1957
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 3.

A BM PNyF ismét (immár másodszor) jelentést tesz a Nagy Imre és társai elleni nyomozás befejezéséről. december 16.

Az oldal tetejére december 5.

Bemutatják Máriássy Félix Külvárosi legenda c. filmjét.

Leningrádban vízre bocsátják a világ első, Leninről elnevezett atommeghajtású jégtörőhajóját, amely menet közben két méter vastagságú jeget tudott áttörni.

Az oldal tetejére december 6.

Az ENSZ Közgyűlés XII. ülésszakának mandátumvizsgáló bizottsága ismételten függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát.

Veöreös Imre ev. lelkész lemond egyetemes főtitkári tisztéről.
Az oldal tetejére december 7.

A Bp-i Katonai Bíróság első fokon ítéletet hirdet Kőrösi Sándor főhadnagy és társai ügyében. Kőrösit, Andi József főhadnagyot és Kovács Sándort halálra ítélik. 1958. március 4.

Az ET Grősz József kalocsai érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének 70. születésnapján a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata kitüntetést adományozza. december 30.

Az oldal tetejére december 9.

A Fővárosi Ügyészség vádat emel a Nagy-Bp-i Központi Munkástanács ügyében. 1958. március 17.

Wan Waithayakon herceg jelenti az ENSZ Közgyűlésének, hogy megbízatásával nem képes eredményt elérni, de további erőfeszítéseket tesz a magyar kérdés vizsgálatára. december 14.

Az oldal tetejére december 10.

Kivégzik Pálinkás (Pallavicini) Antal honvéd őrnagyot.*

Az MSZMP PB elfogadja a „Büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről” c. határozatot, amely az „ellenforradalmi jellegű bűnügyek” kivizsgálásának meggyorsítását, soron kívüli tárgyalását tűzi célul; a rendelkezés az osztályszempontok messzemenő figyelembe vételét írja elő. Kádár János kijelenti, hogy „az ellenforradalmi bűncselekményekért elítélteket nem lehet kegyelemben részesíteni”. 1958. január 8.

Az oldal tetejére december 13.

Átadják a Tiszapalkonyai Hőerőmű (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) első gépegységeit.

Az oldal tetejére december 14.
Feltehetően karhatalmisták meggyilkolják Brenner János rábakethelyi (Győr-Sopron m.) káplánt.

Pozsonyban ítéletet hirdetnek a párt- és államellenes tevékenység, röplapok terjesztése, valamint az SZKP XX. kongresszusa és az 1956-os mo-i forradalom népszerűsítése miatt augusztusban letartóztatott ún. trockista ellenzéki csoport perében. 9 évi börtönbüntetésre ítélik Terebessy Károly írót, lapszerkesztőt, aki 1960 májusában amnesztiával szabadul.

Az ENSZ Közgyűlés XII. ülésszakának utolsó napján vitát tartanak Wan Waithayakon herceg jelentése felett. december 20. Ennek során Henry Cabot Lodge amerikai ENSZ-képviselő kilátásba helyezi, hogy indokolt esetben kezdeményezi a Közgyűlés rendkívüli sürgősségi ülésszakának összehívását.

Az oldal tetejére december 16.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület határozata szerint Nagy Imre és társai ellen büntetőeljárást kell indítani. december 21.

Az oldal tetejére december 17.

Endrédy Vendel v. zirci apátot a BM utasítására az idős szerzetesek pannonhalmi szociális otthonában helyezik el. 1980. december 29.

Fellövik az első amerikai interkontinentális rakétát.

Az oldal tetejére december 18.

Magyar–szovjet megállapodást írnak alá, amelynek keretében a Szu 1958 és 1963 között ipari üzemek építésére és rekonstrukciójára 300 millió rubeles beruházási  hitelt nyújt Mo-nak. Az egyezmény értelmében a hitelből Mo 1960-ig 214 milliót, 1960 után 86 milliót használhat fel.

Shippingportban (USA, Pennsylvania állam) üzembe helyezik az ország első békés célú, energia-termelést szolgáló atomerőművét.

Az oldal tetejére december 19.

Megkezdődik az Ogy téli ülésszaka. december 20. A Ház elfogadja az ET, a Legfőbb Ügyészség, az LB és a külügyminiszter-helyettes beszámolóját.

Az Északi Ev. Egyházkerület presbitériuma megerősíti püspöki méltóságában Vető Lajost. december 23.

A NATO párizsi konferenciáján a tagállamok elhatározzák, hogy nukleáris tölteteket hordozó amerikai rakétákat telepítenek Európába.
Az oldal tetejére december 20.

Megszűnik a bp-i Forradalmi Honvéd Tiszti Ezred.

Erdei Ferencet választják az MTA főtitkárává. 1964. április 24.

Péter János elhárítja a Tiszántúli Ref. Egyházkerület előző napi felkérését, hogy viselje tovább püspöki méltóságát. Az egyházkerület közgyűlése elfogadja a lemondást. 1958. március 3.

Az ENSZ különbizottsága tájékoztatást kér a magyar kormánytól Maléter Pál, Kovács István és Kopácsi Sándor perével kapcsolatban. A magyar ENSZ delegáció megtagadja a kérés továbbítását a bp-i kormánynak. 1958. március 13.

Meghal Ferenczy Noémi festőművész, a modern magyar gobelin-művészet megteremtője.
A Dunai Vasműben működni kezd az ország legkorszerűbb benzolkinyerő és első kénkinyerő- és feldolgozó üzeme.
Az oldal tetejére december 21.

