1958
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Az amerikai Time magazin címlapján Nyikita Hruscsov arcképével jelenik meg, akit 1957-ben az „Év Emberének” választottak.

Életbe lépnek a római szerződések. január 6. Megkezdi működését az Európai Gazdasági Közösség (EGK, Közös Piac). — Szintén e naptól működik az Európai Atomenergia Közösség (Euratom); a szervezetet 1957-ben Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország alapította a békés atommagkutatás előmozdítása céljából.

Kairóban befejeződik az afroázsiai szolidaritási értekezlet. A résztvevők megalakítják az Afro-ázsiai Népek Szolidaritási Szervezetét. 1966. január 3.

Az oldal tetejére január 2.

Kivégzik az LB Katonai Kollégiuma által 1957 decemberében halálra ítélt Berta József traktorost, a várpalotai nemzetőrség v. tagját.

Az oldal tetejére január 3.

A magyar kormány meghívására Bp-re érkezik Auguste Rudolph Lindt, az ENSZ menekültügyi főbiztosa.

Kihirdetik az 1958: 3. tvr.-t a műsoros előadásokról szóló 1955: 13. tvr. módosításáról. „A hangversenyek és műsoros előadások, továbbá a táncmulatságok megtartásához a tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi szakigazgatási szervének a rendőrhatósággal egyetértésben adott engedélye szükséges. A hivatásos előadóművészek közreműködésével rendezett műsoros előadások megtartását a művelődésügyi miniszter, az előző bekezdésben meghatározott engedélyen felül, külön engedélyhez, és a pénzügyminiszterrel, valamint az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben megállapított rendezési díj fizetéséhez kötheti. A hivatásos előadóművészek felléptidíjainak, továbbá a műsoros előadások és táncmulatságok után járó szerzői jogdíjak mértékét a művelődésügyi miniszter az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben határozza meg.”

Az oldal tetejére január 4.

Meghal Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, állattani gyűjtő, író.

Az oldal tetejére január 6.

Meghal Tabéry Géza romániai magyar író, élete utolsó éveiben a nagyváradi Ady-múzeum vezetője.

A Hatok külügyminiszterei Walter Hallsteint választják az EGK Bizottságának elnökévé. 1967. július 1. Az Európai Parlament ideiglenes székhelyének Strasbourg városát jelölik.

Az oldal tetejére január 7.

Az LB Katonai Kollégiumának különtanácsa, súlyosbítva az első fokon hozott ítéletet, szervezkedés vezetése vádjával halálra ítéli Brusznyai Árpád klasszika-filológust, középiskolai tanárt, 1956. november 1-jétől a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács elnökét. január 9.

Meghal Petru Groza, 1945 márciusától 1952 júniusáig Románia miniszterelnöke.

Az oldal tetejére január 8.

Az igazságügy-miniszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész kiadja a „Büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről” szóló kormányhatározat közös végrehajtási utasítását.

Az oldal tetejére január 9.

Kivégzik Brusznyai Árpádot.

Az oldal tetejére január 10.

Az LB Népbírósági Tanácsa ítéletet hirdet az 1956. november 9-én letartóztatott Turcsányi (Turchányi) Albert Egon lelkész, Mindszenty József bíboros v. titkára és társai perében; a 17 fős perben Turcsányit életfogytiglani, társait 5–10 évi börtönbüntetésre ítélik.

Az oldal tetejére január 12.

Kihirdetik az 1958: 4. tvr.-t a Magyar Testnevelési és Sport Tanács (MTST) létesítéséről. A tanács az Mt közvetlen irányítása alatt áll. Az MTST működésével kapcsolatos ügyintézést a MTST-nak alárendelt Magyar Testnevelési és Sport Hivatal (MTSH) látja el. Az MTST elnöke egyúttal az MTSH vezetője.

Az oldal tetejére január 13.

Mo és a Szu megbízottai Moszkvában aláírják az 1958–1960. évekre szóló áruszállítási egyezményt. A Szu 40 millió rubel értékben szabad dollárhitelt nyújt Mo-nak; a hitelt devizában kell törleszteni.

