1919
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Május 1.

A csehszlo­vák hadsereg elfoglalja Ózdot (Borsod vm.) és Putnokot (Gömör vm.). május 2.

Az oldal tetejére Május 2.

Böhm Vilmos, a Keleti Hadsereg parancsnoka parancsot ad a csapatoknak a harc beszüntetésére. — Az FKt utasítja a Keleti Hadsereg parancsnokát a harc folytatására. — Szántó Béla hadügyi népbiztos elrendeli a Tisza-vonal megerősítését.

A csehszlovák csapatok bevonulnak Miskolcra. május 5. — A Vörös Hadsereg visszaveszi a román csapatoktól Abonyt. május 3.

A Bp-i Munkástanács, majd az FKt határozatot hoz a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről a proletárdiktatúra védelmére.

Magyar és osztrák fehérgárdisták kirabolják a Tanácsköztársaság bécsi követségét, és a követség három tagját elhurcolják.

Az oldal tetejére Május 3.

Az FKt fegyverszüneti javaslatát a románok visszautasítják. május 6.

A Vörös Hadsereg Szolnokon utcai harcokban leveri az ellenforradalmi puccsot.

Az oldal tetejére Május 4.

Az FKt az újjászervezett Vörös Hadsereg főpa­rancsnokává Böhm Vilmost, vk. főnökévé Stromfeld Aurélt nevezi ki. Ekkor három hadtest alakul, Cegléd, Székes­fehérvár és Hatvan székhellyel. — Később felállítják a negyedik hadtestet Bp-en.

Az oldal tetejére Május 5.

Kun Béla külügyi népbiztos Ko­máromban Vavro Srobárral, Szlovákia teljhatalmú miniszterével tárgyal a fegyverszünetről. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak.

Aradon Károlyi Gyula gr. miniszterelnökségével ellenforradalmi kormány alakul. Miniszterek: külügy Bornemisza Gyula br.; belügy Bartha Ábel; pénzügy Solymosy Lajos br.; kereskedelemügy Varjasy Lajos; közlekedésügy Fülöp Béla; földművelésügy Kintzig János; vallás- és közoktatásügy Barabás Béla; igazságügy Pálmay Lajos; hadügy Szabó Zoltán; népjólét Bársony Ele­mér; közélelmezés Pálosy Dénes; nem­zetiség Hemmen János.

Az oldal tetejére Május 7.

A Vörös Hadsereg főparancsnok­sága elrendeli katonai forradalmi tör­vényszékek felállítását.

Az oldal tetejére Május 8.

A csehszlovák megszállás alatt Ungváron összeült eperjesi, ungi és huszti ruszin tanácsok kimondják a Csehszlovákiához való csatlakozást.

Közzéteszik az FKt rendeletét arról, hogy a katonai szolgálatot teljesítő proletárok zsoldjuk mellett teljes fizetésüket is megkapják.

A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli a politechnikai oktatás bevezetését.

Az oldal tetejére Május 9.

A Vörös Hadsereg megkezdi ellentámadását a salgótarjáni arcvona­lon a csehszlovák hadsereg ellen. május 10.

Az oldal tetejére Május 10.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Szécsényt (Nógrád vm.). május 12.

Az oldal tetejére Május 11.

A Hadügyi Népbiztosság (egy délről jövő francia támadásra számítva) parancsot ad a Vörös Had-sereg fő erőinek a Duna–Tisza közén való összevonására.

Az oldal tetejére Május 12.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Füleket (Nógrád vm.).

Az FKt közzéteszi LXXXVIII. számú rendeletét a 100 holdnál kisebb birtokok adómentességéről.

A Közoktatásügyi Népbiztos­ság elrendeli az érettségi vizsga meg­szüntetését.

Az oldal tetejére Május 19.

A csehszlovák csapatok elfoglal­ják Kisterenyét (Nógrád vm.).

Közzéteszik az FKt rendeletét a Népgazda­sági Tanács felállításáról, illetőleg az ellenforradalmi cselekményt elkövetők vagyonának elkobzásáról.

­A Pénzügyi Népbiztosság új 5 koronás bankjegyet hoz forgalomba váltópénz­ként.

Az oldal tetejére Május 20.

A Vörös Hadsereg Miskolc térségében ellentámadást indít a csehszlovák hadsereg ellen. május 22.

Az oldal tetejére Május 21.

Szamuely Tibor népbizots az FKt megbízásából repü­lőgépen Moszkvába érkezik. — Szamuely Leninnel a katonai együttműködésről tárgyal. május 30.

Az oldal tetejére Május 22.

A Vörös Hadsereg visszafoglalja Miskolcot. május 29.

Az oldal tetejére Május 29.

A Vörös Hadsereg visszafoglalja Putnokot, Losoncot és Ipolyságot. május 30.

Az FKt az or­szág közélelmezésének irányítását, diktá­tori hatalommal, Erdélyi Mór, Hamburger Jenő és Lengyel Gyula népbiztosok­ra bízza.

Az oldal tetejére Május 30.

A Vörös Hadsereg visszafoglalja Szikszót (Abaúj vm.). május 31.

Szamuely Tibor népbiztos Moszkvából visszatér Bp-re.

Az oldal tetejére Május 31.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Rimaszombatot és Edelényt.

Közzéteszik az FKt rendeletét a 18 és 45 év közötti „dolgozó férfiak” általános védkötelezettségéről. A Hadügyi Népbiz­tosság a sorozásokat egyelőre csak Bp-re és a Duna–Tisza közére ren­deli el.

Károlyi Gyula gr. miniszterel­nök Szegeden átalakítja kormányát. július 12. Miniszterek: külügy betöltetlen (jú­nius 6.); belügy Kele­men Béla (június 6.); pénzügy Solymosy Lajos br., ideiglenesen; kereskedelemügy Varjasy Lajos; földművelésügy Kintzig János; vallás- és közoktatásügy (június 6.); igazságügy Károlyi Gyula gr. miniszterelnök, ideiglenesen; hadügy Károlyi Gyula gr. miniszterelnök (jú­nius 6.); népjólét Bársony Elemér államtitkár; közélel­mezés Hemmen János.