1948
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február folyamán.

Pozsonyban megindul az Új Szó, a szlovákiai magyarság napilapja.

Az oldal tetejére február 1.
Amnesztiát hirdetnek mindazok számára, „akik a demokratikus átalakulás előtt uralmon volt politikai rendszer háborús vagy népellenes ténykedései miatt keletkezett felháborodás hatása alatt, vagy abban a meggyőződésben, hogy a demokratikus átalakulás ügyét szolgálják, az 1946. évi augusztus hó 1. napjáig bezárólag bűncselekményt követtek el, s emiatt jogerősen elítéltettek, úgyszintén azok [számára] is, akik ellen ilyen bűncselekmény miatt kell eljárást indítani vagy folytatni”. Az amnesztia többek között érinti a „miskolci népítélet” vádlottjait, és a gyömrői gyilkosságok elkövetőit is.
Bp-en megnyílik a Rendőr Akadémia.
Az oldal tetejére február 2.
Mo és a Szu megállapodást ír alá a MÁV hadizsákmányként lefoglalt járműveiről. A Szu visszaad 10 ezer fedett és nyitott teherkocsit, cserébe a MÁV 6 ezer nyitott teherkocsit széles nyomtávúra épít át. A Szu ellenszolgáltatás nélkül visszaad 308 gőzmozdonyt, 408 személy- és 3428 teherkocsit.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napját törlik a hivatalos állami ünnepek sorából. augusztus 15.

Az oldal tetejére február 4.
Soltész Elemér lelkész altábornagyot tábori püspöki szolgálatának 25. évfordulóján köszönti Veres Péter honvédelmi miniszter és a tábornoki kar tagjai.
Szovjet–román barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá; ez a Szu első ilyen típusú megállapodása valamely kelet-európai országgal. február 18.

Ceylon elnyeri függetlenségét. 1960. július 21.

Az oldal tetejére február 5.
Rákosi Mátyás csepeli beszédében azt ígéri, hogy az év folyamán valamennyi hadifogoly hazatér a Szu-ból. április 1.
Az oldal tetejére február 6.
1948: XIII. tc. a bauxit- és alumíniumipar államosításáról.
Az oldal tetejére február 10.
Sztálin fogadja Milovan Đilast és Georgi Dimitrovot, és kijelenti, hogy a Szu elutasítja a közép-európai–balkáni föderációs terveket, Albánia esetleges Jugoszláviához csatolását, valamint a görög polgárháborúba való beavatkozást. A Szu szoros jugoszláv–bolgár szövetséget ajánl. március 1.
Az oldal tetejére február 11.
Meghal Szergej Ejzenstejn szovjet filmrendező.
Az oldal tetejére február 12.
Az MKP PB elfogadja az „Irányelvek a Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikájához” c. dokumentumot.
Az oldal tetejére február 13.
Magyar kormányküldöttség utazik Moszkvába Tildy Zoltán köztársasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettesek vezetésével. február 18.
1948: XVIII. tc. a Kossuth-díjról. március 14.
Az oldal tetejére február 14.
Ortutay Gyula kultuszminiszter Esztergomba utazik, hogy tárgyalásokat kezdjen a r. kat. egyházi vezetéssel a „sérelmek orvoslásáról”. Mindszenty József bíboros arra hivatkozva zárkózik el a tárgyalástól, hogy a magyar katolikus egyházra vonatkozó általános érvényű megállapodás megkötésére kizárólag a magyar kormánynak és a Szentszéknek van joga. A püspöki kar 1950-ig kitart ezen álláspont mellett. A Kultuszminisztérium ezt követően bizalmas tárgyalásokat folytat Czapik Gyula egri érsekkel.
Az oldal tetejére február 15.

Távozik tisztségéből Pálffy György, a HM Katona Politikai Csoportfőnökségének vezetője; utóda Földy Lajos ezredes, majd vezérőrnagy. szeptember 16. 1949. február 1. Pálffyt, altábornagyi rangban, a Magyar Honvédség felügyelőjévé nevezik ki, aki e minőségében a katonai elhárítás és hírszerzés irányítója marad. 1949. július 5.

Az oldal tetejére február 16.
A Bp-i Népbíróság, a vádlottak távollétében, Peyer Károly szociáldemokrata politikust 8 évi fogházra, Gábor Róbert szociáldemokrata politikust, v. áv. tisztet halálra, Pisky-Schmidt Frigyes v. népügyészt 10 évi kényszermunkára ítéli. július 6.
Az oldal tetejére február 18.

Moszkvában magyar–szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá. A hadifoglyokkal kapcsolatban Sztálin megígéri, hogy április 1-jétől újra „teljes erővel” megindul a repatriálás. május elejétől.

