1945
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.
A mo-i Györffy Kollégium mintájára Kolozsvárott megalakul a Móricz Zsigmond Népi Kollégium.
Az oldal tetejére június 3.

A belügyminiszter engedélyezi a Szabadegyházak Szövetsége* működését. 1950. január 17.

Az aradi Jövő c. napilap közli az 1944 végén a városban végrehajtott népszámlálás eredményeit: a város lakossága akkor 86 024 fő (1941-ben: 86 674). Ebből 40 800 román (40 677), 26 324 magyar (26 798), 8187 német (11 388), 7420 zsidó.

Az oldal tetejére június 4.

A Szépművészeti Múzeum értékeit szállító vasúti szerelvény Ausztria területén az amerikai hadsereg felügyelete alá kerül. — A műkincsek nagy részét az amerikai hatóságok 1946 és 1947 folyamán visszaszolgáltatják Mo-nak.

Az Actio Catholica Országos Elnöksége első felhívásában a hitélet fellendítésére és elmélyítésére szólítja fel a papságot.

Az oldal tetejére június 5.
Az INK újabb eredménytelen jegyzéket intéz a SZEB-hez a Vörös Hadsereg jogtalan foglalásai miatt.

Az e napon közzétett berlini nyilatkozat értelmében a Németországot megszálló négy szövetséges haderő főparancsnoka átveszi az ország feletti kormányzást. Négy megszállási övezetet hoznak létre, és Berlint is szektorokra osztják. Legfelsőbb kormányzati és egyeztető szervként felállítják a Szövetséges Ellenőrző Tanácsot. július 2.

Szlovákiában lefoglalják, és állami kezelés alá vonják az „államilag megbízhatatlan személyek” teljes vagyonát. június 16.
Az oldal tetejére június 8.
Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter tervezetet készít a rendőrség által elkövetett visszaélések kivizsgálására felállítandó ún. repülőbizottságok működéséről; a bizottság felállításának kérdését leveszik a kormány napirendjéről, noha az ülésen tárgyalnak a rendőrség körüli problémákról.
Az oldal tetejére június 9.

Megalakul a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság. 1946. július 7. A társaság elnöke Zilahy Lajos, főtitkára Háy Gyula.

A Szu LT, több elfoglalt ellenséges európai nagyváros esetével megegyező módon, rendeletet hoz a Za Zvjatyije Budapesta (Budapest bevételéért) emlékérem adományozásáról.

A magyar kormány a SZEB-hez intézett szóbeli jegyzékében tiltakozik a csehszlovákiai kiutasítások és internálások ellen, s felhívja a bizottság figyelmét többek között Esterházy János gr. letartóztatására, és a Magyar Párt pozsonyi szervezetét vezető Neumann Tibor internálására.  június 27. Az SZNT Elnöksége Národná obroda című hivatalos lapjának közlése szerint Délkelet-Szlovákia több mint 20 községének iskolájában még mindig magyar nyelven folyik az oktatás.  június 16.

Romániában letartóztatják Fóris Istvánt, aki 1940 és 1944 között az illegális kommunista párt vezetője volt. — Az őrizetben tartott Fórist 1946 nyarán máig sem tisztázott körülmények között meggyilkolják.

Az oldal tetejére június 11.

Az e napon készült kimutatás szerint a fővárosi kerületekben a PRO állományában dolgozó 113 nyomozóból 83 az MKP, 23 az SZDP, 7 az NPP tagja.

Az oldal tetejére június 12.
Az USA Külügyminisztériumának a magyar kormányhoz eljuttatott memoranduma a Csehszlovákiából kitelepítendő németekkel kapcsolatban rögzíti, hogy Washington ellenzi egyes népcsoportok nemzetiségi alapon történő felelősségre vonását, s hogy egyetlen etnikai csoport kollektív megbüntetését és az illető országból való tömeges kiutasítását sem tartja igazságosnak. június 19.
Az oldal tetejére június 13.

A kecskeméti Népbíróság Sághy Mihály elnökletével felmenti Vezér Ferenc pálos szerzetest. 1951. június 28.

Az oldal tetejére június 14.

A NOT, miután háborús bűntettben is megállapítja bűnösségét, másodfokon életfogytiglani fegyházra ítéli Meskó Zoltán v. nemzetiszocialista pártalapítót. 1959. május 31.

A Bp-i Népbíróság ítélete alapján kivégzik Bokor Dénest, a városmajori nyilasok egyik v. vezetőjét.
Az oldal tetejére június 15.

