1950
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

A Pázmány Péter Tudományegyetem aulájában 273 pap (az aktív papság 5%-a) részvételével békegyűlést tartanak. Megalakul a Katolikus Papok Országos Békebizottsága; ezzel megkezdi működését a „békepapi mozgalom”, amely összefogja az államhatalommal kollaboráló egyházi személyeket; a mozgalom céljait Horváth Richárd terjeszti elő. november 1.

Az oldal tetejére augusztus 2.

Letartóztatják Vajda Imrét, a Belkereskedelmi Minisztérium v. szociáldemokrata államtitkárát.* november 24.

Az oldal tetejére augusztus 4.
A már letartóztatásban lévő Marosán Györgyöt felmentik könnyűipari miniszteri tisztségéből.
Az oldal tetejére augusztus 8.
A HM a nyilvántartásba vett sorkötelesek között elkülöníti az ún. C-kategóriásokat (politikailag megbízhatatlanokat), akik nem láthatnak el fegyveres szolgálatot a hadseregben. 1951. július 28.
Meghal Schöpflin Aladár Kossuth-díjas kritikus, irodalomtörténész, író.
Az oldal tetejére augusztus 9.

A Határozatok Tárában megjelenik a Népgazdasági Tanács új premizálási rendelete, amely a teljes termelési érték havi teljesítésében, illetve túlteljesítésében teszi érdekeltté a vállalatok vezetőit. 1952. október 24.

Az oldal tetejére augusztus 10.
A Bp-i Katonai Törvényszék első fokon ítéletet hirdet a perbe fogott tábornokok és főtisztek ügyében. A 35 vádlott közül 13-ra szabnak ki halálbüntetést. augusztus 17.
Az oldal tetejére augusztus 14.
Pozsonyban magyar könyvesbolt nyílik.
Az oldal tetejére augusztus 15.
A Bp-i Katonai Törvényszék a szociáldemokrata katonatisztek ügyében halálra ítéli Vaikó György alezredest, Diettrich Lajost és Kászonyi András ezredest. augusztus 26.
Az oldal tetejére augusztus 16.
Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámolót tart a letartóztatott v. szociáldemokraták ügyéről. Az ülést követően bejelentik, hogy büntetőjogi eljárások indulnak ellenük.
Az oldal tetejére augusztus 17.

A Katonai Főtörvényszék Bajor László ezredes vezette tanácsa másodfokon ítéletet hirdet a „tábornokok perében”. A bíróság halálra ítéli Sólyom László altábornagy vk. főnököt; Kuthy László ny. vezérezredest, a HM v. államtitkárát; Illy Gusztáv ny. altábornagyot, a Honvédség v. szemlélőjét; Beleznay István vezérőrnagyot, a honvéd hadtápszolgálat főnökét; Porffy György vezérőrnagyot, a tüzérség parancsnokát; Révay Kálmán vezérőrnagyot, a páncélos csapatok parancsnokát; Merényi-Scholtz Gusztáv orvos-vezérőrnagy, egészségügyi csoportfőnököt; Somogyi Imre vezérőrnagy pénzügyi csoportfőnököt; Dumbovich Emil vezérőrnagy bp-i hadtestparancsnokot; Gömöry Viktor vezérőrnagy debreceni hadtestparancsnokot; Lőrincz Sándor ezredes anyagtervezési csoportfőnököt. augusztus 19. Vermes Zoltán híradó alezredest és Vértes Imre vk. ezredest életfogytiglani, Aranyi Sándor orvos-ezredest 15 évi kényszermunkára ítélik.

Az oldal tetejére augusztus 18.

A Bp-i Katonai Törvényszék ítéletet hirdet a szociáldemokrata rendőrtisztek perében; Benjámin Olivért életfogytiglani, Lénárt Imrét és Marcali Lászlót 15 évi, Toller Károlyt 12 évi börtönre ítélik. augusztus 29.

A Bp-i Katonai Törvényszék a miskolci „szociáldemokrata üzemi háló” ügyében életfogytiglani börtönre ítéli Virág Sándort. 1956. március 28.

Az Mt ülésén a közlekedés- és postaügyi miniszter előterjesztést tesz a földalatti vasút létesítésével kapcsolatos kérdések szabályozásáról. szeptember 7.

