1953
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.
Egyes ruházati cikkek ára 10–30%-kal csökken.

Lavrentyij Berija erősen önkritikus feljegyzést készít az SZKP KB Elnöksége tagjai számára. — A dokumentum fogalmazása arra utal, hogy a v. belügyminiszter ekkor már letartóztatásban van.* július 9.

Az oldal tetejére július 2.

A kormány benyújtja lemondását. július 4.

Az ET saját kérésére fölmenti állásából Domokos József legfőbb államügyészt. 1954. október 30.

Moszkvában megkezdődik az SZKP KB hatnapos ülése. július 9.

Az oldal tetejére július 3.

Összeül az új Ogy. július 4.  

Az Mt rendeletet ad ki az illetményadó megszüntetéséről. Eszerint minden olyan munkaviszonyból származó jövedelem után, amely a rendelet hatálybalépéséig társadalombiztosítási járulék és illetményadó alá esett, 1953. évi július hó 1. napjától kezdve a jelenlegi társadalombiztosítási (tb) járulék és a megszűnt illetményadó együttes összegének megfelelő tb-járulékot kell fizetni. A magánmunkáltatók a munkavállalóktól levont 1%-os jövedelemadót az üzemük (műhelyük, üzletük) telephelye szerint illetékes tanács számlájára kötelesek befizetni. A járulék kezelését és beszedését az SZTK szervei végzik.

Kihirdetik az 1953: 9. tvr.-t a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia újbóli felállításáról.

Az oldal tetejére július 4.

Az Ogy miniszterelnökké választja Nagy Imrét, aki parlamenti programbeszédében meghirdeti az új gazdaságpolitikát, a törvényességen és a fokozottabb népszuverenitáson alapuló új politikát. Megalakul Nagy Imre első kormánya. A személyi változások: Gerő Ernő miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter (Györe József helyett), Piros László belügyminiszter-helyettes és az ÁVH vezetője, Bata István honvédelmi miniszter (Farkas Mihály helyett), Boldoczki János külügyminiszter (Molnár Erik helyett), Erdei Ferenc igazságügy-miniszter (Kovács Béla v. hadbíró ezredes helyett), Darvas József népművelési miniszter (Révai József helyett); az OTh elnöke Szalai Béla; Rákosi Mátyás kimarad a kormányból. — Az ET Czakó Kálmánt nevezi ki legfőbb ügyésszé. 1955. augusztus 4.

Az oldal tetejére július 8.
Kivégzik a farkasfai összeesküvés ügyében halálra ítélt Bekes Józsefnét, Bicsák Lajost, Sipos Ferencet, Sipos Jánost és Wrangel Pétert.
Az oldal tetejére július 9.

[A korábbi hivatalos szovjet források szerint] az SZKB KB Elnökségének ülésén letartóztatják Lavrentyij Berija belügyminisztert; megfosztják összes funkciójától, és kizárják a pártból. július 10. — Ezt követően a Szu-ban számos magas rangú belügyi és állambiztonsági tisztet letartóztatnak.

Az oldal tetejére július 10.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar az új kormányprogramról tárgyal. A főpapi testület rendkívüli jelentőséget tulajdonít a programnak, és bírálja Czapik Gyula egri érsek magatartását, aki nem kíván azonnali tárgyalásokat kezdeményezni a kormánnyal.

A SZKP KB plénumáról kiadott közlemény tudatja, hogy Lavrentyij Beriját kizárták a pártból. december 18.

Az oldal tetejére július 11.
Pártaktíva-értekezletet tart az MDP Bp-i Bizottsága. Referátumában Rákosi Mátyás, a Nagy Imre moszkvai pártfogójának tartott Lavrentyij Berija bukásán is felbátorodva, és kihasználva, hogy a személyével kapcsolatos szovjet kritikát nem hozták nyilvánosságra, támadást indít az új kormány programjának következetes végrehajtása ellen. Az 1949–53 közötti eredményeket hangsúlyozva tagadja, hogy a tervek túlfeszítettek voltak, s csak kisebb változtatást tart szükségesnek; újra a nehézipar fejlesztéséről és a kulákság elleni harc folytatásáról beszél. A kuláklistával kapcsolatban kijelenti: „A kulák – kulák marad, listával vagy anélkül.” Nagy Imre a kormányprogramot képviseli, de a júniusi határozatból már csak a könnyűipar és a mezőgazdaság fejlesztését hangsúlyozza.
Az oldal tetejére július 12.

Kihirdetik az 1953: 10. tvr.-t a beszolgáltatás szabályozásáról: törlik a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítéseket (mintegy 210 millió Ft-ot), elengedik a beadási hátralékokat, és 10%-kal csökkentik a téeszek beadási kötelezettségét. — A beadási kötelezettség mérséklése révén a parasztság éves viszonylatban 11 149 vagon kenyérgabona, 8157 vagon takarmánygabona, 900 vagon burgonya, 440 ezer hl bor, 220 ezer liter tej, 20 150 q tojás, 17 300 q baromfi, 728 vagon sertés és 96 vagon szarvasmarha beadási kötelezettségétől mentesül. augusztus 2.

