1945
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Csehszlovákiában érvénybe lép a köztársasági elnök 88/1945. sz. dekrétuma, amelynek értelmében a 16–55 éves férfiakat és a 18–45 éves nőket lakóhelyüktől távoli vidéken is igénybe lehet venni közmunkára; e rendelet alapján kezdődik meg magyarok tömeges deportálása a Szudéta-vidékre. október 24.

Megalakul a Magyar–Jugoszláv Társaság; elnöke Moór Gyula.

Megjelenik az MRP hetilapja, a Haladás; főszerkesztő Csécsy Imre, később Zsolt Béla.

A Kolozsvári Magyar Színház teljes jogú állami intézménnyé válik.
Az oldal tetejére október 2.
Mindszenty Józsefet a székesfőkáptalan beiktatja az esztergomi érsekségbe.

Mindszenty József esztergomi érsek átiratot küld Miklós Béla miniszterelnöknek. A hercegprímás tiltakozik a 8 osztályos általános iskolai oktatás bevezetése ellen, mert véleménye szerint az sérti az egyház iskolafenntartási jogát.

Londonban véget ér a Külügyminiszterek Tanácsának konferenciája. december 16. — Az amerikai, brit, francia, kínai és szovjet külügyminiszter konferenciáján a Szu, a mielőbbi békekötés révén, a fennálló helyzet rögzítését kívánta elérni. Az USA nem ismerte el a Szu által támogatott román és bolgár kormány legitimitását, és mielőbbi szabad választásokat sürgetett itt és Mo-on. A Szu az olasz békeszerződés tárgyalása kapcsán hiába kérte a Líbia fölötti gyámságot, 100 millió dolláros jóvátételt Olaszországtól, valamint Trieszt Jugoszláviának ítélését.

Csehszlovákiában a BM megtiltja, hogy cseh és szlovák nemzetiségű csehszlovák állam-polgárok házasságot kössenek magyar vagy német nemzetiségű személyekkel.

Az oldal tetejére október 3.

Az amerikai katonai szervek repülőgépen Mo-ra szállítják és átadják a magyar hatóságoknak a háborús bűnösök első csoportját (október 21.), Szálasi Ferencet és tíz társát. 1946. február 5.

Az NPP országos titkári értekezlete a munkáspártokkal való szoros együttműködés mellett foglal állást.
Megtartja háború utáni első közgyűlését a katolikus filozófusok és teológusok szervezete, az Aquinói Szent Tamás Társaság.
Az oldal tetejére október 5.
Választási rádióbeszédében Csécsy Imre a reformok útján elérendő szocialista társadalom megvalósítását nevezi az MRP céljának.
Az oldal tetejére október 7.
Törvényhatósági választásokat tartanak Bp-en; a 240 képviselői helyre történő listás szavazáson a 600 ezer jogosult kb. 90%-a vesz részt. Az eredmény: FKgP 50,54%, 122 hely; MKP és SZDP (Dolgozók Egységfrontja közös listán) 42,76%, 51-51 hely, PDP 9, NPP 5, MRP 2 hely.
Az oldal tetejére október 8.

Ülést tart az MKP PB. A bp-i helyhatósági választást értékelve a testület az FKgP „jobboldala” elleni erélyesebb fellépést állítja a párt politikájának középpontjába a ngy-i választási küzdelemben. A PB megállapítja, hogy a[z SZDP-vel] közös lista nem vezetett megfelelő eredményre, így azt a ngy-i választásokra nem kell fenntartani.

Az oldal tetejére október 9.
Az NPP Intézőbizottságának ülése vereségként értékeli a párt eredményét a bp-i törvényhatósági választáson.
Az MKP utcai tüntetéseken tiltakozik az FKgP törvényhatósági választási győzelme ellen; a fő jelszó: „Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll!”
Dalibor Krno, a csehszlovák kormány bp-i megbízottja Miklós Béla miniszterelnökhöz intézett levelében ismét indítványozza, hogy Csehszlovákia és Mo kezdjen közvetlen tárgyalásokat a lakosságcseréről. november 11.
Megjelenik az Országos Szabadművelődési Tanács felállításáról szóló miniszteri rendelet; a tanács elnöke Karácsony Sándor.
Az oldal tetejére október 10.

