1945
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzéket intéz a szövetséges nagyhatalmak bp-i képviselőihez. december 10. Gyöngyösi megállapítja, hogy Mo-on összesen nem található félmillió német nemzetiségű lakos; a hitlerista szervezetek tagjainak számát 103 ezerre becsüli; a Volksbund támogatóival együtt az összes érintett száma nem több, mint 200 ezer fő.

Az Ogy-ben megkezdődik a vita a Tildy-kormány programjáról. — A vitában az SZDP felveti az államforma kérdését. december 20.

Párizsban megalakul a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség.
Az oldal tetejére december 2.

Bp-en ülésezik a Magyar Szakszervezetek XVI. közgyűlése. 1948. október 17. Elnökké Kisházi Ödönt (SZDP), alelnökké Ratkó Annát (MKP), főtitkárrá Kossa Istvánt (MKP) választják.

Albániában a kommunista front elsöprő győzelmet arat az egylistás alkotmányozó ngy-i válasz-tásokon. 1946. január 11.

Az oldal tetejére december 3.

Gyöngyösi János külügyminiszter vezetésével, első alkalommal, magyar kormányküldöttség kezd tárgyalásokat Prágában a szlovákiai magyar kisebbség ügyéről; Csehszlovákiát Vladimír Clementis külügyi államtitkár képviseli. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak. december 6. — A csehszlovák fél által előterjesztett javaslat szerint a magyar kisebbség egy részét a paritásos lakosságcsere keretében, a többit egyoldalúan telepítenék át Mo-ra; a magyar lakosság egy része végül megkaphatná a csehszlovák állampolgárságot, de kisebbségi jogokkal nem rendelkezhetne. — A magyar fél az egyoldalú kitelepítést elutasítja, a népcsere feltételéül pedig a magyarellenes intézkedések hatálytalanítását, az áttelepítendő magyarok kiválasztásába való beleszólást, valamint a népcsere után is Csehszlovákiában maradó magyarok kisebbségi jogainak biztosítását, vagy lakóterületükkel együtt Mo-hoz csatolását szabja. Gyöngyösi szerint, ha Csehszlovákia mindenáron a csehek és szlovákok nemzeti államává akar válni, és meg akar szabadulni magyar kisebbségétől, adja át őket „a hozzájuk tartozó földdel, területekkel” együtt. december 4.

Mohácson tanácskozik a Mo-i Szlávok Antifasiszta Frontja délszláv szekciójának I. országos konferenciája. 1946. május 19.

Az oldal tetejére december 4.

Befejeződik a szlovákiai magyarok Cseh- és Morvaországba deportálásának első szakasza. A hivatalos jelentés szerint 9247 magyart kényszerítettek lakóhelye elhagyására. — A tárgyalások előző napi felvételének eredményeként a csehszlovák hatóságok leállítják a deportálást. — A csehszlovák kormány ülésén Vladimír Clementis a lakosságcsere-tárgyalások addigi menetéről beszámolva elmondja: tudtára adta Gyöngyösi János külügyminiszternek, hogy Csehszlovákiát nem érdekli a Szlovákiába való áttelepülést elutasító szlovákok sorsa, s elmagyarosításukhoz „sok szerencsét” kíván. december 11.

Az oldal tetejére december 6.
Miután a két fél merőben ellentétes álláspontja miatt nyilvánvalóvá válik, hogy nincs mód a megegyezésre, a magyar delegáció megszakítja a szlovák–magyar lakosságcseréről folytatott prágai tárgyalásokat, és hazautazik Bp-re. 1946. január 5.

Az Ngy határozatot hoz a szénbányák államosításának előkészítéséről. 1946. június 26.

Az oldal tetejére december 7.
Az élelmezés és közellátás hiányosságai ellen tiltakozva sztrájkolnak a csepeli Weiss Manfréd Művek dolgozói.

A Bp-i Népbíróság halálra ítéli Rajniss Ferencet. 1946. február 28.

Az oldal tetejére december 8.

XII. Pius pápa magánkihallgatáson fogadja Mindszenty József esztergomi érseket.

Az oldal tetejére december 9.

A bp-i Operaház bemutatja Bartók Béla A csodálatos mandarin c. operáját. 1946. február 8. 1955. október 6.

Az oldal tetejére december 10.
A SZEB ülésén megállapítják, hogy a hónap folyamán, 15-étől kezdődően, mintegy 30 ezer mo-i német nemzetiségű lakos kitelepítésével lehet számolni. december 15.
Az oldal tetejére december 11.

Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzékben kéri fel az amerikai, brit és szovjet kormányt, hogy járjanak közben a csehszlovák kormánynál a magyar kisebbség üldöztetésének megszüntetése érdekében, a lakosságcsere során pedig képviseltessék magukat a cserét felügyelő bizott-ságban.

A GFt maximálja az alapvető élelmiszerek árát.
Az oldal tetejére december 12.

A magyar kormány április 1-jétől e napig (kerekítve) 14 milliárd 429 millió pengőt fordított a SZEB céljaira.

A Bp-i Népbíróság halálra ítéli Budinszky Lászlót, a Szálasi-kormány v. igazságügy-miniszterét. 1946. március 9.

Az oldal tetejére december 13.

Varsóban befejeződik a Lengyel Munkáspárt első kongresszusa; főtitkárrá Władysław Gomułkát választják. 1946. november 26.