Az SZDP baloldala puccsal átveszi a párton belüli hatalmat; Kéthly Annát, Szeder Ferencet, Szélig Imrét és társaikat, az ún. „jobboldali szociáldemokratákat” eltávolítják a párt vezetőségéből. március 5.
Az oldal tetejére február 19.
Az MKP PB az egységes ifjúsági és nőszervezetek létrehozásával kapcsolatos tennivalókról is tárgyal, és megállapítja, hogy „az ifjúsági fronton kialakultak az egységszervezetek”, amelyekben a legfontosabb vezető pozíciókat kommunisták töltik be, így döntően érvényesül az MKP befolyása. Határoznak a koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megszüntetéséről, és „az egységes, demokratikus magyar ifjúsági szervezet” létrehozásáról. március 1.
Az oldal tetejére február 20.
Lemondanak a csehszlovák kormány nem kommunista miniszterei, a szociáldemokraták kivételével, tiltakozva a kommunista Václav Nosek belügyminiszter döntése ellen, aki törvénytelenül elbocsátotta a Nemzetbiztonsági Testület nyolc nem kommunista tisztjét. Reményeik szerint távozásuk Klement Gottwald kormányának bukását fogja eredményezni. A CSKP válaszul nagyarányú sztrájkokat és tüntetéseket szervez. február 25.
Az oldal tetejére február 21.

Bukarestben összeül az RKP és a szociáldemokrata párt „egyesülési kongresszusa”; megalakul a Román Munkáspárt (RMP). 1965. március 19. Az új párt Központi Vezetősége Titkárságának tagjai: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Luka László (Vasile Luca) és Lothar Rădăceanu; főtitkár Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Az oldal tetejére február 23.

Bp-en megkezdődik az MKP és a CSKP vezetésének háromnapos megbeszélése. — A magyar pártvezetés beleegyezik a lakosságcsere folytatásába, s ígéretet tesz, hogy a májusban esedékes csehszlovákiai választásokig nem veti fel a szlovákiai magyarság helyzetét; a csehszlovák fél megígéri, hogy nem romlik tovább a magyar kisebbség helyzete. március 2. március 16–18.

A Bp-i Népbíróság 10 évi börtönre ítéli Szügyi Zoltán v. vezérőrnagyot, a világháború utolsó egységes magyar alakulata, az angolok előtt kapitulált Szent László hadosztály, korábban az 1. ejtőernyős ezred v. parancsnokát. 1949. november 28.
Sztálin „felkéri” Finnországot, hogy kössön védelmi szerződést a Szu-val. április 6.
A három nyugati nagyhatalom külügyminiszterei a Szu képviselője nélkül folytatják az előző év decemberében megszakadt tárgyalásokat a német békeszerződésről. március 6.
Az oldal tetejére február 25.

Megkezdődik a fűzfői Nitrokémia Rt. vezetői és a velük együtt vád alá helyezett „jobboldali” (a kommunistákkal való fúziót ellenző) szociáldemokrata politikusok pere, akiket szabotázzsal, sikkasztással és kémkedéssel vádolnak. február 26. március 5.

A kommunista párt puccsal megszerzi a hatalmat Csehszlovákiában. február 26. — Klement Gottwald (június 14.) vezetésével új kormány alakul, amelyben tizenkét tárcát a kommunisták birtokolnak, a többi párt együttesen tízet, két miniszter pártonkívüli. A kormány tagjai között van Viliam Široký (SZLKP), Antonín Zápotocký (CSKP) és Bohumil Laušman (szociáldemokrata) miniszterelnök-helyettes, Jan Masaryk (pártonkívüli) külügyminiszter (március 10.), Ludvík Svoboda (pártonkívüli) nemzetvédelmi miniszter, Václav Nosek (CSKP) belügyminiszter és Vladimír Clementis (SZLKP) külügyi államtitkár.

Az oldal tetejére február 26.
Emigrál Bán Antal szociáldemokrata politikus, iparügyi miniszter; a minisztérium vezetését ideiglenesen Szakasits Árpád veszi át.
A három nyugati nagyhatalom közös kormánynyilatkozatban elítéli a csehszlovákiai kommunista puccsot.
Nyilvánosságra hozzák Averell Harriman amerikai politikus beszédének szövegét, amelyben a Szu agresszív terveit Hitleréihez hasonlítja.
Az oldal tetejére február 27.
Kivégzik Klébert Ferenc budaörsi magántisztviselőt, v. SS-katonát, aki részt vett a Visegrádi utca 38. sz. házban 1944 decemberében zsidók ellen elkövetett vérengzésben.
Az oldal tetejére február 29.
Megkezdődik a Varsói Jiddis Színház tíznapos vendégszereplése a bp-i Zeneakadémián.