Ülést tart az SZDP pártvezetősége. A testület kudarcként értékeli a párt bp-i választási eredményét. Szeder Ferenc utólag is helyteleníti és elítéli a kommunistákkal közös listát; elhatározzák, hogy a párt novemberben önállóan indul az országos választáson.

A PDP nyilatkozatában úgy értékeli, hogy a bp-i helyhatósági választáson a két véglet vonzotta a tömegeket.
Mindszenty József hercegprímás „a német kérdés emberies rendezését” kéri a kormánytól.

Révkomáromban a szlovák hatóságok a városháza előtti térről eltávolítják Klapka György tábornok szobrát. 1965. október 28.

Az oldal tetejére október 11.
Az NPP Intézőbizottságának ülésén folytatódik a tanulságok levonása a választási kudarcból; megállapodás születik, hogy a választási küzdelemben a fő vetélytársnak az FKgP-t tekintik, de igyekeznek demonstrálni függetlenségüket az MKP-tól.

A Csang Kaj-sek vezette Kuomintang-csapatok támadást indítanak a Mao Ce-tung vezette kommunisták visszaszorítására. Megkezdődik a kínai polgárháború. 1949. október 1.

A szovjet csapatok által ellenőrzött* Koreában újjáalakul a Koreai Kommunista Párt. 1946. július 28. A párt főtitkára Kim Ir Szen. 1994. július 8.

Az oldal tetejére október 12.
Ries István igazságügy-miniszter aláírja azt a rendeletet, amely a népbíróságokat az IM alá rendeli.

A GYOE vezetőségének kommunista tagjai levelet küldenek az MKP KV-nak. Mint írják, „…az Egyesület a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a reakciós gyermekmozgalmakkal szemben a demokratikus mozgalmat széles alapon megszervezze…” október 24.

Az oldal tetejére október 13.
Kliment Vorosilov marsall közli Gyöngyösi János külügyminiszterrel, hogy a szovjet kormány kész fogadni Mo követét, Szekfű Gyulát.

A Haladásban megjelent írásában Csécsy Imre úgy határozza meg az MRP feladatát, hogy a „baloldalon belül a kritikát jelentjük, a jobboldal felé a harcot”.

Az oldal tetejére október 14.
Erdei Ferenc belügyminiszter kiírja a ngy-i választásokat. november 4.
Az oldal tetejére október 15.

Életbe lép az INK 9560/1945. M.E. sz. rendelete, amely az egyes [németek lakta] vármegyékben, továbbá nagy- és kisközségekben a különböző testületek működésének szüneteltetéséről, valamint az ezzel összefüggő különleges közigazgatási szabályokról intézkedik.

Mindszenty József hercegprímás körlevelet bocsát ki a szlovákiai magyarok üldözéséről.
A nyugati szövetségesek elismerik Karl Renner osztrák kormányát.

Franciaországban kivégzik Pierre Lavalt, a vichyi bábkormány v. elnökét.

Az oldal tetejére október 16.

Kliment Vorosilov marsall megbeszélésre hívja össze a koalíciós pártok vezetőit, hogy közös listán induljanak a közelgő ngy-i választásokon. október 20. A javaslatot az FKgP elutasítja. — A SZEB elnökének erőteljes nyomására a párt néhány nap múlva kénytelen beleegyezni, hogy a választási eredménytől függetlenül koalíciós kormány alakuljon, valamint abba, hogy a belügyi és a közlekedési tárcát mindenképpen a kommunisták kapják.

A kormány Varga Lászlót nevezi ki a MÁV elnökévé. 1949. február 16.

