1956
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.
Nagy Imre az MDP KV-hoz írott levelében visszautasítja a személyét és barátait ért vádakat, és síkraszáll a „XX. kongresszus elvei megvalósítása” mellett.

A KMKA létszáma 15 bányászzászlóaljban 8500 fő és 9 építőzászlóaljban 4200 fő. szeptember 28.

A Politika c. belgrádi lap az MDP KV-t bíráló cikket közöl, amely beszámol a Petőfi Kör össze-jöveteleiről, elsősorban a sajtóvitáról és a KV Petőfi Kört elítélő határozatáról. július 6.

Az oldal tetejére július 2.
Ötnapos látogatásra Mo-ra érkezik Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára.

A szombathelyi Vasvári Kör, amelynek titkára Horn Miklós tanár, értelmiségi vitát rendez.

Az oldal tetejére július 3.

Az SzN közli az SZKP KB határozatát a személyi kultusz és következményei leküzdéséről.

Az oldal tetejére július 6.

A Borba c. jugoszláv lapban Gavro Altman cikke bírálja az MDP-t. — Másnap a Politika c. lap a mo-i délszláv kisebbség helyzetét bíráló tanulmányt publikál.

Az oldal tetejére július 9.

Meghal Erdős Renée (Ehrental Regina) író- és költőnő.

Az NSZK parlamentje bevezeti az általános hadkötelezettséget.

Az oldal tetejére július 10.

Taggyűlést tart az Írószövetség MDP-szervezete. A felszólalók bírálják az MDP KV június 30-ai határozatát.

Grősz József kalocsai érsek vezetésével püspökkari küldöttség keresi fel Hegedűs Andrást. A miniszterelnök számos, a főpapok által elősorolt sérelem jogosságát elismeri.

Az oldal tetejére július 12.
Az USA Nemzetbiztonsági Tanácsa a kelet-európai országokkal kapcsolatos amerikai politikáról tanácskozik. A határozat szerint az USA-nak továbbra is erősen korlátozottak a lehetőségei, hogy elősegítse a csatlós országok elszakadását a Szu-tól; ezért a kormánynak arra kell törekednie, hogy ezekben az államokban, a valódi függetlenséghez vezető úton megtett első lépésként, a nemzeti kommunista politikai erők hatalomra juttatását segítse elő.
Az oldal tetejére július 13.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára levelet ír Rákosi Mátyásnak. Hruscsov kifejti, hogy pozitívan értékeli a jugoszláv vezetőkkel folytatott tárgyalásokat; ugyanakkor Nyikolaj Bulganyin jellemzését, amely szerint Tito leninista, még túl korainak és a további közeledés gátjának tartja. — A szovjet pártvezető ugyanezen a napon Titóhoz intézett üzenetében hibának minősíti ugyan Nagy Imre kizárását a pártból, de jelzi, hogy a szovjet vezetés változatlanul kitart Rákosi Mátyás mellett; a mo-i helyzet további romlása esetére kilátásba helyezi „minden eszköz bevetését” a válság megoldása érdekében.

Fegyveres támadók (Polyák Gyula és hat társa) az NSZK-ba térítik a Malév Budapestről Szombat-helyre tartó belföldi repülőjáratát.

Magyar–jugoszláv vegyesbizottságot hoznak létre a határincidensek felszámolására.

Az oldal tetejére július 14.
Megnyitják a 110 km hosszú Keleti-főcsatornát.

A romániai Előrében közlik az RMP KV és a Minisztertanács határozatát az „általános oktatás megjavításáról”. Bevezetik a koedukációs iskolákat, a pedagógiai iskolák átalakulnak tanítóképző pedagógiai iskolákká. A rendelet előírja, hogy bár „az együttélő nemzetiségek iskoláiban az általános oktatás az illető nemzetiség anyanyelvén folyik, … a többnemzetiségű vidékeken és helységekben román és kisebbségi tagozatokkal, illetve osztályokkal rendelkező iskolákat kell létesíteni”. A felháborodást csillapítandó azonban a rendelet a nemzeti kisebbségek tanulóinak csak az elemi iskola 2. tanévétől teszi kötelezővé a román nyelv tanulását.

Az oldal tetejére július 15.

Alekszej Antonov hadseregtábornok, a VSZ egyesített fegyveres erői vezérkari főnöke vezetésével szemlebizottság érkezik Bp-re, hogy ellenőrizze a Különleges Hadtest csapatainak harc-készültségét. július 20.

