1953
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

Amnesztiával szabadul a börtönből az 1948-ban 6 évi börtönre ítélt Lénárd Ödön piarista szerzetes. 1961. február 6.

Az IrU-ban megjelenik Csoóri Sándor „Röpirat” és „Bízó reménnyel”, valamint Devecsei Gábor „Arckép” c. verse. — Ezek az első művek az ország valóságos helyzetét feltáró, kritikus és önkritikus cikkek, írások, versek sorában. október 23.

Az oldal tetejére augusztus 2.

Az Mt rendeletet ad ki a korábban az egyéni parasztoktól elvett állami tartalékföldek haszonbérbe adásáról: a be nem tagosított, illetőleg állami gazdaságoknak és szövetkezeti gazdaságoknak át nem adott állami tartalékföldekből, kérelmükre, vissza kell adni a földet tulajdonukba azoknak az egyénileg gazdálkodó parasztoknak, akik földjüket 1951. augusztus 1-je után felajánlották vagy elhagyták. A kormány engedélyezi, hogy a földdel nem rendelkező dolgozók veteményeskert céljára családonként 1 kat. hold földet, az egyéni gazdák az állami tartalékföldből maximálisan 25 holdat vehessenek öt évre haszonbérbe. A haszonbérlőnek földadót fizetnie nem kell, de teljes beadási kötelezettséggel tartozik. A tsz-ek a tartalékföldekhez ingyen juthatnak hozzá. — Ezzel ½–¾ holdról 1 kat. holdra nő a tsz-tagok engedélyezett háztáji földjeinek nagysága. 1953 júniusában az állami tartalékföldek területe kb. 1 millió hold, amelyet senki nem tudott művelés alá fogni. augusztus 23.

Az Mt határozatot hoz a téeszek és az egyénileg gazdálkodó parasztok gépállomási díjtarto-zásainak elengedéséről, a gépállomások díjfizetési rendszerének megváltoztatásáról és a díjtételek leszállításáról.

Az oldal tetejére augusztus 3.

Négy helyszínről (Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Tiszalök) megkezdődik az internáltak szabadon bocsátása. A recski tábor ÁVH-s parancsnokát leváltják, helyére egy büntetés-végrehajtási ezredest neveznek ki. — Számos rabot átszállítanak a kistarcsai internálótáborba, és hosszú börtönbüntetésre ítélik őket. szeptember 18. A terv szerint az akciót szeptember végéig kell befejezni. szeptember 30.

Az oldal tetejére augusztus 5.

Magyar–jugoszláv vegyes bizottsági tárgyalások kezdődnek a határincidensek megelőzésének és kivizsgálásának módjairól, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. — Megállapodás születik vegyesbizottságok létrehozásáról és a határjelek felállításáról. december 31.

Az oldal tetejére augusztus 7.
Létrejön a Minisztertanács Helyi Tanácsok Titkársága; vezetője Varga András. Ezzel megszűnik a BM utolsó fontos államigazgatási feladata is.
Az oldal tetejére augusztus 8.

Ülést tart a Szu LT. Georgij Malenkov miniszterelnök kijelenti, hogy az USA immár nem rendelkezik a hidrogénbomba birtoklásának monopóliumával; erre utalva deklarálja az újabb világháború kilátástalanságát és a békés egymás mellett élés szükségességét. augusztus 12.

Az oldal tetejére augusztus 9.

Kihirdetik az 1953: 14. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának engedélyezéséről. december 19. A 3000 lélekszámon aluli községekben kisipari működési engedély adható ki, ha ezt „a lakosság szükségleteinek ellátása indokolja … az alábbi iparokra: bognár; cipész, csizmadia; fodrász; kovács; szabó (férfi és női); vegyes javító”.

Az oldal tetejére augusztus 12.
Ülést tart az MDP PB. Farkas Mihályt ismét a testület és a Titkárság tagjává választják. 1954. október 27.

A Szu felrobbantja első kísérleti hidrogénbombáját. (Egyes források szerint máig kérdéses, hogy valóban fúziós H-bomba, vagy maghasadáson alapuló, igen erős atombomba robbant ekkor.) augusztus 20. 1955. november 22.

Az oldal tetejére augusztus 13.

Mohammad Reza Pahlavi iráni sah meneszti miniszterelnökét, Mohammad Moszaddeget, aki azonban nem hajlandó távozni tisztéből, és külföldre kényszeríti az uralkodót. augusztus 19.

