1948
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Az Okáli–Heltai-paktum értelmében folytatódik a csehszlovák–magyar népcsere. december 20.
Németország három nyugati megszállási övezetében összeül a parlamenti tanács, amelynek egyik célja az alaptörvény kidolgozása. A tanács elnöke a kereszténydemokrata Konrad Adenauer. 1949. április 8.
Az oldal tetejére szeptember 2.
Az MDP PB határozatot hoz a tagrevíziótól, egyúttal tagfelvételi zárlatot rendel el. 1949. március 5.
Az oldal tetejére szeptember 3.

Sezimovo Ústíban meghal Edvard Beneš v. csehszlovák köztársasági elnök.

Az oldal tetejére szeptember 5.

A Lengyel Munkáspárt KB-plénumának utolsó napján, a párton belüli tisztogatás részeként, leváltják tisztéből Władysław Gomułkát, a KB első titkárát, és a vezetésből eltávolítják a „hazai” kommunistákat. december 21. A KB új első titkára Bolesław Bierut. 1956. március 12.

Az oldal tetejére szeptember 6.

Belügyminiszteri rendelettel az Államvédelmi Osztályt (ÁVO) kiemelik a Magyar Államrendőrség szervezetéből. Elnevezését BM Államvédelmi Hatóságára (ÁVH) változtatják, és a belügyminiszter közvetlen felügyelete alá rendelik; vezetője továbbra is Péter Gábor altábornagy. 1950. január 1. A szervezet feladatkörét kibővítik a külföldiek ellenőrzésével, határrendészeti, légiközlekedés- és folyamrendészeti feladatokkal, továbbá a kitiltás, a rendőrhatósági felügyelet, az internálás elrendelésével és az útlevelek kiadásával.

Olti Vilmost nevezik ki a Bp-i Népbíróság elnökévé.
Az oldal tetejére szeptember 7.

Az MDP KV Titkársága megszünteti a Belügyi Bizottságot. Rákosi Mátyás elnökletével megalakul az MDP Államvédelmi Bizottsága, amelynek döntés-előkészítő albizottsága a korábbi Katonai Bizottság. 1949. június 9.

Kivégzik Hadváry Pált és Lovász Elemért.*

Kétnapos Mária-évi ünnepség (Mária-kongresszus) kezdődik Zalaegerszegen Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érsek, a kalocsai érsek, a székesfehérvári, a szombathelyi, a veszprémi és a győri püspök részvételével.
Az oldal tetejére szeptember 8.

A BM ÁVH Gazdasági Rendészeti Osztálya őrizetbe veszi Ordass Lajost, a bányai ev. egyház-kerület püspökét. október 1.

Kisboldogasszony napját törlik a hivatalos állami ünnepek sorából. 1949. január 6.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Kivégzik Szabó Kornélt, a Nitrokémia Rt. v. vezérigazgatóját.*

A honvédelmi tárca vezetését Veres Péter (NPP) leváltása után Farkas Mihály (MDP) veszi át. 1953. július 4.
Erdei Ferencet (NPP) államminiszterré nevezik ki.
Dobi István bejelenti a Parasztszövetség feloszlatását. december 18.

Phenjanban kikiáltják a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. 1950. június 25. — Az ország miniszterelnökévé az Észak-koreai Munkapárt főtitkárát, Kim Ir Szent választják. 1972. december 28.

Az oldal tetejére szeptember 10.
Bojtha Béla formálisan is átveszi a NOT elnöki tisztét Major Ákostól.
Az oldal tetejére szeptember 12.
Átadják a forgalomnak az újjáépített Déli összekötő vasúti hidat.
Az oldal tetejére szeptember 14.
Az NPP országos értekezlete a korábbi politikai irányvonal folytatása mellett dönt. A párt fő feladataként a jobboldal visszaszorítását, a tervgazdálkodás támogatását, a szövetkezeti mozgalom fejlesztését és az életszínvonal emelését jelölik meg. A párt elnöke ismét Veres Péter, főtitkára Erdei Ferenc.
Az oldal tetejére szeptember 15.
Bp-en megnyílik az első szovjet könyvkiállítás.
A bányai ev. egyházkerület presbitériuma és esperesi kara hűségét fejezi ki a megválasztott és felszentelt püspök iránt.
Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettes leszerelési javaslatot terjeszt elő, és javasolja a támadó atomfegyverek betiltását. október 12.
A brit parlament Alsóháza visszautasítja az „európai alkotmánnyal” kapcsolatos terveket. szeptember 19.
Az oldal tetejére szeptember 16.
A centralizált bankrendszer létrehozásának keretében, a vállalatok beruházási hiteleinek folyósítására megalakul a Magyar Beruházási Bank Nemzeti Vállalat. A külkereskedelmi forgalom pénzügyeit a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank intézi. 1949. március 1.
Letartóztatják Földy Lajos vezérőrnagyot, a HM Katonapolitikai Csoportfőnökség vezetőjét. október 16.

