1957
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 2.

Ülést tart az MSZMP KB Politikai Bizottsága. július 3.

Izgatásért 3 és fél évi börtönre ítélik az 1950-ben életfogytiglant kapott Virág Sándor v. szociáldemokrata funkcionáriust.
„Képes Krónika” címmel képernyőre kerül az első magyar tévéhíradó.
Az oldal tetejére július 3.

Rendkívüli ülést tart az MSZMP KB. Kádár János beszámol a szovjet vezetésen belüli harcokról, és kijelenti, hogy a „magyar pártban is vannak dogmatikus, szektás elhajlók”.

Az oldal tetejére július 4.

A másodfokon halálra ítélt Gáli József és Obersovszky Gyula büntetését, az Írószövetség kezdeményezése nyomán kibontakozott világméretű tiltakozás eredményeként, az ET kegyelemből 15 évi, illetőleg életfogytiglani börtönre változtatja. Gáli később egyéni kegyelemmel (1961. április 4.), Obersovszky az 1963-as amnesztia idején szabadul a börtönből.

A kormány határozatában megállapítja, hogy a szovjet csapatoknak az ország területén való állomásoztatására „a szocialista országok biztonságának nyugati veszélyeztetése” miatt van szükség, s ennek megfelelően a szovjet csapatok „ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon”.

Az oldal tetejére július 5.

A BM szervezetén belül létrehozzák az ORFK Karhatalmi Parancsnokságot, amely központi irányítás alá vonja a rendőri karhatalmi egységeket.

Az oldal tetejére július 9.

Kállai Gyula az MSZMP KB ülésén ismerteti a Romániából hazatért Lukács György nyilatkozatát, amelyben a filozófus a kért önkritikát visszautasítja.

Az oldal tetejére július 10.

Magyar–csehszlovák gazdasági tárgyalások kezdődnek Bp-en. július 19.

A Mo-i Ev. Egyház Egyetemes Közgyűlése Veöreös Imre kecskeméti lelkészt választja főtitkárrá. december 6.

Az oldal tetejére július 11.

Megkezdi működését az LB Népbírósági Tanácsa. 1961. április 16.

Az oldal tetejére július 12.

A KKP központi lapja, a Zsenmin Zsipao vezércikkben elemzi a „virágozzék száz virág…”-mozgalom tanulságait. A cikk kimondja, hogy az ellenzék számára állított kelepcéről volt szó, a párt szándékosan hagyta, hogy előbújjanak a „szarvas ördögök és kígyóistenek” s hogy buján fejlődjenek „a mérgező gyomok”. A cél az volt, hogy „a népet cselekvésre ösztönözze ellenük”, ám a mozgalom kibontakozása bizonyítékul szolgált arra, hogy a pártvezetés ellen „súlyos jobboldali támadás” bontakozott ki. Az országban megkezdődik a „jobboldaliak elleni kampány”.*

Az oldal tetejére július 14.

Kihirdetik az 1956: 31. tvr. módosításáról szóló 1957: 41. tvr.-t; a közbiztonsági őrizet tartama 6 hónap, amit a BM a legfőbb ügyész jóváhagyásával meghosszabbíthat.

Az oldal tetejére július 15.

Kihirdetik az 1957: 43. tvr.-t „a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról”. A tvr. szerint a Bp-i Fővárosi Bíróságon és a megyei bíróságokon népbírósági tanácsot kell felállítani, amely tanácsvezetőből és két népbíróból áll. A tanács vezetőjét a fővárosi, illetőleg a megyei bíróság elnöke a szakképzett bírák közül jelöli ki. Az LB Népbírósági Tanácsa tanácsvezetőből és négy népbíróból áll. A népbírákat az ET határozatlan időre választja. Népbíróvá választható minden olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek választójoga van és 30. évét betöltötte. A népbírák jogállása a fővárosi, megyei bíróság, illetőleg az LB bíráinak jogállásával azonos.

Rákosi Mátyás, az SZKP KB határozata értelmében, elhagyja Moszkvát; a szovjet hatóságok feleségével együtt Krasznodarba telepítik. november 23.

Az oldal tetejére július 16.

Az Apostoli Szentszék kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy katolikus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tisztséget vállaljon. 1971. október 1. Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost felszólítják, egy hónapon belül mondjanak le képviselői mandátumukról. 1958. február 2. A magyar kormány, jogsérelemként értelmezve a dokumentumokat, nem engedélyezi kihirdetésüket.

Az oldal tetejére július 17.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével a miskolci rendőrkapitányság ostromakor elkövetett népítéletben és lincselésben való részvétel miatt másodfokon halálra ítéli Balázs Géza alkalmi munkást, Komjáti Ferenc rakodómunkást, Lengyel László segédmunkást, Nagy Zoltán bányászt, Sikó Dezső kazánfűtőt, Szász Zoltán bányászt és G. Tóth László segédmunkást. július 20. (A Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa ebben és az ehhez kapcsolt perekben első fokon 14 halálos ítéletet hozott.)

Az ORFK megszünteti a kerékpárok bejelentési és nyilvántartási kötelezettségét.
Az oldal tetejére július 19.

Az e napon Bp-en aláírt gazdasági egyezmény szerint Csehszlovákia 100 millió rubel hosszú lejáratú hitelt nyújt Mo-nak. A két fél megszünteti a magyar bauxit és timföld szállításáról szóló egyezményt. Ezt követően Mo 1958−1960 között tovább szállít évi 320 ezer tonna bauxitot és 1958-ban 22 ezer tonna timföldet, amiért a csehek árammal fizetnek.

Az oldal tetejére július 20.

Kivégzik Balázs Gézát, Komjáti Ferencet, Lengyel Lászlót, Nagy Zoltánt, Sikó Dezsőt, Szász Zoltánt és G. Tóth Lászlót.

Közzéteszik a kormány 1065/1957. sz. határozatát a teljesítménybérezés bevezetéséről „mindenütt, ahol az mind a munkások, mind a népgazdaság számára előnyös, s ahol a teljesítményeket megbízhatóan lehet mérni”. szeptember 1.

Az oldal tetejére július 22.

A Társadalmi Szemle júliusi száma közli az MSZMP agrárpolitikai téziseit.

Az oldal tetejére július 25.

Tunéziában megdöntik a monarchiát, és kikiáltják a köztársaságot. Elnökké Habib Burgibát választják. 1987. november 7. (Az ország, Libéria, Szudán és Egyiptom után, Afrika negyedik ilyen berendezkedésű független állama.)

Az oldal tetejére július 28.

Kisfalud községben (Győr-Sopron m.) nyolcvanötödik életévében meghal Szüllő Géza, a (csehszlovákiai) Országos Keresztényszocialista Párt egykori elnöke, prágai nemzetgyűlési képviselő.

Az oldal tetejére július 29.

Moszkvában 131 ország 34 ezer küldöttének részvételével megkezdődik a VI. Világifjúsági Talál-kozó (VIT).

Megkezdi működését a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. október 1.