Kállai Gyula művelődésügyi miniszter visszarendeli a miniszteri biztost az ev. egyházegyetemtől és az Északi Egyházkerülettől.
Az oldal tetejére január 14.

Kivégzik Mayer Antalt.

Az oldal tetejére január 15.

Győrött kivégzik Földes Gábort, Weintráger Lászlót és Cziffrik Lajost.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület a BM „belső irányító munkájának erősítése” céljából személyi változtatásokra tesz javaslatot. — Leváltják Tömpe Istvánt, a miniszter első helyettesét, valamint Fekete Sándor és Kurimszky Sándor belügyminiszter-helyettest. A miniszter első helyettesévé Földes Lászlót nevezik ki. Miniszterhelyettes és a BM Személyzeti Főosztályának vezetője Horváth Gyula, addig a BM PNyF vezetője. Galambos József addigi főosztályvezető-helyettest a PNyF vezetőjévé nevezik ki.

A Hollandiába menekült magyar diákok Mikes Kelemen Kört szerveznek. — Svájcban bizottság alakul a kommunizmus áldozatainak megsegítésére; célja, hogy 150 ezer aláírás összegyűjtése után beadványt intézzen a Kádár-kormányhoz a politikai foglyok szabadon bocsátásáért.

Az oldal tetejére január 16.

Amerikai újságírók egy csoportja látogat Mo-ra. — Münnich Ferenc a nyugati újságíróknak kijelenti, hogy Nagy Imrének és Maléter Pálnak felelnie kell „a Magyar Népköztársaság ellen elkövetett cselekményekért”. január 28.

Az oldal tetejére január 17.

Az izraeli Legfelsőbb Bíróság, miután post mortem újratárgyalja Kasztner Rezső ügyét, az elmarasztaló ítéletet hatályon kívül helyezi, és őt minden vád alól felmenti.

Az oldal tetejére január 24.

Ülést tart az MSZMP KB. Fock Jenő tájékoztatja az MSZMP KB-t, hogy a Rákosi-féle moszkvai emigráció hazatérésére csak egy „nagy téma” lezárása (Nagy Imre és társai pere) után kerülhet sor. Az első moszkvai csoport hazatérésének várható időpontja Fock szerint 1958 júliusa lehet. — Fock ismerteti a KB-val az SZKP KB Elnökségének 1957 tavaszi határozatát is, amely megtiltotta Rákosi Mátyás hazatérését. A KB módosítja korábbi döntését, és Rákosi Mátyást meghatározatlan időre száműzi: „Rákosi Mátyás hazatérése nem kívánatos.” április 21.

Az oldal tetejére január 25.

Ülést tart HNF OT elnöksége. Apró Antal helyett Kállai Gyulát választják elnökké.

Az oldal tetejére január 27.

Az LB Katonai Kollégiumának különtanácsa másodfokon, súlyosbítva az első fokon eljáró bíróság ítéletét, halálra ítéli Berecz György gépkocsivezetőt és Lénárd Ottó segédmunkást, a II. kerületi forradalmi bizottmány fegyvereseit. január 28.

Az oldal tetejére január 28.

Kivégzik Berecz Györgyöt és Lénárd Ottót.

Átalakul az MFMPK. Az ET Münnich Ferencet választja meg a Minisztertanács elnökévé (1961. szeptember 13.); első helyettese Apró Antal. Új államminiszterek: Kádár János és Kállai Gyula; művelődésügyi miniszter Benke Valéria; a kormány többi tagja hivatalában marad.

Szénási Géza legfőbb ügyész vádat emel Nagy Imre és társai ellen. február 5.

Az oldal tetejére január 30.

Az LB Katonai Kollégiumának különtanácsa halálra ítéli Földesi Tibor villanyszerelőt, a Szegedi Forradalmi Bizottmány tagját. január 31.

Bemutatják Ranódy László (és Nádasy László) A tettes ismeretlen c. filmjét.

Az oldal tetejére január 31.

Szegeden kivégzik Földesi Tibort.

A Magvető Kiadónál megjelenik Ottlik Géza Hajnali háztetők c. műve.