1948
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

A Bp-i Uzsorabíróság „dollársegély bejelentésének szándékos elmulasztása” vádjával kétévi fegyházra ítéli Ordass Lajos ev. püspököt; Vargha Sándor egyetemes főtitkár büntetése 3 évi fegyház. Radvánszky Albert br. egyetemes felügyelő ügyét elkülönítik. 1950. január 2. 1956. október 5. 1957. január 15.

Dezséry László ev. egyetemi lelkész, Mihályfi Ernő és a politikai vezetés sugallatára, a „haladó lelkészek” véleményeként közzéteszi Nyílt levél az evangélikus egyház ügyében c. iratát, amelyben egyebek mellett személyi változásokat követel az egyház minden szintjén.

Az oldal tetejére október 3.
Átadják a forgalomnak a Bp és Miskolc közötti kettős vágányú vasútvonalat.
Az oldal tetejére október 5.

Fontainebleau-ban (Franciaország) megalakul a Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Az oldal tetejére október 6.

A miskolci népbíróság ítélete alapján kivégzik Latorczay (eredeti nevén Szim) Lőrinc v. ezredest. — A népbíróság korábban megállapította, hogy Szim Lőrinc főhadnagy 1919 őszétől, a 7. honvéd kerület katonai nyomozó osztályának vezetőjeként részes volt emberek megkínzásában és meggyilkolásában. (Latorczay ezredes 1944. október 15-én, a Bp-en szolgáló magasabb beosztású csapatparancsnokok között egyedüliként, hű maradt katonai esküjéhez, és megtagadta az eskütételt Szálasira; egy nyilas érzelmű tisztekből álló különítmény aznap este súlyosan megsebesítette.)

Csehszlovákiában törvényt fogadnak el „a népi demokratikus köztársaság védelméről”; ezzel gyakorlatilag felszámolják a demokratikus jogrendszer utolsó maradványait is.

Az oldal tetejére október 7.

A kormány megállapodást köt a Mo-i Református Egyházzal. 1990. március 19. Az egyház részéről Péter János konventi előadó és Erdei Ferenc világi elnök által aláírt megegyezés értelmében a ref. lelkészek 20 évig fokozatosan csökkenő mértékű állami illetményt kapnak; az egyház megtarthatja a Bp-en és Debrecenben leánytagozattal is működő, valamint a pápai és a sárospataki gimnáziumot (1952. február 21.), és négy teológiai főiskolát működtethet.

A kormány megállapodást ír alá a Mo-i Unitárius Egyház képviselőivel.
Az oldal tetejére október 8.
Az e napon kezdődő pálosszentkúti (ma: Petőfiszállás, Bács-Kiskun m.) engesztelő zarándoklaton több mint 30 ezer hívő vesz részt.
Az oldal tetejére október 9.
Az emigráns szociáldemokraták Peyer Károly vezetésével Párizsban megalakítják a Magyar Szociáldemokrata Pártot és a Szabad Magyar Szakszervezeti Tanácsot.
Winston Churchill v. brit miniszterelnök kijelenti: „…csak az USA atommonopóliuma mentheti meg Európát a kommunista zsarnokságtól.”
Az oldal tetejére október 10.
Az MDP PB határozatot hoz Magyar Munkásmozgalmi Intézet felállításáról.
Katona József pesti rabbi felavatja a rákoskeresztúri zsidó temető mártír-síremlékeit.
Az oldal tetejére október 12.
Csehszlovákiában visszaadják a magyar nemzetiségűek állampolgárságát és visszaállítják állampolgári jogaikat. november 28.

A nagyváradi Fáklya c. lap közli azt az igazságügy-miniszteri határozatot, amelynek értelmében, a román–szovjet társaság kivételével, kimondták feloszlatásukat a szovjet zóna országaival alakított, köztük a román–magyar baráti társaság.

