1951
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január folyamán
Újabb 500 internáltat szállítanak a kistarcsai internálótáborból a recski kényszermunkatáborba. A rabok létszáma 1200 fő fölé emelkedik; a tábor létszáma ezen a szinten állandósul 1953. őszi felszámolásáig.
Az oldal tetejére január elején.
Megkezdődik a termelőszövetkezet-szervezési kampány; az év tavaszáig 2185-ről 4046-ra nő a termelőszövetkezeti csoportok (tszcs-k) száma.
Az oldal tetejére január 1.
Az ausztriai népszámláláson 11 ezren vallják magukat magyarnak.
Megszűnik a Bp-i Büntetőtörvényszék; szervezetét beolvasztják a megalakuló Bp-i Megyei Bíróságba.
Az oldal tetejére január 2.
Az Mt rendeletet ad ki cukor- és lisztjegy bevezetéséről: a cukor- és lisztszükséglet „egyrészt jegyre hatósági áron, másrészt szabad forgalomban kereskedelmi áron biztosítható”. február 28.
Az oldal tetejére január 3.
Az Egyesült Államokban az Alkotmány XXII. cikkelye (kiegészítése) két ciklusban maximálja az elnöki hivatal betöltésének időtartamát.
Az oldal tetejére január 4.
Az észak-koreai és a kínai csapatok elfoglalják Szöult. július 10.
Az oldal tetejére január 6.

Az Mt rendelete felállítja a Népművészeti Intézetet igazgatója Széll Jenő), amelynek feladata a kulturális tömegmozgalom támogatása. — Az Mt ugyancsak e napon kihirdetett rendelete az MTA felügyelete alá helyezi a Magyar Csillagvizsgáló, a Történettudományi és a Tihanyi Magyar Biológiai Intézetet.

Az oldal tetejére január 7.

Moszkvában megkezdődik az európai szocialista országok vezetőinek értekezlete katonai kérdésekről. január 17. Mo-ot Rákosi Mátyás és Farkas Mihály képviseli.

Az oldal tetejére január 8.
Kivégzik a „tatai orvosperben” halálra ítélt Mészáros Jenő őrnagyot és Szántó Elemér orvos őrnagyot.
Az oldal tetejére január 9.
Kirobban az ún. „selejtlista-botrány”: a Népművelési Minisztériumban több jegyzéket készítenek a könyvtárakból kivonandó és betiltandó szépirodalmi művekről; a listára a magyar és a világirodalom számos klasszikus remeke is felkerül a kötet előszava vagy a fordító személye miatt.
Az oldal tetejére január 11.
A Szegedi Megyei Bíróság a Fehér Gárda Mozgalom ügyében Blahó Jánost és Kovács Istvánt halálra, Kiss Ferencet és Görbics Bélát életfogytiglani fegyházra ítéli. március 30.
Az oldal tetejére január 12.

Az LB másodfokon Stolte Istvánt életfogytiglani, Pálóczi-Horváth Györgyöt 15 évi, Ádám Györgyöt, Heltai Györgyöt és Szász Bélát 10 évi fegyházra ítéli. 1954. szeptember 1.

Az oldal tetejére január 14.
Az 1951: 2. tvr. a sportélet szocialista átszervezéséről. Megalakul az Országos Testnevelési és Sport Bizottság; elnöke Hegyi Gyula. 1956. december 31.
Az oldal tetejére január 15.

Pozsonyban az Állambíróság koncepciós perben, hazaárulás és államellenes összeesküvés vádjával Michal Buzalka nagyszombati segédpüspököt és Pavel Gojdič eperjesi g. kat. püspököt* életfogytiglani, Ján Vojtaššák szepesi r. kat. püspököt 24 évi szabadságvesztésre ítéli. 1963. október 2.

Az oldal tetejére január 17.
Moszkvában befejeződik a szocialista országok vezetőinek katonai tanácskozása. A harmadik világháború elkerülhetetlenségére hivatkozva, elfogadják a nagyarányú hadseregfejlesztésre vonatkozó sztálini javaslatot, azaz gazdaságaik, hadiiparuk és hadseregeik 1956-ra tervezett fejlesztésének három év alatt történő teljesítését.

A Romániai Magyar Szó híradása szerint a moldvai csángó-magyaroknak 35 négyosztályos és 4 hétosztályos iskolájuk van.

Az oldal tetejére január 19.
Az Mt takarékossági bizottságot hoz létre.
Az oldal tetejére január 23.
A KSH jelentést ad ki az 1950. évi terv teljesítéséről: az iparban 35,1%-os, a kenyérgabona-termesztésben 9,2%-os volt a növekedés.
Az oldal tetejére január 24.
Molnár Erik igazságügy-miniszter előterjesztésére az ET engedélyezi az 1947-ben halálra ítélt, majd kegyelmet kapott Bilkey-Papp Zoltán egykori orvostanhallgató kivégzésének végrehajtását. március 21.
Az oldal tetejére január 25.
Az e napon kelt összeírás szerint Bp-en 27 412 kisiparos dolgozik. 1953. február 1.
Az oldal tetejére január 28.
Az Mt rendelete értelmében „az orvostudományi karok kiválnak a tudományegyetemek szervezetéből, és az 1951. évi február hó 1. napjától az egészségügyi miniszter felügyelete és irányítása alatt, mint budapesti, szegedi, debreceni, illetőleg pécsi orvostudományi egyetem önállóan folytatják működésüket”.

Az Mt rendeletet ad ki a sokszorosítógépek bejelentéséről, használatuk engedélyhez kötéséről és forgalmazásuk szabályozásáról.

Az oldal tetejére január 29.
Az USA kormánya, válaszul a hasonló bp-i intézkedésre, a washingtoni Fehér Ház 18 mérföldes körzetére korlátozza a magyar diplomaták mozgását.

A SZOT Elnöksége határozatot hoz a szakszervezeti sportegyesület-típusok létrehozásáról: a sportklubok ágazatonként, Vasas, Bányász, Vörös Lobogó (textilipar), Építők, Lokomotív, Előre (közlekedés), Szikra (vegyipar), Petőfi (közalkalmazottak), Kinizsi (élelmiszeripar), Vörös Meteor (kereskedelem és pénzügy) néven működnek tovább. A régi egyesületek közül az FTC a Bp-i Kinizsi (1956. december 17.), a már egy éve Bp-i Textiles néven szereplő MTK a Bp-i Vörös Lobogó nevet kapja. Központi sportegyesületbe vonják össze az egyetemi és főiskolai sportolókat is.

Az oldal tetejére január 31.
Az ún. „újhatvani lázadás” (a hatvani ferences rendház v. tagjai és a letartóztatásukkor őket védelmezni próbáló hívek) ügyében Kriszten Rafael v. házfőnököt életfogytiglani (1952. április 20.), Veres Gézát 12 évi, Zsiga Kerubint és Tarcza Aurélt 10 évi börtönre ítélik. A világi egyházközség tagjai közül Karácsonyi Sándor 10 évi, Garami József és Fillér Rezső 5 évi szabadságvesztést kap.