1947
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember folyamán.

Romániában a tanév kezdetén 1790 magyar tannyelvű népiskola és 173 középiskola működik. november 21–22.

Megindul a magyar nyelvű oktatás Kárpátalja magyarlakta területeinek elemi iskoláiban.

Az oldal tetejére szeptember elején.

A romániai Bákó megye négy csángó-magyar községében (Lészped, Újfalu, Klézse, Rákosfalva) magyar tannyelvű iskola nyílik.* 1948. január 1.

Az oldal tetejére szeptember 1.
A „kékcédulákkal” való visszaélésekre hivatkozva az SZDP több vezetője kétségbe vonja a választások törvényességét; a szociáldemokrata miniszterek tiltakozásul nem mennek be hivatalukba.
Rákosi Mátyás kijelenti: a Magyar Függetlenségi Párt „demokráciaellenes aknamunkáját meg kell, és meg is fogjuk hiúsítani”.

Megkezdődik az oktatás az alapfokú tisztképzés első intézményében, a Honvéd Kossuth Akadémián.* december 1.

Bukarestben megjelenik a Romániai Magyar Szó mint ,,országos demokratikus napilap” első száma; főszerkesztő Kacsó Sándor, felelős szerkesztő Robotos Imre. 1953. március 31.

Az oldal tetejére szeptember 4.

A svájci Gstaadban megkezdődik a Páneurópai Parlamenti Unió kongresszusa. 1990. augusztus 19. Főtitkárrá választják Richard Coudenhowe-Calergit, a páneurópai mozgalom megalapítóját.

Az oldal tetejére szeptember 5.

Az MKP és az NPP vezetőinek megbeszélésén a parasztpártiak a széles koalíció mellett fog-lalnak állást.

Az oldal tetejére szeptember 6.

A Hősök terén 300 ezren tüntetnek az MKP mellett; Rákosi Mátyás meghirdeti pártja kormány-programját.

Az oldal tetejére szeptember 7.
Mindszenty József bíboros prímás felszenteli az újjáépített szombathelyi székesegyházat.
Az oldal tetejére szeptember 8.
Az SZDP választmányi ülésén a tagok egy része a koalícióból való kilépést javasolja. szeptember 12.
Az oldal tetejére szeptember 11.
Az MKP KV ülése a párt megnövekedett súlyának megfelelő képviseletet követel a kormányban.

Megkezdődik az FKgP háromnapos nagyválasztmányi ülése. — A kibontakozó heves vita nyomán a pártszakadás veszélye fenyeget; végül győzedelmeskedik a kommunistákkal való együttműködésre hajlandó szárny. szeptember 12.

Kapi Béla rangidős ev. püspök Dinnyés Lajos miniszterelnökhöz írott levelében tiltakozik a választási visszaélések miatt.

Az oldal tetejére szeptember 12.
Az MKP és az SZDP vezetőinek tanácskozásán megegyezés születik a két párt közötti és a kormányzati ügyekben.
Az FKgP Nagyválasztmánya Dobi Istvánt választja a párt elnökévé; főtitkár Gyöngyösi János.
Az oldal tetejére szeptember 14.
Csornán megnyílik az új katolikus gimnázium első osztálya.
Az oldal tetejére szeptember 15.

Moszkvában és a szövetséges nagyhatalmak fővárosaiban letétbe helyezik a magyar béke-szerződés ratifikációs okmányait. Mo ezzel visszanyeri teljes szuverenitását. A SZEB hivatalosan befejezi működését Mo-on.

E naptól megkezdődik az erdélyi magyar hadifoglyok hazabocsátása a máramarosszigeti és a foksányi hadifogolytáborból. (Az utóbbi táborban 1946-ban 35 ezer magyart tartottak fogva.)
Az oldal tetejére szeptember 16.

Az új Országgyűlés megtartja első ülését. szeptember 24. A Ház elnökévé Nagy Imrét (MKP) választják. 1949. április 12.

A Szlovák Nemzeti Bíróság távollétében halálra ítéli Esterházy Jánost, a szlovákiai Magyar Párt v. elnökét; az ítéletet in effigie végrehajtják. 1948. szeptember 18.

Az oldal tetejére szeptember 17.
Az MKP PB dönt az egységes munkáspárt létrehozásának elveiről.
Kivégzik Séra János fényeslitkei gépmunkást, aki Kapuvárott emberek kivégzésében vett részt.
Az oldal tetejére szeptember 18.
Az MNFF négy pártjának értekezlete a koalíciós kormányzás mellett foglal állást.
Harry Truman amerikai elnök felállítja a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA).
Az oldal tetejére szeptember 22.
A bp-i Gellért-hegy oldalában megnyílik az Uránia Csillagvizsgáló; első igazgatója Kulin György.

A lengyelországi Szkłarska Porębán megkezdődik a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) alakuló ülése. szeptember 27. Az iroda fő feladata a szovjet iránymutatás továbbítása a többi kommunista párt számára; székhelye Belgrád. A szervezet tagja Bulgária, Csehszlovákia, Franciaország, Jugoszlávia, Mo, Lengyelország, Olaszország, Románia és a Szu kommunista és munkáspártja. — Andrej Zsdanov, az ÖK(b)P KB titkára beszédében kijelenti: „Két táborra szakadt a világ.”

Az oldal tetejére szeptember 24.
Ismét Dinnyés Lajos (FKgP) alakít kormányt; a 13 tárcából már csak hármat vezet kisgazda politikus, a kommunistáknak öt miniszterük van. október 7.
Az ellátási készletek hiánya miatt a Közellátásügyi Minisztérium 20 dekagrammra csökkenti a kenyérfejadagot.
Bulgáriában kivégzik Nikola Petkov ellenzéki politikust.
Az oldal tetejére szeptember 25.

A Bp-i Nébíróság Pálosi Béla elnökletével megkezdi a háborús bűntettekkel vádolt Jány Gusztáv v. vezérezredes ügyének tárgyalását. október 4.

Bp-en megnyílik a Gorkij Könyvtár, az ország első orosz nyelvű könyvtára.

Az esztergomi egyházközség központi tanácsa javasolja, hogy a létrehozni kívánt Szent István Egyetem a városban orvosi fakultást működtessen.

A Nemzeti Színház bemutatja Madách Imre Tragédiáját. 1955. január 7.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Az Új Ember közli Mindszenty József bíboros kiáltványát, amelyben a világ közvéleménye elé tárja a szlovákiai magyarság tragikus helyzetét.

Az oldal tetejére szeptember 29.
Az Ogy elfogadja a nagybankok és az általuk ellenőrzött vállalatok és cégek államosításáról szóló törvényt; ezzel megszűnik a kétszintű bankrendszer. december 4.
Az oldal tetejére szeptember 30.
A Szu-ból hazatér a százezredik hadifogoly.