1919
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Június 1.

A Vörös Hadsereg elvágja egy­mástól a csehszlovák és a román hadse­reget. A hadsereg egész hosszában átlépi az Ipolyt, elfoglalja Lévát, keleten pedig Szeren­cset.

Sopronban és Székesfehérvárott ellenforradalmi vasutassztrájk kezdő­dik. — Fegyveres ellen-forradalmi fölke­lés indul Vas, Sopron és Moson várme­gyékben.

Az oldal tetejére Június 2.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Lévát, Losoncot és Putnokot. június 3.

Az oldal tetejére Június 3.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Érsekújvárt.

A Népgazdasági Tanács rendeletben szabályozza a mezőgazda­ságban dolgozó ipari munkások munka­bérét. A Tanács megszünteti a katonai szolgá­latra alkalmas személyek munkanélküli segélyét.

Az oldal tetejére Június 4.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Tokajt.

Az FKt az ellenforradalom megfékezésére hadműveleti területté nyilvánítja a Du­nántúlt.

Az oldal tetejére Június 6.

Átalakul Károlyi Gyula gr. szegedi kormánya. Külügyminiszter Teleki Pál gr.; belügyminiszter Károlyi Gyula gr. miniszterelnök; vallás- és közoktatásügy Kelemen Béla; hadügyminiszter Horthy Miklós altengernagy.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Kassát, Korponát és Selmecbányát. június 8.

Az oldal tetejére Június 7.

Georges Clemenceau, Franciaország mi­niszterelnöke, a párizsi békekonferencia elnöke, jegyzéket intéz az FKt-hoz. Clemenceau a csehszlovák hadsereg elleni hadműveletek azonnali beszüntetését és a demarkációs vonalra való visszavonulást követeli. A jegyzék visszautasítása esetére általános antant­támadással fenyeget, teljesítése esetén viszont a magyar kormány képviselőjét meghívják a békekonferenciára.

Az oldal tetejére Június 8.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Zólyomot; a csehszlovák hadsereg visszaveszi Érsekújvárt. június 9.

Az oldal tetejére Június 9.

Kun Béla külügyi népbiztos távi­rati választ ad Georges Clemenceau június 7-ei jegy­zékére. Kun kifejti: a Tanácsköztársaság önvédel­mi harcot folytat a belgrádi fegyverszü­neti egyezmény megsértése miatt. Mo kész a harcok beszüntetésére, ha az érdekelt álla­mok Bécsben összeülnek fegyverszünet megkötésére. A békekonferenciára szóló meghívást elfogadja.

A Vörös Had­sereg elfoglalja Eperjest.

Az oldal tetejére Június 10.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Rozsnyót és Bártfát, és kiüríti Selmecbá­nyát.

Károlyi Gyula gr. ellenforradal­mi kormánya Szegeden elrendeli „ma­gyar nemzeti hadsereg” felállí-tását.

Az oldal tetejére Június 12.

Bp-en megkezdődik a Mo-i Szocialis­ta Párt kongresszusa. — A párt új neve: Szocialista-Kommunista Munkások Mo-i Pártja.

Az oldal tetejére Június 13.

Újabb Clemenceau-jegyzék érketik az FKt-hoz. A francia miniszterelnök meg­jelöli Mo új határait, amelyek északon és keleten megegyeznek a ké­sőbbi trianoni békében meghúzott ha­tárral. Felszólítja a FKt-t, hogy csapatait azon­nal vonja vissza a jegyzékben kijelölt határvonal mögé, s ennek megtörténtét legkésőbb június 19-éig jelentse a békekonferenciának. Clemenceau ígéretet tesz, hogy ennek megtörténte után a román csapatokat kivonják a Tiszántúlról.

A Vörös Hadsereg kiüríti Zólyomot.

Az oldal tetejére Június 14.

Bp-en megkezdődik a Tanácsok Országos Gyűlé­se. — A gyűlés elfogadja a Mo-i Szocialista Szövetséges Tanács­köztársaság alkotmányát, és megvá­lasztja a Szövetséges Központi Intéző Bizottságot.

Az oldal tetejére Június 15.

Ülést tart a Szocialista-Kommunista Munkások Mo-i Pártja veze­tősége. A testület elvben elfogadja a Clemenceau-jegyzékben foglaltakat.

Az oldal tetejére Június 16.

Eperjesen kikiáltják a Szlo­vák Tanácsköztársaságot.

Az oldal tetejére Június 17.

A Vörös Hadsereg főparancs­noksága elrendeli a hadműveletek foly­tatását az északi arcvonalon.

