1948
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Sztálin ismételt ígérete szerint hamarosan újra „teljes erővel” megindulnak Mo-ra a hadifogoly-szállítmányok. május eleje.

Az SZDP 32 képviselőjét visszahívja az Ogy-ből.
Kovács Béla felesége levélben kéri Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettest, hogy férje perét magyar bíróság tárgyalja. április 21.
Rajk László belügyminiszter rendelete lehetőséget biztosít a közellátási felügyelőségeknek a terménybeszolgáltatási kötelezettség rendőri biztosítással történő végrehajtására.
Kapi Béla rangidős ev. püspök bejelenti lemondási szándékát. Letartóztatják Lázár Andort, a dunamelléki ref. egyházkerület főgondnokát. április 2.

Bolgár Elek prágai magyar követ a magyar kormány nevében jegyzékben tiltakozik a magyar nyelvű istentiszteletek egyre gyakoribb betiltása ellen. április 12–16.

Az oldal tetejére április 2.

A GFt határozatot hoz az állami hitelszervezet átszervezéséről. Az MNB átveszi a Pénzintézeti Központ minden bankszerű tevékenységét, és megkezdi hitelosztályának és vidéki hálózatának kiépítését. Bevezetik a gazdasági tevékenységek ellenőrzését szolgáló egyszámlarendszert: a vállalatok és az önálló gazdálkodó szervezetek csak egyetlen, az MNB-nél nyitott folyószámlával rendelkezhetnek.* május 25. szeptember 16.

Lemond tisztségéről Lázár Andor, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület korábban letartóztatott fő-gondnoka. április 4.

Az oldal tetejére április 3.

Az USA-ban megkezdi működését az Európai Újjáépítési Program (a Marshall-terv) koordinálását végző Gazdasági Együttműködés Igazgatósága. április 16. 1952. július 1.

Az oldal tetejére április 4.
A „felszabadulási” ünnepségek alkalmával a Szu 1848–49-es honvédzászlókat ad vissza Mo-nak.
Bereczky Albert ref. lelkész, ogy-i képviselő és Karl Barth svájci teológus felkeresi Ravasz László ref. püspököt, akitől azt kérik, mondjon le hivataláról. április 8.
Megszűnik a GYOSZ.
Az oldal tetejére április 5.

Befejeződik az NPP előző napon kezdődött nagyválasztmányi ülése. Veres Péter elnököt és Erdei Ferenc főtitkárt megerősítik tisztében.

Radvánszky Albert br. ev. egyetemes felügyelő és Kapi Béla rangidős püspök felkeresi Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztert; ezzel megkezdődnek az ev. egyház és az állam képviselőinek tárgyalásai. május 21.

Az oldal tetejére április 6.

Moszkvában szovjet–finn barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá, amely külső támadás esetére szovjet segítségkérést, illetőleg az országon keresztül a Szu ellen irányuló támadással szemben finn ellenállást ír elő; ugyanakkor Finnország megőrzi teljes belpolitikai önállóságát. — Finnország volt a Szu egyetlen jelentős szomszédja, amellyel még nem kötött hasonló egyezményt.

Az oldal tetejére április 7.

Megindul a Kominform lapjának magyar nyelvű változata, a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért.

Az oldal tetejére április 8.
Ravasz László és Makkai Sándor ref. püspök, Bereczky Albert és Péter János lelkész a köztársasági elnöknél folytat megbeszélést; a jelen lévő Veres Péter honvédelmi miniszter ismét lemondásra szólítja fel Ravasz László püspököt. április 14.

Az SzN hírül adja, hogy menekült görög gyermekek 840 fős csoportja érkezett Bp-re. Ettől kezdve Mo folyamatosan fogad görög menekülteket.

Az oldal tetejére április 9.
Bp Székesfőváros az Országos Úttörőközpont használatába adja Csillebérc 100 kh nagyságú erdőterületét.

A Szentszék a trianoni határok visszaállítása miatt ismét egyesíti a szatmári és a nagyváradi püspökséget. 1982. október 18.

