1919
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február 3.

A köztársasági elnök Junker János ítélőtáblai bírót kinevezi a német ügyek miniszterévé.

A rendőrség, az Mt január 23-ai határozata alapján, házkutatást tart a KMP hivatali helyiségeiben, a Vörös Újság szerkesztőségé­ben és nyomdájában.

Az oldal tetejére Február 6.

Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői közös memorandumot juttatnak el a béke-konferenciához. Rögzítik Mo-gal szembeni területi követeléseiket, és eleve tiltakoznak a magyar részről fölmerülő népszavazás ellen.

Az oldal tetejére Február 8.

A köztársasági elnök Nagyatádi Szabó István tárca nélküli minisztert kinevezi (az 1919: X. nép-törvény alapján felállított) Népgazdasági Minisztérium élére.

Az oldal tetejére Február 11.

A kormány közzéte­szi a február 10-én kelt, „A népköztársasá­gi államforma védelméről" szóló 1919: XI. néptörvényt. A törvény az államforma erősza­kos megváltoztatására irányuló törekvést 10-15 évig terjedő fegyházzal rendeli büntetni.

Weimarban az alkotmányozó gyűlés Friedrich Ebertet választja a Német Köztársaság elnökévé.

Az oldal tetejére Február 14.

A köztársasági elnök államtitkárrá nevezi ki Madzsar Jó­zsefet a munkaügyi és népjóléti miniszté­riumba, Somogyi Bélát a közokta­tásügyi minisztériumba.

A párizsi békekonferencia Tho­mas Woodrow Wilson, az USA elnökének előterjesztésére elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapok­mányának tervezetét.

Az oldal tetejére Február 15.

Közzéteszik az 1919: XVI. és XVII. néptörvényt. A törvény a régi közigazgatási szervezet helyébe városi és községi nép­tanácsok felállítását rendeli el.

Az oldal tetejére Február 16.

Közzéteszik a február 15-én kelt 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. A törvény részletesen felsorolja a kiosztásra kerülő földbirtoko­kat és a földhöz juttatandók körét. Az úri birtok felső határát 500 kh-­ban szabja meg, és elrendeli az ezen felüli rész kár­talanítás ellenében történő kisajátítását.

Az oldal tetejére Február 19.

Bethlen István gr. vezetésé­vel megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP).

Az oldal tetejére Február 21.

A rendőrség letartóztatja a KMP vezetőit. (A hónap végéig 55 vezető kommunistát fognak le.) A párt helyiségeit bezárják, a Vörös Újságot betiltják. — A MSZDP tüntetéseket és gyűléseket szervez a KMP ellen.

Az oldal tetejére Február 22.

A hadügyminiszter elrendeli a toborzás útján felállítan­dó hadsereg megszervezését.*

A kormány feloszlatja a Magyar Országos Véderő Egyesületet (MOVE).

Az oldal tetejére Február 23.

Károlyi Mihály gr. saját birto­kán, Kápolnán (Heves vm.) ünnepélyesen megkezdi a földosztást. — Február folya­mán mintegy 30 nagybirtokon sajátítják ki a földet és létesítenek termelőszövetke­zetet.

Az oldal tetejére Február 24.

A bp-i rendőrség ellen­forradalmi tevékenység gyanúja miatt őrizetbe veszi Wekerle Sándor v. minisz­terelnököt. február 25.

Az oldal tetejére Február 25.

A bp-i rendőrség ellen­forradalmi tevékenység gyanúja miatt letartóztatja Szterényi József és Szurmay Sándor v. minisztereket.*

Közzéteszik a február 22-én kelt 1919: XX. néptörvényt „a forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizet alá vételéről.”

Az oldal tetejére Február 26.

A párizsi békekonferencián, a francia vezérkar javaslatára, a külügymi­niszterek tanácsa határo-zatot hoz a ma­gyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. március 17. Ennek értelmében a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagyká­roly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni, és tíz nap alatt befejezni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Az Mt határozatot hoz a nemzet­gyűlési választások április elejére történő kiírásáról. március 17.