1953
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.
Megszűnik a teológusok hadmentességi adófizetési kötelessége.

Csehszlovákiában a lakosságot hátrányosan érintő pénzügyi reform zavargásokat vált ki Plzeńben és Ostravában. A tüntető munkások elfoglalják a városházát, nemzeti és amerikai zászlókat tűznek ki. — A megmozdulásnak a karhatalom vet véget.

Az oldal tetejére június 2.

Az NDK párt- és állami vezetői Moszkvában kezdenek tárgyalásokat. június 4.

Az oldal tetejére június 3.
Az MDP KV Titkársága, a szovjet változásoknak megfelelően, elvi döntést hoz a legfelsőbb állami és párttisztségek személyi szétválasztásáról, és a kormányzati adminisztráció csökkentéséről. Határoznak egyes nagyberuházások törléséről vagy végrehajtásának lassításáról, a tervek szerkezetének átalakításáról, a fogyasztási cikkek termelési arányának növeléséről és az új lakásépítési programról.

Az USA és az NSZK barátsági szerződést ír alá.

Az oldal tetejére június 4.

Moszkvában befejeződnek a szovjet–keletnémet tárgyalások. A szovjet vezetők „reális program” kidolgozására szólítják fel az NDK vezetőit. — Az NDK-ban ezt követően bevezetik az „új szakasz” politikáját. június 9.

Az oldal tetejére június 6.

Bp-en megkezdődik az első magyar történészkonferencia. — A Rákóczi-szabadságharc kezdetének 250. évfordulóján a kongresszus a „függetlenségi harcaink”, a „baráti szomszéd népekkel közösen vívott küzdelmeink” és a „forradalmi példaképünk: az orosz nép” témakörök jegyében zajlik. A konferencián „baráti országokból” és a Szu-ból érkezett tudósok is előadnak.

Az Operaház bemutatja Ránki György Pomádé király új ruhája c. művét. 1961. március 18.

Az oldal tetejére június 7.
New Yorkban meghal Róheim Géza etnográfus, pszichoanalitikus.
Az oldal tetejére június 8.

Kivégzik a Pártőrség-perben halálra ítélt Farkas Ferencet, Sándor Istvánt* és Zana Albertet.**

Az oldal tetejére június 9.

Az NDK-ban nyilvánosságra hozzák az „új szakasz” irányelveit. A pártvezetés felszólítja a kormányt az életviszonyok javítására, a jogbiztonság erősítésére. június 16.

Az oldal tetejére június 10.
A Bp-i Hadbíróság ítéletet hirdet az ún. bajai összeesküvési per vádlottjainak második csoportja ügyében. Kosztolányi Józsefet halálra (október 24.), Gondos Sándort, Eichardt Sándort és Kosztolányi Károlyt életfogytiglani börtönre, társaikat 8–15 évi szabadságvesztésre ítélik.

Az e napon kelt belügyminisztériumi jelentés szerint a hónap első napján 40 734 fő volt a letar-tóztatottak, katonai elítéltek és internáltak száma.*

Az oldal tetejére június 12.
Szovjet mintára Mo-on is jelentősen csökkentik a minisztériumok számát: a Felsőoktatási és a Közoktatási Minisztériumot Oktatásügyi Minisztériummá; a Bánya- és Energiaügyi és a Vegyipari Minisztériumot Nehézipari Minisztériummá; az Általános Gépipari, a Kohászati, és a Középgépipari Minisztériumot Kohó- és Gépipari Minisztériummá; a Belkereskedelmi és a Külkereskedelmi Minisztériumot Bel- és Külkereskedelmi Minisztériummá; a Postaügyi és a Közlekedésügyi Minisztériumot Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummá vonják össze. július 4.
Az oldal tetejére június 13.

Magyar pártküldöttség utazik Moszkvába. A delegáció tagja Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára, miniszterelnök; Gerő Ernő, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Nagy Imre, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Hidas István, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Hegedűs András, a PB tagja, az állami gazdaságok és erdők minisztere; Dobi István, az ET elnöke; Földvári Rudolf, a Bp-i Pártbizottság első titkára; Szalai Béla, az Mt titkárságának vezetője. — A kétnapos tárgyalások során a szovjet vezetés a koncepciós pereket, a párton belüli személyi kultuszt, az erőltetett iparosítást, a nehézipar egyoldalú fejlesztését, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálását, a termelés visszaesését, az ellátási zavarokat, az életszínvonal csökkenését bírálja. Rákosit, Gerőt, Farkast és Révait személyükben is felelősnek nyilvánítják, Farkas és Révai eltávolítását, Gerő súlyának csökkentését követelik. A magyar vezetőkkel tényként közlik a kormány és a párt központi vezetőségének új összetételét: Nagy Imre legyen a miniszterelnök, Rákosi maradjon a párt főtitkára. június 17. — A tárgyalások tényét három évtizedig titokban tartják.

A Rákóczi-szabadságharc kezdetének 250. évfordulóján kibocsátják az első 50 forintos címletű bankjegyet, amelyen (névaláírás nélkül) II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképe látható. 1959. március 20.

Az oldal tetejére június 15.
Bp-en megkezdődik a Béke Világtanács hatnapos ülése. — A tanácskozáson Czapik Gyula egri érsek, a magyar katolikus püspöki kar elnöke is fölszólal. — A Tanács felhívást tesz közzé a koreai és a vietnami háború befejezése érdekében. A BVT elnökévé Frédéric Joliot-Curie fizikust, magyar alelnökévé Szakasits Árpádot, az OBt elnökét választják.

