1945
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Megjelenik az INK választójogi rendelete, amely a későbbi bp-i törvényhatósági választást szabályozza. szeptember 11.
Megkezdi működését a BRFK PRO Gazdasági Rendészeti Alosztálya. szeptember 24.

A magyar kormány a tömeges csehszlovákiai kiutasítások miatt általános határzárlatot vezet be a magyar–csehszlovák határon, így igyekezve megakadályozni a szlovákiai magyarság tömeges áttételét Mo-ra.

Az USA beszünteti a kölcsönbérleti szerződés alapján a Szu-ba irányuló élelmiszer- és hadianyag-szállításokat.
Szovjet csapatok szállnak partra a Kuril-szigeteken. szeptember 2.
Az oldal tetejére szeptember 2.
Az FKgP kampánykezdő bp-i nagygyűlésén Nagy Ferenc ismerteti a párt célkitűzéseit.
Megtartja első választási gyűlését a PDP.

Japán képviselői a Missouri amerikai cirkáló fedélzetén aláírják a fegyverletételt rögzítő okmá-nyokat. Dél-Szahalin és a Kuril-szigetek szovjet megszállás alá kerül. — Ezzel véget ér a második világháború.

Ho Si Minh deklarálja az egységes Vietnam függetlenségét. szeptember 6.
Az oldal tetejére szeptember 4.
Megalakul az Országos Nemzeti Bizottság, amelynek jogkörébe tartozik elbírálni, hogy az MNFF-be tömörült pártokon kívül mely új pártok indulhatnak a választásokon.
A Szu LT Elnöksége rendeleti úton megszünteti az Állami Honvédelmi Bizottságot, és jogkörét a Népbiztosok Tanácsára ruházza.
Az oldal tetejére szeptember 5.
Megkezdődik az INgy hatnapos bp-i ülésszaka. — A Nemzetgyűlés becikkelyezi az év során hozott törvényeket. 1945: I. tc. az állami szuverenitásról; 1945: III. tc. a Nemzeti Főtanácsról; 1945: IV. tc. a Németországnak szóló hadüzenetről; 1945: V. tc. a fegyverszüneti egyezményről; 1945: VI. tc. a földreformról; 1945: VII. tc. a népbíráskodásról.
Nagy Töhötöm jezsuita atya Rómából levelet hoz Grősz József kalocsai érseknek Mindszenty József esztergomi érseki kinevezéséről. szeptember 8.

A nyitrai érsek a magyarok és a németek egyoldalú kitelepítése helyett kormányközi megállapodást javasol a csehszlovák kormánynak; egyúttal emberséges bánásmódot kér az internált magyarok és németek számára. szeptember 12.

Az oldal tetejére szeptember 6.
A Demokrata Néppárt Pálffy-csoportja tisztújító közgyűlést tart; ügyvezető elnök Pálffy József, alelnök Slachta Margit.
Brit csapatok vonulnak be Saigonba. szeptember 23.

Szöulban angol–amerikai, Phenjanban szovjet vezetésű (október 11.) Szövetséges Ellenőrző Bizottság alakul. — Ezzel gyakorlatilag megkezdődik Korea kettéválása. december 26.

Az oldal tetejére szeptember 7.

„Antiszemita röplapok” terjesztésének vádjával letartóztatják Bilkey Papp Zoltán orvostan-hallgatót, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének tagját, majd az egyesület más tagjait is. 1946. május 18.

Az oldal tetejére szeptember 8.
Grősz József kalocsai érsek Veszprémben tájékoztatja Mindszenty József püspököt, hogy a Szentatya őt nevezte ki esztergomi érsekké. szeptember 22.
Az oldal tetejére szeptember 9.
Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát megnyitja az újonnan fölállított csepeli bencés gimnáziumot.

A lengyel és a szovjet kormány önkéntességen alapuló lakosságcsere-egyezményt köt. Az egyezmény keretében 480 ezer ukrán hagyja el Lengyelországot, míg a Szu-hoz csatolt területekről 2,1 millió lengyel érkezik.

Dahlgrenben (USA, Virginia állam) a haditengerészet kutatólaboratóriumában megkezdik a Harvard Mark II névre keresztelt számítógép próbaüzemét. november 29.

Az oldal tetejére szeptember 11.
A belügyminiszter beterjeszti a választójogi törvény tervezetét. szeptember 13.
Jászi Oszkár és Vámbéry Rusztem közös levélben fordul Edvard Benešhez; az aláírók „a magyar kisebbséggel való bánásmód felülvizsgálatára” kérik a csehszlovák államfőt.

