4.

Az oldal tetejére május 21.

Szegeden folytatódik az MSZMP reformköreinek tanácskozása. A küldöttek állásfoglalása szerint Nagy Imre, az ország 1956-os törvényes miniszterelnöke politikai koncepciós per áldozata lett, és a felelősök helyett is megkövetik a hozzátartozókat. A reformkörök platformtervezetükben követelik, hogy az MSZMP káderpártból váljon marxista elkötelezettségű baloldali közösségi párttá; ennek érdekében őszre pártkongresszus összehívását kezdeményezik, s ennek érdekében aláírás-gyűjtési akciót hirdetnek május 28. Indítványozzák a KB-nak, hogy a június 16-ai gyászszertartás előtt mondja ki: Nagy Imre politikai koncepciós per áldozata lett. május 22.

Bp-en kezd tárgyalásokat Georgiosz Vasziliu ciprusi elnök. — Vasziliu tárgyal Straub F. Brunóval, az ET elnökével, vala­mint Németh Miklóssal, az Mt elnökével; találkozik Grósz Károllyal, a MSZMP főtitkárá­val és Szűrös Mátyással, az Ogy elnökével. Vasziliu elnököt a Közgazda­ságtudományi Egyetem díszdoktorává avatják.

Az oldal tetejére május 22.

Horn Gyula külügyminiszter az MSZMP egri reformkörének vitáján, Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke pedig rádiónyilatkozatban jelenti ki, hogy Nagy Imre és mártírtársai politikai koncepciós per áldozatai lettek. május 27.

Nyilvánosságra hozzák az MSZMP reformköreinek platformtervezetét, amely szerint a hatalom megosztására, a tulajdonviszonyok gyökeres átalakítására van szükség. A dokumentum szorgalmazza, hogy a súlyos válságban levő MSZMP alakuljon át baloldali közösségi párttá, legyen hiteles vezetése és nemzeti politikai programja.
Németh Miklós, az Mt elnöke az Ogy független képviselői előtt azt ígéri, hogy a kormány a jövőben minden nagy beruházás megindításához parlamenti jóváhagyást kér. Közli, hogy hazánk visszafogja a szocialista exportot, mert a gazdaság már nem képes újabb hitetkihelyezésre.
Megkezdi adását az első, kizárólagosan bp-i adó, a Magyar Rádió és a Multimedia Organisation közös kereskedelmi rádióadója, a Radio Calypso, amely a Petőfi Rádió középhullámú frekvenciáján minden nap reggel nyolc órától este hétig főleg könnyűzenei műsort sugároz.
Az oldal tetejére május 23.

Megállapodás születik Nagy Imre és mártírtársai a június 16-i temetésével kapcsolatban a kivég-zettek hozzátartozói, a TIB, illetőleg a hivatalos szervek képviselői között.

Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke felajánlja közreműködését az MSZMP és az EKA tárgyalásainak lebonyolításában. Az EKA képviselője üdvözli a javaslatot.

Horn Gyula külügyminiszter hivatalos baráti látogatásra Jugoszláviába utazik, ahol Budimir Lončar külügyi titkárral tárgyal. Hornt fogadja Ante Marković szövetségi kormányfő és Stanislav Stojanović, a JKSZ KB Elnökségének végrehajtó titkára. — Megállapodnak, hogy a két ország Pécsett, illetőleg Zágrábban főkonzulátust létesít. Hornnak átadják a magyar történelem 1956–1958 közötti időszakával kapcsolatos jugoszláv dokumentumokat.

Az LB héttagú Elnökségi Tanácsa, a legfőbb ügyész törvényességi óvása nyomán, hatályon kívül helyezi a Demény Pál ellen 1946-ban emelt vádakat (háborús és népellenes bűnök elkövetése), és a később hozott ítéleteket megsemmisíti.*

William Waldgrave, Nagy-Britannia külügyi államminisztere hivatalos látogatásra Bp-re érkezik.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Frits Bolkestein, Hollandia védelmi minisztere.

Az oldal tetejére május 24.

Az EKA elfogadja tárgyalópartnerül Pozsgay Imre államminisztert.

Németh Miklós, az Mt elnöke munkalátogatásra Csehszlovákiába érkezik. Németh Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnökkel a bős–nagymarosi építkezésről tárgyal. május 26.felek szakértői csoportok létrehozásáról állapodnak meg, és tervbe veszik Adamec bp-i látogatását.

Megyei jogú várossá avatják a csaknem 130 ezer lakosú Nyíregyházát.

Az oldal tetejére május 25.

A Mt soron kívüli ülésén elfogadja és az Ogy elé terjeszti a köztársasági elnöki intézmény bevezetéséről, valamint az Alkotmánybíróság felállításáról szóló törvényjavaslatokat.

A Fidesz a Kínai Népköztársaság bp-i nagykövetsége előtti ülősztrájkkal fejezi ki szolidaritását a pekingi Tienanmen téren a demokráciáért tüntető kínai diákokkal.

A DEMISZ felfüggeszti a heti 1 millió Ft veszteséget termelő Magyar Ifjúság c. hetilap meg-jelentetését.

