1956
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Az ET jogilag rehabilitál 50 szociáldemokrata elítéltet.

Az MDP KV értelmiségpolitikai határozata alapján az Mt dönt a felsőoktatásban és a tudományos kutatóintézetekben dolgozók bérének emeléséről.

Varga Sándor vezetésével megalakul az MTA Kibernetikai Kutató Csoportja.

A bajai III. Béla Gimnáziumban, az országban elsőként, beindul az első német nyelvű párhuzamos osztály; minden tantárgyat német nyelven tanítanak, kivéve a magyar nyelvet és irodalmat. 1959. március 3.

A 12 évi emigráció után hazatért Páger Antal színművész nyilatkozatot ad a sajtó képviselőinek.

Az oldal tetejére szeptember 2.

A Művelt Népben megjelenik Losonczy Géza „Az értelmiségi határozat” c. cikke, amely a júliusi vezetőváltást követő várakozások elmúltával elsőként bírálja a Gerő-féle vezetést. szeptember 16.

Nagy Imre Gerő Ernővel és Kádár Jánossal tárgyal arról, hogy milyen feltételekkel vennék őt vissza az MDP-be. október 4.

Az SzN közli az MDP PB határozatát a személyi kultusz egyes maradványainak megszüntetéséről.

Ötévi fogság után kiszabadul a börtönből Király Béla tábornok.* október 29.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Az LB Vida Ferenc elnökletével Sulyánszky Jenő és társai (a „Hadapródok Szervezete” v. tagjai) perét tárgyalja. A másodfokon eljáró tanács Sulyánszkyt 17 helyett 13 évi börtönre ítéli, és minden vádlott esetében több évvel enyhíti az első fokon kiszabott büntetéseket.

bp-i Károlyi-kertben a HNF szervezésében bemutatják Kodály Zoltán–Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. művét. A közönség a zeneszerzővel együtt ünnepli a hangversenyen megjelenő Nagy Imrét is.

Az oldal tetejére szeptember 7.

Az MDP PB, Kádár János előterjesztése alapján, határozatot fogad el Rajk László és társai újratemetéséről. szeptember 28.

Megkezdődik a SZOT háromnapos ülése. — Országos vitára bocsátják az elnökség elő-terjesztését, amely az új érdekképviseletek létrehozása ellen foglal állást.

Megkezdi a termelést a sztálinvárosi Sztálin Vasmű ércelőkészítő és tömörítő műve.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Az SzN-ben megjelenik Pándi Pál „Közös dolgainkról” c., az erdélyi magyarsággal foglalkozó cikke, amelyben a szerző szóvá tesz néhány sérelmet, problémát is. — A bukaresti pártvezetés tiltakozik a magyar pártvezetésnél a cikk hangneme miatt.

Az oldal tetejére szeptember 10.

Rehabilitálják Sántha Kálmán Kossuth-díjas orvosprofesszort, akit 1951 júliusában távolítottak el debreceni katedrájáról; az MTA egyidejűleg hatálytalanítja a tudóst kizáró határozatát.*

Kerékgyártó Elemér Karácsony Sándor pedagógiai nézeteiről írt, dogmatikus szellemű kandidátusi disszertációját az MTA-n rendezett vita hatására a bíráló bizottság elutasítja.

Az oldal tetejére szeptember 12.
A katolikus püspöki kar körlevelet ad ki az abortusz elítéléséről.
Az oldal tetejére szeptember 13.

Magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások kezdődnek Belgrádban. szeptember 20.

Szabadlábra kerül Matheovits Ferenc, az egykori Demokrata Néppárt 1949-ben 12 évi börtönre ítélt v. ogy-i képviselője.* 1957. március 11.

Az oldal tetejére szeptember 14.

A Kossuth Klubban vitát rendeznek „Fővárosunk közlekedési és kommunális fejlesztésének kérdéseiről”.

A Szu-ban titkos rendelettel amnesztiában részesítik a nem szovjet állampolgárságú politikai foglyokat. — Az ősz folyamán megkezdődik a Gulag fennhatósága alá tartozó munkatáborok átszervezése, enyhítik a fogva tartás embertelen körülményeit.*

Az oldal tetejére szeptember 15.
Több hónapos előkészület után kiemelik a Dunából az 1945 elején felrobbantott Erzsébet híd harmadik, 170 tonnás roncsdarabját.

