1955
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Nagy Imre elküldi Rákosi Mátyásnak a másnap kezdőddő MDP KV-ülésre írt hozzászólása szövegét. március 2. Nagy jogosnak ismeri el a Moszkvában személyével szemben megfogalmazott vádakat, de síkraszáll az októberi KV-ülés határozata mellett. Élesen szóvá teszi a pártapparátus uralmát a választott testületek felett, felveti az ÁVH megtisztításának szükségességét, Farkas Mihály személyes felelősségét és a koncepciós perekben játszott bűnös szerepét; megemlíti Rákosival való személyes ellentétét is. Javaslatot tesz a PB jelentős átalakítására, Kádár János és Donáth Ferenc kooptálására.

Az oldal tetejére március 2.

Megkezdődik az MDP KV háromnapos ülése. Rákosi Mátyás megtagadja Nagy Imre beszédének felolvasását, csak az írás kiosztását engedélyezi. — A testület Rákosi Mátyás beszámolója alapján, Mihail Szuszlov jelenlétében, határozatot hoz a pártot és a szocializmust fenyegető jobboldali elhajlásról. A KV nem érvényteleníti az 1953. júniusi határozatot, de fő veszélyként a Nagy Imre által képviselt „jobboldali, antimarxista, pártellenes, opportunista” nézeteket jelöli meg. Megbélyegzik a Nagy-kormány parasztpolitikáját és a „nacionalista” Népfrontot; újra a szocialista ipar, elsősorban a nehézipar fejlesztését állítják középpontba; elítélik Nagy Imre 1954. október 20-ai cikkét, a HNF-ben jelentkező demokratikus és nemzeti törekvéseket nacionalistának és proletárdiktatúra-ellenesnek minősítik. A határozat kimondja, hogy „a párt fő feladata e káros jobboldali nézetek ideológiai szétzúzása”. — Az ülés után Mihail Szuszlov újra felkeresi Nagy Imrét. március 9.

Lemond trónjáról Norodom Szihanuk kambodzsai király. — Ezt követően, megszakításokkal, az ország miniszterelnöke. 1960. június 9.

Az oldal tetejére március 3.

Bemutatják Makk Károly Liliomfi c. filmjét.

Az oldal tetejére március 4.

Mt-rendelet a téeszekbe belépő (új) tagokat mentesíti az 1955. évi jövedelemadó alól.

Az oldal tetejére március 8.

Rákosi Mátyás felkeresi Nagy Imrét. — A két politikus ekkor, az Orsó utcai villában találkozik utoljára.

Az oldal tetejére március 9.

Az SzN közli a KV határozatát. Nagy Imre magához kéreti Apró Antalt és Szalai Bélát, és közli velük, hogy a KV-határozat nyilvánosságra hozatala miatt kénytelen miniszterelnöki megbízatásáról lemondani; Apróék válasza szerint erre nincs mód, őt „csak a párt hívhatja vissza”. A miniszterelnök ezt követően magához hívatja Dobi Istvánt, az ET elnökét, és átadja lemondólevelét. március 28. (A levelet nem hozzák nyilvánosságra.) — A megbeszéléseket követően Nagy Imrét újabb, a korábbinál sokkal súlyosabb infarktust kap.

Az oldal tetejére március 10.

Gerő Ernő és Nagy Imre kikerül a Rehabilitációs Bizottságból; helyüket Apró Antal és Ács Lajos foglalja el.

Az oldal tetejére március 11.
Meghal Alexander Fleming angol orvos, bakteriológus, a penicillin feltalálója.
Az oldal tetejére március 12.

A Nemzeti Színházban leállítják Németh László Galilei c. darabjának próbáit. 1956. október 20.

Az oldal tetejére március 14.
A Honvéd Akadémia felveszi a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nevet.
Az oldal tetejére március 15.

Átadják a Kossuth-díjakat. A kitüntetettek között van Karinthy Ferenc (Hazai tudósítások c. riportkönyvéért), Sarkadi Imre (Verébdűlő c. novelláskötetéért), Bárdos Lajos zeneszerző, karmester, Básti Lajos színész, Bölöni György író, publicista, Marx György fizikus, Mihály András zeneszerző, karmester, Olty Magda színész, Sávoly Pál mérnök, Simon István költő, Solti Bertalan színész.

