1919
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Július 1.

Pozsonyban Ágoston Péter népbiztos a Tanács­köztársaság és Eugène Mittelhauser tá­bornok a csehszlovák hadsereg nevében aláírja a fegyverszüneti szerződést. A szerződés lényegében a későbbi trianoni határ mentén jelöli meg a demarkációs vo­nalat és 4 kilométeres semleges zónát húz a két hadsereg közé. A megál­lapodás katonai jellegű, de elismeri a csehszlovák közigazgatást a kiürített területeken.

Az oldal tetejére Július 2.

A román kormány jegyzékben közli Georges Clemenceau-val, a békekonferencia elnökévek, hogy a román hadsereg csak akkor üríti ki a Tiszántúlt, ha a Vörös Hadsereget leszerelik.

Az oldal tetejére Július 3.

Az FKt Julier Ferencet nevezi ki a Vörös Hadsereg vezérkari főnökévé.

A vidéki váro­sokban megkezdődik a munkásezredek szervezése.

Az oldal tetejére Július 7.

A csehszlovák hadsereg bevonul Kassára.

Az oldal tetejére Július 10.

Kun Béla külügyi népbiztos Leninhez intézett táviratában sürgeti a szovjet Vörös Hadsereg besszarábiai támadásá­nak megindítását a román hadse­reg ellen.

Közzéteszik az FKt rende­letét a 45 évnél fiatalabb tartalékos tisztek mozgósításáról.

Az FKt a Vörös Hadsereg főparancsnokságáról lemondott Böhm Vilmost bécsi követté nevezi ki.

Az oldal tetejére Július 11.

Kun Béla külügyi népbiztos jegy­zékben kéri Georges Clemenceau-tól a román hadsereg vissza-voná­sát a Tiszántúlról.

Az oldal tetejére Július 12.

Szegeden P. Ábrahám Dezső miniszterelnöksége alatt új ellenkormány alakul. július 16. A kormány mi­niszterei: külügy Teleki Pál gr.; belügy Balla Aladár; pénzügy P. Abrahám Dezső miniszterelnök; kereskedelem­ügy Varjasy Lajos; népjólét Dömötör Mihály; hadügy Belitska Sán­dor.

Az oldal tetejére Július 13.

Georges Clemenceau, válaszul a tanácskormány július 11-én kelt jegyzékére, közli, hogy amíg a fegyverszüneti szerződést be nem tartja, a békekonferencia nem tárgyalhat Mo-gal.

Az oldal tetejére Július 14.

Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-nak adott válaszában is­merteti a román hadsereg fegyverszüne­tet sértő sorozatos támadásait, és ismé­telten kéri a Tiszántúl kiürítését.

A szövetséges missziók Nagykikindán (Torontál vm.) tartott konferenciája elhatározza a Mo elleni támadást, és megbeszéli annak részleteit.

Az FKt Landler Jenőt nevezi ki a Vörös Hadsereg főparancsnokává.

Az oldal tetejére Július 16.

Kiegészül P. Ábrahám Dezső szegedi ellenkormánya. A földművelésügyi tárcát Teleki Pál gr. külügymi­niszter, a val­lás- és közoktatásügyit Dömötör Mihály népjóléti miniszter, az igazságügyit Balla Aladár belügyminiszter, a közélelmezésit Pál­may Lajos veszi át.

Az oldal tetejére Július 20.

Megindul a Vörös Hadsereg támadása a tiszai arcvonalon. A magyar csapatok Tokajnál, Szolnoknál és Csongrádtól délre átkelnek a Tiszán. július 21.

Az oldal tetejére Július 21.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Szentest és Szegvárt (Csongrád vm.). július 23.

A párizsi békekonferencia Nyugat-Magyarországot Ausztriának ítéli.

Az oldal tetejére Július 23.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Kisújszállást. A magyar csapatok Szentesnél, a vá­rost kiürítve, a Tisza jobb partjára vo­nulnak vissza. július 24.

Az oldal tetejére Július 24.

A Tiszánál, Kar­cag térségében megindul a román hadsereg fő erőinek ellentámadása.

A párizsi békekonfe­rencia nyilatkozatot ad ki: a Mo elleni gazdasági blokád feloldásá­nak és az országgal kötendő békének feltétele a tanácskormány eltávolítása.

Lemond Julier Ferenc, a Vörös Had­sereg vk. főnöke. Julier lemondását nem fogadják el. — Lemond Kalmár Henrik német népbiztos.

Az oldal tetejére Július 26.

Megkezdődik a Vörös Hadsereg visszavonulása a tiszai fronton.

A csehszlovák hadsereg, válaszul arra, hogy a Vörös Hadsereg július 25-én bombázta Csapot (Ung vm.), meg­szállja a július 1-j-én kijelölt felvidéki semleges zónát.

Az oldal tetejére Július 27.

A Vörös Hadsereg feladja a szolnoki hídfőt, és mindenütt visszavonul a Tisza mögé. július 29.

Az oldal tetejére Július 29.

A román hadsereg Tiszaladány­nál és Taktakenéznél (Szabolcs vm.) átlépi a Tiszát. A Vörös Hadsereget Bp irányába vonják vissza. — Meg­kezdődik a Vörös Hadsereg bomlása.

Az antanthatalmak ultimátumban követelik az FKt lemondását.

A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli az egységes nyolc­osztályos népiskola bevezetését az egész országban.

Az oldal tetejére Július 30.

Tiszasüly és Tiszabő (Szolnok vm.) térségében újabb román csapatok kelnek át a Tiszán.