1949
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Megrendezik az Ünnepi Könyvnapot. Megjelenik 42 mű, 39 magyar szerző alkotása. (A szépirodalomból mások mellett Déry Tibor A befejezetlen mondat, Illés Béla Kárpáti rapszódia, Nagy Lajos A lázadó ember, Szabó Pál Isten malmai c. regénye, és Nagy László Tűnj el fájás c. verseskötete, a politikai írások közül Sztálintól A leninizmus kérdései, továbbá Farkas Mihály, Rákosi Mátyás, Révai József, Rudas László, Molnár Erik művei említendők.)

Nagy-Britannia és az USA kormánya bejelenti, hogy a békeszerződés értelmében követeli Mo-tól, Bulgáriától és Romániától az egyházi vezetőkkel szemben elkövetett igazságtalanságok orvoslását.

New Yorkban hivatalosan bejegyzik az amerikai magánszemélyek által alapított Nemzeti Bizottság a Szabad Európáért (National Committee for Free Europe) nevű szervezetet a kommunista országokból menekült politikusok és szervezeteik támogatására. július 25. A szervezet utóbb Szabad Európa Bizottság (Free Europe Committee) néven működik. 1950. szeptember 4.

Az oldal tetejére június 2.

Károlyi Mihály lemond párizsi követi tisztségéről; a köztársasági elnök „magas kitüntetésben” részesíti. — Ezt követően Károlyi végleg elhagyja Mo-ot. 1955. március 19.

Az oldal tetejére június 3.

Megszűnik a Gazdasági Főtanács. június 8.

Az oldal tetejére június 4.
Csíksomlyón százezres tömeg részvételével tartják a korszak utolsó búcsúját, amelyen megjelenik Márton Áron is. A gyulafehérvári r. kat. püspök kijelenti, soha nem egyezik bele abba, ha a hatóságok olyat követelnek tőle, ami hitével és az egyház érdekeivel ellenkezik. június 21.
Az oldal tetejére június 7.

Kádár János és Farkas Mihály személyesen hallgatja ki Rajk Lászlót. Az ezt rögzítő hangfelvétel az egyetlen dokumentum, amely megmaradt a per vizsgálati anyagából. június 11.

Letartóztatják Szebenyi Endrét, a BM adminisztratív államtitkárát. 1950. május 20.
Az oldal tetejére június 8.

Összeül az új Ogy. június 11. — Az Ogy elnökévé Olt Károlyt választják. augusztus 23. — Új minisztériumokat hoznak létre, több főhatóságot átszerveznek. A megszüntetett GFt helyett Népgazdasági Tanácsot (1952. december 1.) állítanak fel; elnöke Gerő Ernő, titkára Szita János.

Kivégzik László Dezső v. altábornagyot (a nyilas hatalomátvétel után rangja vezérezredes), 1944. október 15-e után az 1. hadsereg parancsnokát.

Az SzN-ben megjelenik Rákosi Mátyás cikke „A jugoszláv trockisták az imperializmus szabad-csapata” címmel.

Angliában megjelenik George Orwell 1984 c. műve. 1988. szeptember 30.

Az oldal tetejére június 9.

Az MDP PB határozatot hoz a párt Államvédelmi Bizottságának átszervezéséről. 1950. október vége. A bizottság tagja Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Gerő Ernő, Farkas Mihály és Kádár János.

Az oldal tetejére június 10.
XII. Pius pápa Badalik Bertalant, a bp-i domonkos rendház perjelét, v. mo-i tartományfőnököt nevezi ki veszprémi püspökké. 1957. augusztus 15.
Kormányrendelet jelenik meg a mg-i ingatlanok kötelező felajánlásáról. szeptember 14.

Albániában ítéletet hirdetnek a balkáni föderáció híveként ismert Koçi Xoxe v. belügyminiszter és társai perében. A fővádlottat halálra (június 11.), Pandi Kristót húszévi kényszermunkára, társaikat hosszú börtönbüntetésre ítélik. — A per része a Jugoszlávia elleni kampánynak, egyben nyitánya a koncepciós perek sorozatának a szovjet tömb országaiban.

Szófiában koholt vádak alapján letartóztatják Trajcso Kosztovot, a BKP PB v. tagját, a „hazai” kommunisták fő képviselőjét. december 7.

Az oldal tetejére június 11.
Az MDP KV ülésén Kádár János főtitkárhelyettes, belügyminiszter referátumot tart a Rajk-ügyről; Rákosi Mátyás javaslatára kizárják a pártból Rajk Lászlót és Szőnyi Tibort mint „idegen imperialista államok kémeit”. Az elfogadott határozat megállapítja, hogy fokozni kell az éberséget, szigorúbban kell ellenőrizni az állami és a pártfunkcionáriusokat. Rákosi kijelenti: „És attól sem félünk, hogy mindenki gyanús lesz, aki él.” június 16.

