1945
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.
Az ország katolikus templomaiban felolvassák a püspökkari konferencia választási körlevelét. Az MNFF pártjai a következő napokban tiltakoznak a körlevél tartalma és annak kötelező felolvasása ellen.
Petru Groza román miniszterelnök fogadja az Erdélyből elmenekült vagy deportált magyarok ügyéről Bukarestben tárgyaló küldöttséget. Véleménye szerint most a magyar, a román, a jugoszláv és a bolgár érdekek összehangolására van szükség.
Londonban megalakul az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO). 1947. november 6.
Az oldal tetejére november 2.
Georgij Puskin, a Szu mo-i követe átadja megbízólevelét az NFt-nek.
Az oldal tetejére november 3.
Mindszenty József hercegprímás körlevélben kéri az egyházmegyei hatóságoktól, készítsenek kimutatást arról, mit tett az egyház a zsidóüldözések idején.
Az oldal tetejére november 4.

Nemzetgyűlési választásokat tartanak Mo-on, listás szavazással a 490 képviselői helyre. 92,4%-os részvétel mellett 4 730 ezer érvényes szavazat születik: FKgP 57,03%, 245 képviselő; SZDP 17,41%, 69; MKP 16,96, 70; NPP 6,87%, 23; PDP 1,62%, 2; MRP 0,12%, nincs képviselője. Tizenkét közéleti személyiséget pótlólag hívnak be a Ngy-be. november 9.

Az oldal tetejére november 6.

A Szakszervezeti Tanács követeli a bankok és a nagyipar államosítását, a nagytőke meg-adóztatását, a közellátás biztosítását és a bérek 100%-os emelését.

Az oldal tetejére november 7.
A Megbízottak Testületének elnöke a szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatban azt javasolja, hogy cseréljék ki őket a „több százezer mo-i szlovákért, akik vissza akarnak térni szülőhazájukba”. november 30.
Az oldal tetejére november 9.
Kliment Vorosilov marsall, a SZEB elnöke jelentést küld Moszkvába a kormányalakítási tárgyalásokról; eszerint a koalíciós pártok a földművelésügy kivételével megegyeztek a miniszteri tárcák elosztásában, és Kovács Bélát (FKgP) jelölik belügyminiszternek. november 10.
Az USA kormánya érvényben levőnek ismeri el a Mo-nak 1925-ben megadott legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, és kijelenti: az abban foglaltakat előbbre valónak tekinti a szovjet–magyar kereskedelmi szerződésnél.
Amerikai–szovjet megállapodás születik a csehszlovákiai csapatkivonásról.
Párizsban összeül a jóvátételi értekezlet.
Az oldal tetejére november közepén [?]
Petru Groza román miniszterelnök erdélyi útja során kifejezi készségét egy román–magyar vámunió létrehozására. 1947. február 11.
Az oldal tetejére november 10.

Az ÖK(b)P Politikai Irodája megvitatja Kliment Vorosilov marsall, a SZEB elnöke jelentését; Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos táviratban közli Vorosilovval a szovjet vezetés álláspontját a mo-i kormányalakítással kapcsolatban. november 11.

A Londonban tartott ifjúsági világkonferencia utolsó napján megalakul a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ); a szervezetnek tagja a mo-i Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom is. 1947. július 25.
Az oldal tetejére november 11.

Bp-en folytatódnak a pártközi egyeztetések a kormányalakításról. november 12. — Az FKgP részéről Nagy Ferenc és Tildy Zolán, az MKP képviseletében Rákosi Mátyás tárgyal a BM-ről és annak leendő vezetőjéről; a megbeszélésen felmerül a belügy kettéosztása közigazgatási és rendőrségi minisztériumra. A felek végül olyan megállapodásra jutnak, hogy a kisgazdák a belügy helyett megelégednek a pénzügyi tárcával, a kommunisták pedig beleegyeznek abba, hogy ne Rajk László, hanem Nagy Imre legyen a belügyminiszter.

A magyar kormány a szlovákiai magyarság helyzetének javítása, mindenekelőtt a csehországi deportálások leállítása reményében elhatározza, hogy tárgyalásokba bocsátkozik a csehszlovák kormánnyal a lakosságcseréről. november 28.

Lényegében egylistás, kétkamarás alkotmányozó ngy-i választásokat tartanak Jugoszláviában; 88,7%-os részvétel mellett a kommunista Népfront a Szövetségi Tanácsban 90,5%-os, a Nemzeti Tanácsban 80,7%-os elsöprő győzelmet arat. november 29.

Az oldal tetejére november 12.

Georgij Puskin szovjet követ Nagy Ferenccel, az FKgP elnökével tárgyal a kormányalakításról. november 13.

Az oldal tetejére november 13.

Kliment Vorosilov marsall Tildy Zoltánnal tárgyal a kormányalakításról. november 15.

A Bp-i Népbíróság halálra ítéli Bárdossy László v. miniszterelnököt. december 28.

Megjelenik az Új Ember c. izraelita felekezeti lap első száma.