A BM államvédelmi szervei letartóztatják Halmi Sándor és Tarló Gyula amerikai állampolgárokat, akiket az USA javára folytatott kémkedéssel gyanúsítanak.

Iharos Sándor atléta a Népstadionban átveszi a Helms World Trophy-díjat, miután 1955-ben a világ legjobb sportolójává választották, a magyarok közül elsőként és mindmáig egyedüliként.* Az ez alkalommal rendezett versenyen Iharos 10 ezer méteren és 6 mérföldön is világcsúcsot fut.

Az oldal tetejére július 16.
A Szu LT a Karél-Finn Szövetségi Köztársaságot visszaminősíti oroszországi autonóm köztársasággá; ezzel a Szu tagállamainak száma 16-ról 15-re csökken.
Az oldal tetejére július 17.

Váratlanul Bp-re érkezik Anasztaz Mikojan, az SZKP KB Elnökségének tagja. Közli a pártvezetés tagjaival, hogy a szovjet vezetők véleménye szerint Rákosi Mátyásnak le kell mondania; Hegedűs Andrást a párt első titkárának, Szalai Bélát miniszterelnöknek javasolja. Hegedűs nem fogadja el a jelölést, és Gerő Ernő első titkárrá választását indítványozza. július 18.

Az oldal tetejére július 18.
Megkezdődik az MDP KV háromnapos ülése, amelyen jelen van Anasztaz Mikojan, az SZKP KB Elnökségének tagja. Rákosi Mátyás, „egészségi állapotára” hivatkozva, lemond első titkári funkciójáról. július 26. A KV első titkárává Gerő Ernőt választják. Farkas Mihályt kizárják a pártból. július 30. A PB-be visszakerül Kiss Károly és Révai József, bekerül a rehabilitált Kádár János és Marosán György, póttagként Gáspár Sándor és Rónai Sándor; Kádár Jánost a KV másodtitkárává választják. A KV-ba kooptálják Mező Imrét, Kállai Gyulát, Földes Lászlót, Hazai Jenőt és másokat. július 21. Hegedűs András marad a miniszterelnök. július 30.

Gerő Ernő első beszédében elítéli a Petőfi Kört, Hegedűs András pedig a „Nagy Imre körül csoportosult jobboldali elemeket”. Révai József kifejti: rendezni kell a viszonyt Jugoszláviával, de a követendő példa továbbra is a Szu marad; szó sem lehet a „jugoszláv út” követéséről, amit szerinte Nagy Imre akart, a semlegességről, és a mezőgazdasági kistermelés fejlesztéséről. — Azt a levelet, amelyet eredetileg Rákosi Mátyás írt Josip Broz Titónak, a JKSZ főtitkárának a két ország kapcsolainak rendezéséről, már Gerő írja alá.

Varsóban megkezdődik a LEMP KB plénuma. — A tíz napig tartó ülésen a testület rehabilitálja Władysław Gomułkát, Marian Spychalskit, Zenon Kliszkót és másokat. augusztus 5. október 19.

Az oldal tetejére július 19.
Az MDP KV ülését egy napra felfüggesztik; Egri Gyula KV-titkár és Nógrádi Sándor, az agitprop osztály vezetője eredménytelen megbeszélést folytat Nagy Imrével utóbbi párttagságának visszaállításáról.

Kihirdetik az 1956: 15. tvr.-t, amely „a szocialista nagyüzemi gazdálkodás fejlesztése” érdekében végrehajtandó földrendezést és tagosítást csak engedély alapján teszi lehetővé.

Josip Broz Tito jugoszláv és Gamal Abdel Nasszer egyiptomi elnök, valamint Dzsaváharlál Nehru indiai miniszterelnök Brioni szigetén tanácskozik. A három vezető elfogadja a békés egymás mellett élés elveit és a tömbönkívüliség irányvonalát.

Az oldal tetejére július 20.

Pjotr Lascsenko altábornagy jóváhagyja az Alekszej Antonov hadseregtábornok vezette szemlebizottság utasítására kidolgozott „A Különleges Hadtest részvétele a társadalmi rend helyreállításában Magyarország területén” c. szigorúan titkos dokumentumot. A „Hullám” fedőnevű terv igen részletesen rögzíti, hogy válság vagy lázadás kitörése esetén hogyan kell együttműködni a Magyar Néphadsereggel és a magyar hatóságokkal, melyek a védendő és őrzendő objektumok, milyen esetben kerülhet sor fegyverhasználatra stb.

