1947
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

„A reakció legveszedelmesebb része az, amely elsősorban a Kisgazdapártba befurakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatja harcát a demokrácia ellen”, mondja Rákosi Mátyás az SzN-nek adott újévi interjújában.

A mo-i katolikus egyház vezetői távol maradnak a köztársasági elnök újévi fogadásától, tiltakozásul az ellen, hogy a Magyar Rádió nem közvetítette a pápa karácsonyi szózatát.
Németországban hatályba lépnek a Bizóniára vonatkozó megállapodások: a politikai megosztottság fenntartása mellett gazdaságilag egyesítik az amerikai és a brit megszállási övezetet. 1948. augusztus 1.
Az oldal tetejére január 3.

Virág Ferenc pécsi megyéspüspök felhívással fordul papjaihoz a templomok meggyalázása ügyében.

Az oldal tetejére január 4.
A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO letartóztatja Csicsery-Rónay Istvánt, az FKgP Külügyi Osztályának vezetőjét. január 5.

Hannoverben megjelenik a Der Spigel c. képes magazin első száma; kiadója és főszerkesztője Rudolf Augstein.

Az oldal tetejére január 5.

A BM hivatalos közleményt ad ki egy köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről, amely „a demokratikus rendszer erőszakos megdöntésére tört”. „Főbűnösökként” Donáth Györgyöt, Szent-Iványi Domokost, Szent-Miklósy Istvánt, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost és Saláta Kálmánt nevezik meg, akik, Szent-Iványi kivételével, a „Magyar Testvéri Közösség” nevű titkos szervezet tagjai voltak; „katonai vezetőjük” Dálnoki Veress Lajos v. vezérezredes. Az SzN-ben közzétett kommüniké szerint a felsoroltakkal együtt ez ideig 55 (valójában 1946–47 fordulóján összesen 260) személyt tartóztatnak le. január 17.

Révai József az SzN Összeesküvők és cinkosok” c. vezércikkében nyíltan hadat üzen az FKgP-nek, mondván, a párt fedezéket teremt az összeesküvők számára.

Az oldal tetejére január 7.
Az FKgP képviselőcsoportja határozatban ítéli el az „összeesküvést”.
Csehszlovákia elvben elfogadja, hogy a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket közvetlen, kétoldalú tárgyalásokon vitassák meg. január 14.
A magyar kormány bukaresti külképviselete útján közli, hogy a még függőben lévő vagyonjogi kérdéseket közvetlen tárgyalások útján óhajtja rendezni.
Az oldal tetejére január 8.

A VKM nyilvánosságra nem hozott rendelete az ország valamennyi iskolájában engedélyezi a GYOE úttörőmozgalom szervezését. június 9.

Az oldal tetejére január 9.

Az MKP PB szerint „követelni kell az [»összeesküvési ügyben«] érintett képviselők és Mistéth lemondását”. január 15.

A rozsnyói püspöki helynök Josef Berán prágai érsek közbenjárását kéri a magyarok depor-tálásával kapcsolatban. február 1.

Az erdélyi MNSZ keretén belül létrehozzák a tanácsadó szervként működő Országos Művészeti Bizottságot.

Londonban meghal Mannheim Károly (Karl Mannheim) szociológus, filozófus, a tudásszociológia úttörője.

Az oldal tetejére január 11.

Az MKP KV ülésén Rákosi Mátyás az összeesküvési ügy koncepciója által kínált lehetőségekről beszél: „Számunkra ennek az összeesküvésnek óriási jelentősége van… Fontos, hogy a maximális politikai tanulságot vonjuk le belőle, hogy leleplezzük a reakció és a kisgazdapárt jobbszárnyának politikai kölcsönhatásait…”. január 18.

Az oldal tetejére január 12.

Az SzN főcímben közli: „Kisgazdapárti képviselők az összeesküvők között”.

Az oldal tetejére január 14.
1947: IV. tc. egyes rangok és címek eltörléséről. A törvény szerint „a magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik”. A szabályozás nem vonatkozik az egyházi személyek kizárólag egyház természetű címzéseire.
1947: V. tc. a földreform befejezéséről. A földosztás során e napig 642 342 igénylő 3 258 738 holdnyi juttatásban részesült.

Rajk László belügyminiszter a Tildy Zoltánnál tartott megbeszélésén tájékoztatja a koalíciós pártok vezetőit a „köztársaság-ellenes összeesküvés” ügyében folytatott nyomozás ered-ményeiről.