Pekingben megkezdődik a KKP VIII. kongresszusa. szeptember 27. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Friss István az SzN-ben „A KV júliusi határozata alapján” címmel megtámadja Losonczy Géza szeptember 2-ai cikkét.

Az SzN cikke („Az Írószövetség közgyűlése elé”) elítéli az adminisztratív intézkedéseket és nyugodt alkotói légkör megteremtését ígéri. A cikk bejelenti, hogy az MDP KEB felülvizsgálta a „Memorandum"-ban érintettekkel (Aczél Tamás, Erdei Sándor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Kuczka Péter, Méray Tibor, Vészi Endre és Zelk Zoltán) szemben hozott határozatot, s tekintettel azok önkritikájára, pártbüntetésüket törölte. szeptember 17.

Az oldal tetejére szeptember 17.

Az bp-i Újvárosháza nagytermében megnyílik a Magyar Írók Szövetsége közgyűlése. Számos felszólaló kifejezi Nagy Imre iránti szolidaritását. Az új elnökségből kimaradnak a kompromittálódott személyek (Darvas József, Illés Béla, Gergely Sándor, Urbán Ernő, Sándor Kálmán). Az elnökség tagjává választják Németh Lászlót, Tamási Áront, Szabó Lőrincet, Ignotus Pált, Fodor Józsefet, Tersánszky Józsi Jenőt, Kassák Lajost, Jankovich Ferencet, Háy Gyulát, Déry Tibort, Zelk Zoltánt, Benjámin Lászlót, Kuczka Pétert, Kónya Lajost, Örkény Istvánt, Erdei Sándort, Illyés Gyulát, Juhász Ferencet, Karinthy Ferencet, Képes Gézát, Kolozsvári-Grandpierre Emilt, Simon Istvánt, Szabó Pált, Tamási Lajost és Veres Pétert; elnök Veres Péter, társelnökök Háy Gyula és Tamási Áron, főtitkár Erdei Sándor. szeptember 28.

Az oldal tetejére szeptember 18.
Kiszabadul a börtönből Kővágó József, Bp v. főpolgármestere.
Az oldal tetejére szeptember 19.
„A népi kollégiumok nevelési tapasztalatai” c. vitával két és fél hónapos szünet után újrakezdődnek a Petőfi Kör rendezvényei; előadó-vitavezető Pataki Ferenc. Ezzel lezárul az 1948–49-ben feloszlatott és megbélyegzett népi kollégiumi mozgalom rehabilitációja.

Befejeződik a műszaki határzár felszámolása a magyar–osztrák határon. október 30.

Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető magánlátogatásra Jugoszláviába érkezik; ott-tartózkodása során többször tárgyal Josip Broz Tito elnökkel. szeptember 27.

Londonban megkezdődik a Szuezi-csatorna államosításában érintett országok konferenciája. szeptember 21.

Az USA-ban Elvis Pesley énekes először szerepel a televízióban.

Az oldal tetejére szeptember 20.
Kós Péter ENSZ-képviselő vezetésével magyar kormányküldöttség vesz részt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) létesítésére összehívott New York-i konferencián. 

Belgrádban befejeződnek a magyar–jugoszláv tárgyalások. A felek aláírják a gazdasági együttműködési jegyzőkönyvet, amely rendezi a Mo részéről Jugoszláviával szemben fennálló jóvátételi kötelezettségek teljesítését is.

Bp-re érkezik Luther Evans, az UNESCO főigazgatója. — Evans megbeszéléseket folytat Mo részvételéről a szervezet munkájában.

Bemutatják Révész György Ünnepi vacsora c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Londonban eredménytelenül zárul a Szuezi-csatorna államosításában érintett országok konfe-renciája. október 29.

Az oldal tetejére szeptember 23.
Kliment Vorosilov marsall és Gerő Ernő tudatja a Moszkvában tartózkodó Rákosi Mátyással, hogy egyelőre nem térhet vissza Mo-ra. 1957. február 19.

Az SzN közli Tildy Zoltán, 1956 májusáig házi őrizetben tartott v. köztársasági elnök nyilatkozatát.

A magyar labdarúgó-válogatott Moszkvában százezer néző előtt 1:0 arányban győz a Szu csapata ellen. Ez a magyar csapat első győzelme a szovjet válogatott ellen.