Miklós Béla miniszterelnök és Kliment Vorosilov marsall, a SZEB elnöke aláírja a magyar–szovjet jóvátételi egyezményt. augusztus 6. augusztus 15. — A szerződés értelmében Mo hat év alatt (1951. január 20-áig) összesen 200 millió dollár értékű árut, nyersanyagot stb. köteles szállítani a Szu-nak; 169 millió dollárt ipari, 31 milliót mezőgazdasági termékekkel kell kiegyenlíteni.

Az INK 34 ezer főben állapítja meg a Magyar Államrendőrség létszámát.

Az oldal tetejére június 16.

Edvard Beneš csehszlovák államfő kijelenti, hogy megoldást kell találni a német és a magyar kisebbség sorsára; ha nem távolítják el őket az országból, úgymond „ugyanazokat a háborúhoz vezető bűnöket követik el”, mint korábban. június 19. — A csehszlovák kormány döntése szerint nemcsak a németek, hanem a magyarok kitelepítését is kérik a közelgő potsdami konferencián összeülő nagyhatalmaktól. június 29. június 30.

Az SZLKP KB Elnöksége határozatban sürgeti a magyar lakosság egyoldalú, illetőleg lakosságcsere keretében történő kitelepítését, a „visszatért városok” (Kassa, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Komárom és Érsekújvár), valamint Pozsony „magyartalanítását”, a szlovák etnikai terület városainak a magyaroktól való „megtisztítását”, a magyar lakosság országon belüli széttelepítését, és a déli határvidék szlovákokkal való benépesítését. Az Elnökség egyúttal elveti a magyar tannyelvű elemi iskolák további fenntartásának és egy magyar nyelvű lap kiadásának lehetőségét. június 27.
Az év végéig mintegy 75 ezer magyart ítélnek el háborús bűnösként, vagy utasítanak ki Szlovákiából.
Az oldal tetejére június 18.
A morvaországi Přerov vasútállomásán a pozsonyi 17. gyalogezred katonái feltartóztatnak és lemészárolnak közel háromszáz, otthonába visszatérni szándékozó, főként dobsinai illetőségű német és magyar menekültet.
Az oldal tetejére június 19.
A magyar kormány az amerikai jegyzékre adott válaszában kifejti, hogy nem ellenzi a csehszlovákiai magyar háborús bűnösök szigorú megbüntetését, tiltakoznia kell viszont a magyar kisebbségnek a nácik zsidóellenes intézkedéseire emlékeztető kollektív üldözése ellen.

A honvédelmi miniszter háborús bűnösnek nyivánítja, megfosztja rendfokozatától és kicsapja a Honvédség kötelékéből Jány Gusztáv vezérezredest. 1946. október 7.

Edvard Beneš csehszlovák elnök kiadja ún. retribúciós dekrétumát „a náci bűnösök, az árulók és segítőik” megbüntetéséről; a dekrétum a „köztársaság fokozott veszélyeztetettségének” idejére visszamenőleges hatállyal bűntettnek nyilvánít olyan cselekményeket, amelyek elkövetésük idején nem sértettek törvényt. A csehszlovák kormány jóváhagyja a németeket és magyarokat csehszlovák állampolgárságuktól megfosztó elnöki dekrétum tervezetét. augusztus 2.

Mao Ce-tungot választják a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága (KKP KB) elnökévé. 1954. szeptember 8. 1976. szeptember 9.

Az oldal tetejére június 20.
Az INK emlékeztetőben fordul a SZEB szovjet képviselőihez, és kéri, hogy szüntessék meg Mo hadizóna státusát, a Vörös Hadsereg hagyjon fel a gyárak leszerelésével és áruk ellentételezés nélküli kiszállításával; a bányák, a gyárak, a raktárak stb. őrzését adják át a magyar fegyveres erőknek, a vasutak és a posta feletti rendelkezést pedig a magyar hatóságoknak.

Bp lakossága 250 tehergépkocsit, 18 ezer tonna gabonát, 1400 tonna húst, 900 tonna sót, 180 tonna kávét és 100 ezer négyzetméter ablaküveget kap a Szu ajándékaként.

Az oldal tetejére június 21.
A 138 000/1945. BM sz. titkos rendelettel Erdei Ferenc belügyminiszter felhatalmazza a politikai rendőrséget bírósági ítélet nélküli internálásra, amelyet az illetékes területi PRO vezetőjének javaslatára a főkapitány rendelhet el.

Kivégezik Katz József pestszentlőrinci hentest, aki a Borban és a Mo felé vezető úton, a 101/81. munkaszolgálatos század szolgálatvezetőjeként három embert agyonlőtt.

Az oldal tetejére június 21–22.

Kiszabadulnak a romániai Tîrgu-Jiuba internált magyarok.

Az oldal tetejére június 22.

Megalakul az American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) bp-i bizottsága.

Az oldal tetejére június 24.