Londonban megkezdődik a potsdami konferencia határozata alapján létrehozott Külügy-miniszterek Tanácsa első értekezlete. október 2.  

Az oldal tetejére szeptember 12.
Az MKP és az SZDP nagy-bp-i vezetői aktívaértekezletet tartanak a bp-i Sportcsarnokban.

A katolikus püspöki konferencia körlevélben rendelkezik a népiskolák általános iskolává való átszervezéséről.

A kormány jegyzékben hívja fel a szovjet, az amerikai és a brit kormány figyelmét a csehszlovákiai magyar kisebbség üldözésére, és nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását kéri. október 1., október 19.

Az oldal tetejére szeptember 13.
Az INgy elfogadja a választójogi törvényt (1945: VIII. tc.); szavazati jogot kap minden húsz év fölötti magyar állampolgár, akit felvesznek a választói jegyzékbe; 16 nagy szavazókerületet alakítanak ki, amelyben 12 ezer szavazat ér egy mandátumot. november 4.

Bp-en megkezdődik a MADISZ I. országos kongresszusa. szeptember 15. A 440 küldött több mint kétezer helyi szervezetet képvisel.

Az oldal tetejére szeptember 14.

Miklós Béla miniszterelnök közli Kliment Vorosilov marsallal, hogy a mo-i németek körében végzett felmérés szerint hozzávetőleg 480 ezer német anyanyelvű lakos közül legfeljebb 200-250 ezer fő kitelepítésére kerülhet sor. A miniszterelnök kéri a SZEB elnökét, hogy nyújtson segítséget a szállításhoz, jelölje meg a kezdő időpontot és a célállomás(ok)at. november 28.

Miután Szlovákiában szeptember elején nem nyíltak meg a magyar iskolák, a kormány a SZEB-hez intézett szóbeli jegyzékében tiltakozik a tanszabadság megsértése és az iskolák bezárása ellen.

Az oldal tetejére szeptember 15.

A kormány rendelete a Miniszterelnökség sajtóosztályának engedélyéhez köti a politikai célú sajtótermékek kinyomtatását.

Befejeződik a MADISZ I. kongresszusa. 1946. október 9. Az elfogadott akcióprogram sürgeti az egyetemi oktatás demokratizálását. Elnökké Szabó Zoltánt, alelnökké Ravasz Jánost, országos titkárrá Koós Bélát választják. Az országos vezetőség tagjai: Balyó Mária, Faddy Otthmár, Forgách István, Orosz (Grósz) Dezső, Hamvas István, Hegedüs András, Hollós Ervin, Kasza Teréz, Kende István, Keresztes Tibor, Király László, Kis András, Komócsin Mihály, Kurucz István, Makai Imre, Turcsányi Lajos. szeptember 25.

A teljes felújítását követően üzembe helyezik a 20 kW-os, kisebb lakihegyi rádióadót. 1946. december 22.

Az oldal tetejére szeptember 17.
Az ONB a pártok választási részvételi kérelméről tárgyal; elutasítja a Nemzeti Demokrata Párt és a Keresztény Női Tábor jelentkezését, engedélyezi az MRP és a Barankovics István vezette Demokrata Néppárt indulását a bp-i helyhatósági és a ngy-i választásokon.
Kivégzik a kegyetlenkedései miatt halálra ítélt Hammer Ferenc székesfehérvári tisztviselőt, a 101/29. munkaszolgálatos század v. parancsnokát.
Az oldal tetejére szeptember 19.

Kivégzik Kun András minorita szerzetest, aki a nyilas uralom idején fegyveres osztagával több száz zsidót gyilkolt meg Bp-en.*

Az oldal tetejére szeptember 20.
A Külügyminiszterek Tanácsának értekezletén elfogadják, hogy helyreállítják Mo 1938 előtti határait Ausztriával, Csehszlovákiával és Jugoszláviával. Ugyanakkor vita bontakozik ki a román békeszerződéssel kapcsolatban a szovjet álláspontról, amely szerint Mo és Románia között is változatlanul kell visszaállítani a trianoni határokat. 1946. április 24.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter e napon kihirdetett rendelete jóváhagyja a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara által indított kétéves esti munkástanfolyam szabályzatát. november 21.

Az oldal tetejére szeptember 21.
Megalakul a Magyar–Román Társaság; elnöke Kodály Zoltán.
Az oldal tetejére szeptember 22.
Arthur Schoenfeld, a SZEB mellett működő amerikai politikai misszió vezetője jegyzéket ad át Gyöngyösi János külügyminiszternek, amelyben az USA közli: csak akkor ismeri el a magyar kormányt, ha az biztosítja a szabad választások megtartását.