Mintegy száz kulturális intézmény és társulás képviselőinek részvételével megalakul a Magyar Kulturális Kamara.

Németh Miklós, az Mt elnöke munkatalálkozó keretében Bécsben megbeszélést folytat Franz Vranitzky osztrák szövetségi kancellárral. — A tárgyalások után Németh Miklós kijelenti, hogy prágai és bécsi megbeszélései megteremtették a feltétele­ket a nagymarosi építkezésre vonatkozó végle­ges állásfoglaláshoz.

ÁB-Generali Budapest néven megkezdi működését az Állami Biztosító, az olasz Generali biztosító csoport és az osztrák Erste Allgemeine biztosító intézet közös részvénytársasága.

Moszkvában megkezdődik a közvetlenül választott Népképviselők Kongresszusa. június 9. Az LT-t újjáválasztó kongresszus üléseit első ízben közvetíti élőben a televízió.

Életének 89. évében Zürichben meghal Esterházy Pál, a család hercegi ágának feje.*

Az oldal tetejére május 26.

Az MSZMP PB gyökeresen új válasz­tási törvény megalkotása mellett foglal állást az­zal, hogy biztosítani kell a pártok demokratikus esélyegyenlőségét, s azt, hogy a választópolgá­rok a hivatalosan bejegyzett pártok programjai között szabadon választhassanak. — A testület hatálytalanítja azt a 16 évvel korábbi határozatát, amelynek alapján hét filozófust és szociológust eltávolítottak a kutatóintézetekből, korlátozták publikálási és utazási lehetőségeiket.* — Orszá­gos értekezlet helyett pártkongresszus összehí­vását sürgeti négy MSZMP-szervezet.

Az MNB képviselői Tokióban 8 milliárd jen (kb. 60 millió dollár) összegű kölcsön folyósításáról szóló megállapodást írnak alá. Japán pénzintézetek először nyújtanak kötetlen felhasználású hitelt szocialista országnak.
Tóth Tibor, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének helyettese bejelenti: Mo 1990 végéig 250 harckocsit és 430 tüzérségi löveget semmisít meg.

A nagymarosi vízlépcsőépítés felfüggesztéséről hozott kormánydöntést támogatva körülbelül 6000 ember vonul az Országház elé. A Duna-mozgalmak képviselői átadják azokat az íveket, amelyeken újabb 40 ezer ember követeli népszavazás kiírását a beruházásról. május 28. — Eközben az MSZMP nagymarosi alapszervezetének képviselői 78 500 aláírást visznek a Parlament elé, követelve a nagymarosi beruházás befejezését.

Az ÁEH törvényesen elismert vallási felekezetté nyilvánítja a Hit Gyülekezetét.

Tatabánya mellett hivatalosan is megnyílik az újjáépített Skála-Sztráda Áruház, ahol ekkotól valutáért kínálnak importált árukat.

Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja, államminiszter, a nyugat-berlini székhelyű Európai Akadémia meghívására látogatást tesz Nyugat Berlinben és az NSZK-ban. — Pozsgay megbeszélést folytat Otto von Lambsdorff FDP-elnökkel, Wolfgang Mischnick FDP-frakcióvezetővel, Hans-Jochen Vogel SPD-elnökkel, Hans-Dietrich Genscher szövetségi alkancellár-külügyminiszterrel, Horst Teltschik-kel, a kancellár politikai tanácsadójával és Rita Süssmuth szövetségi parlamenti elnökkel.

Az oldal tetejére május 27.

Az MSZMP Komárom megyei értekezletén javasolják, hogy még a június 16-ai újratemetés előtt rehabilitálják politikailag Nagy Imrét és sorstársait. május 30.

Bejelentik, hogy Mo és a Nemzetközi Valutaalap továbbra is fenntartja pénzügyi együttműködését, jóllehet az IMF egyelőre nem folyósítja a legutóbbi egyéves készenléti hitel utolsó részletét, mert hazánk nem teljesítette a vállalt feltételeket. Az IMF szakértői egyetértenek a magyar kormány által kidolgozott, a költségvetési hiányt csökkenteni szándékozó csomagtervvel. június 6.

Megalakul a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT), amely lényegében a KISZ Bp-i Bizottsága átalaku-lása révén jön létre.

Bp-en a Jurta Színházban megtartja alakuló kongresszusát a Szolidaritás Szakszervezeti Munkás-szövetség.

Független demokratikus társadalmi szervezetként megalakul az Erdélyi Szövetség, amely nemzeti egységet és az ezzel járó közös történelmi felelősséget hirdet minden magyarért.
Az MDF Szolnok megyei tanácskozásán Bíró Zoltán ügyvezető elnök kijelenti, hogy az EKA és a kormányzó párt megegyezése után ősszel parlamenti választásokat kellene tartani.
Tomás Borge, Nicaragua belügyminisztere hivatalos baráti látogatásra Mo-ra érkezik. — Borge Horváth István belügyminiszterrel tárgyal.
Újjáalakul a Magyar Olimpiai Bizottság; elnök Schmitt Pál, főtitkár Aján Tamás.
Az oldal tetejére május 28.
A táborfalvai szovjet gépesített lövészezred távozásával véget ér a szovjet szárazföldi erők 1989-re bejelentett egyoldalú csapatcsökkentése.

