1920
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 5.

Elutazik Párizsba a magyar békeküldöttség. január 14. Vezetője Apponyi Al­bert gr.; főmegbízottak: Teleki Pál gr., Bethlen István gr., Somssich László gr., Zoltán Béla, Lers Vilmos br. és Popovics Sándor.

Az oldal tetejére január 12.

Közzéteszik a 272/1920. sz. ME-rendeletet Bp-en közgazdaságtudományi kar szervezésé­ről. október 14.

Az oldal tetejére január 14.

A magyar békeküldöttség átadja megbízólevelét a béke­konferencia Legfelsőbb Tanácsa elnö­kének. január 15. A küldöttség nyolc jegyzéket nyújt át, igen terjedelmes mellékletekkel, egyrészt a háborús felelősség vádjának elhárítására, másrészt a történelmi Mo területi épségének védelme ügyében.

Az oldal tetejére január 15.

A békekonferencia Legfelsőbb Tanáca Georges Clemenceau elnökletével fogadja a magyar küldöttséget, s közli a Mo-gal kötendő béke feltételeit. január 16.

Az MSZDP választmánya visszahívja a kormányban levő tagjait, Peyer Károly minisztert és Miákits Fe­renc államtitkárt; egyszersmind bejelen­tik, hogy a párt nem indul a január 25-ére kitűzött nemzetgyűlési választásokon.

Az oldal tetejére január 16.

Apponyi Albert gr., a magyar békeküldöttség vezetője (január 20.), a párizsi béke­konferencia Legfelsőbb Tanácsának ülésén a területi kérdések eldöntéséhez népszavazás elrendelését kéri. február 6.

Az oldal tetejére január 20.

A békeküldöttség visszatér Bp-re. — A kormánynak 15 nap áll rendelkezésére a békefeltételekkel kapcsolatos észrevéte­lek kidolgozására. január 21.

Az oldal tetejére január 21.

Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós fővezér részvé­telével ülést tart a békeküldöttség. A békefeltételeket elfogadhatat­lannak nyilvánítják, s az észrevételek kidolgozásához a 15 napos határidő meghosszabbítását kérik. február 5.

Az oldal tetejére január 25.

Megkezdődnek a nemzetgyűlési választá­sok. január 26.

Az oldal tetejére január 26.

Befejeződnek a ngy-i választások. február 16. A részvételi arány 80,8%. A mandátumok megoszlása: Országos Kisgazda és Földműves Párt 77; Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt­ja 76; Keresztényszocialista Gazdasági Párt 1; Nemzeti Demokrata Polgári Párt 6; pártonkívüli 3.