Az oldal tetejére Június 18.

Kun Béla külügyi népbiztos távirati választ ad Georges Clemenceau június 13-án kelt jegyzékre. Kun megerősíti: a Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján, de a jegyzékben megállapított határok képte­lenek. A hadműveleteket beszüntették, de a kiürítés módozataira közvetlen tárgyalást kér a csehszlovák és a román hadsereg megbízottaival.

A Duna menti és Kalocsa környéki falvak lakos­sága tiltakozik a sorozások és a rekvirá­lások ellen. Ellenforradalmi fölkelés tör ki. A direktóriumokat lemondatják vagy eltávolítják, a helyi vörös őrségek átállnak vagy elmenekülnek.

Az oldal tetejére Június 19.

A Tanácsok Országos Gyűlése, Kun Béla javaslatára, elfogadja a Clemenceau-jegyzék föltételeit. június 20.

Az oldal tetejére Június 20.

A Vörös Hadsereg megkezdi a visszavonulást a felvidéki arcvonalon.

A Duna melléki ellenforradalom átterjed Tolna megye északi járásaira is. A Vörös Hadsereg főparancsnoksága Szamuely Tibort bízza meg az ellenfor­radalom leverésével.

Közzéteszik az FKt rendeletét, amely a nagykorúság határát a betöltött 18. évben állapítja meg.

Az oldal tetejére Június 21.

­A Vörös Hadsereg csapatai megkezdik a Duna melléki ellenforradalom felszámo­lását.

Az oldal tetejére Június 23.

Ferdinand Foch marsall, az an­tant hadsereg főparancsnoka ulti­mátumot intéz a tanácskormányhoz. Foch kö­veteli, hogy június 24-én reggelig a Vörös Hadsereg szüntesse be a harci cselekmé­nyeket, és 28-áig vonuljon vissza a kijelölt határra. — Böhm Vilmos, a Vörös Hadsereg főparancsnoka elfogadja az ultimátumot, egyben biztosítékot kér a román csapatok visszavonulására. — Ez­zel létrejön a fegyverszünet a Tanács­köztársaság és Csehszlovákia közt.

Az oldal tetejére Június 24.

A Szövetséges Központi Intéző Bizott­ság újraválasztja az FKt-t. Elnök Garbai Sán­dor; elnökhelyettes Dovcsák Antal; népbiztosok: külügyi Kun Béla; had­ügyi Szántó Béla; belügyi Landler Jenő; igazságügyi Ágoston Péter; népjóléti és közegészségügyi Guth An­tal; közoktatásügyi Pogány József; né­met Kalmár Henrik; ruszin Stéfán Ágoston; Központi Ellenőrző Bizott­ság Hajdu Gyula, Rákosi Mátyás, Vanczák János; a Népgazdasági Tanács elnöke Varga Jenő, Nyisztor György, Lengyel Gyula, Bajáki Ferenc.

A Vörös Hadsereg csapatai leverik a Duna melléki ellenforradalmat. Mintegy 2 ezer ellenforradalmár a déli demarkációs vonalon túlra menekül.

Az FKt Kun Bé­lát kinevezi a Vörös Hadsereg helyettes parancsnokává.

Ellenforradalmi puccskísérlet Bp-en.

Az oldal tetejére Június 25.

Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-hoz intézett táviratában biztosítékot kér a román csapatok ígért visszavonulá­sára.

A Vörös Hadsereg forradalmi rögtönítélő törvényszéke, Szamuely Ti­bor elnöklete alatt, halálra ítél és kivé­geztet 19 kalocsai ellenforradalmárt.

Az oldal tetejére Június 26.

Pozsonyban június 30-áig meg­hosszabbítják a magyar–csehszlovák ideiglenes fegyverszünetet. június 29.

Az oldal tetejére Június 29.

Az FKt utasítja a Vörös Hadse­reg főparancsnokságát a Felvidéknek a Clemenceau-jegyzékben megszabott vona­lig történő kiürítésére. — Lemond Stromfeld Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. július 3.

A Szövetséges Központi Intézőbizottság népbiztoshelyetteseket nevez ki az ügyek vitelére. Külügyi Alpári Gyula és Bolgár Elek; belügyi Rónai Zoltán; hadügyi Mausz Rezső és Horovitz Jenő; közoktatásügyi Lukács György.

Németország aláírja a versailles-i békeszerződést.

Az oldal tetejére Június 30.

A Vörös Hadsereg megkezdi a Felvidék kiürítését.