Az MKP PB jóváhagyja a párt választási programját; a másnapi SzN „Mo újjáépítésének hároméves terve” címmel közli a dokumentumot.

Mindszenty József táviratban köszöni meg Miklós Béla miniszterelnöknek esztergomi érseki kinevezése alkalmából küldött gratulációját: „Az ország első közjogi méltósága hazája rendelke-zésére áll.” október 2.

Meghal Vikár Béla etnográfus, folklórkutató, a Kalevala fordítója.

Bemutatják Keleti Márton A tanítónő c. filmjét. A főbb szerepekben Jávor Pál, Szörényi Éva, Rózsahegyi Kálmán, Várkonyi Zoltán. Ez a háború után elkészült első magyar játékfilm. október 27.

Az oldal tetejére szeptember 23.
Francia csapatok vonulnak be Saigonba; a vietnami felkelők elleni hadműveleteiket japán csapatok is támogatják. 1946. december 19.
Az oldal tetejére szeptember 24.

A gazdasági rendészet e naptól önálló osztálykánt (GRO) működik a BRFK keretében; vezetője Villányi András r. ezredes. 1946. szeptember 28.

A szlovákiai Nagytapolcsányban a sajtó és egyes politikusok által hetek óta szított zsidóellenes hangulat zsidóellenes tüntetésbe, majd pogromba torkollik.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Ülést tart az NPP Intézőbizottsága. A testület arról tárgyal, miként lehetne az FKgP felé orientálódó paraszti tömegeket az NPP mögé állítani. Erdei Ferenc és Darvas József a munkáspártokkal való szoros együttműködést szorgalmazza.

Értekezleten hirdeti meg programját a Demokrata Néppárt; Barankovics István főtitkár részletesen kifejti a kereszténydemokrata politika elveit. — A következő napokban a párt választási szövetségre lép a PDP-vel.

Kliment Vorosilov marsall levélben közli Miklós Béla miniszterelnökkel, hogy a Szu kész felvenni a diplomáciai kapcsolatokat Mo-gal, s hogy Georgij Puskint, a Szu addigi mo-i megbízottját nevezik ki bp-i szovjet követté. november 2. — Az INK Szekfű Gyulát kéri fel a moszkvai magyar követség vezetésére. október 13.

E napon tartja első ülését az MKP KV által a MADISZ, a SZIT és a fiatal párttagok politikai munkájának irányítására létrehozott Ifjúság Titkárság; vezetője Hazai Jenő.
Edvard Beneš csehszlovák elnök Cseh- és Morvaország területén feloszlat minden német és magyar egyesületet.

Párizsban megkezdődik a Szakszervezeti Világszövetség alakuló kongresszusa; a magyar delegációt Kossa István (MKP) vezeti. október 8.

Az oldal tetejére szeptember 26.

New Yorkban meghal Bartók Béla. december 9.

Bp-en tárgyalnak az MKP és az FKgP vezetői. A pártvezetők a választási küzdelem során elszabadult indulatok, a két párt közötti ellentétek mérséklésének lehetőségéről tárgyalnak. Megegyeznek abban, hogy az MNFF pártjainak együttműködése feltétlenül szükséges; kötelezik magukat, hogy gyűléseiken és a sajtóban beszüntetik a másik fél támadását. Három-három tagból álló bizottságot állítanak fel a megállapodás betartásának ellenőrzésére.

A kormány 50%-kal emeli a béreket és a nyugdíjakat.
Az INK rendelete az FM irányítása alatt Bp-en felállítja a Magyar Agrártudományi Egyetemet, amely agrártudományi, állatorvos-tudományi, kert- és szőlőgazdaság-tudományi, valamint erdőgazdasági karral kezdi meg működését. 1949. december 9.
Az oldal tetejére szeptember 27.

Az INgy Kerekess Istvánt választja meg a Magyar Királyi Kúria elnökévé. 1949. január 31.

Újvidéken e naptól Magyar Szó címmel jelenik meg a magyar nyelvű napilap.
Az oldal tetejére szeptember 29.

Az USA bejelenti, hogy elismeri a magyar kormányt. november 17.

Az oldal tetejére szeptember 30.
Az NPP választási nagygyűlésén Veres Péter és Kovács Imre ismerteti a párt programját és célkitűzéseit.

E hónapban megindul a Valóság című folyóirat; főszerkesztő Szabó Zoltán.

E hónaptól a Vajdaság 732 magyar elemi iskolájában 34 782 tanuló, 4 magyar al- és főgimná-ziumában 6082 diák tanul. — Szabadkán megnyílik a Vajdasági Magyar Színház.