1952
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Révkomáromban Magyar Területi Színház (Matesz) néven megalakul Csehszlovákia első állandó magyar színháza.
Az LB a MÁVAG „szociáldemokrata szervezkedése” ügyében másodfokon 13 évi börtönre ítéli Fejszés Gyulát; hét társát is elítélik.

Harminc kesztölci lakost fognak perbe államellenes szervezkedés és összeesküvés vádjával. A Pest Megyei Bíróság Farsang Andrást és Erdélyi Józsefet halálra, társaikat hosszú börtön-büntetésre ítéli. 1953. január 27.

Az oldal tetejére október 2.

Letartóztatott papok Ausztriába szökésének elősegítése miatt 17 évi börtönbüntetésre ítélik az előző év tavaszán letartóztatott Lénár Károly lukanényei (Szlovákia) r. kat. plébánost, aki utóbb összesen tizenkét évet tölt börtönben.

Az Mt rendelete állattartásra kötelezi a kulákokat.

Bemutatják Bán Frigyes Semmelweis c. filmjét.

Az oldal tetejére október 3.

Miskolcon rendkívüli közgyűlést tart a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület, és kéri a zsinatot, intézkedjék a hevesi egyházmegyének és gyülekezeteinek a Dunamelléki Egyházkerülethez való csatlakozásáról, az abaúji és borsodi egyházmegyéknek gyülekezeteikkel együtt a Tiszántúli Egyházkerületbe való bekebelezéséről. Ezzel létrejön a Tiszavidéki Ref. Egyházkerület. 1956. december 31.

Nagy-Britannia felrobbantja első atombombáját.

Az oldal tetejére október 4.
Kivégzik Bosnyák Zoltánt.
Az oldal tetejére október 4–5.

Az SzN teljes terjedelmében közli Sztálin közgazdaságtudományi tanulmányát. október 23.

Az oldal tetejére október 5.

Összeül az ÖK(b)P XIX. kongresszusa. október 14. A 13 évi szünet után összeülő legfelső szintű szovjet pártfórumon a KB beszámolóját Sztálin helyett Georgij Malenkov tartja. — Az MDP-t Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Hidas István képviseli.

Az oldal tetejére október 9.

Az „Irodalmunk időszerű kérdéseiről” tartott tanácskozás (az ún. „Felelet-vita”) harmadik ülésén Révai József, az MDP PB tagja tart záróbeszédet. Révai és más felszólalók élesen bírálják Déry Tibor Felelet című regényét (annak második kötete megjelenése után), Örkény István Lila tinta c. elbeszélését, továbbá Veres Péter Almáskert és Szegények szerelme című regényét.

Az oldal tetejére október 10.
Bonnban a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek és a szlovákok nyolc emigráns érdekképviseleti szervezete, köztük a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya közös nyilatkozatban tiltakozik az 1948 februárja után emigrált polgári politikusokat tömörítő Szabad Csehszlovákia Tanácsa májusban közzétett programnyilatkozata ellen, mivel az kiáll a szudétanémetek kitelepítése és a magyarok jogfosztása mellett. A bonni nyilatkozat aláírói az érintett kelet-közép-európai nemzetek egyenjogúságán alapuló föderáció létrehozása mellett szállnak síkra.
Az oldal tetejére október 12.
Ünnepséget tartanak Egerben, a sikeres várvédelem 400. évfordulóján.
Az oldal tetejére október 13.
Az Mt rendelete október 1-jei hatállyal a GATE korábbi karából felállítja az Állatorvostudományi Főiskolát. 1962. szeptember 16.
Az oldal tetejére október 14.

Befejeződik az ÖK(b)P XIX. kongresszusa. 1956. február 14. — A párt új elnevezése Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP). A Politikai Iroda helyett megalakul a KB 25 tagú Elnöksége. A tíztagú Titkárságba Sztálin, Nyikita Hruscsov és Georgij Malenkov mellett fiatal pártvezetők kerülnek; köztük van Leonyid Brezsnyev és Mihail Szuszlov.

Az oldal tetejére október 15.
A rádióban megindul Lőrincze Lajos nyelvművelő sorozata, az „Édes anyanyelvünk”.
Az oldal tetejére október 20.
A váci fegyházban öngyilkosságot követ el a két és fél évvel korábban elítélt Kálmán András.
Az oldal tetejére október 22.

Az ENSZ kényszer- és rabszolgamunkát vizsgáló különbizottsága hitelesnek fogadja el az MHBK által a Szu-ba került hadifoglyok sorsáról 1950-ben kiadott, Palásthy Rezső által összeállított Fehér Könyv adatait.

Az oldal tetejére október 23.

Ülést tart az MDP KV. A határozat szerint Sztálinnak „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” c. művét és az SZKP XIX. kongresszusa irányelveit a magyar viszonyokra alkalmazva a párt politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális munkájának vezérfonalává kell tenni. A tanulságok levonására alakuló bizottság elnökévé Rákosi Mátyást választják.

Az oldal tetejére október 24.

Az Mt a vállaltvezetők premizálási rendszeréről tárgyal. A havi termelési érték teljesítése helyett a negyedévi termelési érték teljesítésében teszik érdekeltté a vállalatok vezetőit; a hó végi hajrát felváltja a negyedévi hajrá.

A Bp-i Megyei Bíróság 6 évi börtönre ítéli Rác Jenő izraelita hittantanárt.
Az oldal tetejére október 25.
A Szu bp-i nagykövetségén átadják a Sztálin-díjat a kitüntetett magyar íróknak, Aczél Tamásnak és Nagy Sándornak.
Az oldal tetejére október 26.
Rákosi Mátyás vezetésével baráti látogatásra párt- és kormányküldöttség utazik az NDK-ba.
Az oldal tetejére október 28.

A Bp-i Hadbíróság megkezdi az ún. Pártőrség-ügy* tárgyalását. október 30.

Bp-en felszámolják a magánpékeket: 206 pékséget államosítanak. — Az akció része az államosítás utolsó szakaszaként a kiskereskedők és kisiparosok ellen indított hadjáratnak. A magán-élelmiszerkereskedelmet teljesen felszámolják, 580 engedélyt bevonnak; 435 vendéglátóhelyet államosítanak.

Az oldal tetejére október 29.
Béremelést hajtanak végre a felsőoktatásban és a tudományos kutatóintézetekben.
Az oldal tetejére október 30.

A Bp-i Hadbíróság ítéletet hirdet a Pártőrség-perben.* Sándor István szalézi szerzetest, Zana Albert áv. őrmestert, Ari László áv. őrmestert és Farkas Ferenc áv. hadnagyot halálra (1953. június 8.) ítélik. Hegedűs Hajnalka 15 éves tanuló 8 évi, Pál Sándor áv. őrmester 15, Hosszú Béla és Guzi Imre áv. alhadnagyok 15, Bodocs Pál áv. őrmester 12, Horváth István és Ruzsinszky József áv. őrmester 8, Pokorni János technikus 12, Ádám László szalézi tartományfőnök 15, Varga György Aladár lelkész 10, Szitkei Károly lelkész 10, Dániel Tibor kispap** 5 évi börtönt kap. 1953. március 12.

Az Ikarus gyárban e napig hét darab, magyar motorral szerelt trolibusz készül.