1925
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Április 5.

Megalakul a Mo-i Szo­cialista Munkáspárt (MSZMP) intéző bizottsága. április 14. A fő szervezők: Both Béla, Hajdu Henrik, Vági István, Váradi László.

Az oldal tetejére Április 14.

Bp-en megtartja alakuló ülését az MSZMP. Ügyvezető elnökké Vági Istvánt választják. Az akcióprogram és az Elvi Nyilatkozat a pártot a két forrada­lom örökösének tekinti. A cél a demok­ratikus kormányzati rendszer megte­remtése, a demokratikus szabadságjo­gok biztosítása, a kivételes törvény meg­szüntetése, általános amnesztia, radiká­lis földreform, a szanálás terheinek áthá­rítása a vagyonos osztályokra, a triano­ni békeszerződés hatálytalanítása a nemzetközi proletariátus együttes osz­tályharcával.

Az oldal tetejére Április 18.

Megnyitja kapuit az első Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV).

Az oldal tetejére Április 26.

Németországban Paul von Hinden­burg vezértábornagyot választják biro­dalmi elnökké. 1934. augusztus 2.

Az oldal tetejére Április 27.

Moszkvbában megkezdődik az OK(b)P 14. konferenciá­ja. — A Sztálin mögött álló többség, Lev Trockij csoportjával szemben, állást foglal amellett, hogy a szocializmus egy országban is felépíthető.