Az oldal tetejére augusztus 16.

A BM Kollégiuma számára készült jelentés szerint e napig 8835 fő hagyhatta el a börtönöket és az államvédelmi szervek internálótáborait. november 23.

Az oldal tetejére augusztus 17.
Rákosi Mátyás engedélyezi Kállai Gyula ügyének felülvizsgálatát.

Szabadon bocsátják a Standard-perben elítélt Edgar Sanders brit állampolgárt.

Az oldal tetejére augusztus 18.
Az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán az 1953/54-es tanévtől újságíróképzés indul.
Az oldal tetejére augusztus 19.

Iránban katonai puccsal eltávolítják a hatalomból Mohammad Moszaddeg miniszterelnököt, aki megkísérelte nemzeti ellenőrzés alá vonni az ország kőolajvagyonát. Az amerikai haderő letartóztatja Moszaddeget, és restaurálja a sah hatalmát.

Az oldal tetejére augusztus 20.

Bp-en felavatják a Népstadiont. 1959. szeptember 9. A nyitómérkőzésen Bp. Honvéd–Szpartak Moszkva 3:2. — Az avatóünnepségen részt vesz Avery Brundage, a NOB újonnan választott elnöke.

A szovjet kormány közleményben tudatja, hogy nyolc nappal korábban sikeres hidrogénbomba-kísérletet hajtottak végre.

Az oldal tetejére augusztus 22.

Az belügyi szervek Pannonhalmán letartóztatják Mécs László premontrei szerzetest, költőt. október 18.

Szovjet–keletnémet megállapodást írnak alá a jóvátételről. Ennek értelmében az NDK jóvátétel-fizetési kötelezettségét 1954. január 1-jei hatállyal megszüntetik; csökkentik a szovjet megszállás költségeit, több német gyárat „visszaadnak” az NDK tulajdonába, a diplomáciai képviseleteket nagykövetségi rangra emelik.

Az oldal tetejére augusztus 23.

Az Mt rendelete eltörli a termelőszövetkezetek hiteltartozását, és csökkenti az egyénileg gazdál-kodó parasztok adóját.* szeptember 19.

Hubicsák Zoltán megszervezi a Jehova Tanúi vallási közösség ún. Hetes Bizottságát, amelynek feladata az egyház működésének újjászervezése.* 1955. április 15.

Kassán megnyílik a magyar könyvesbolt.

Az oldal tetejére augusztus 24.
Bp-en megkezdődik az I. Magyar Fizikus Kongresszus.
Az oldal tetejére augusztus 25.

A BM Kollégiumának e napi ülésére készült jelentés szerint a közkegyelmi rendelet alapján augusztus 16-áig 8835 fő hagyta el a börtönöket és az államvédelmi szervek internálótáborait. A testület határozata ugyanakkor előírja, hogy a közkegyelem alapján szabadulókat operatív hálózati ellenőrzés alá kell helyezni.

Az oldal tetejére augusztus 26.
Az MDP PB a BM előterjesztése alapján határozatot hoz a lakosság személyi igazolvánnyal való ellátásáról. október 16.
Az oldal tetejére augusztus 27.

A romániai Előre c. lap egyik tudósításában az olvasható, hogy a Magyar Autonóm Tartományban minden olyan községben, ahol legalább 20 tanuló van, magyar tannyelvű elemi iskola működik; a tartományban eszerint összesen 569 magyar és 212 román tannyelvű iskola található.

Az oldal tetejére augusztus 28.

Kihirdetik az 1953: 16. tvr.-t a rendőrségi bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában. A jogszabály kimondja, hogy „az állam-polgárokra szabadságvesztés-büntetést csak a bíróságok és csak a bíróságok részére megállapított eljárási szabályok szerint szabhatnak ki. Ennek érdekében meg kell szüntetni a rendőrségi kihágási bíráskodást és a helyi tanácsoknak kihágási ügyekben elzárás kiszabására vonatkozó jogkörét.”

Az 1953: 17. tvr. felállítja a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolát.

A kárpátaljai Ilosfa határában agyonlövik Orosz Pétert, aki a szintén meggyilkolt Romzsa Tódor püspök utódaként lett a munkácsi g. kat. egyházmegye apostoli kormányzója.*

Az oldal tetejére augusztus 29.
Nyugat-Berlinben meghal Mihály Dénes mérnök, a televízió és a hangosfilm kifejlesztésének egyik úttörője.