1953
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Az Mt megszünteti a Munkásbíróságokat; feladatukat a rendes bíróságok veszik át.
Az oldal tetejére szeptember 3.
Moszkvában megkezdődik az SZKP KB teljes ülése. szeptember 7.

Hatályba lép az Európa Tanács* által 1950 novemberében elfogadott „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről”. 1977. április 5. Az egyezmény kinyilvánítja minden egyén elidegeníthetetlen jogait és szabadságait; a tagállamokat kötelezi, hogy a joghatóságuk alatt élő polgárok számára maradéktalanul biztosítsák e jogokat.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Prágában megkezdődik a CSKP KB kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz az első titkári tisztség létrehozásáról; Antonín Novotnýt megválasztják a CSKP KB első titkárává. szeptember 9.

Az oldal tetejére szeptember 6.
Az Mt széles körű árleszállításról határoz; kb. 10 ezer cikk árát 5–40%-kal csökkentik.
Az oldal tetejére szeptember 7.
Nyikita Szergejevics Hruscsovot megválasztják az SZKP KB első titkárává. szeptember 13.
Az oldal tetejére szeptember 8.
Az ÁVH által a BM Kollégiumának ülésére beterjesztett iratban a következő adatsor szerepel: „Az állambiztonsági szervek 1951-ben 2096, 1952-ben 3228, 1953. augusztus 1-ig 1871 főt vettek őrizetbe, különböző politikai cselekmények elkövetése miatt. Ebből a legsúlyosabb politikai bűncselekmény miatt (kémkedés, diverzió, terror, szabotázs, összeesküvés) őrizetbe vettek száma: 1951-ben 450 fő 1952-ben 1035 fő 1953. aug. 1-ig 681 fő”. 1954. október 19.

Olt Károly pénzügyminiszter előterjesztésében azt javasolja az MDP KV Politikai Bizottságának, hogy az ET elnökének és az Mt elnökének a fizetését havi 7500 Ft-ra, a miniszterelnök-helyettesekét havi 6500 Ft-ra emeljék. A PB csak a kollektív államfői testület elnökének fizetésemeléséhez járul hozzá, a kormányfő és helyetteseinek javadalmazása változatlan marad.

Az ÁEH nem engedélyezi a Mária-évvel kapcsolatos pápai körlevél kihirdetését.

Lengyelországban politikai összeesküvés vádjával letartóztatják* Stefan Wyszyński bíboros-érseket, az ország prímását. 1956. október 26.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Mo és Jugoszlávia követi szinten újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. november 24. A képviselet vezetőjévé Kurimszky Sándor v. rendőrtisztet, korábbi tiranai követet nevezik ki. 1956. augusztus 8.

A CSKP KB Elnöksége, anélkül, hogy a szlovák pártvezetés megválasztotta volna, Karol Bacíleket nevezi ki az SZLKP KB első titkárává. 1963. április 3.

Az oldal tetejére szeptember 11.
A néphadseregben nagyarányú létszámcsökkentés kezdődik. november 15.
Az oldal tetejére szeptember 13.

Az SZKP KB plénumáról kiadott közlemény tudatja, hogy Nyikita Hruscsovot szeptember 7-én megválasztották az SZKP KB első titkárává. 1964. október 14.

Az oldal tetejére szeptember 16.
New Yorkban bemutatják az első szélesvásznú (kinemaszkóp) játékfilmet.
Az oldal tetejére szeptember 17.

Kiszabadul a recski táborból Tabódy István v. százados, akit 1947-ben vettek őrizetbe. 1958. június 13.

Az oldal tetejére szeptember 19.
A tsz-ek megszilárdítása és munkaerő-szükségletük biztosítása érdekében az Mt határozata a szén-, érc- és bauxitbányászat, valamint a kohászat kivételével arra kötelezi a vállalatigazgatókat, hogy a téeszek írásbeli kérelmére engedjék vissza a két évnél nem régebben náluk dolgozó, nem szakmunkás v. tsz-tagokat. szeptember 25.
Az oldal tetejére szeptember 21.

Megalakul a Legfőbb Ügyészség Különleges ügyek osztálya, amelynek feladata az államvédelmi szervek hatáskörébe tartozó nyomozások törvényességi felügyelete.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Közzéteszik a földművelésügyi miniszter rendeletét, amely megkönnyíti a termelőszövetkezetből való kilépést és a termelőszövetkezetek feloszlatását. A rendelet kimondja, hogy kilépni csak a közös termény betakarítása és az őszi kenyérgabona elvetése után lehet.*

Az oldal tetejére szeptember 29.

Az Írószövetség párttaggyűlésén Kassák Lajos bírálja az MDP kulturális politikáját. — Ezért fegyelmi eljárást indítanak ellene, és a KEB kizárja az MDP-ből.

Az oldal tetejére szeptember 30.

E napig kellett volna befejezni az internálótáborokban fogva tartottak szabadon bocsátását. október 31. november 23.

A Béke és Szabadság c. folyóirat közli Háy Gyula „Színházi levél” c. írását, amely a magyar drámairodalom hiányosságaiért egyenesen a pártapparátus merevségét és adminisztratív beavatkozásait teszi felelőssé.

Megkezdődik a negyedik békekölcsön jegyzése. október 7.