Az Mt rendelete a gazdálkodók anyagi terheinek csökkentésére és az állatbetegségek meg-előzésére hivatkozva ingyenessé teszi az állami állatorvosok szolgálatait.

Az oldal tetejére július 13.
Magyar–jugoszláv vegyesbizottság alakul a határincidensek felszámolására. augusztus 5.
Az oldal tetejére július 15.

Az MDP PB határozatot hoz a BM új szervezeti felépítéséről, és jóváhagyja a vezetői kine-vezésekre vonatkozó előterjesztéseket. július 17.

Az oldal tetejére július 17.

A kormány 500/6/1953. sz. titkos határozatával elrendeli az ÁVH mint önálló szerv megszün-tetését, és a BM-mel való összevonását. július 21.

Az oldal tetejére július 21.

Belügyminiszteri parancs intézkedik az egységes BM létrehozásáról: az ÁVH ismét betagozódik a minisztérium szervezetébe. július 31. Egységes megyei BM-főosztályokat állítanak fel; ezek felügyelete alá kerül a rendőri szerveken kívül a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás és a belső karhatalom („kék parolis” ávósok). 1955. december 8.

Az oldal tetejére július 22.
Az MDP KV PB határozatot hoz az amnesztiáról. július 25.
Az oldal tetejére július 23.

Az Mt határozata megszünteti a belügyminiszter főfelügyeleti jogkörét a helyi tanácsok felett.

Az oldal tetejére július 24.
Az ET Molnár Eriket választja a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. 1954. október 30.
Az oldal tetejére július 25.

Az 1953: 11. tvr. közkegyelmet hirdet a 2 évnél rövidebb büntetéssel sújtott politikai bűntettekre, kivéve a háborús, a népellenes, a népi demokratikus államrend elleni bűnöket és a hűtlenséget. A katonai büntetőeljárás alá vont személyek szabadságvesztés-büntetésük felére részesülnek kegyelemben. augusztus 16.

A belügyminiszter utasítást ad ki az internáltak ügyének rendezéséről. július 26.

Az oldal tetejére július 26.

Az Mt a „törvényesség fokozottabb érvényesítése érdekében” megszünteti a rendőrhatósági őrizet (internálás) és az 1951-ben elrendelt kitelepítés intézményét. október 31. — Ekkor a Bp-ről kitelepítettek létszáma 12 748; közülük 7244 fő került a Hortobágyra. augusztus 3.

Az Mt határozatot fogad el a szövetkezeti és az egyénileg gazdálkodó parasztság adókedvez-ményéről.

Az Mt, a kormányprogrammal összhangban, az állami kezelésben lévő lakóházak felújítására (az eddigieken felül) további 100 millió Ft-ot irányoz elő. — A végrehajtás szervezetlensége miatt az év végéig a 812 tatarozásra kijelölt, illetőleg a 417 munkába vett épületből mindössze 30 házon fejezik be a legszükségesebb javításokat.

Az NDK-ban Walter Ulbrichtot, az NSZEP KB első titkárát a párt főtitkárává választják. 1971. május 3.

Kubában a Fidel Castro vezette fegyveresek sikertelen támadást intéznek a santiagói Moncada laktanya ellen. 1956. december 2.

Az oldal tetejére július 27.

Panmindzsonban aláírják a koreai háború végét jelentő fegyverszüneti megállapodást. A két Korea közötti demarkációs vonal lényegében megegyezik a háború előtti, a 38. szélességi fokon húzódó határvonallal.*

Az oldal tetejére július 30.

Az 1953: 13. tvr. az ügyészi szervezetről: megalakul a Legfőbb Ügyészség; a legfőbb ügyészt az Ogy választja és az Ogy-nek felelős; az ügyészségek formailag függetlenné válnak a helyi államigazgatási szervektől.

Az oldal tetejére július 31.

Az Mt jóváhagyja az új BM Kollégiumának tíz tagjára tett előterjesztést. A tagok: Piros László áv. vezérőrnagy, a miniszter első helyettese; Dékán István áv. ezredes, miniszterhelyettes; Györe József miniszterhelyettes; Ács Ferenc áv. ezredes, a Személyzeti Főosztály vezetője; Valencsák János áv. ezredes, a Határőrség és a Belső Karhatalom parancsnoka; Berecz Béla áv. vezérőrnagy, az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője; Kucsera László áv. alezredes, a Kémelhárító Osztály vezetője; Gazdik Gyula áv. alezredes, a Hírszerző Osztály vezetője; Balázsi Béla áv. őrnagy, a Vizsgálati Főosztály vezetője; Pőcze Tibor r. vezérőrnagy, országos rendőr-kapitány.