1921
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Október 3.

Sopronban Hegedűs Pál altábornagy, az átadandó területek katonai parancsnoka az antantot képviselő angol, francia és olasz tábornokokkal aláírja a Nyugat-Mo átadásáról szóló jegyző-könyvet. október 4.

Az oldal tetejére Október 4.

A nyugat-mo-i Felsőn Prónay Pál „alkotmányozó gyűlést” rendez. Nyugat-Mo-ot „Lajtabánság” néven önálló tarto­mánnyá kiáltják ki. november 5.

Az oldal tetejére Október 11.

Velencében olasz közvetítéssel tárgyalások kezdődnek Mo és Ausztria között Nyugat-Mo helyzetéről. október 13. A magyar küldött­séget Bethlen István gr. miniszterelnök és Bánffy Miklós gr. külügyminiszter vezeti.

Az oldal tetejére Október 13.

Velencében befejeződnek a magyar–osztrák tárgyalások. A felek megállapodnak, hogy Sopron és környékének hovatartozásáról népsza­vazás dönt. december 14.

Az oldal tetejére Október 20.

IV. Károly Svájcból feleségével együtt különrepülőgépen Dénesfára (Sopron vm.) érkezik. október 21. Megkezdődik a „második király­puccs”.

Az oldal tetejére Október 21.

Sopronban a katonaság felesküszik IV. Károlyra. Az uralkodó kormányt bíz meg: miniszterelnök Rakovszky Ist­ván; külügyminiszter Andrássy Gyula gr., pénzügy Gratz Gusztáv, honvédelem Lehár Antal ezredes. — IV. Károly Ostenburg-Moravek Gyula és Lehár Antal csapatai kíséretében vonattal Bp-re indul. október 22.

Az oldal tetejére Október 22.

Éjfél körül IV. Károly Tatára ér; Hegedűs Pál altábornagyot Bp-re küldi, hogy kérje a főváros harc nélküli átadását. október 23. — Horthy Miklós hadparan­csot ad ki. Horthy felszólítja a hadsereget, hogy IV. Károllyal szemben tartsa meg a neki mint kormányzónak tett esküt.

Az oldal tetejére Október 23.

Az antanthatalmak tiltakoznak IV. Károly visszatérése ellen. Csehszlovákia és Jugoszlávia részleges mozgósítást rendel el.

Hajnalban a nemzeti hadse­reg előőrse (80 felfegyverzett orvosegyetemista) Budaörsnél a Törökugrató nevű magaslatról tüzet nyit a királyhű csapatokat szállító vonatra. A legitimista erők tűzharcban lefegyverzik az egyetemista csapatot. — IV. Károly eközben Bicskén várakozik a kiküldött Hegedűs Pál altábornagy visszatérésére. — Délután a nemzeti hadsereg visszafoglalja a Törökugratót. A felek fegyverszünetet kötnek. október 24.

Az oldal tetejére Október 24.

Tárgyalások kezdődnek a Budaörsnél szembenálló felek között. IV. Károly kereken elutasítja a lemondás lehetőségét. — A sikertelen tárgyalások hírére újra szórványos lövöldözés kezdődik. IV. Károly elrendeli a visszavonulást. — Ostenburg-Moravek Gyula csapatait bekerítik és lefegyverzik. — Tatán (Komárom vm.) a nem­zeti hadsereg őrizetbe veszi IV. Károlyt, Zita királynét, Andrássy Gyula gr.-ot, Rakovszky Istvánt és Gratz Gusztávot. október 26.

Az oldal tetejére Október 26.

Az antanthatalmak képviselői IV. Károly kiadását kérik a magyar kormánytól. — Károly királyt és Zita királynét Ti­hanyba szállítják. november 1.

Az oldal tetejére Október 30.

Romániában felfüggesztik a január 9-én alakult Magyar Szövet­ség működését.

Az oldal tetejére Október 31.

Bethlen István gr. miniszterel­nök táviratban utasítja a főispánokat a különítményesekkel szembeni erélyes fellépésre és a kisantant államok elleni agitáció megszüntetésé­re.

A békekonferencia felszólítja a magyar kormányt a Habsburg-ház trónfosztására. november 6.