Az oldal tetejére augusztus 19.

A Margit körúti börtön udvarán kötél által kivégzik a halálra ítélt tábornokokat. 1956. október 13. Kuthy László ny. vezérezredes (1956. október 28.), Dumbovich Emil, Gömöry Viktor és Somogyi Imre vezérőrnagyok halálbüntetését kegyelemből életfogytig tartó kényszermunkára változtatják.

Révai József, az MDP PB tagja, népművelési miniszter a Műcsarnokban megnyitja az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítást. — Ez alkalommal először osztják ki a Kiváló és Érdemes művész-díjakat, valamint az első Munkácsy-díjakat.

Elkészül az Úttörővasút teljes, 11,2 km hosszú pályája a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között. 1990. március 31.

Az oldal tetejére augusztus 22.
A Bp-i Katonai Törvényszék a „budapesti szociáldemokrata háló” ügyében Piller Gyulát 15 évi, Bölcsföldi Tibort 13 évi, Vas-Witteg Miklóst életfogytiglani, Sümegi Oszkárt, Leveleki Gyulát és Filkorn Károlyt 12 évi börtönre ítéli.
Hazaérkezik a Szu-ban járt „egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok” küldöttsége. Felhívást intéznek a parasztsághoz: kövessék a szovjet példát és lépjenek be a tsz-ekbe.
Befejeződik az Eötvös Collegium felszámolása: a Nagyboldogasszony úti épületet átadják a Tanfolyamellátó Vállalatnak.
Az erdélyi „Brassó város Sztálinváros nevet kapja, a dolgozó emberiség nagy lángelméje, a szovjet nép vezetője, népünk felszabadítója és szeretett barátja, Joszif Visszarionovics Sztálin tiszteletére”.
Az oldal tetejére augusztus 23.
Tolnai Gábor kultuszminisztériumi osztályvezető azonnali hatállyal felmenti a PPTE Hittudományi Karának valamennyi tanárát; ezzel a kar megszűnik működni. szeptember 26.
Az oldal tetejére augusztus 26.
A Szegedi Megyei Bíróság Halápi Józsefet és Nyilasi Sándort, a „Kereszt és Kard” szövetség vezetőit első fokon halálra, Szögi Antalt, Szögi Józsefet és Kalmár Antalt életfogytiglani, 23 társukat 3–15 évi szabadságvesztésre vagy kényszermunkára ítéli. október 10.
Kivégzik Vaikó Györgyöt (1951. február 22.) és Diettrich Lajost; Kászonyi András halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani kényszermunkára változtatják.
Az oldal tetejére augusztus 27.
Bp-en megkezdődik az I. Magyar Matematikai Kongresszus.
Az oldal tetejére augusztus 29.
A másodfokon eljáró Katonai Főtörvényszék az államellenes szervezkedéssel vádolt „jobboldali szociáldemokrata rendőrtisztek” perében Benjámin Olivért életfogytiglani, Marcali Lászlót és Lénárt Imrét 15 évi, Toller Károlyt és Bakonyi Valériát 12 évi fegyházbüntetésre ítéli.
Az oldal tetejére augusztus 30.

A kormány nevében Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter, a katolikus püspöki kar nevében Grősz József kalocsai érsek aláírja az állam és az egyház megállapodását. Eszerint a kormány 18 éven át arányosan csökkenő összeggel támogatja az egyházat; vállalja a papság illetményének kifizetését; az egyház 4 hittudományi főiskolát, 6 fiú- és 2 leányiskolát (összesen 8 középiskolát) tarthat meg. A megállapodást nem teszik közzé a Magyar Közlönyben. szeptember 7.

Az oldal tetejére augusztus 31.

E hónap folyamán a kistarcsai internálótáborból újabb 150–200 foglyot szállítanak a recski kényszermunkatáborba, hogy meggyorsítsák a tábor építését. — Megszűnik a Fórum c. folyóirat. — Leváltják a Csillag c. folyóirat szerkesztőbizottságát és Németh Andor főszerkesztőt. A felelős szerkesztő Aczél Tamás; a szerkesztőbizottság tagjai: Benjámin László, Király István, Lukács György, Szabó Pál, Veres Péter.