1971
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

A Vatikán feloldja azt az 1957-től érvényes korlátozást, amelyben magának tartotta fenn annak engedélyezését, hogy katoli­kus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tiszt­séget vállalhasson. október 13. Ezután a Ma­gyar Katolikus Püspöki Kart illeti ez a jog.

Az oldal tetejére október 2.

Kádár János Tolna megyei látogatásán bejelenti, hogy Mindszenty József esztergomi érsek távo-zott Mo-ról.

Az oldal tetejére október 4.

Bp-en megkezdődik a KGST-országok első me­zőgazdasági szimpozionja.

Az oldal tetejére október 6.
Beresztóczy Miklós, az Ogy alelnöke vezetésével magyar parlamenti küldöttség látogat Japánba.
Ottawában öt évre szóló magyar–kanadai kereskedelmi megállapodást írnak alá.

Prágában meghal Viliam Široký v. csehszlovák miniszterelnök, az SZLKP KB egykori elnöke.

Az oldal tetejére október 7.

Bemutatják Kenyeres Gábor Végre, hétfő c. filmjét.

Az oldal tetejére október 8.

Vietnamban befejeződik az utolsó nagyobb hadművelet, amelyben amerikai szárazföldi csapatok is harcolnak. november 12.

Az oldal tetejére október 11.

Bp-en megkezdődik az ipari szövetkezetek VI. kongresszusa.

Az oldal tetejére október 12.

Losonczi Pál, az ET elnöke Iránba utazik, a perzsa állam fennállásának 2500. évfordulóján ren-dezendő ünnepségekre.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 55. ülésszaka; a résztvevők a „komplex programról” tárgyalnak. Mo-ot Vályi Péter miniszterelnök-helyettes kép­viseli.

Az oldal tetejére október 13.

Hivatalos közleményt adnak ki a r. kat. papok politikai szerepvállalását tiltó vatikáni rendelkezésről, valamint a békepapok kiközösítésének a feloldásáról.

Marosvásárhelyen meghal Kemény János író, szerkesztő, irodalom- és színházszervező, 1941–1944-ben a kolozsvári Nemzeti Színház főigazgatója, 1945-ben a marosvásárhelyi Székely Színház egyik fő szervezője, 1958 és 1968 között a marosvásárhelyi Új Élet rovatvezetője.*

Az oldal tetejére október 14.

Moszkvában a két ország írószövetségének vezetői magyar–szovjet megállapodást írnak alá irodalmi művek kölcsönös kiadásáról.

Az oldal tetejére október 15.

Megalakul a szocialista országok közös űrkutatási szervezetete, az Interszputnyik.

Az oldal tetejére október 16.

B­p-en megnyílik az I. Nemzet­közi Kisplasztikai Biennálé.

Az oldal tetejére október 17.

VI. Pál pápa boldoggá avatja és a „szeretet vértanújává” nyilvánítja Maximilian Maria Kolbe lengyel származású minorita szerzetest, aki 1941-ben az auschwitzi haláltáborban önként vállalta a vértanúságot a lágerparancsnok által éhhalálra ítélt kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett. 1982. október 10.

Az oldal tetejére október 18.

Az EK Miniszteri Tanácsa jóváhagyja az Egyesült Királyság csatlakozási kérelmét. október 28.

Az oldal tetejére október 19.

Kétnapos konferencia kezdődik Egerben „Hazafiság, történelemtudomány, történelemtanítás” címmel.

Az oldal tetejére október 21.

Az Mt határozatot hoz a metróépítés gyorsításáról. 1972. december 22.

Bemutatják Fábri Zoltán Hangyaboly c. filmjét.

Az oldal tetejére október 22.

Gazdasági aktívaértekez­letet tartanak a Parlamentben a be­ruházási feszültségekről, a gazdasá­gosság javításáról, a munkaerő-gazdál­kodásról, a téeszek kiegészí­tő tevékenységéről és haté-konyságáról. Előadó Fock Jenő miniszterelnök.

Az oldal tetejére október 23.

Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek VI. Pál pápa tudomására hozza elhatározását, hogy Bécsbe, az érseki joghatósága alá tartozó Pazmaneumba költözik. 1973. decmber 8.

Az oldal tetejére október 24.

1968–1969-ben tanúsított tevékenységük miatt Dobos Lászlót, Szőke Józsefet, Lehocky Terézt és Petrőci Bálintot kizárják a Szlovák Írók Szövetségéből.

Az oldal tetejére október 25.

Apró Antal, az Ogy elnöke vezetésével magyar parlamenti küldöttség látogat a Szu-ba.

Bp-re érkezik Otto Winzer, az NDK külügyminisztere.
Az oldal tetejére október 26.

Bp-en megkezdődik a szocialista országok művelődési minisztereinek háromnapos értekez­lete. Mo-ot Ilku Pál képviseli.

Az ENSZ Közgyűlése, Albánia javaslatára, 76 szavazattal 35 ellenében, a Kínai Népköztársaságot az ENSZ tagállamává és az ország teljes jogú képviselőjévé nyilvánítja. A Kínai Köztársaság (Tajvan) minden jogát elveszíti a világszervezetben.
Az oldal tetejére október 27.

A kor­mány határozatot hoz a fizikai dolgozók gyerme­kei továbbtanulásának támogatásáról.

Az oldal tetejére október 28.

Felavatják a Tiszai Ve­gyi Kombinát polietiléngyárát.

A brit parlament alsóháza 356 szavazattal 244 ellenében az országnak a Közös Piacba való belépéséről határoz. 1972. január 22.

Az oldal tetejére október 29.

Bp-en megkezdődik az MNOT kétnapos országos konferen­ciája. 1977. március 5. A tanácskozás fő témája a női egyenjogú­ság érvényesülésének hiányosságai. — Az Elnökség 22 tagú. Az MNOT elnökévé Erdei Lászlónét, alelnökké Duschek Lajosnét, Fekete Jánosnét és Makoldi Mihálynét választják.

Az oldal tetejére október 30.

VI. Pál pápa a Trianonban Jugoszláviához csatolt baranyai háromszög plébániáit leválasztja a pécsi egyházmegyéről és a diakovói püspökséghez csatolja.