1950
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Először osztják ki a József Attila-díjakat. A díjazottak: Fehér Klára, Földes Mihály, Illyés Gyula, Karinthy Ferenc, Kuczka Péter, Nagy László, Palotai Boris, Sándor Kálmán, Szabó Pál, Szinetár György, Vészi Endre.

Az oldal tetejére június 2.
Megkezdődik a „jobboldali” szociáldemokrata vezetők letartóztatása; augusztus folyamán bíróság elé állítják őket. június 9.

Könyvnapok kezdődnek Bp-en. június 16. Megjelenik 39 könyv, 29 magyar szerzőtől.

Az oldal tetejére június 3.
Szlovákiában az Oktatásügyi Hivatal értesíti az elemi és középiskolák igazgatóit, hogy kétnyelvű hirdetményekkel vagy más megfelelő módon tájékoztassák a szülőket az ősszel megnyíló magyar iskolákba való beiratkozás lehetőségéről. június 22.

Franciaország, az NSZK, Olaszország és a Benelux-államok kormányai közös deklarációban kinyilvánítják, hogy készek aláírni az ún. Schumann-deklarációt, és tárgyalásokat kezdenek az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásáról. 1951. április 18.

Az oldal tetejére június 4.
A magyar labdarúgó-válogatott Varsóban 5:2 arányban legyőzi Lengyelország csapatát. 1952. május 27.
Az oldal tetejére június 5.

Bp-en meghal Bánffy Miklós gr., 1921–1922-ben külügyminiszter, a két világháború közötti korszak egyik legjelentősebb romániai magyar kisebbségpolitikusa, író, a romániai magyar irodalom mecénása.

Az oldal tetejére június 7.

A szentgotthárdi ciszterci apátságból kitelepítik a szerzeteseket.* június 9.

Az oldal tetejére június 9.

Letartóztatják Kéthly Anna szociáldemokrata politikust; ítélet nélkül négy évig tartják fogva.* 1954. január 20.

A Bp-i Központi Katonai Ügyészség vádat emel Vörös János v. vezérezredes ellen. június 22.

A rendőrségi közegek „közrendészeti és közbiztonsági” okokra hivatkozva megkezdik a szerzetesek és apácák kitelepítését a jugoszláv határsávból. június 16. — A hivatalos jelentés szerint összesen 894 főt, 579 szerzetesnővért és 315 szerzetest távolítanak el a rendházakból. A szentgotthárdi és a mostani akció összesen 320 szerzetest és 600-700 apácát (kb. ezer főt) érint.

Az oldal tetejére június 12.
A belügyminiszter feloszlatja a szabadkőműves páholyokat. 1989. augusztus 15.
Az oldal tetejére június 15.
Bp-en és a megyeszékhelyeken megalakulnak a tanácsok. október 22.

A Standard-ügy mellékpereiben még 17 főt ítélnek 5 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre.

Meghal Drahos János esztergomi kanonok, általános érseki helytartó. június 17.

Az oldal tetejére június 16.

Bp-en megkezdődik a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) háromnapos alakuló (I.) kongresszusa. június 18. A szervezet a 14–26 éves fiatalokat tömöríti az MDP vezetése alatt. június 17.

35 katolikus lelkész aláírásával felhívás jelenik meg a papi békemozgalom megalakításáról. július 3.

Az ÁVH kitelepíti az egri cisztereket. június 18.

Könyvnapi rendezvények kezdődnek a vidéki városokban.
Az oldal tetejére június 17.
Rákosi Mátyás felszólal a DISZ kongresszusán: „Ha nem tartunk mértéket, akkor mint rántott csirkét, megesszük azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna.”

Az esztergomi székesfőkáptalan Meszlényi Zoltán sineopei c. püspököt választja káptalani hely-nökké és az esztergomi egyházmegye kormányzójává. július 4.

Az oldal tetejére június 18.

Befejeződik a DISZ I. kongresszusa. 1955. június 15. A KV Titkársága: Bacsó Ferenc, Gosztonyi János, Kádas István, Szűcs Lajos, Várhegyi György. A KV főtitkára Szűcs Lajos.

Az SzN közli, hogy az Mt 900 millió Ft-tal emeli az 1950. évi beruházásokat.

Az éjszaka folyamán Bp-ről és Székesfehérvárról 1120 szerzetest és apácát telepítenek ki Előszállásra és Pásztóra. június 19. — A későbbiekben a nyugati és a déli határsávból összesen 70–80 ezer embert telepítenek ki.

