1920
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Augusztus 8.

Georgij Csicserin, Szovjet-Orosz­ország külügyi népbiztosa táviratban közli Teleki Pál miniszter-elnökkel, hogy a magyar hadifoglyok közül ezer tisztet túszként visszatartanak, közülük tízet a tíz népbiztosért személyes túsznak tekin­tenek. december 25.

Az oldal tetejére Augusztus 10.

Az antanthatalmak Sèvres-ben aláírják a békeszerződést Törökországgal. — A török kormány nem ismeri el a szerződést.

Az oldal tetejére Augusztus 11.

Megjelenik a 6650/1920.M.E. sz. rendelet a vitézi telek adományozásáról és alapításáról.1921. augusztus 29. A rendelet a jogszabály végrehajtásával ez ekkor alapított Vitézi Széket (szeptember 25.) bízza meg, és az új szervezetet hatósági jogkörrel ruházza fel.

Az oldal tetejére Augusztus 14.

Csehszlovákia és a Szerb-­Horvát-Szlovén Királyság szövetségi szer­ződést köt. Az egyezmény kimondja: ha a szerződő felek egyi­két Mo részéről nem provo­kált támadás éri, a másik fél a megtá­madott védelmére kel.

Az oldal tetejére Augusztus 15.

Átalakul a Teleki-kormány. szeptember 22. Földművelésügyi miniszter Nagyatádi Szabó István, közélelmezési miniszter Vass József.

Az oldal tetejére Augusztus 17.

Teleki Pál gr. miniszterelnök Kozma Miklós századost megbízza az állami tulajdonban lévő Magyar Távirati Iroda (MTI) vezetésével. 1921. április 28.

Az oldal tetejére Augusztus 19.

Az Ngy megszavazza az 1920: XVII. tc.-et az alkot­mányosság helyreállításáról és az álla­mi főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről. A kormányzó jogot kap az országgyűlés elnapolására és korlá­tozás nélküli feloszlatására; közvetlen fenyegető veszély esetén elrendelheti a hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazásá­t; bizonyos kivételekkel általános kegyelmet adhat.

Az oldal tetejére Augusztus 21.

Mo és Olasz­ország ideiglenes kereskedelmi egyez­ményt köt.