A magyar kormány beleegyezik abba, hogy az újabb csehszlovák–magyar tárgyalások helyszíne ezúttal is Prága legyen. január 26.
XII. Pius pápa Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt pápai trónállóvá nevezi ki.
Az oldal tetejére január 15.
A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel vádjával az ÁVO letartóztatja Mistéth Endre (FKgP) építési és közmunkaügyi minisztert. június 12.

Saláta Kálmánt és Jaczkó Pált kizárják az FKgP-ből. január 16.

Az oldal tetejére január 16.
Kormányhatározat hó végi hatállyal emeli az alacsony fizetésű alkalmazottak bérét. február 1.

Saláta Kálmán kisgazda politikus párttársai letartóztatásának hírére Bp-en illegalitásba vonul. — Saláta tavasszal Csehszlovákián keresztül Nyugatra emigrál.

Winston Churchill az Egyesült Európa megteremtése érdekében Londonban létrehozza az Egyesült Európa Ideiglenes Bizottságát. május 14.
Az oldal tetejére január 17.

A Magyar Közösség-összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt a kormány és Tildy Zoltán köztársasági elnök hozzájárul Gyulai László, Hám Tibor, Horváth János, Jaczkó Pál, Kiss Sándor, Saláta Kálmán, Vatai László és Vörös Vince kisgazda ngy-i képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséhez; Saláta kivételével mindannyiukat még aznap letartóztatják. január 21. február 27.

Bp-en a Városi (ma: Erkel) Színházban vendégszerepel az Alekszandrov ének- és táncegyüttes.
Az oldal tetejére január 18.

A két munkáspárt közös nagygyűlést tart Bp-en a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás „a Magyar Közösség összeesküvőinek” szigorú megbüntetését követeli; éles kirohanást intéz a Kisgazdapárt vezetői ellen, és kijelenti, hogy a Parasztszövetség vezetőinek többsége összeesküvő volt.

Kivégzik Láday István v. cs. alezredes, nyilas belügyi államtitkárt, 1944. október 15. után a Nemzeti Számonkérő Szervezet irányítóját, aki részese volt a fővárosi és a környékbeli zsidóság deportálásának, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai letartóztatásának.
Az oldal tetejére január 19.

Árpádházi Szent Margit ünnepén Mindszenty József esztergomi érsek a bp-i Szent István-bazilikában az engesztelést és az engesztelődést ajánlja a híveknek.

A lengyelországi (manipulált) parlamenti választásokon, 89,9%-os részvétel mellett, a (kommunista) Munkáspárt vezette Demokratikus Blokk 80,1%-os eredményt ér el. Stanisław Mikołajczyk ellenzéki Lengyel Néppártja 10,3%-ot szerez. február 6. A mandátumok és a kormányhelyek elosztásában a blokkpártok előre megállapodnak. január 28.

Az oldal tetejére január 20.

Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád Kovács Béla lemondását követeli Nagy Ferenc miniszter-elnöktől. január 31.

Az oldal tetejére január 21.
A Ngy felfüggeszti a megvádolt, illetőleg már letartóztatott kisgazda képviselők mentelmi jogát. február 4.
Az oldal tetejére január 24.
Nagy Ferenc miniszterelnök Georgij Puskin követtel és Vlagyimir Szviridov altábornaggyal tárgyal az „összeesküvési ügyről”; a szovjetek mindössze „sajnálatukat” fejezik ki.
Az oldal tetejére január 26.

Gyöngyösi János külügyminiszter Pozsonyban eredménytelenül tárgyal Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkárral a lakosságcserével összefüggő kérdésekről. február 12. március 2.

Az oldal tetejére január 28.
Rákosi Mátyás sajtóértekezleten ismerteti az MKP hároméves tervét.

A Népszava az első magyar népautó elkészültéről és közelgő sorozatgyártásáról tudósít. A Weiss Manfréd Művekben készített kétütemű kocsi tervezője Pentelényi János mérnök; súlya 470 kg, ára várhatóan 3000 Ft.*

Az USA Külügyminisztériuma tiltakozik a lengyelországi választásokon alkalmazott megfélemlítés és erőszak miatt.

Az oldal tetejére január 31.

Az SzN közli az MKP PB előző nap kelt nyilatkozatát, amely nyilvánosan is felveti Kovács Béla felelősségét. február 6.

Bp-en megkezdődik az SZDP XXXV. kongresszusa. február 3.