1956
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február
Grősz József kalocsai érseket Felsőpetényből Tószegre viszik, és a plébánián internálják. május 12.
Az oldal tetejére február 2.
Az MDP KV a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1955. júniusi határozat végrehajtásáról és az 1956. évi feladatokról tárgyal.

Bemutatják Fábri Zoltán Körhinta c. filmjét; a főszerepben Törőcsik Mari és Soós Imre.*

Az oldal tetejére február 3.

Izgatás vádjával letartóztatják a Nagy Imre köréhez tartozó Erdős Péter újságírót.* — Erdőst első fokon másfél évi börtönre ítélik, ennek végrehajtását másodfokon felfüggesztik, és szabadlábra helyezik.

A bp-i amerikai követség két alkalmazottja (Kapotsy Béla és Balázs Kornél) bebörtönzése miatt az amerikai kormány megtiltja állampolgárai beutazását Mo-ra.
Az oldal tetejére február 4.
Kiszabadul a börtönből Weisshaus Aladár, az 1945 előtt működött egyik független kommunista frakció vezetője.

Mintegy 70 papot, köztük 10 jezsuitát és 12 apácát, államellenes összeesküvés vádjával 14 és 19 év közötti fegyházbüntetésre ítélnek.*

Az oldal tetejére február 8.
Összeül az Ogy. február 11. Nonn Györgyöt megválasztják legfőbb ügyésszé. november 16.

A magyar kormány jegyzékben tiltakozik az USA kormányánál amerikai felderítő léggömbök Mo légterébe irányítása miatt. július 28.

A Szu-ban a Pjotr Poszpelov által vezetett tényfeltáró bizottság átadja jelentését az SZKP KB Elnökségének. A „szovjetellenesség” vádjával perbe fogottak ügyeit feltáró dokumentum szerint a harmincas években 1 millió 980 ezer embert vettek őrizetbe, közülük 688 503 főt kivégeztek. február 25.

Az oldal tetejére február 11.
Az Ogy elfogadja az 1956: I. tc.-et az ENSZ Alapokmányának törvénybe iktatásáról.
Az oldal tetejére február 14.

Moszkvában összeül az SZKP XX. kongresszusa. Az első ülésnapon Nyikita Hruscsov, a KB első titkára mond előadói beszédet. — A tanácskozás fordulópontot jelent az SZKP és a nemzetközi kommunista mozgalom politikájában és ideológiájában. február 25. — Az MDP küldöttségét Rákosi Mátyás vezeti, tagja Kovács István és Szalai Béla.

Az oldal tetejére február 15.

Finnországban csekély többséggel Urho Kaleva Kekkonenet választják köztársasági elnökké. 1982. január 27.

Az oldal tetejére február 16.

Kihirdetik az 1956: I. tc.-et az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának kihirdetéséről.

Az oldal tetejére február 19.

Isztambulban a magyar labdarúgó válogatott 3:1 arányú vereséget szenved Törökország csapatától.*

Az oldal tetejére február 20.

Születésének 70. évfordulóján Kun Bélát rehabilitáló cikk jelenik meg a Pravdában; szerzője Varga Jenő közgazdász. Az SzN szerkesztőségi cikkben emlékezik a KMP alapítójára.* március 21.

Az oldal tetejére február 21.
Közzéteszik az Mt 6/1956. számú rendeletét a mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe belépők tárgyévi jövedelemadó-mentességéről.

Az e napon tartott népszámlálás adatai szerint Romániában 1 651 953 személy vallotta magát magyar anyanyelvűnek és 1 589 443 magyar nemzetiségűnek. A történelmi Erdély területén és a Partiumban összesen 1 519 630 magyar anyanyelvű és 1 471 462 magyar nemzetiségű, míg a Bánátban 98 616 magyar anyanyelvű és 92 104 magyar nemzetiségű lakos él.

Marosvásárhelyen meghal Boga Lajos természettudományi szakíró, szerkesztő, 1945 és 1948 között a Bolyai Tudományegyetem professzora.

Az oldal tetejére február 22.
Az MDP PB ülésén Gerő Ernő kifejti: Mo a Jugoszláviával való kapcsolatok rendezése terén elmaradt a szomszédos országoktól.
Az oldal tetejére február 25.
Az ET kilenc elítélt papot egyéni kegyelemben részesít; köztük van Baranyai Jusztin ciszterci szerzetes, akit a Mindszenty-perben 15 évi börtönre ítéltek. június 21.

Befejeződik az SZKP XX. kongresszusa. Az általános határozat meghirdeti a két világrendszer békés egymás mellett élését. Állást foglal „a pártélet lenini normáinak visszaállítása, a párton belüli demokrácia fejlesztése, a kollektív vezetés elveinek a marxista-leninista politika alapján való érvényesítése” mellett, és kimondja: „… a KB feltétlenül helyesen járt el, amikor fellépett a személyi kultusz ellen, … feltárta a szocialista törvényesség megsértésének eseteit, és megtette a szükséges intézkedéseket az elkövetett hibák kijavítására.” A határozat név szerint csak „Berija és cinkostársai bűnös, összeesküvő tevékenységét” említi. — Az esti órákban a kongresszus zárt ülést tart, amelyen csak a kongresszus küldöttei vesznek részt. Nyikita Hruscsov, a KB első titkára négyórás beszédet mond „A személyi kultuszról és következményeiről”. március 16. június 30. A „titkos beszédben” az első titkár nyíltan szól a harmincas évek párton belüli leszámolásairól, a törvénysértéseket Sztálin személyi diktatúrájából eredezteti, s azokért személyesen őt és a belügyi apparátus akkori vezetőit teszi felelőssé. — A „titkos beszédet” Mo-on 1988-ban hozzák nyilvánosságra; ennek ellenére a közvélemény egy része tud róla a külföldről bejuttatott brosúrákból, illetőleg a külföldi rádiók beszámolóiból.

Az oldal tetejére február 29.

A romániai Rîmnicu Sărat börtönében meghal Sándor Imre v. gyulafehérvári titkos ordinárius, akit 1952 januárjában ítéltek el egy koncepciós perben.