A Szu ismét felveszi a diplomáciai kapcsolatokat Jugoszláviával és Izraellel.

Az oldal tetejére június 16.

Berlinben a Stalinallee építőipari munkásai sztrájkot kezdenek a normaemelés miatt. — A KB rendkívüli ülésén Walter Ulbricht pártvezető és Otto Grotewohl miniszterelnök önkritikus beszédet mond. — Ezt követően a keletnémet kormány visszavonja a május 28-án bejelentett normaemelést. június 17.

Az oldal tetejére június 17.

Rákosi Mátyás a KV Titkárságának beszámol a moszkvai tárgyalásokról. június 20.

Az újonnan megválasztott Ogy e napra tervezett megnyitását július 3-ára halasztják. június 20.

A normaemelés elleni munkásmegmozdulásokból kommunista- és szovjetellenes felkelés bontakozik ki Kelet-Berlinben és az NDK számos városában. június 18.

Az oldal tetejére június 18.
Az NDK-beli megmozdulásokat szovjet katonai segítséggel fojtják el; hivatalos adatok szerint 21 fő meghal, 187 megsebesül. június 21.

Megjelenik Elvis Presley amerikai énekes első kislemeze, a My Happiness. 1956. január 10.

Az oldal tetejére június 19.
Az USA-ban kivégzik az atomtitok szovjet kézre juttatása és kémkedés vádjával halálra ítélt Julius és Ethel Rosenberget.
Az oldal tetejére június 20.
Ülésezik az MDP PB. Rákosi Mátyás beszámol a moszkvai tárgyalásokról, a feltárt hibák azonnali kijavításáról, a politikai fordulat szükségességéről beszél.

A Maszovlet új belföldi járatokat indít Debrecen–Szeged és Debrecen–Békéscsaba között.

A bp-i börtönben meghal Matolcsy Mátyás közgazdász, 1945 előtt szélsőjobboldali politikus.
Az oldal tetejére június 21.

A MIOK III. közgyűlésén beiktatják az Országos Iroda új elnökét, Heves Lajost. 1957. június 30.

Az NSZEP KB ülésén a népfelkelést Nyugat-Berlinből irányított fasiszta puccsnak nyilvánítják.

Az oldal tetejére június 22.
Elkészül a végleges formájában felújított Déli összekötő vasúti híd.
Az oldal tetejére június 26.

Egyes adatok szerint már e napon letartóztatják Lavrentyij Berija szovjet belügyminisztert.* július 1.

Az oldal tetejére június 27.

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. — A testület, a moszkvai instrukciók alapján, súlyosan elmarasztalja a kollektív vezetés hiányát, a négyesfogat (Rákosi, Gerő, Farkas és Révai) önkényeskedéseit, a személyi kultuszt, a törvénytelenségek és a rendőri módszerek eluralkodását, az erőltetett iparosításon és erőszakos kollektivizáláson alapuló autark gazdaságpolitikát. A helytelen iparosítási politikáról a határozat megállapítja: „Ez szektaszerű politika volt, mely öncélnak tekintette a szocialista iparosítást.” A lakosság életszínvonal-csökkenésének okaiként a kiskereskedelmi áruforgalom visszaesését, a ruházati cikkek és az élelmiszerek minőségének romlását, a magánkisipar és kiskereskedelem túlzottan gyors ütemű kiszorítása miatt kialakuló ellátási nehézségeket, a lakásépítés és -karbantartás elhanyagolását, a rendszeres túlóráztatást jelöli meg; elmarasztalóan említi a bírósági és kihágási eljárások nagy számát és a lakossággal szembeni önkényeskedést. — A határozat kijelöli az új gazdaságpolitika fő irányait: az iparosítás ütemének lassítását, a beruházások átcsoportosítását, új beszolgáltatási rendszer kidolgozását, a meglevő téeszek megerősítését és az önkéntesség elvének szigorú betartását, a dolgozók életszínvonalának emelését. — A KV elhatározza, hogy az Ogy első ülésén Nagy Imre miniszterelnökként hirdessen új kormányprogramot. július 4. — A pártban megszűnik a főtitkári tisztség és a Szervező Bizottság. A KV újjáválasztja a PB-t és a Titkárságot. A PB tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, Hegedűs András, Hidas István, Kristóf István, Földvári Rudolf, Ács Lajos, Zsofinyecz Mihály; a PB póttagja Bata István és Szalai Béla. A Titkárság tagjai: Rákosi Mátyás (első titkár), Ács Lajos, Vég Béla. A PB-ből és a Titkárságból kimarad Farkas Mihály (augusztus 12.), Révai József, Horváth Márton, Apró Antal, Rónai Sándor, Harustyák József, Szabó István, Kiss Károly, Dénes István, Házi Árpád, Piros László. július 11.

Az oldal tetejére június 30.
A hivatalos adatok szerint az ország területének 24,6%-án (a háztájival együtt 26%-án) közös gazdaságok működnek. A tagság a kereső népesség 13,2%-át alkotja. Állami gazdaságok művelik a szántóterületek 14,2%-át, a dolgozók a kereső népesség 19,1%-át teszik ki. szeptember 25.

Az SZKP KB határozatot fogad el „A személyi kultusz és következményei leküzdéséről”.