1949
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Kormányrendelet a v. Postatakarékpénztár hálózatának bázisán létrehozza az Országos Takarék-pénztár Nemzeti Vállalatot (OTP).

Az oldal tetejére március 2.

Szimonidesz Lajos ev. tábori püspök kezdeményezésére a tábori lelkészetek vezetői nyilat-kozatban tiltakoznak a népi demokráciák ellen indított rágalomhadjárat ellen; a nyilatkozatot a r. kat. tábori lelkészet vezetője nem írja alá.

Az oldal tetejére március 3.
Az MDP PB határozata alapján valamennyi minisztériumban pártkollégiumokat hoznak létre, amelyeket közvetlenül az MDP KV Titkárságának rendelnek alá.
Egyesül a PDP és az MRP; az új párt Magyar Radikális Párt néven részt vesz az MFNF-ben.

Romániában kényszerlakhelyre internálnak háromezer-ötszáz–ötezer földbirtokos családot; Erdélyben Marosvásárhelyt, Sepsiszentgyörgyöt, Nagyenyedet, Gyulafehérvárt és Dévát jelölik ki számukra kényszerlakhelyül.

Az oldal tetejére március 5.
Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámol „a reakció vereségéről a Mindszenty-ügyben”, a kulákok „megrendszabályozásának” szükségességéről beszél, és felvázolja a következő fél év politikai ütemtervét. Kijelenti: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.” Révai József szerint „…határozottabban … kell kiépíteni az államhatalomnak azokat a szerveit, melyek ennek az erőszaknak az alkalmazására valók”. A KV meghosszabbítja a tagfelvételi zárlatot. május 31.

Pozsonyban megalakul a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete (Csemadok). 1951. június 23. Díszelnökké Fábry Zoltánt, elnökké Lőrincz Gyulát választják.

Tíz nyugat-európai állam képviselői Londonban egyezményt írnak alá az Európa Tanács létrehozásáról. A tanács fő szerve a külügyminiszterekből álló miniszteri bizottság és a tagállamok parlamentjei által delegált képviselőkből álló parlamenti közgyűlés. A tanács székhelye Strasbourg. május 5.
Az oldal tetejére március 8.
Ítéletet hirdetnek a Mindszenty-ügy kapcsán letartóztatott Beresztóczy Miklós kanonok, az Actio Catholica bp-i igazgatója, Fábián János kanonok és más „aulisták” ügyében. Beresztóczy 8 hónapi börtönt kap. 1950. július 5.
Az oldal tetejére március 10.

Megkezdődik az Ogy tavaszi ülésszaka. — Elfogadják az 1949: IX. tc.-et a választójogi törvény módosításáról. Eszerint a továbbiakban az MFNF OT dönt a választásokon induló szervezetekről, és a népfront helyi szervezetei döntenek a választási és a szavazatszedő bizottságok összetételéről. A törvény továbbra is kizárja részvételből azokat, akik „a felszabadulást követően politikai okokból rendőrhatósági őrizetben (internálva) voltak”. — Elfogadják az 1949: XI. tc.-et „a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről”. július 31.

Az oldal tetejére március 13.
A Magyar Cionista Szövetség és a Magyar Palesztina Hivatal beszünteti működését.
Az oldal tetejére március 15.

Ülésezik a Magyar Függetlenségi Népfront első országos kongresszusa. 1954. október 23. A még létező pártok (NPP, FKgP, FMDP, MRP) elfogadják az MDP vezető szerepét, valamint azt, hogy a májusi ogy-i választásokon közös programmal indulnak és közös jelölteket állítanak. május 15. Elnök Rákosi Mátyás, alelnök Dobi István és Erdei Ferenc, főtitkár Rajk László, jegyző Barcs Sándor. — Az SzN, Rákosit idézve, „A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján” címmel közöl tudósítást.

Átszervezik a MÁV Igazgatóságát. A MÁV vezérigazgatójává Csanádi Györgyöt nevezik ki.
Az oldal tetejére március 16.
Az USA és Nagy-Britannia a békeszerződés és az emberi jogok megsértésével vádolja Mo-ot, Bulgáriát és Romániát. április 2.
Az oldal tetejére március 21.

Bp-en a járási, megyei és bp-i titkárok, a központi apparátus és intézmények vezetői részvételével összeül az I. úttörő össztitkári értekezlet. — Másnap tízpontos határozatot fogadnak el a mozgalom céljairól; fő feladatként a tanulmányi munka javítását és az „új, művelt, szocialista erkölcsi ifjúság” nevelését jelölik meg.

Az oldal tetejére március 24.

Kiutasítják Mo-ról az USA követségének két helyettes katonai attaséját. október 21.

Az oldal tetejére március 25.
Hűtlenség vádjával letartóztatják Vörös János ny. vezérezredest, a m. kir. Honvédség egykori vk. főnökét, az INK v. honvédelmi miniszterét. 1950. június 9.
Az oldal tetejére március 26.

Bemutatják Apáthi Imre Forró mezők c. filmjét.

Szófiában megkezdődik a BKP KB kétnapos ülése. — A frakciók küzdelmében győz a „moszkovita” irányvonal: a hazai kommunisták első számú vezetőjét, Trajcso Kosztovot leváltják miniszterelnök-helyettesi tisztségéből. június 10.

Az oldal tetejére március 31.

E hónap folyamán a Társadalmi Szemle március-áprilisi kettős számában megjelenik Aczél Tamás írása „A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban” címmel.