Moszkvában megkezdődik a KGST-országok képviselőinek tíznapos tanácskozása a korábban kiépített haditermelési kapacitások új hasznosításának lehetőségeiről.
Az oldal tetejére július 21.

Befejeződik az MDP KV ülése. A rehabilitációkkal kapcsolatban elhangzik, hogy ez ideig a 474 párttagot rehabilitáltak.* — E naptól kezdődően a pártszervek tájékoztatják a tagságot a rehabilitációkról. Közlik, hogy a rehabilitálások döntő többsége befejeződött. 474 ügyet vizsgáltak felül: 132 kommunistáét, 151 szociáldemokratáét, 98 internáltét, 93 hozzátartozóét; az LB 102 felmentő és 25 elmarasztaló ítéletet hozott. Az MDP KEB 202 esetben döntött: 96 fő pártból való kizárását megerősítette, 163 főt visszavett a pártba (ebből huszonhármat halála után), 24 főt pártbüntetésben részesített. július 31.

Az MDP KV ülését követően Anasztaz Mikojan megbeszélést folytat Nagy Imrével, majd Brioni szigetére utazik, és tájékoztatja Josip Broz Titót Rákosi Mátyás lemondásának hátteréről.

Az oldal tetejére július 22.

A Társadalmi Szemle „Minden kommunista felelős az ország ügyéért” c. vezércikke ismét élesen támadja Nagy Imrét.

A Kossuth Rádió a nándorfehérvári diadal 500. évfordulóján déli harangszót sugároz a bp-i Egyetemi templomból.
Az oldal tetejére július 23.
Anthony Eden brit miniszterelnök szerint a nemzetközi helyzet alapvetően megváltozott, ezért országa a továbbiakban rugalmasabb politikát folytat a Szu iránt.
Az oldal tetejére július 25.
Dunai próbaútra indul a „Balaton” nevű új magyar tengerjáró hajó.
Az oldal tetejére július 26.

Rákosi Mátyás elhagyja Mo-ot; felesége és orvosa társaságában kormánygépen a Szu-ba távozik. Rákosi többé nem tér vissza Mo-ra. szeptember 23. 1971. február 5.

Az USA Külügyminisztériuma Edward Wailest jelöli bp-i követté. augusztus 5.

Kairóban bejelentik, hogy az asszuáni gát építési költségének fedezésére államosítják a Szuezi-csatornát. 1960. január 9. Kirobban az ún. „szuezi válság”. szeptember 19.

Az oldal tetejére július 27.

Megkezdődik az NSZEP KB plénuma. Rehabilitálnak néhány korábban megbélyegzett és elítélt kommunista funkcionáriust.*

Az oldal tetejére július 28.
A Külügyminisztérium jegyzékben tiltakozik az USA-nál az „izgató hangú röpcédulákat” Mo fölött szétszóró léggömbök felbocsátása ellen. A jegyzék szerint a magyar légtérben február 8-ától 293 esetben észleltek ilyen léggömböket.
Kihirdetik az 1956: 17. tvr.-t a „Magyar Népköztársaság Zászlórendje” alapításáról. „2. § A Magyar Népköztársaság Zászlórendjének öt fokozata van. Az érdemrend I. fokozata gyémántokkal is adományozható.”

Az IrU közli Déry Tibor Szerelem c. elbeszélését.

Az oldal tetejére július 30.

Összeül az Ogy. augusztus 2. Határozatot hoznak a képviselők jogainak bővítéséről: előterjesztéssel élhetnek, interpellációt nyújthatnak be (augusztus 3.), és bekapcsolódhatnak a törvény-előkészítő munkába. július 31. Farkas Mihály lemond ogy-i képviselői mandátumáról. október 6.

Az oldal tetejére július 31.
Az Ogy-ben Nonn György legfőbb ügyész bejelenti: az ÁVH felelősei közül 34 fő fegyelmit kapott, 13 fő pedig katonai bíróság előtt felel bűneiért; a Szu 250 elítéltet adott át a magyar hatóságoknak.

A csehszlovák nemzetgyűlés elfogadja a Szlovákia autonómiájának bővítéséről kidolgozott tervezetet. 1960. április 9.