Losonczy Géza, a Nagy Imre-kormány v. államminisztere, aki éhségsztrájkba kezdett a vizsgálati fogságban, belehal a kényszertáplálásba.

Zárt ülést tart az MSZMP KB. A testület úgy dönt, hogy Nagy Imre miniszterelnök és társai (Donáth Ferenc, Szilágyi József, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Fazekas György, Tánczos Gábor és Haraszti Sándor) ügyében „szabad folyást kell engedni a törvényes eljárásnak”. Az ülésen jelen lévő 51 KB-tag közül mind a tizenhét felszólaló (Biszku Béla, Révész Géza, Friss István, Cservenka Ferencné, Pothornik József, Gáspár Sándor, Aczél György, Földes László, Dabrónaki Gyula, Sándor József, Kiss Dezső, Orbán László, Nyers Rezső, Nezvál Ferenc, Valkó Márton, Borka Attila, Kaszapovics András, valamint az írásban hozzászóló Marosán György és Fogarasi Béla) egyetért Kádár János* előterjesztésével. 1958. január 18. — A határozatot, „jóváhagyásra”, eljuttatják Moszkvába, az SZKP legfelső vezetőihez. december 28.

A LB Népbírósági Tanácsa Ledényi Ferenc elnökletével másodfokon ítéletet hirdet abban a perben, amelyben Földes Gábor és társai ügyét összevonták a mosonmagyaróvári és győri katonatisztek elleni eljárással. Földes Gábort, a győri Kisfaludy Színház főrendezőjét, Weintráger László segédmunkást, Cziffrik Lajos mezőgazdasági munkás, v. tsz-elnököt (1958. január 15.), Tihanyi Árpád tanárt, Gulyás Lajos levéli ref. lelkészt, Kiss Antal fűtőt és Zsigmond Imre mezőgazdászt (december 31.) halálra, Szalai Ferencet életfogytiglani, Kóródi Károlyt 12 évi, Molnár Ferencet 10 évi börtönre ítélik.

Az Élet és Irodalomban megjelenik Tamási Áron „Szellemi tisztesség” c. írása, amely az értékek méltánylására kéri a kormányzatot, ugyanakkor elismeri, hogy 1956. október 23-a után kötelességét, s nem hivatását „vélte” teljesíteni: „Nyíltan tettem, szenvedélyek között józanságra törekedve, de előttem is kétségtelen, hogy nem mindenben jól.”

A Szu javaslatot tesz nemzetközi fegyverzetcsökkentési tárgyalások megkezdésére.
Az oldal tetejére december 22.

Baróti Lajos szövetségi kapitány (1966. július 23.) irányításával első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott; Hannoverben NSZK–Mo 1:0.

Az oldal tetejére december 23.

Ülést tart a Mo-i Ev. Egyházegyetem tanácsa. Kinyilvánítja, hogy Vető Lajost, az északi kerület hivatalába visszatért püspökét tekinti az Egyetemes Közgyűlés lelkész-elnökének. 1958. június 24.

Az oldal tetejére december 25.

Bemutatják Révész György Éjfélkor c. filmjét.

Az oldal tetejére december 26.

Kairóban 40 független és a függetlenségért harcoló afrikai és ázsiai ország részvételével szolidaritási konferencia kezdődik. 1958. január 1.

Az oldal tetejére december 27.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével másodfokon is halálra ítéli Iván Kovács Lászlót, a Corvin közi felkelők első parancsnokát. december 30.

Az állam és a ref. egyház képviselői megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére december 28.

Ülést tart az MSZMP PB. Kádár János beszámol Nyikita Hruscsov válaszáról, amelyet a Nagy Imre és társai ügyében született KB-határozatról Jevgenyij Gromov bp-i szovjet nagykövet útján kapott. „Hruscsov elvtárs mondta: helyes, hogy ennek a dolognak a végére akarunk járni, de megkérdezte, hogyan fogunk a végére járni? Őt valószínűleg az érdekelte: mi lesz? Börtön, dorgálás, vagy mi? Hogy a végére járjunk, azzal egyetért.” 1958. január 28.

Kihirdetik az 1957: 65. tvr.-t a termelőszövetkezeti tagok öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíjáról. A nyugellátás összegét a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok országosan számított havi átlagjövedelme alapján kell megállapítani; az irányadó havi átlagjövedelem összegét az Mt rendelettel állapítja meg. Az öregségi és rokkantsági nyugdíj a megállapított havi átlagjövedelem 35%-a.

Az oldal tetejére december 30.

Kivégzik Iván Kovács Lászlót.

Az ET magas kitüntetésben részesít több egyházi vezetőt. Bereczky Albert ref. és Vető Lajos ev. püspök a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II., Szabó László, a baptista egyház országos elnöke a III., Mekis Ádám ev. esperes a Zászlórend IV. fokozatát kapja.
Az oldal tetejére december 31.

Kivégzik Gulyás Lajos levéli ref. lelkészt, Kiss Antal fűtőt, Tihanyi Árpád tanárt és Zsigmond Imre mezőgazdászt, akik valamennyien rész vettek a mosonmagyaróvári sortüzet követő tüntetésen, és, Kiss Antalt kivéve, a lincselést és a népítéletet próbálták megakadályozni. 1958. január 15.

Megszüntetik a Táncsics Mihály Kört és hetilapját, a Magyarországot; a hivatalos indoklás szerint a kör beolvad a Magyar Partizán Szövetségbe.*

Az osztrák belügyminisztérium hivatalos közlése szerint az év utolsó napjáig 46 365 magyar állam-polgár kért politikai menedékjogot Ausztriában.