Az USA elutasítja a szeptemberben előterjesztett szovjet leszerelési javaslatot.
Az oldal tetejére október 13.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete megszünteti az 1946 őszén felállított Magyar Népi Művelődési Intézetet. 1951. január 6.

Az oldal tetejére október 15.

Megjelenik az Őrsvezető, az úttörővezetők havi folyóirata első száma.

Csehszlovákiában elfogadják az első ötéves tervet.

Az oldal tetejére október 16.
Révész Géza altábornagyot nevezik ki a HM Katonapolitikai Csoportfőnöksége vezetőjévé. 1957. március 1.

Mo és Románia képviselői Bp-en kétoldalú vízumegyezményt írnak alá.* december 8. Az egyezmény szerint a diplomáciai és szolgálati természetű utazások esetén is szükséges román beutazási vízum.

Az oldal tetejére október 17.

Bp-en összeül a Magyar Szabad Szakszervezetek XVII. kongresszusa. 1953. február 27. Az első napon megválasztott tisztségviselők: elnök Harustyák József; alelnök Köves András, Mekis József, Ratkó Anna, Végh Lajos, Villám János, Zgyerka János; főtitkár Apró Antal; főtitkárhelyettes Gács László, Piros László.

Az oldal tetejére október 18.

Megnyílik a Pécsi Pedagógiai Főiskola. — E hónapban Debrecenben is hasonló intézmény nyílik. 1949. október 8.

Az oldal tetejére október 20.

Luka László román pénzügyminiszter, az RMP egyik vezetője a „nemzeti kérdés megoldásáról” írott cikkében közölt adatok szerint a romániai magyarság 281 óvodával, 1798 elemi és 230 középiskolával és 27 pedagógiai iskolával rendelkezik; az országban 12 napi- és 10 hetilap, valamint 25 kiadvány jelenik meg magyar nyelven.

Az oldal tetejére október 22.
Meghal Augustyn Hlond bíboros, Gniezno és Varsó érseke, Lengyelország prímása. november 12.
Az oldal tetejére október 24.

Kivégzik Kiss Géza csepeli magántisztviselőt, aki cs. főhadnagyként Ukrajnában munkaszolgá-latosokkal kegyetlenkedett és egy embert agyonlőtt.

Az ausztriai Bad Ischlben meghal Lehár Ferenc zeneszerző.

New Yorkban meghal Vámbéry Rusztem kriminológus, ügyvéd, polgári radikális politikus, Mo v. washingtoni követe.

Az oldal tetejére október 25.
Brüsszelben megalakul az európai egységmozgalmak csúcsszervének számító Európa Mozgalom. 1949. január 28.
Az oldal tetejére október 28.
Megkezdődik az FKgP országos értekezlete. — A küldöttek javaslatot tesznek a „munkás-paraszt szövetség” alapján álló függetlenségi front újjászervezésére. A párt támogatásáról biztosítja a kormány gazdaságpolitikáját, de azt kívánja, hogy nagyobb figyelmet fordítson a mezőgazdasági ipar kiépítésére.

A Moszkvában Mo és a Szu képviselői által aláírt egyezmény szerint magyar ösztöndíjas diákok (egyetemi hallgatók és aspiránsok) tanulhatnak szovjet egyetemeken.

Az oldal tetejére október 29.
A Bp-i Népbíróság Különtanácsa első fokon ítéletet hirdet a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőinek perében; az elsőrendű vádlott Perneczky Bélát életfogytiglani, Solthy Ernőt 15 évi szabadságvesztésre ítélik. 1949. április 27.
Az oldal tetejére október 30.

Szebenyi Endre BM-államtitkárt áthelyezik a Miniszterelnökség sajtóosztályának élére; utóda Zöld Sándor. 1949. június 7. 1950. június 23.

Az oldal tetejére október 31.

E hónap folyamán, a magyar hadsereg szovjet mintájú átszervezésének támogatására, megérkeznek Mo-ra az első szovjet katonai tanácsadók.