Az Ogy utolsó ülésnapján megalakul Dobi István új kormánya. Miniszterelnök-helyettes államminiszter Rákosi Mátyás, államminiszter Gerő Ernő, belkereskedelem Bognár József, belügy Kádár János, építésügy Darvas József, földművelésügy Erdei Ferenc, honvédelem Farkas Mihály, igazságügy Ries István, könnyűipar Marosán György, közlekedés- és postaügy Bebrits Lajos, külkereskedelem Rónai Sándor, külügy Kállai Gyula, nehézipar Zsofinyecz Mihály, népjólét Ratkó Anna,* népművelés Révai József, pénzügy Kossa István, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula; az OTh elnöke Vajda Imre helyett Vas Zoltán.

Albániában kivégzik Koçi Xoxét.
Az oldal tetejére június 14.

A kommunista orientációjú Vietkonggal szembenálló vietnami politikusok és a francia kormány együttműködésének eredményeképpen megalakul Vietnam Állam (Dél-Vietnam). Bảo Đại volt császár elfogadja a felkérést, hogy legyen az állam vezetője. 1955. október 23. A Ho Si Minh vezette Vietkong folytatja a fegyveres harcot a francia gyarmati hadsereg ellen. 1954. május 7.

Az oldal tetejére június 15.

Az MDP KV Titkársága határozatot hoz vasút-politikai osztályok felállításáról. július 15.

Az oldal tetejére június 16.

Az SzN-ben közlemény jelenik meg egy „trockista kémcsoport leleplezéséről”, amelynek vezetőjeként Rajk Lászlót nevezik meg; a híradás tudatja, hogy Rajkot és Szőnyi Tibort kizárták az MDP-ből. június 19.

Az oldal tetejére június 17.

Bp-en megkezdődik „a béke híveinek” kétnapos konferenciája. — Megválasztják a „Megvédjük a Békét Mozgalom” országos tanácsát és nyilatkozatot fogadnak el.

Az oldal tetejére június 18.

A magyar kormány érvénytelennek nyilvánítja az 1947-ben Jugoszláviával kötött gazdasági és együttműködési szerződést; ezzel évekre megszakad a két állam közötti áruforgalmi kapcsolat is. szeptember 30. Mo ezzel együtt leállítja a jóvátételi szállításokat.

A bp-i cionista aktivisták perében Dénes Béla orvost és Kertész Sándort három-három évi börtönbüntetésre ítélik. december 15.
Az oldal tetejére június 19.
A BM közli, hogy „idegen hatalmak javára elkövetett kémkedés” vádjával az ÁVH az elmúlt hetekben letartóztatta Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort, Justus Pált és 17 társukat. szeptember 3.
Életbe lép a magyar–román állampolgársági egyezmény: mindazok, akik 1940. augusztus 30-ától 1949. február 10-éig állandó lakhellyel rendelkeztek Romániában és magyar állampolgárok, román állampolgárságot kérhetnek maguknak.

Csehszlovákiában letartóztatják Josef Berant, Prága érsekét, Csehország prímását. június 23. — Az érseket bírósági ítélet nélkül „házi őrizetben” tartják fogva. 1963. október 2.

Az oldal tetejére június 20.

Magyar kormányküldöttség látogat Csehszlovákiába. július 25.

Az oldal tetejére június 21.

Romániában letartóztatják Márton Áront, 1939 óta a gyulafehérvári (erdélyi) r. kat. egyházmegye püspökét. június 29. Az egyházmegye kormányzását Boga Alajos kanonok, titkos ordinárius veszi át. 1950. május 10.

Hivatalosan is befejeződik a magyar–szlovák lakosságcsere, amelynek során összesen kb. 117 ezer magyarnak kellett elhagynia Csehszlovákiát. — A csehszlovák–magyar vegyesbizottság véghatározata lehetővé teszi, hogy azok, akik a lakosságcsere során elszakadtak legközelebbi hozzátartozóiktól, áttelepülési vagy visszaköltözési kérelmet nyújtsanak be.

Az oldal tetejére június 23.

Dean Acheson amerikai külügyminiszter a Josef Beran érsek elleni eljárást a korábbi magyar és kelet-európai kampányokhoz hasonlítja, amelyek a katolicizmus alávetését célzó kommunista terv részét képezik.

Az oldal tetejére június 26.

Kormányrendelet jelenik meg az egri, a kecskeméti és a miskolci jogakadémia megszüntetéséről, továbbá a debreceni egyetem jog- és közigazgatás-tudományi karának szüneteltetéséről.

Az oldal tetejére június 29.

XII. Pius pápa c. érsekké nevezi ki a már letartóztatásban lévő Márton Áron gyulafehérvári püspököt. 1951. július 30.

Az oldal tetejére június 30.

E hónapban a május–júniusi számmal megszűnik a Válasz c. folyóirat.