1958
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Kivégzik Angyal Istvánt.

Az oldal tetejére december 2.

Kivégzik Török Istvánt.

Kivégzik a kolozsvári katonai törvényszék által az érmihályfalvi csoport perében halálra ítélt Sass Kálmánt és Hollós Istvánt.

A magyar kormány nyilatkozatot ad ki a berlini kérdésről, és támogatásáról biztosítja a szovjet kormány javaslatát.
Az oldal tetejére december 3.

Kivégzik Gyulai Lajost.

Az oldal tetejére december 4.

A római szerződés alapján felállított Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB) megfogalmazza a bank hitelpolitikájának alapelveit. A bank állami és magánvállalatoknak is folyósíthat kölcsönt.

Az oldal tetejére december 7.

Befejeződik az MSZMP KB háromnapos ülése. A testület határozatot hoz a mezőgazdaság kollektivizálásának gyorsításáról.

Az oldal tetejére december 8.

A Szu-ban leváltják tisztségéből Ivan Szerov hadseregtábornokot, a KGB elnökét. december 25.

Összafrikai konferencia kezdődik Ghána fővárosában, Accrában. Megnyitó beszédet mond Kwame Nkrumah, a vendéglátó ország elnöke.
Az oldal tetejére december 10.

Münnich Ferenc miniszterelnök és Marosán György államminiszter vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Csehszlovákiába. december 16. (A tárgyalások napirendjén eredetileg a második világháború utáni magyarellenes vagyonelkobzó jogszabályok hatálytalanítása, valamint a lakosságcsere következtében felmerülő pénzügyi és vagyonjogi kérdések rendezése is szerepelt, ezek felvetésére azonban Kádár János betegség miatti távolmaradása miatt nem kerül sor.)

Borisz Paszternak szovjet író levélben mond köszönetet Nobel-díjjal való kitüntetéséért, de a díj személyes átvételét, arra hivatkozva, hogy az hazájában negatív visszhangot keltett, elutasítja. Ez példátlan eset az irodalmi díj történetében.

Az oldal tetejére december 11.

Az ENSZ Közgyűlése XIII. ülésszaka az Ötös Bizottság által beterjesztett jelentése alapján ismét napirendre tűzi a magyar kérdés vitáját. december 12. Péter János külügyminiszter-helyettes a magyar küldöttség nevében tiltakozik az ügy megvitatása ellen.

Bemutatják Keleti Márton Don Juan legutolsó kaladja c. filmjét.

Az oldal tetejére december 12.

Az ENSZ Közgyűlésének XIII. ülésszaka elfogadja a 37 hatalmi határozati javaslatot, amely az ötös bizottság működését hallgatólagosan befejezettnek tekinti. Az új-zélandi Sir Leslie Munrót, az ENSZ Közgyűlés XII. ülésszakának elnökét az ENSZ Mo-gal foglalkozó különképviselőjévé nevezi ki. Munro feladata, hogy tegyen jelentéseket a Közgyűlésnek a Mo-ra vonatkozó határozatok végrehajtásáról, hatásköre azonban szűkebb, mint Wan Waithayakon hercegé volt. A szavazati arány: 54 mellette, 10 ellene, 15 tartózkodás. december 13.

Az oldal tetejére december 13.

Az ENSZ Közgyűlésének mandátumvizsgáló bizottsága ismételten függőben hagyja a magyar delegáció mandátumának elismerését.

Az oldal tetejére december 16.

Prágában közös nyilatkozatot írnak alá a csehszlovák–magyar együttműködés további bővítéséről és elmélyítéséről. A felek szerint az együttműködés kifejezője többek között a dunai vízi erőmű felépítéséről szóló egyezmény megkötése. 1963. április 20.

Az oldal tetejére december 17.

A Szu 400 millió rubel értékű kölcsönt nyújt Egyiptomnak.

Az oldal tetejére december 18.

Lemond tisztéről Bereczky Albert, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspöke. 1962. november 17.

Bemutatják Bán Frigyes Szent Péter esernyője c. filmjét.

Az oldal tetejére december 19.

Megindul a Valóság, a TIT társadalomtudományi folyóirata; felelős szerkesztő Lukács József, szerkesztő Kőrösi József.

Az oldal tetejére december 20.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével másodfokon halálra ítéli Bódi József kovácssegédet, aki 1956. október 27-én vélhetően agyonlőtte Kalamár József csepeli tanácselnököt; Szente Károlyt, a csepeli nemzeti bizottság tagját, aki november 4-e után is részt vett a fegyveres harcban; fiát, Szente Istvánt, a csepeli és a Corvin közi harcok résztvevőjét; Zsendovits Lászlót, a november 4-e utáni fegyveres ellenállás aktív résztvevőjét.  december 23.

Az oldal tetejére december 21.

A francia Nemzetgyűlés Charles de Gaulle tábornokot választja Franciaország köztársasági elnökévé. 1965. december 19.

Az oldal tetejére december 23.

Kivégzik Szente Károlyt, Szente Istvánt, Bódi Józsefet és Zsendovics Lászlót.

Az oldal tetejére december 24.

Kihirdetik az 1958: 40. tvr.-t a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról. „Öregségi teljes vagy résznyugdíjra jogosult az a hatvanadik életévét betöltött férfi, illetőleg az az ötvenötödik életévét betöltött nő, aki a szükséges szolgálati időt megszerezte. Az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultsághoz huszonöt évi szolgálati idő megszerzése szükséges. Az öregségi és a rokkantsági teljes vagy résznyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegészítésből áll. Az öregségi teljes nyugdíjra jogosult törzsnyugdíja a munkabér ötven százaléka. A nyugdíjkiegészítés az 1929. évi január hó 1. napja óta megszerzett szolgálati idő minden teljes éve után a törzsnyugdíj egy százaléka.” — A tvr. illetve annak végrehajtási utasítása alapján a nyugdíjakat és egyéb pótlékokat összesen 536 millió Ft-tal emelik. A saját jogú nyugdíjak 416-510 Ft-ról 553−663 Ft-ra nőnek. 1959. május 8.

Az oldal tetejére december 25.

A Szu-ban Alekszandr Seljepint, a Komszomol KB korábbi első titkárát nevezik ki a KGB elnökévé. 1961. november 13.

Az oldal tetejére december 29.

Kivégzik Szántó Farkas Bélát.

Az oldal tetejére december 31.

E hónapban jelenik meg Darázs Endre, Györe Imre és Imre Katalin (1989. október 23.) szerkesztésében a Tűz-tánc c. antológia, amely fiatal, többnyire kezdő költők (köztük Baranyi Ferenc, Csepeli Szabó Béla, Györe Imre, Hárs György, Ladányi Mihály, Mezei András, Nyerges András, Simor András) politikai ihletésű, a proletárdiktatúrát igenlő verseit tartalmazza.