Révai József bejelenti: az MKP javasolja, hogy még 1948 folyamán 1000 munkásgyereket küldjenek gimnáziumba, 800 ifjúmunkást pedig egyéves egyetemi előkészítőre. szeptember 17.

Az oldal tetejére szeptember 17.
Az oktatási miniszter elrendeli a szakérettségire előkészítő tanfolyamok szervezését.
Az oldal tetejére szeptember 18.
A Szu Állambiztonsági Minisztériuma döntést hoz arról, hogy a Pozsonyban halálra ítélt Esterházy János felvidéki magyar politikust a csehszlovák hatóságok kérésére kiadják Csehszlovákiának. 1949. április 20.
Az oldal tetejére szeptember 19.
Az MDP PB a NÉKOSZ helyzetéről hozott határozatában több kérdésben elmarasztalja a szervezet vezetőit.
Az Európai Parlamenti Unió e napon Velencében kezdődő kongresszusa állást foglal a föderatív alkotmányon alapuló, saját hatalmi szervekkel rendelkező, közös pénzt használó Európai Föderáció létrehozása mellett. október 25.
Az oldal tetejére szeptember 20.
Sepsiszentgyörgyön megnyílik Székelyföld második magyar állami színháza; a kolozsvári munkásszínház költözik le a városba.
Az oldal tetejére szeptember 21.

A belügyminiszter bejelenti, hogy „szabotázscselekményt lepleztek le” a Magyar–Amerikai Olajipari Rt.-nél (szeptember 24.), és a gyanúsítottakat, köztük a cég amerikai vezetőit (szeptember 26.) előzetes letartóztatásba helyezték. december 9.

Révai József beszédet mond a NÉKOSZ kommunista aktívaértekezletén.

Czapik Gula egri érsek, Hamvas Endre csanádi és Bánáss László veszprémi püspök ad limina látogatásra Rómába érkezik.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kimondja, hogy „…az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság egyetlen demokratikus mozgalma az Úttörőmozgalom, amely a MINSZ tagszerve, a magyar népi demokrácia egyetlen hivatott gyermek és serdülő ifjúsági mozgalma”. A rendelet az általános és népiskolai igazgatókat felszólítja az úttörőcsapatok megszervezésére, az iskolai egyesületeket, szervezeteket és köröket pedig feloszlatja. december 24.

Kivégzik Nidosi Nedics Imre pedikűröst, Bp ostroma idején a pesti oldalon maradt nyilas fegyveres alakulatok parancsnokát.

Az oldal tetejére szeptember 24.
Államosítják a MAORT-ot és a cég gázértékesítő részvénytársaságát. szeptember 26.
Az oldal tetejére szeptember 25.

Megkezdődik az MDP kétnapos országos oktatási értekezlete. Beszédében Révai József kijelenti: a népi demokrácia a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet államtípusának egyik formája.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Kiutasítják Mo-ról Paul Ruedemannt, a MAORT elnökét és George Bannantine-t, az amerikai részvényesek megbízottját, akik letartóztatásuk után beismerő vallomást tettek. — Bécsbe érkezésük után közjegyzők előtt eskü alatt azt nyilatkozzák, hogy vallomásukat kikényszerí-tették, ezért azt semmisnek tekintik.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Prágában megkezdődik a Csehszlovák és (az eddig szervezetileg különálló) Szlovák Kommunista Párt egyesülési kongresszusa. — Az egységes CSKP elnökévé Klement Gottwaldot, főtitkárává Rudolf Slánskýt választják. 1951. szeptember 6.

Az oldal tetejére szeptember 28.
Beiktatják tisztébe Bereczky Albertet, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspökét. 1949. május 22.
Az oldal tetejére szeptember 30.
Sajtóközlés szerint Károlyi Mihály párizsi követ kéri, hogy az ENSZ Közgyűlése tűzze napirendjére Mo felvételi kérelmét.
Kivégzik Csókási Katona János földművest, v. nyilas pártszolgálatost.

E hónapban Veres Péter honvédelmi miniszter nyugállományba helyezi Soltész Elemér tábori püspököt. Utódává Szimonidesz Lajost nevezi ki.* 1949. március 2. Személyével a protestáns egyházi vezetők nem értenek egyet.