1958
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 2.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon helybenhagyja Deutsch István vasöntő életfogytiglani börtönbüntetését; a pesterzsébeti felkelők elleni per további 12 vádlottja 1–15 évi szabadságvesztést kap.

Az oldal tetejére november 4.

Megkötik a 20 évre szóló szovjet–magyar uránegyezményt.*

D. Káldy Zoltánt (1987. május 17.), a pécsi gyülekezet lekészét, a tolna-baranyai egyházmegye esperesét választják a Déli Ev. Egyházkerület püspökévé.*

A British–Hungarian Labour Club emlékestet tart a magyar forradalom vérbefojtásának évfordu-lóján.

Angelo Roncalli bíboros XXIII. János néven lép a pápai trónra. 1963. június 3.

Az oldal tetejére november 6.

Kivégzik Takács Kálmánt és Bokor Jánost.

Bp-en parafálják a csehszlovák–magyar állampolgársági egyezményt, amelynek értelmében a két fél a másik fél állampolgárát csak abban az esetben honosíthatja, amennyiben az lemondott előző állampolgárságáról, kizárva ezzel a kettős állampolgárság lehetőségét.

Bemutatják Fábri Zoltán Édes Anna c. filmjét.

Az oldal tetejére november 9.

Országszerte felolvassák a templomokban a r. kat. püspöki kar pásztorlevelét, a ref. egyház zsinati tanácsának üzenetét és az ev. egyház egyetemes presbitériumának felhívását; felszólítják a híveket, hogy a választásokon szavazzanak a HNF jelöltjeire.

Az oldal tetejére november 10.

Nyikita Hruscsov Moszkvában kijelenti, hogy a nyugati hatalmak Nyugat-Berlint az NDK elleni tevékenységük támaszpontjának használják, és ezzel megszegték a Németországgal kapcsolatban 1948 után kötött négyhatalmi megállapodásokat. november 27.

Az oldal tetejére november 11.

Kivégzik Géczi Józsefet.

Az oldal tetejére november 12.
Kivégzik Csizmadi Ferencet és Viskovics Jánost.

A pesterzsébeti felkelők ügyében az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon Deutsch István vasöntőt életfogytiglani börtönre, a többi 12 vádlottat 1–15 évi szabadságvesztésre ítéli.

Az oldal tetejére november 13.

Az LB Katonai Tanácsa Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökletével másodfokon tárgyalja Mecséri János ezredes és 51 társa, a soroksári katonai ellenállók perét. Halálra ítélik Mecséri János ezredest, Szendi Dezső alezredest, Szabó Pál őrnagyot, Rémiás Pál hadnagyot, Kicska János főhadnagyot, Kálmán Dezső őrvezetőt, Magyar János honvédet, Paska Elemért, Dobrosi Lajost és Puchert Jánost. november 15. A külföldön tartózkodó Molnár Gézát távollétében ítélik halálra. Nyolc vádlottat sújtanak 5 évnél nagyobb börtönbüntetéssel, öt vádlottat felmentenek.

Az oldal tetejére november 15.

Kivégzik Mecséri Jánost, Szendi Dezsőt, Szabó Pált, Kicska Jánost, Rémiás Pált, Kálmán Dezsőt és Magyar Jánost. — A szintén halálra ítélt Paska Elemér, Dobrosi Lajos és Puchert János büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre mérséklik.

Az oldal tetejére november 16.

Országgyűlési és tanácsi választásokat tartanak; a részvétel 98,4%; az érvényes szavazatok 99,6%-a esik a HNF jelöltjeire. A kisgazda Kovács Bélát is képviselővé választják.

Az oldal tetejére november 20.

A BM adatai szerint október 1-jétől e napig 73 esetben szereztek tudomást röpcédula-terjesztésről; a szerzők és a terjesztők többsége 16-17 éves fiatal; a választással kapcsolatos röplapok kevés kivétellel passzivitásra hívtak fel; ugyanezen idő alatt „ellenséges falfelirat” 267 esetben fordult elő, választási plakátokat vagy dekorációt 390 esetben rongáltak meg.

Az oldal tetejére november 21.

A Fővárosi Bíróság Blaski József és társai perében a fővádlottat és a másodrendű vádlott Mansfeld Pétert életfogytig tartó szabadságvesztésre, társaikat 3–10 évi szabadságvesztésre ítéli. 1959. március 19.

Az USA kormánya jegyzékében tájékoztatja a magyar kormányt, hogy a két ország kapcsolatát csak akkor tekinti normalizálhatónak, ha a magyar kormány betartja az ENSZ Alapokmányában és a békeszerződésben foglaltakat.
Az oldal tetejére november 22.

Kivégzik Onestyák Lászlót.

Meghal Sándor Emma zeneszerző, műfordító, 1910 óta Kodály Zoltán felesége.

Mongóliában ismét Jumdzsjagijn Cedenbal miniszterelnököt választják az MNFP KB első titkárává. 1984. augusztus 24.

Az oldal tetejére november 25.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli a több felkelőcsoportban harcoló és a Köztársaság téri népítéletben való részvétellel vádolt Galgóczi Zoltán alkalmi munkást, Nagy József alkalmi munkást, Vass Lajos segédmunkást, Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet darukezelőt, Lachky Albert szerszámkészítőt, Burgermeiszter József szerszám-készítőt és Simon Gábor szabósegédet. november 28.

Az oldal tetejére november 27.

Az LB Népbírósági Tanácsa Cieslár Viktor elnökletével a Szirmai Ottó és társai (a Tűzoltó utcai felkelők) elleni perben másodfokon is halálra ítéli a fővádlottat (1959. január 22.), és a XIII. rendű vádlott Angyal István építésvezetőt, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport v. vezetőjét. december 1.

A szovjet kormány jegyzékben javasolja Berlin négyhatalmi katonai megszállási rendszerének felszámolását, és Nyugat-Berlin demilitarizált szabad várossá nyilvánítását. Az ultimátum, amely Nagy-Berlin igazgatásának jogát lényegében az NDK-ra ruházná, kirobbantja az újabb berlini válságot. december 2. — A nyugati hatalmak elutasítják a javaslatot.

Az oldal tetejére november 28.

Kivégzik Galgóczi Zoltánt, Nagy Józsefet, Vass Lajost, Bakos Gyuláné Salabert Erzsébetet, Lachky Albertet, Burgermeiszter Józsefet és Simon Gábort.

Az oldal tetejére november 30.

Bemutatják Nádasy László Razzia c. filmjét.