Megalakul az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete (FAO).
Az oldal tetejére október 17

A katolikus püspöki konferencia, a személyi torzsalkodásokra hivatkozva, nem támogatja Barankovics István Demokrata Néppártjának működését, illetve indulását a ngy-i választáson. A főpapok pásztorlevele az elhurcoltak, a hadifoglyok és az internáltak érdekében emel szót, és erélyesen tiltakozik a mo-i németekkel szembeni kollektív megtorlás ellen. október 18.

Északkelet-Poroszországot Kalinyingrádi terület néven az Oroszországi Föderációhoz csatolják.
Az oldal tetejére október 18

Mindszenty József hercegprímás aláírásával megjelenik a püspöki kar választási körlevele, amely arra figyelmezteti a hívőket, hogy „ne rettenjetek meg a gonoszság fiainak fenyegetésétől”, és éljenek szavazati jogukkal. A körlevél felhívja a figyelmet a magyar közéletben tapasztalható antidemokratikus jelenségekre, kiemelve: „Úgy látszik, mintha Mo-on az egyik totális szellemű zsarnokságot a másik váltotta volna fel.”

Az NPP Intézőbizottságának ülése, Erdei Ferenc javaslatára, Illyés Gyula és Kovács Imre tiltakozása ellenére elfogadja, hogy a választásokon az MNFF pártjaival közös listán induljanak, de csak azzal a feltétellel, hogy a párt megkapja a ngy-i helyek legalább 10%-át.

Az INK rendelete az erőszakos köztörvényes bűncselekményekre bevezeti a rögtönbíráskodást.

Az oldal tetejére október 19

Az amerikai kormány a csehszlovák és a magyar kormány jegyzékeire válaszolva leszögezi, hogy a németek kitelepítéséről hozott potsdami döntés a szlovákiai magyarokra nem vonatkozik, ugyanakkor mindkét félnél sürgeti a kétoldalú megállapodást a kisebbségi kérdésről.

A szlovákiai Oktatás- és Népművelésügyi Megbízotti Hivatal az állampolgárságuktól megfosztott magyarok és németek számára csak külföldiként engedélyezi az egyetemekre és főiskolákra való beiratkozást.
Az oldal tetejére október 20.

Oliver Edgcumbe tábornok, a SZEB mellett működő brit katonai misszió vezetője tiltakozik az ellen, hogy az MNFF pártjai közös listán induljanak a ngy-i választáson. — Ezt követően a SZEB hivatalosan elutasítja a tervbe vett választási szövetséget.

Az oldal tetejére október 21.

Az amerikaiak Mo-ra szállítják a háborús bűnösök második, 17 fős csoportját. november 28.

Londonban bejelentik, hogy az USA és Nagy-Britannia tiltakozott Moszkvánál a még ratifikálásra váró szovjet–magyar kereskedelmi szerződés ellen, mert az lekötné a magyar ipar és szállítás 50%-át, s mert a szerződés értelmében a Szu 50%-os tulajdont szerezhet a magyar bányászat, ipar és közlekedés kulcsfontosságú vállalataiban. október 31.
A Zeneakadémián tartott gyűlésen Slachta Margit bejelenti, hogy a Keresztény Női Tábor a ngy-i választáson a PDP-t támogatja.

A baloldal győz a franciaországi alkotmányozó ngy-i választásokon. 1946. június 2. A legerősebb párt 5 millió szavazattal és 150 mandátummal az FKP; a szocialista párt 142, a katolikus Népi Köztársasági Mozgalom 140 mandátumot szerez. Nők ekkor szavazhatnak első alkalommal országos választáson. november 13.

Az oldal tetejére október 22.

Az MNFF pártjai, miután a közös választási lista javaslatát elvetették, megállapodnak egy közös választási felhívás kiadásáról, hogy mérsékeljék a belpolitikai feszültséget. — A megbeszélésre nem hívják meg az NPP-t, amelynek képviselői, Darvas József és Erdei Ferenc kiállásának hatására, utólag írják alá a felhívást.

A SZEB magyar kezelésbe adja a MÁV-ot.
Az oldal tetejére október 23.