Az oldal tetejére április 11.
Megkezdődik a keskeny nyomtávú budai gyermekvasút építése. július 31.
Az oldal tetejére április 12.
Rónai Sándor szociáldemokrata politikus tervezetet készít a felekezeti iskolákról; azt javasolja, hogy békés versenyben, ne pedig törvényi úton szorítsák vissza a felekezeti iskolákat.

Bp-en, magyar kezdeményezésre, újabb tárgyalási forduló kezdődik a magyar–csehszlovák lakosságcseréről. május 3–4. A magyar fél ismét sürgeti a vagyoni és személyi kvóta betartását.

Az oldal tetejére április 13.
A csehszlovák kormány kiadja 76/1948. sz. rendeletét „a német és magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának visszaadásáról”, a végleges állampolgárság megszerzését ugyanakkor 3-5 éves próbaidőhöz köti. október 12.
Romániában a Nagy Nemzetgyűlés 414 képviselőjéből 401 megszavazza a népköztársasági alkotmányt. Az alaptörvény szerint szovjet mintára létrehozott elnöki tanács élén Ion Parhon orvosprofesszor áll, a minisztertanács elnöke Petru Groza. 1952. szeptember 24.

A JKP levélben utasítja vissza a szovjet pártvezetés március végi levelében megfogalmazott vádakat. június 29.

Az oldal tetejére április 14.

Rákosi Mátyás személyes találkozón fogadja Ravasz László ref. püspököt. Rákosi lemondásra szólítja fel és burkoltan megfenyegeti a püspököt; emlékezteti: Turóczy Zoltán ev. püspök kisebb hibákért is 10 évi börtönt kapott. április 30.

Az oldal tetejére április 15.

Hatályba lép a Magyar Honvédség „Pilis” hadrendje. — Ezzel megkezdődik a hadsereg erőteljes mennyiségi és minőségi fejlesztése, a békeszerződésben engedélyezett 70 ezer fős békelétszám hivatásos állományának feltöltése.

Az MKP PB szerint a püspökökkel folytatott tárgyalásokon „támadásba kell átmenni… és különösen sérelmezni kell Mindszenty kommunistaellenes intézkedéseit”.

Bp-en megalakul a Filmipari Igazgatóság, amely egyesíti a Hunnia Filmgyártó Rt.-t, a Szivárvány Laboratóriumot és az Új Magyar Filmirodát.
Az oldal tetejére április 16.

Aláírják a párizsi szerződést. 16 állam és a nyugat-németországi megszállási övezetek főparancsnoka létrehozza az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC) a Marshall-terv végrehajtására; az USA és Kanada társult tagként, Jugoszlávia megfigyelőként vesz részt a szervezet munkájában. 1952. július 1. 1960. december 14.

Az oldal tetejére április 17.
Bp-en megkezdődik az FKgP kétnapos nagyválasztmányi ülése. — A testület támogatásáról biztosítja a kormányt. A párt elnöke újra Dobi István, a főtitkár Gyöngyösi János.

Bp-en megkezdődik az MNDSZ II. kongresszusa. április 19. A különböző pártok nőszervezetei bejelentik, hogy csatlakoznak az MKP irányítása alatt álló egységes nőmozgalomhoz, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez.

Az oldal tetejére április 18.

Az SzN-ben megjelenik Rákosi Mátyás „A párt: élcsapat” c. cikke, amely deklarálja a jövendő egyesített munkáspárt centralizált jellegét.

Ortutay Gyula az FKgP nagyválasztmányában elvi szinten állást foglal a világi iskoláztatás mellett.
A magyar kormány a csehszlovák kormányhoz intézett jegyzékében tiltakozik a magyar kisebbség folytatódó jogfosztása ellen, s kilátásba helyezi a lakosságcsere felfüggesztését, amennyiben Csehszlovákia nem orvosolja az utóbbi időben elkövetett sérelmeket. április 20.

Az olaszországi parlamenti választásokon a kereszténydemokrata párt megszerzi a képviselőházi helyek többségét.

Az oldal tetejére április 19.