A Charta 77 cseh polgárjogi mozgalom felszólítja a csehszlovák kormányt, hogy a nagymarosi építkezést felfüggesztő magyar fél értelmetlen rágalmazása helyett kezdjen végre tárgyilagos, szakmai és nyilvános párbeszédbe a beruházás jövendő sorsáról. június 20.

Az oldal tetejére május 29.

Ülést tart az MSZMP KB. június 23. A testület az agrárpolitika megújításának koncepciójáról, valamint az országos pártértekezlet előkészítésével kapcsolatos teendőkről tárgyal. Úgy döntenek, hogy pártértekezlet helyett pártkongresszust hívnak össze az év folyamán. A KB azt javasolta, hogy az Ellenzéki Kerekasztallal tervezett politikai egyeztetés négy tárgyalófél (az MSZMP, az EKA, a csatlakozni egyik félhez sem akaró szervezetek és a tanácskozási joggal rendelkező megfigyelők) bevonásával kezdődjön meg. június 1. Nagy Imre június 16-ára tervezett temetésével kapcsolatban a KB arra hívta fel a párt tagjait és a magyar állampolgárokat: felelős magatartással legyenek méltók a kegyeleti aktushoz. A KB úgy határoz, hogy az MSZMP képviselői hivatalosan nem vesznek részt Nagy Imre és társai újratemetésén. május 30. — Az ülés végén Grósz Károly főtitkár ismerteti Kádár Jánosnak a KB-hez írott, május 26-án kelt levelét.*

Az oldal tetejére május 30.

Major László, az MSZMP szóvivője a KB előző napon befejeződött üléséről tartott sajtótájékoztatón kijelenti: a periratok mindegyikének ismerete nélkül is kimondható, hogy Nagy Imrét „koncepcionált politikai perben ítélték el”, és az MSZMP alapító tagjának kivégzése törvénytelen volt. május 31. Az MSZMP hivatalosan nem lesz ott a június 16-ai temetésen. — Az MSZMP Bp-i Bizottsága azt javasolja, hogy az MSZMP képviselői is vegyenek részt Nagy Imrének és mártírtársainak temetésén. június 1. — Grósz Károly, az MSZMP főtitkára tévéinterjújában kijelenti: a párt rendelkezésére álló dokumentumok alapján határozottan megállapítható, hogy az MSZMP egyetlen testülete és személy szerint Kádár János sem adott utasítást Nagy Imre elítélésére, kivégzésére.

Nyilvánosságra hozzák az MSZMP KB új tárgyalási javaslatát. A párt azt javasolja, kezdődjenek négyoldalú megbeszélések: az asztal egyik oldalán az MSZMP, a másikon az EKA, a harmadikon a többi független szervezet képviselői, a negyediken pedig megfigyelők foglaljanak helyet. Az MSZMP felkéri az Ogy elnökét, hogy elnököljön az érdemi tárgyalások ülésein.

Összeül az Ogy. A Ház elfogadja az 1989: XIII. tc.-t a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról, valamint az 1989: XVII. tc.-et a népszavazásról és népi kezdeménye-zésről. A képviselők elfogadják a bős–nagymarosi beruházás helyzetéről szóló beszámolót.

Az LB Elnökségi Tanácsa az 1951-ben és 1952-ben született ítéleteket hatályon kívül helyezve, bűncselekmény hiányában felmenti Stomm Marcel v. m. kir. altábornagyot, 1942–43-ban a Donnál megsemmisült 2. magyar hadsereg III. hadtestének parancsnokát a folytatólagosan elkövetett háborús bűntett vádja alól.

Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat és a Samsung Electronics dél-koreai vállalat képviselői megállapodást írnak alá a Samsung Electronics Hungarian Rt. alapításáról.
Az oldal tetejére május 31.

Az MSZMP KB nyilatkozatot ad ki: a testület szükségesnek tartja, hogy mielőbb lezáruljon Nagy Imre és társai perének felülvizsgálata, és igazságot szolgáltassanak a megvádolt és elítélt politikusoknak. A párt megújulása során építenek az 1956. október végi megalakulás elveire, s nyíltan vállalják az 1953–54-es reformkezdeményezések örökségét. — A Legfőbb Ügyészség átadja Nagy Imre lányának az egykori miniszterelnök személyes hagyatékát, így a Viharos emberöltő c. élettörténet-vázlatot, a snagovi jegyzeteket, verseket és leveleket. (Nagy Erzsébet szerint a hagyatékból több írás hiányzik.)

Lemond tisztségéről az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának elnöke, Barcs Sándor, akit éles támadások értek a Rajk-perben játszott szerepe miatt.*
Washingtonban 110 millió dolláros kölcsönmegállapodást írnak alá a Világbank és Mo képviselői.
Az MM közli, hogy szeptembertől minden olyan általános iskolában indulhat az orosz nyelv helyett egy másik idegen nyelv kötelező oktatása, ahol ennek feltételeiről az iskola gondoskodni tud.