1948
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát, Sík Sándor piarista rendfőnök, Borbély István jezsuita provinciális és Endrédy Vendel zirci ciszterci apát a VKM képviselőivel tárgyal iskoláik mentesí-téséről. július 5. — Mindszenty József bíboros a maga és a püspöki kar nevében elhatárolódik az akciótól.

Az oldal tetejére július 2.
Felállítják az Állami Ellenőrző Központot, amely főként az állami érdekeltségű vállalatokat felügyeli, illetve a későbbiekben a fegyveres erők feletti pénzügyi ellenőrzést gyakorolja.
Aláírják a Honvédség szovjet fegyverekkel való felszereléséről és ellátásáról szóló szovjet–magyar egyezményt, amelynek célja, hogy megkezdődhessék a magyar haderő erőltetett ütemű fejlesztése. július 5.
Az MDP nagy-bp-i funkcionáriusainak értekezletén Rákosi Mátyás ismét a jugoszláv pártot és Titót támadja.
Az oldal tetejére július 3–8.
A Szu-ban megünneplik az orosz autokefál egyház megalakulásának 500. évfordulóját.
Az oldal tetejére július 5.
A hadiipar irányító szerveként felállítják az Iparfejlesztési Igazgatóságot; vezetője Strém Ferenc.
Négy szerzetesrend vezetői ismét tárgyalnak a VKM képviselőivel.
Az oldal tetejére július 6.
A rendőri és államvédelmi ügyek koordinálására Rákosi Mátyás vezetésével a létrehozzák az MDP Belügyi Bizottságát, amelynek tagjai: Farkas Mihály, Kádár János, Rajk László, Marosán György, Pálffy György, Péter Gábor és Szilágyi József, az MDP Karhatalmi Osztályának vezetője. szeptember 7.
A NOT helybenhagyja a Peyer Károly, Gábor Róbert és Pisky-Schmidt Frigyes ügyében első fokon kiszabott ítéletet.
Az oldal tetejére július 7.
Románában közzéteszik az állampolgársági rendelet módosítását; eszerint leszármazással vagy az országban való születéssel is megszerezhető a román állampolgárság, amelyet külföldi állampolgárok ötévi helyben lakás után kaphatnak meg. 1949. június 19.
Az oldal tetejére július 9.
Az USA Külügyminisztériuma elítéli Mo-ot, amiért a hatóságok olyanokat vettek őrizetbe, akik az Amerika Hangja rádiót hallgatták.
Az oldal tetejére július 12.
A NOT Olti Vilmos elnökletével helybenhagyja a Nitrokémia-ügyben született első fokú ítéleteket; jogerőssé válik Szabó Kornél v. vezérigazgató halálos ítélete. szeptember 18.

Bp-en, a Lovaregylet által elhagyott régi lóversenypálya területén, megkezdődik a Népstadion építése. 1953. augusztus 20. A létesítmény Dávid Károly és munkatársai tervei szerint készül.

Az oldal tetejére július 13.

A két érintett szervezet vezetősége felhívást tesz közzé az úttörő- és a cserkészmozgalom egyesítéséről. augusztus 31.

Az oldal tetejére július 14.
Kormányküldöttség utazik Bulgáriába; Rákosi Mátyás konfliktusba került Trajcso Kosztov bolgár pártvezetővel.
Egy fiatal diák merényletet követ el Palmiro Togliatti, az OKP főtitkára ellen; a három golyótól sebesült pártvezető hosszas kórházi ellátásra szorul.
Az oldal tetejére július 16.

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület presbitériumai Bereczky Albertet választják püspökké. szeptember 28. 1957. január 2.

Az oldal tetejére július 17.
A katolikus püspöki konferencia azt is megtiltja az egyházi személyek számára, hogy az MNDSZ által szervezett, de a népjóléti miniszter felügyelete alá tartozó bölcsődékben vagy napközi otthonokban állást vállaljanak.
Az oldal tetejére július 19.
A Bp-i Népbíróságon megkezdődik Mihalovits Zsigmond esztergomi kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, Lénárd Ödön piarista szerzetes és három társuk pere. július 23.