Az oldal tetejére június 19.
A szerzetesrendek vezetői a kitelepítések miatt sürgetik a püspöki kar fellépését. június 20.

Az ÁVH megszállja a hatvani ferences rendházat, és a házfőnökkel együtt hat szerzetest az Andrássy út 60-ba hurcol. A kolostort körülvevő és papjaikat védelmező hívek közül sokakat letartóztatnak. július 11. 1951. január 31.

Az oldal tetejére június 20.
A katolikus püspökkari értekezlet a kormánnyal való tárgyalások megkezdése mellett foglal állást. Grősz József kalocsai érsek erről levélben tájékoztatja Darvas József vallás- és közoktatásügyi minisztert. június 28.
Az oldal tetejére június 21.

A moszkvai Pravdában megjelenik Sztálin „Marxizmus és nyelvtudomány” c. tanulmánya. július 4.

Az oldal tetejére június 22.

A Bp-i Katonai Törvényszék életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli Vörös János ny. vezérezredest, a m. kir. Honvédség egykori vk. főnökét, az INK v. honvédelmi miniszterét.* 1956. október 27.

A szlovákiai Új Szó c. lapban megjelenik a hivatalos felhívás a szeptemberben megnyíló magyar tannyelvű iskolákba való beiratkozás lehetőségéről. június 29.

Az oldal tetejére június 23.

Kádár Jánost leváltják belügyminiszteri tisztéből; utóda a BM élén Zöld Sándor. 1951. április 20. Kádár a pártközpontban a Párt- és Tömegszervezetek Osztálya élére kerül.

Az oldal tetejére június 24.

Kivégzik a kémkedés és hűtlenség vádjával halálra ítélt Palásthy Istvánt, Hummer Ferencet, Sassy Szabó Lászlót és Garamvölgyi Istvánt. (A perben Szedlák Tibort és Tahy Bélát életfogytiglani börtönre ítélték.)*

Az oldal tetejére június 25.

Kihirdetik az 1950: 21. tvr.-t a pedagógiai főiskolákról. Az intézmények az általános iskola felső tagozata számára képeznek szaktanárokat.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság csapatai átlépik a félszigetet határként kettéválasztó 38. szélességi fokot. Megkezdődik a koreai háború. — Az ENSZ BT a kommunista Korea agressziójának minősíti a támadást, és határozatban szólítja fel a tagállamokat a Dél-Korea melletti beavatkozásra. június 28.

Az oldal tetejére június 28.

Újrakezdődnek a katolikus egyház és a kormány közötti tárgyalások. június 29. A delegáció tagja az egyház részéről Grősz József kalocsai és Czapik Gyula egri érsek, Hamvas Endre csanádi püspök, Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát, Sík Sándor piarista tartományfőnök és Schrotty Pál ferences rendfőnök; a felek a megállapodás aláírásáig összesen hét alkalommal találkoznak. július 4.

Az észak-koreai csapatok elfoglalják a déli országrész fővárosát, Szöult. szeptember 15.

Az oldal tetejére június 29.

Az ÁVH letartóztatja Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt, a főegyházmegye káptalani helynökét. július 5. A főpapot utóbb Kistarcsára internálják. 1951. március 4.

Szlovákiában megszüntetik a szlovák iskolák melletti magyar osztályokat, s engedélyezik, hogy azokon a helyeken, ahol azt a magyar gyermekek szülei kérik, önálló magyar tannyelvű óvodákat, elemi és középiskolákat hozzanak létre. A megbízotti hivatal másnap határozatot hoz önálló magyar tannyelvű gimnáziumok és szakiskolák, esetleg párhuzamos magyar osztályok létesítésének lehetőségéről. szeptember 1.

Az oldal tetejére június 30.

Az 1950: 23. tvr. az egyetemi hittudományi karoknak az egyházak részére való átadásáról rendelkezik. „…a budapesti, debreceni és pécsi egyetem hittudományi karát az 1949–1950. tanév végével le kell választani az egyetem szervezetéből és további rendelkezés céljából az illetékes egyházaknak kell átadni.” augusztus 23.

Az ÁVH letartóztatja Tornyos (Teplán) Gergelyt, Kemence község plébánosát, és Walcz Ferenc kántortanítót. — A plébánost később 8 évi börtönre ítélik. 1951. november 27.