1928
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Március 1.

A felsőház több napos vita után elfogadja az 1928: XIV. tc.-et a numerus clausus törvény (1920: XXV. tc.) módosításáról. A törvény eltörli a „népfajok és nemzetiségek” szerinti kor­látozást; előírja azonban, hogy a „kü­lönféle foglalkozási ágakhoz” tartozók gyermekei megfelelő arányban jussanak a főiskolákra, és a felsőoktatási intézmények az egyes törvényhatósá­gok közötti arányra is ügyeljenek.

Horthy Miklós kormányzó államfői működésének nyolcadik évfordulóján közkegyelmet hirdetnek. A törvény a kommunistákra nem vo­natkozik.

Az oldal tetejére Március 7.

A Népszövetség Tanácsa hármas bizottságot (Hol­landia, Chile és Franciaország) küld ki a szentgotthárdi fegyvercsempészés kivizsgálására. június 6.

Az oldal tetejére Március 8.

A Népszövetség Tanácsa meg­kezdi a magyar állampolgárságot választók (az „optánsok”) romániai földbirtokaira vonat­kozó magyar–román optáns-per tár­gyalását. december 17. Mo-ot Apponyi Al­bert gr. képviseli.

Az oldal tetejére Március 15.

New Yorkban felavatják a magyar kivándoroltak által emelt Kos­suth-szobrot.