Georges Bidault francia külügyminiszter a brüsszeli szerződést aláíró országok konferenciáján javasolja a tagországok gazdasági és vámunióját, amelyhez minden állam csatlakozhat, valamint az európai parlament felállítását. A második világháború után ez az első kormányszintű javaslat az egyesült Európa megvalósítására. szeptember 15.

Az oldal tetejére július 23.

A Bp-i Népbíróság Különtanácsa Mihalovits Zsigmondot, az Actio Catholica országos igazgatóját (távollétében) 10 évi börtönre, Lénárd Ödön piarista szerzetest izgatás vádjával 6 évi (1953. augusztus 1.), Németh Pál ordacsehi plébánost 10 hónapi, Polessó Antal orgoványi lelkészt és Varsányi Lajos nyergesújfalui plébánost 1 évi fegyházbüntetésre ítéli. 

Őrizetbe veszik Csornoky Viktort, Mo kairói követét, Tildy Zoltán köztársasági elnök vejét. július 28. július 31.

Az MDP és a CSKP vezetői Pozsonyban újabb tárgyalásokat folytatnak a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről. Megegyezésük szerint a csehszlovákiai magyarok, a köztársaság és a népi demokrácia ellenségei kivételével, törvényes úton és automatikusan visszakapják csehszlovák állampolgárságukat. október 12. Megindulhat a magyar nyelvű oktatás, s a magyar osztályokba a reszlovakizált szülők is beírathatják gyermekeiket. A csehszlovák fél ígéretet tesz egy magyar nyelvű napilap és havilap kiadására, ugyanakkor elutasítja azt a magyar igényt, hogy az állampolgárságukat visszakapó magyarok elkobzott vagyonukért legalább részleges kárpótlásban részesüljenek.

Az 1948: LVII. tc. a bp-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezetéről leválasztott karból létrehozza a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemet. 1953. március 13. — Az átszervezés során a politikailag nem megfelelő oktatókat és hallgatókat eltávolítják az intézményből.

Az oldal tetejére július 25.
Belügyminisztériumi közlemény szerint a Földművelésügyi Minisztériumban összeesküvést lepleztek le; vezetőként Perneczky Gézát, Ottó Ernőt és Solt Ernőt nevezik meg. október 29.
Az oldal tetejére július 26.

A NOT másodfokon helybenhagyja Werth Henrik v. vezérezredes halálos ítéletét. 1952. május 28.

Az oldal tetejére július 28.
Az MDP PB először foglalkozik Tildy Zoltán lemondatásával; a testület megbízza Rákosi Mátyást, hogy a köztársasági elnöktől kérjen lemondó nyilatkozatot. július 29.
A NOT helybenhagyja Francia Kiss Mihály és Héjjas Iván halálos ítéletét. 1957. március 12.
Az oldal tetejére július 29.
Tildy Zoltán köztársasági elnök aláírja a Rákosi Mátyás által személyesen átadott kétféle lemondó nyilatkozatot. A volt köztársasági elnököt ezt követően házi őrizetben tartják. 1956. május 1.
Ötvenkilenc ország sportolói részvételével Londonban megkezdődnek a XIV. Nyári Olimpiai Játékok. augusztus 14.
Az oldal tetejére július 30.

Az MDP PB döntést hoz arról, miként tájékoztatják a nyilvánosságot a köztársasági elnök lemondatásáról.

Belgrádban megkezdődik a Duna menti országok, valamint az USA, Nagy-Britannia és Francia-ország képviselőinek tanácskozása a dunai hajózás feltételeinek nemzetközi jogi szabályozásáról. augusztus 18.

Az oldal tetejére július 31.
A sajtó nyilvánosságra hozza, hogy őrizetbe vették Csornoky Viktort, a köztársasági elnök vejét. november 15.

Átadják az Úttörővasút első, 3 km hosszú szakaszát a Széchenyi-hegy és a Virágvölgy (Előre) állomás között. 1950. augusztus 19. — Megnyílik a Csillebérci Úttörő Nagytábor.