1921
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére December 3.

Megalakul a második Bethlen-kormány. Új miniszterek: belügy Klebelsberg Kunó gr.; pénzügy Kállay Tibor; földművelés­ügy Mayer János; közélelmezési tárca nélküli miniszter Térfi Béla.

Az oldal tetejére December 16.

Befejeződik a nyugat-mo-i népszavazás. A 24 072 szavazatból 15 343 Mo-ra, 8227 Ausztriá­ra szól, 502 érvénytelen.

Az oldal tetejére December 21.

Az Ngy elfogadja a testnevelésről szóló 1921: LIII. tc.-et. A törvény elrendeli Testnevelési Főiskola és Nemzeti Stadion felállítását; az ezer fősnél nagyobb kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági üzemek kötelesek sport­teret és gyakorlótermet építeni; az elemi oktatásból már kikerült, elsősorban munkás- és parasztfiatalok katonai elő­képzésére felállítja a levente intéz­ményt.

Az oldal tetejére December 22.

A kormány és a MSZDP megállapo­dást köt (az ún. Bethlen—Peyer-pak­tum). Az MSZDP tartóz­kodik a politikai sztrájkoktól; lemond a köztársasági propagandáról; külpo­litikai kérdésekben „aktív propagandát fejt ki Mo javára"; „a polgá­ri osztályokkal gazdasági téren koope­rációra hajlandó"; csökkenti agitációját a földmunkások körében; lemond a postások, vasutasok és közalkalmazot­tak szervezéséről és a liberális blokkal való szövetkezésről; a polgári társada­lommal való együttműködést „kifeje­zésre juttatja". A kormány biztosítja a szakszervezetek szabad működését, ígé­retet tesz a gyorsított bírósági eljárás megszüntetésére, a politikai amnesztiá­ra és a munkás-biztosítás reformjára.

Az oldal tetejére December 24.

Közzéteszik a 10.992/1920. sz. kormányrendeletet a gyorsított bűnvádi eljárás azonnali megszünte-téséről.