Franciaországban az alkotmányozó nemzetgyűlés egyhangú szavazással megerősíti miniszter-elnöki tisztében Charles de Gaulle tábornokot.

Az oldal tetejére november 14.

A Bp-i Népbíróság Nagy Károly elnökletével megkezdi Imrédy Béla v. miniszterelnök ügyének tárgyalását. november 23.

Az oldal tetejére november 15.

Lemond a Dálnoki Miklós Béla vezette INK. — Az INgy Elnökségétől Tildy Zoltán ref. lelkész, kisgazda politikus kap kormányalakítási megbízatást. A Nemzeti Főtanács kinevezi a kormány tagjait. 1946. február 4. Államminiszter Dobi István (FKgP), Rákosi Mátyás (MKP), Szakasits Árpád (SZDP); belügy Nagy Imre (MKP), földművelésügy Kovács Béla (FKgP), honvédelem Tombor Jenő vezérezredes (FKgP), igazságügy Ries István (SZDP), iparügy Bán Antal (SZDP), kereskedelem- és szövetkezetügy Rónai Sándor (SZDP), közellátásügy Bárányos Károly (pk.), közlekedésügy Gerő Ernő (MKP), külügy Gyöngyösi János (FKgP), népjólét Molnár Erik (MKP), pénzügy Gordon Ferenc (FKgP), tájékoztatásügy Balla Antal (FKgP), újjáépítés Antall József (FKgP), vallás- és közoktatásügy Keresztury Dezső (NPP).

A cseh és szlovák r. kat. püspökök Olomoucban ülésező, háború utáni első közös konferenciája a kormányhoz intézett emlékiratában bírálja a német és magyar kisebbséggel szembeni bánásmódot és az ártatlanok meghurcolását.

A HM Katonapolitikai Osztálya a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe kerül. 1947. február 15.

Ismét Oltványi Imre kerül az MNB élére. 1946. augusztus 9.

Az oldal tetejére november 16.
Mindszenty József fogadja Tildy Zoltán miniszterelnököt és Varga Béla ngy-i elnököt; a prímás kijelenti, hogy ellenzi az államforma megváltoztatásának napirendre tűzését.
Az oldal tetejére november 17.
Nagy-Britannia elismeri Mo-ot.

Közgyűlést tart az MRP. A határozat szerint a pártot és annak politikáját a továbbiakban is fenn kell tartani. Elfogadják a párt alkotmánytervezetét, és újjáválasztják a párt vezetőségét; elnök Csécsy Imre, társelnök Kende Zsigmond és Zsolt Béla.

Az oldal tetejére november 18.

Átadják a forgalomnak a Petőfiről elnevezett dél-bp-i új pontonhidat.

A bulgáriai ngy-i választásokon, 85,6%-os részvétel mellett, a Hazafias Front 88,2%-kal (258 mandátum a 279-ből) elsöprő győzelmet arat; a kommunista párt 94, a Földművesszövetség 96 mandátumot szerez. — Az USA már előzetesen közölte, hogy nem ismeri el a manipulált választási eredményt.

Az oldal tetejére november 19.

Az MDP KV Titkársága nem támogatja az Ifjúsági Titkárság önálló úttörőmozgalom létrehozására kidolgozott tervezetét, és a testületet arra utasítja, hogy készítse elő a GYOE alapszabályának módosítását. december 14.

Bp-en megkezdődik a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom első országos kongresszusa.

Az oldal tetejére november 20.
A magyar kormány újabb jegyzéket intéz az USA, Nagy-Britannia és a Szu bp-i képviselőihez, amelyben megismétli a nemzetközi vizsgálóbizottság kiküldésére irányuló kérelmét, egyúttal kéri Szlovákia magyarlakta területeinek nemzetközi ellenőrzés alá helyezését. A jegyzékhez „A magyarság helyzete a második Csehszlovákiában” címmel memorandumot csatol, amely tételesen felsorolja a magyar kisebbséget sújtó rendeleteket és intézkedéseket, s külön fejezetben foglalkozik a magyar anyanyelvű zsidóság helyzetével is. november 21.
A Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács ülése a kelet-európai németek kitelepítéséről tárgyal, pontosítja és értelmezi a potsdami határozatokat. A nagyhatalmak most sem fogalmaznak egyértelműen a németek megítélésének kérdésében, és nem tesznek közzé határozott állásfoglalást a németek kollektív felelősségre vonásával kapcsolatban. november 28.
A Nemzetközi Katonai Törvényszék Nürnbergben megkezdi a német háborús főbűnösök perének tárgyalását. 1946. október 1.
Az oldal tetejére november 21.
A magyar kormány szóbeli jegyzékben hívja fel a SZEB figyelmét arra, hogy a szlovák hatóságok a magyar lakosság országon belüli széttelepítésével kész tényeket akarnak teremteni, egyben felkéri a nagyhatalmakat, szólítsák fel Csehszlovákiát a deportálások leállítására, s az ország magyarlakta területeit helyezzék nemzetközi ellenőrzés alá. november 28.

A kormány e napon kiadott rendelete intézkedik az egyetemi előkészítőként szolgáló kétéves munkástanfolyamok rendszerének kiterjesztéséről.