A HM Katonapolitikai Osztálya őrizetbe veszi az amerikaiak által Mo-nak kiadott Szombathelyi Ferenc v. vezérezredest, a m. kir. Honvédség egykori vk. főnökét. 1946. március 30.

Az oldal tetejére október 24.
Ülésezik az FKgP Országos Nagyválasztmánya; Tildy Zoltán bejelenti, hogy az FKgP önálló listán indul a választáson.

Az MDP KV Ifjúsági Titkársága határozatot hoz a GYOE keretében működő új gyermekszervezet, az úttörőmozgalom létrehozásáról. november 19.

Csehszlovákiában államosítják a nagyüzemeket, a bankokat és a részvénytársaságokat; a magyar és német érdekeltségű tulajdonért kárpótlás nem fizetendő. október 25.

Az ENSZ Alapokmányának életbe lépésével hivatalosan is megkezdi működését a világszervezet.

Norvégiában kivégzik az ország nácikkal kollaboráló v. vezetőjét, Vidkun Quislinget.
Az oldal tetejére október 25.
Megjelenik a MNFF négy pártjának az előző napon fogalmazott felhívása, amelyben bejelentik, hogy a választás után is fenn kívánják tartani a koalíciót. A legsürgősebb feladatnak a közellátás javítását, az infláció letörését, a bánya- és energiaipar államosítását és a reakció elleni harcot nevezik.
Csehszlovákiában elnöki rendelet jelenik meg a magyar nemzetiségűek vagyonának elkobzásáról. A csehszlovák hatóságok megkezdik a „közmunkára” kijelölt magyarok Csehországba deportálását. december 4. A rendelet végrehajtásának sok magyar ellenszegül; a lévai járás Szete falujában a hatóságok fegyvert használnak. november 7.
Az oldal tetejére október 27.
Román–magyar írótalálkozót rendeznek Kolozsvárott.

Bp-en megkezdődik a ref. egyház országos missziói értekezlete. — Egy főként fiatal lelkészekből álló csoport a hivatalos egyházi vezetéssel szembeni elégedetlenségét fejezi ki. 1946. augusztus 14.

Edvard Beneš csehszlovák elnök e napon bocsátja ki utolsó dekrétumát. Ezzel befejeződik az elnök rendeleti úton történő kormányzása.

Bemutatják Daróczy József Vihar után c., 1944-ben forgatott filmjét. 1946. március 14.

Az oldal tetejére október 29.
A Bp-i Népbíróság Major Ákos elnökletével a Zeneakadémia nagytermében megkezdi Bárdossy László v. miniszterelnök ügyének tárgyalását. Az ítélkező tanács tagjai: Apró Antal (MKP), Bíró Mihály (SZDP), Mérő József (Szaktanács), Nagy István (NPP), Miskolczy János (FKgP), Révész Sándor (PDP) népbírák. A vádat Fenesi Ferenc népügyész és Szalai Sándor újságíró, politikai ügyész képviseli. november 13.

Az MTA Moór Gyulát választja elnökévé. 1946. július 24.

Világifjúsági konferencia kezdődik Londonban. november 10.

Az oldal tetejére október 30.

Az INK rendelete a közalkalmazottak igazolását kötelezővé teszi az egyetemek és a vallás-felekezetek alkalmazottai számára is.

Az oldal tetejére október 31.
Választási beszédében Rákosi Mátyás élesen támadja Peyer Károlynak, az SZDP vezetőségi tagjának politikai magatartását.
Választási rádióbeszédében Csécsy Imre kijelenti, hogy az MRP „sem jobbra, sem balra nem tér le a tiszta demokrácia egyenes útjáról”.

Az amerikai kormány az INK-nak küldött jegyzékében tiltakozik a szovjet–magyar gazdasági együttműködési szerződés megkötése ellen.

James Byrnes amerikai külügyminiszter New Yorkban mondott beszédében kifejti, hogy egy érdekszférákra tagolt világ veszélyesebb a nemzeti izolacionizmusnál; a politikus ugyanakkor elismeri a Szu különleges érdekeit Kelet- és Közép-Európában.