1920
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február 5.

A kormány kézhez kapja Anglia és Franciaország külön-külön jegyzékét. február 6. A két antant-hatalom állást foglal a Habsburg-ház bár­melyik tagjának magyar államfővé választása ellen.

Az oldal tetejére Február 6.

Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia megbízottai közös memoran­dumot juttatnak el a béke-konferenciá­hoz, amelyben rögzítik Mo‑gal szembeni területi követeléseiket, és tiltakoznak a magyar békeküldöttség által követelt népszavazás ellen. február 8.

Az oldal tetejére Február 8.

Az Mt elfogadja a párizsi békekonferenciának átnyújtan­dó választervezetet. február 12. A magyar kormány elutasítja a békefeltételeket; ellenjavas­latai a területi kérdésekben a népszava­zás elvén alapulnak.

Az oldal tetejére Február 16.

Összeül az első Nemzetgyűlés. február 18.

Az oldal tetejére Február 17.

Az Ostenburg-különítmény tagjai Bp-en meggyilkolják Somo­gyi Bélát, a Népszava felelős szerkesztő­jét és Bacsó Bélát, a Népszava munkatár­sát.

Az oldal tetejére Február 18.

A Nemzetgyűlés megválasztja tisztikarát. Az Ngy elnöke Rakovszky István, alelnök Simonyi-Semadam Sán­dor és Bottlik József. Ideiglenesen az 1908-as házszabályok alkalmazá­sa mellett döntenek, és az új házszabályok ki­dolgozásával 15 tagú bizottságot bíznak meg. február 27.

Az oldal tetejére Február 24.

A román hadsereg megkezdi a Tiszántúl kiürítését. március 30.

Az oldal tetejére Február 27.

A Nemzetgyűlés megszavazza az 1920: I. tc.-et. Ez kimondja, hogy az Ngy az állam­fői hatalom kérdésének végleges ren­dezéséig titkos szavazással kormányzót választ. március 1. A kormányzó személye sérthe­tetlen, és ugyanolyan büntetőjogi véde­lemben részesül, mint a király. A tör­vényhozó hatalmat az Ngy gya­korolja; a törvények szentesítés alá nem esnek. A végrehajtó hatalmat a kormányzó az Ngy-nek felelős mi­nisztériumon keresztül gyakorolja.