Az INgy 160 képviselőt hív be a Dunántúlról: FKgP 51, MKP 41 (ebből 8 szakszervezeti), SZDP 45 (ebből 12 szakszervezeti), NPP 20, PDP 3, (szakszervezetek 20). A 498 ngy-i képviselő pártok szerinti megoszlása MKP 33,53%, FKgP 24,70%, SZDP 25,30%, NPP 8,43%, PDP 4,22%, pártonkívüli 3,82%.

A Vörös Hadsereg győzelmi díszszemlét tart a moszkvai Vörös téren.
Az oldal tetejére június 25.
A Nyíregyházi Népbíróság háborús bűntett vádjával 10 évi fegyházbüntetésre ítéli Turóczy Zoltán ev. püspököt. november 27.
Az oldal tetejére június 26.
Az Egyesült Nemzetek San Franciscó-i konferenciáján elfogadják az ENSZ Alapokmányát. június 28.
Az oldal tetejére június 27.

Az INK elfogadja a Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter által benyújtott tervezetet a minisz-tériuma hatáskörében felállítandó rendőrségről; a rendelet ellen szavaz Bán Antal, Erdei Ferenc, Gerő Ernő és Molnár Erik. — A rendeletet a kommunisták és támogatóik együttes fellépésének eredményeképpen nem hirdetik ki, vagyis nem lép hatályba.

Az e napon tartott kormányülésen Valentiny Ágoston kifogásolja, hogy a gyömrői gyilkosságok ügyében folytatott nyomozásról nem kapott információt a BM-től. Miklós Béla miniszterelnök utasítja Erdei Ferenc belügyminisztert, hogy két napon belül számoljon be a nyomozás eddigi ered-ményeiről. július 5.

A csehszlovák hatóságok Esterházy János gr.-ot, a Magyar Párt elnökét és az ugyancsak őrizetbe vett Csáky Mihály gr.-ot, a párt alelnökét, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület elnökét Gustáv Husák belügyi megbízott utasítására átadják a szovjet katonai szerveknek. június 29.

Megszűnik Szlovákia utolsó magyar tannyelvű iskolája, a révkomáromi bencés gimnázium.
Sztálin marsallt a Szu LT Elnöksége az újonnan alapított „generalisszimusz” címmel ruházza fel.
Az oldal tetejére június 28.

A MÁr Bp-i Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya javaslatot tesz a gazdasági rendőrség megszervezésére. szeptember 1.

A San Franciscó-i konferencián 51 ország képviselői aláírják az ENSZ chartáját. Az Alapokmány nem állítja vissza a Népszövetség nemzetközi kisebbségvédelmi garanciális rendszerét; a nyelvi, etnikai, faji vagy vallási kisebbségek kérdését emberi jogi kategóriaként, nem csoportjogként kezeli. október 24.
Lengyelországban megalakul a Nemzeti Egység Ideiglenes Kormánya; a 21 miniszter közül 16 a Szu által támogatott Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottságot, 5 a londoni emigráns kormányt képviseli.
Az oldal tetejére június 29.
A szovjet belügyi szervek Moszkvába szállítják a szlovákiai Magyar Párt őrizetükben lévő vezetőit, köztük Esterházy János gr.-ot, a párt elnökét és 10 társát. 1946. június 10.
A Szu és Csehszlovákia képviselői Moszkvában megállapodást írnak alá Kárpátaljának a Szu-hoz csatolásáról; eszerint Kárpátontúli Ukrajna egyesül „ősi hazájával”, Ukrajnával, az új csehszlovák–szovjet államhatár pedig megegyezik a Szlovákia és Kárpátalja közötti 1938 előtti tartományi határral. A szerződés Kárpátalján kívül a Szu-hoz csatol 13, közigazgatásilag korábban Szlovákiához tartozott magyar lakosságú községet is: Bártfát, Csapot, Gálocsot, Kisrátot, Kisszelmencet, Kistéglást, Nagyrátot, Palágyot, Palágykomorócot, Pallót, Szürtét, Tiszaásványt és Tiszasalamont. november 22.
Az oldal tetejére június 30.

Eddig az időpontig a magyar rendőri szervek közel 23 ezer embert vettek őrizetbe politikai bűncselekmények vádjával. Közülük 2154 háborús bűncselekménnyel vádolt személyt átadtak a népbíróságoknak.

A csendes-óceáni hadszíntéren befejeződik az okinavai ütközet; az amerikai csapatok birtokba veszik a szigetet. — A 130 ezer fős japán védőseregből 100 ezer katona elesett vagy rituális ön-gyilkosságot követett el; a civil áldozatok száma 150 ezer lehetett.

E hónap folyamán megalakul a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség, amelynek feladata a jugoszláviai magyarság kulturális életének szervezése, és részben a magyar nyelvű oktatás irányítása.