Az oldal tetejére szeptember 24.

E napon tartják Kornai János „A túlzott centralizmus és az anyagi érdekeltség…” c. kandidátusi disszertációjának vitáját, amelyen több százan vannak jelen. — A munka a továbbiakban jelentős hatást gyakorol a közgazdasági reformgondolkodásra.

Az oldal tetejére szeptember 26.
Gödöllő közelében megtalálják és exhumálják Rajk László holttestét.

A Petőfi Kör vitát rendez „A gazdasági vezetés és a gazdaságosság kérdései” címmel; vitavezető-előadó Péter György. A vita Péter György 1954 és 1956 között írott, a Közgazdasági Szemlében megjelent reformcikkei körül forog; Liska Tibor és más felszólalók túllépnek Péter álláspontján, határozottabb és radikálisabb reformokat kívánnak.

A zalaegerszegi értelmiség ankéton vitatja meg az ország problémáit.

A HM-ben jóváhagyják a néphadsereg létszámcsökkentését és átszervezését előíró Mt-határozat végrehajtási utasítását.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Az Mt határozatot hoz a Magyar Enciklopédia kiadásáról; a 20-25 kötetesre tervezett nagylexikon első kötetének 1959-ben, az utolsónak 1966-ban kell megjelennie.

Befejeződik Nyikita Hruscsov jugoszláviai látogatása. — A szovjet pártvezető Josip Broz Tito és Aleksandar Ranković kíséretében Jugoszláviából a Krímbe utazik, ahol a szovjet kormány több tagja csatlakozik hozzájuk. Tito október 5-éig tölti szabadságát a Szu-ban. szeptember 30.

Véget ér a KKP VIII. kongresszusa. A határozat az iparosítás és a nehézipar-fejlesztés fontosságát, a kollektív tulajdon erősítését, Kína védelmi képességének fokozását és az életszínvonal emelését hangsúlyozza. 1957. február 27.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Az MDP PB határozatot hoz Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András, a „párt halottai” katonai gyászpompával történő október 6-ai temetéséről. október 3. A temetést szervező bizottság tagja Apró Antal, Bata István, Csébi Lajos, Gáspár Sándor, Kiss Károly, Kovács István, Lukács György, Major Tamás, Marosán György, Mező Imre, Mód Péter, Münnich Ferenc, Vég Béla. — A PB megbízza Szalai Bélát a Nagy Imrével kapcsolatos iratok átnézésével, azzal a céllal, hogy megállapítsák, mely kérdésekben kell önkritikát kérni Nagy Imrétől. A testület a téeszekből való kilépés kérdéséről is tárgyal.

A Petőfi Kör vitát rendez „A magyar nevelésügy kérdései” címmel; vitavezető Jóboru Magda és Gosztonyi János. A vita középpontjában a demokratikus pedagógia helyreállítása, a sztálinista módszerek felszámolása, valamint Mérei Ferenc személyi és tudományos rehabilitációja áll. október 10.

Taggyűlést tart az Írószövetség. Számosan elégedetlenségüknek adnak hangot a változások, elsősorban a párttag írók vezetésből való kiszorítása miatt. Az MDP Bp-i Bizottságát képviselő  Lovas Márton bírálja Zelk Zoltán beszédének „szovjetellenes felhangjait”. — A taggyűlésen felszólal a szovjet gulágot megjárt és nemrég hazatért Lengyel József, aki először szerepel a nyilvánosság előtt. Lengyel éles szavakkal utasítja el a Lovas által mondottakat, s kijelenti: „Addig nincs egység, amíg azok, akik bűnöket követtek el, nem felelnek bűneikért.”

Az MN Vezérkarának Szervezési és Mozgósítási Csoportfőnöksége javasolja a honvédelmi miniszternek a KMKA felszámolását, mert annak működtetése nemzetközi szerződésekbe ütközik. december 24.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Gerő Ernő a szovjet vezetők közvetítésével nem hivatalosan találkozik a Jaltában pihenő Josip Broz Tito jugoszláv vezetővel.* október 5.

Szénhiány miatt korlátozzák a személyszállító vonatok közlekedését; az országban 600 vonatot teljesen vagy részlegesen leállítanak.
Mo-on véget ér a nyári időszámítás.