A bp-i folyamszakaszon megindul a dunai gőzhajóforgalom.
Az oldal tetejére november 22.
Az MKP KV ülésén Rákosi Mátyás, a választási vereség okait elemezve, legfontosabb feladatként az erőviszonyoknak a kisgazda „jobbszárny” leválasztása útján megvalósítandó korrekcióját jelöli meg.

Az Országházban megkezdődik a II. Diákparlament. november 24.

Kárpátontúli Ukrajna autonóm köztársaságként hivatalosan is csatlakozik a Szu-hoz. 1946. január 1.

Az oldal tetejére november 23.

A Bp-i Népbíróság kötél általi halálra ítéli Imrédy Béla v. miniszterelnököt. 1946. február 28.

Az oldal tetejére november 24.

Megalakul a Gazdasági Főtanács (GFt), az újjáépítés és a nemzetgazdaság irányító szerve. 1949. június 3. Elnöke Tildy Zoltán miniszterelnök, tagja Gerő Ernő (MKP) és Bán Antal (SZDP), titkára Vas Zoltán (MKP).

Bp-en befejeződik a II. Diákparlament. Megalakul a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ). december 17. Elnök Jónás Pál (MKP), alelnök Mező Zsuzsa (SZDP) és Vígh Péter (FKgP). 1946. november 14.

Az oldal tetejére november 25.

A megszállt Ausztriában a ngy-i választásokon a Néppárt 49,8%-kal győz a 44,6%-kal második Osztrák Szocialista Párt előtt. A mindössze 5,4%-ot elérő kommunista párt, gyenge eredménye ellenére, részt vesz a koalíciós kormányban.

Az oldal tetejére november 26.

Az USA kormánya Arthur Schoenfeld követen keresztül arról tájékoztatja a magyar kormányt, hogy csak a békeszerződés megkötése után látja kívánatosnak kétoldalú kereskedelmi szerződés megkötését.

Az oldal tetejére november 27.

Az ev. egyház vezetői és Bereczky Albert államtitkár fölkeresik az igazságügy-minisztert, és kérik Turóczy Zoltán püspök perének törlését.1946. február 25.

Az oldal tetejére november 28.

Kliment Vorosilov marsall tájékoztatja a SZEB mellett működő amerikai és brit katonai misszió vezetőit, hogy a Németországi SZET határozata értelmében Mo-ról félmillió német nemzetiségű lakos telepítendő Németország amerikai megszállás alatt lévő övezetébe, s hogy a kitelepítést azonnal meg kell kezdeni. november 30.

Tildy Zoltán miniszterelnök levélben értesíti Dalibor Krnót, hogy a magyar kormány kész tár-gyalásokba bocsátkozni a lakosságcseréről. A tárgyalások előfeltétele magyar részről, hogy a csehszlovák hatóságok vessenek véget a magyar kisebbség üldözésének, s függesszék fel a magyarellenes rendeletek végrehajtását. december 3.

Michal Francisci, békéscsabai szlovák evangélikus lelkész Révai Józsefhez írt levelében védelmébe veszi a csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó intézkedéseket, amelyeket „egy nép fasiszta és irredenta elemeinek felelősségre vonásának” nevez.

A Bp-i Népbíróság megkezdi Rajniss Ferenc, a Szálasi-kormány v. kultuszminisztere ügyének tárgyalását. december 7.

Az oldal tetejére november 29.

Megkezdi munkáját az új Nemzetgyűlés. A Ház elnökévé Nagy Ferencet (FKgP) választják. 1946. február 7.

Mindszenty József hercegprímás Rómába utazik a veszprémi és a győri püspöki szék betöltése ügyében. december 8.
A NOT másodfokon is halálra ítéli Dövényi Nagy Lajos szélsőjobboldali újságírót, antiszemita közírót. 1946. január 7.

Jugoszláviában az új parlament leteszi II. Péter királyt; deklarálják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság megalakulását. 1963. április 7. Államfővé Ivan Ribart, miniszterelnökké a kommunista partizánhadsereg főparancsnokát, Josip Broz Tito marsallt választják. 1953. január 14.

Az USA-ban megkezdi próbaműködését az Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), a világ első általánosan alkalmazható elektronikus számítógépe. 1946. február 14.

Az oldal tetejére november 30.
Tildy Zoltán miniszterelnök a Parlamentben előterjeszti koalíciós kormánya programját: baráti viszony a Szu-val és a környező országokkal; a központi kormányzat erősítése; a gazdaság helyreállítása; a földreform befejezése; az infláció megállítása. Programbeszédében a magyar–csehszlovák jószomszédi viszony megteremtésének legfőbb akadályát a csehszlovákiai magyar kisebbség ellen hozott intézkedésekben látja.

Kliment Vorosilov marsall Tildy Zoltán miniszterelnököt is tájékoztatja a németországi SZET határozatáról, amely szerint félmillió német nemzetiségű lakos telepítendő át Mo-ról Német-ország amerikai megszállási övezetébe. december 1.