Befejeződik az MNDSZ II. kongresszusa. 1952. május 24. Elnök Rajk Lászlóné, díszelnök Tildy Zoltánné, alelnök Csilla Györgyné és Nádasdi Józsefné, főtitkár Jóboru Magda, országos titkár Fái Borbála.

Ordass Lajos és Szabó József ev. püspök, valamint Vladár Gábor bányakerületi felügyelő felkeresi Rákosi Mátyást, aki sürgeti az egyházon belüli őrségváltást. április 21.

Az oldal tetejére április 20.

Rákosi Mátyás levelet ír a CSKP vezetésének. A magyar pártvezető megállapítja, hogy a csehszlovák fél nem tartja magát a két pártvezetés februári bp-i megbeszélésén kötött megállapodáshoz, és hangsúlyozza, hogy a magyarellenes politika folytatása lehetetlenné teszi Csehszlovákia és Mo közeledését. június 4. június 11–13.

A nyugati nagyhatalmak külügyminiszterei folytatják a tárgyalásokat Németországról. június 1.
Az oldal tetejére április 21.

A szovjet kormány jegyzékében hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Bélát magyar bíróság elé állítsák. A magyar politikust ennek ellenére Baden bei Wienből Mo helyett a Szu-ba szállítják. 1955. november 8.

Kivégzik Uzoni Pünkösthy László v. vk. századost, akinek 1946. decemberi letartóztatása az ún. „Magyar Közösség”-ügy kezdetét jelentette.
Kapi Béla rangidős ev. püspök lemond az egyházegyetem lelkészi elnöki tisztéről; posztját ideiglenesen Ordass Lajos bányakerületi püspök veszi át.

Csehszlovákiában államosítják az ország valamennyi oktatási intézményét. A törvény, amely szerint az iskolák küldetése, hogy a nevelés „család-, nemzet-, szlávság- és emberiség-központú” legyen, az oktatás nyelveként a cseh országrészekben a cseh, Szlovákiában a szlovák nyelvet jelöli meg, ami alól csupán a kormány adhat kivételt.

Az oldal tetejére április 22.
Az MKP PB jóváhagyja „A Magyar Kommunista Párt szövetkezeti irányelvei” c. dokumentumot.
A belügyminiszter betiltja az 1945 tavaszán szovjet katonák által meggyilkolt Apor Vilmos győri püspök másnapra tervezett ünnepélyes újratemetését. 1986. május 23.
Az oldal tetejére április 27.
Kivégzik Murger János bp-i cipészt, aki nyilas pártszolgálatosként kegyetlenkedett.
Az oldal tetejére április 28.

Megkezdődik az FKgP Országos Nagyválasztmányának kétnapos ülése. — Ortutay Gyula kultuszminiszter bejelenti, hogy a kormány az egyházi iskolák államosítására készül.

A Mo-i Ref. Egyház Egyetemes Konventje e napon kezdődő tanácskozásán állást foglal számos tanügyi kérdésben. — Az ülés első napján Ravasz László dunamelléki püspök lemond a testület elnöki tisztéről. április 30.

Kivégzik Galambos János zalagalsai cipészt, aki 1944 őszén a fővárosban nyilas pártszolgála-tosként részt vett zsidók összegyűjtésében és kifosztásában.

Csehszlovákiában államosítják a nagy- és külkereskedelmet.
Az oldal tetejére április 29.
Az 1948: XXV. tc. államosítja a 100-nál több munkást foglalkoztató, hazai tulajdonú üzemeket.
Az oldal tetejére április 30.
Ülést tart a Mo-i Ref. Egyház Zsinati Tanácsa; deklarációt fogadnak el a magyar államhoz való viszonyról, s hangsúlyozzák, hogy az egyház kész a tárgyalásokra; ez a deklaráció lett az állammal kötött megállapodás elvi-teológiai alapja. október 7. Ravasz László dunamelléki püspök lemond a Zsinat lelkészi elnöki tisztéről. A püspök levelet ír Bereczky Albertnek, tudatja vele lemondási szándékát, s kijelenti, hogy méltó utódának a címzettet tartaná. május 11.
Kiosztják az első élmunkás-kitüntetéseket.