Az oldal tetejére december 14.

A Bp-i Törvényhatósági Bizottság Kővágó Józsefet (FKgP) választja polgármesterré. 1947. június 7.

A GYOE vezetőinek kérésére a VKM államtitkára engedélyezi az iskolás gyerekek iskolán kívüli ifjúsági szervezetbe való belépését. 1946. március 10.

Az oldal tetejére december 15.
A gyömrői járásban az év eleji gyilkosságokkal összefüggésben 15 személyt letartóztatnak; tizennyolc nap múltán egy fő kivételével valamennyiüket szabadon engedik. december 28.
A tervezettel ellentétben, e napon nem kezdődik meg a mo-i németek kitelepítése. december 22.

A Bp-i Népbíróság halálra ítéli Pálffy Fidél gr.-ot, a Szálasi-kormány v. földművelésügyi minisz-terét. 1946. március 2.

Az oldal tetejére december 16.
Az új Ngy elfogadja első törvényét, az 1945: IX. tc.-et az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről.

Az SZDP, politikai súlyának növelése érdekében, teljes egyenlőséget követel a kommunista párttal a szakszervezetek vezetésében.

Moszkvában megkezdődik a Szu, az USA és Nagy-Britannia külügyminisztereinek konferenciája. december 26.

Az oldal tetejére december 17.

Ülésezik a MEFESZ Központi Intéző Bizottsága. Elnökké Jónás Pált (MKP), alelnökké Mező Zsuzsát (SZDP) és Vígh Pétert (FKgP) választják. 1946. november 14.

Az oldal tetejére december 18.
Az infláció megfékezése érdekében a kormány elrendeli a forgalomban lévő, részben a Vörös Hadsereg által kibocsátott bankjegyek egy részének felülbélyegzését; a jelöletleneket be kell váltani. 1946. január 1.
Az oldal tetejére december 20.

A püspökkari konferencia tudomásul veszi, hogy Mindszenty József esztergomi érsek tiltakozik a köztársaság tervezett megteremtése ellen; elfogadott határozatuk az államformáról való döntés elhalasztását javasolja. december 31.

Az NFt, hosszú közéleti vitát és számos tiltakozást követően, ratifikálja a magyar–szovjet kereskedelmi szerződést.
Az oldal tetejére december 21.
Svájc diplomáciai kapcsolatra lép Mo-gal.
Az oldal tetejére december 22.

A magyar kormány a kitelepítések konkrét előkészületeiről, valamint az azt szabályozó rendeletekről tárgyal. A tervezet szerint, teljes vagyonelkobzás mellett, a német anyanyelvűek és a német nemzetiségűek is kitelepítendők; némi kivételezésre a vegyes házasságokban élők és az ellenállási mozgalom aktív résztvevői számíthatnak. — Hosszas és heves viták után az Mt végül túlnyomó többséggel, név szerinti szavazással elfogadja a kollektív bűnösség elvén alapuló rendeletet.* december 29.

Az oldal tetejére december 25.
A kormányhoz e napon tett előterjesztés szerint a deportálásból visszatért, illetőleg életben maradt zsidók száma a trianoni határokon belül 53 000, a visszacsatolt területeken 56 500 fő; Bp-en életben maradt 129 000 fő; az összes túlélő száma 238 500.
Az oldal tetejére december 26.

Moszkvában befejeződik a háromhatalmi külügyminiszteri konferencia. A felek megegyeznek a Németország v. szövetségeseivel kötendő békeszerződésekről; a határozat szerint a szerződések előkészítésének döntő fóruma nem a békekonferencia, hanem a Külügyminiszterek Tanácsa lesz. Megállapodnak, hogy a nyugati elismerés fejében a román és a bolgár kormányban 2-2 nem kommunista politikus is tárcát kap; a Szu nem vesz részt Japán megszállásában; Koreában ötéves átmeneti időre közös szovjet–amerikai ellenőrzést hoznak létre (1948. május 10.); a Szu szerepet kap az atomfegyverek ellenőrzésében.

Az oldal tetejére december 27.

Megalakul a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD, Világbank), valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF). 1947. március 1.

Az oldal tetejére december 28.

Futó Dezső kisgazda képviselő a gyömrői gyilkosságok ügyében Tildy Zoltán miniszterelnöknek írott levelében megállapítja, hogy az igazságügyi szervek „igyekeznek elfektetni az ügyet”. 1946 február 27.

A NOT elutasítja Bárdossy László fellebbezését; Bojta Béla tanácsvezető bíró kihirdeti a jogerős halálos ítéletet. 1946. január 10.

Az oldal tetejére december 29.

Közzéteszik a 12.330/1945. sz. kormányrendeletet „A magyarországi német lakosságnak Németországban való áttelepítéséről”. A rendelet szerint, „a SZEB parancsára”, áttelepülni köteles mindenki, aki az utolsó (1941. évi) népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, német fegyveres alakulat, illetőleg a Volksbund tagja volt. 1946. január 2.

Az oldal tetejére december 31.
Tildy Zoltánhoz és Varga Bélához címzett levelében Mindszenty József „a magyar prímások több mint 900 éven át állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyólag” óvást emel a köztársaság tervezett megteremtése ellen.

A bankjegyforgalom az év folyamán 765 446 millió pengő; 1939-ben a hasonló adat 975 millió volt.