Az oldal tetejére március 16.

Dwight Eisenhower amerikai elnök bejelenti: (a Szu-val vívott) háború esetén országa bevetné taktikai atomfegyvereit.

Az oldal tetejére március 18.
Az 1955: 9. tvr. kimondja a Németországgal fennállt hadiállapot megszüntetését.
Az oldal tetejére március 19.
A franciaországi Vence-ban meghal Károlyi Mihály, 1918-ban az első magyar (nép)köztársaság elnöke.
Az oldal tetejére március 24.
Rákosi Mátyás levélben felszólítja Nagy Imrét, három napon belül adja át írásos önkritikáját. március 28.
Az oldal tetejére március 25.

A Kossuth Klubban megalakul a DISZ Petőfi Köre, amely azonban, a márciusi határozat légkörében, az SZKP XX. kongresszusáig nem végez érdemi politikai tevékenységet. 1956. március 17. A kör titkára Tánczos Gábor.

Márton Áron püspök átveszi a gyulafehérvári r. kat. egyházmegye kormányzását. 1967. november 22.

Az oldal tetejére március 27.

Pongrácz Kálmán, a Fővárosi Tanács elnöke a Népsportnak adott nyilatkozatában bejelenti, hogy Bp megpályázza a XVII. Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát. június 15.

Az SzN-ben megjelenik Lukács György tanulmánya Az ember tragédiájáról. április 2.

Az oldal tetejére március 28.

Nagy Imre Dobi Istvánhoz, az ET elnökéhez írt levelében, „tekintettel az előállott politikai helyzetre”, lemond miniszterelnöki megbízatásáról. április 14. — Dobi tájékoztatja Rákosi Mátyást, de válasz nem születik, és érdemi intézkedés sem történik.

Az e napra virradó éjszakán egy idegen repülőgép hatol be a magyar légtérbe. A gép a Duna mentén egészen Sztálinvárosig repül, majd sértetlenül távozik. — Az érintett szervek vezetőit fegyelmi úton felelősségre vonják, és átszervezik a honi légvédelem alakulatait. Bp védelmére rendelnek két honi légvédelmi tüzérhadosztályt, három-három ezreddel, összesen 54 üteggel.

Az oldal tetejére március 29.
Piros László belügyminiszter adatai szerint az „antidemokratikus elemek nyilvántartója” 1 149 659 személy nevét tartalmazta, s közülük e napig 1 129 865 fő kartonját vizsgálták felül; 666 728 főt töröltek a nyilvántartásokból. április 13.

Dél-Vietnam fővárosában, Saigonban az Északról támogatott gerillák fegyveres felkelést robbantanak ki Ngô Đình Diệm miniszterelnök (október 23.) kormánya ellen. (A dél-vietnami fegyveres erők 1955 októberére fojtják el a felkelést.) — Az USA a kormány támogatására katonai tanácsadókat küld az országba. 1959. július 8. Észak-Vietnam, amelyet a Szu és Kína segélyez, a gerillákat (a Vietkongot), a hivatalosan később megalakuló felszabadítási frontot (1960. december 20.) támogatja.

Az oldal tetejére március 30.

Az LB, összevonva Faddy Ottmár és társai, Gajári Károly és társai, valamint Bónis Lajos és társai ügyét, másodfokon megerősíti a főbb vádlottak ellen első fokon hozott ítéleteket. Érvényben marad Faddy (1963. március 22.) és Bónis életfogytiglanra szóló ítélete. (Gajári két részletben összesen kevesebb mint négy évet, csoportjának harmadrendű vádlottja, a szintén 13 évre ítélt Thuránszki Zoltán az 1963. áprilisi amnesztiáig csaknem 9 évet tölt börtönben.)

Az oldal tetejére március 31.
Megkezdődik a próbaüzem a Borsodi Vegyi Kombinátban. december 12.

A görög Ciprusi Harcosok Nemzeti Szervezete (EOKA) Georgiosz Grivasz ezredes irányításával megindítja a felszabadító harcot a sziget függetlenségéért. 1960. augusztus 16.