1919
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Augusztus 1.

Az FKt és a pártvezetőség együttes ülése határozatot hoz a Forradalmi Kormányzótanács lemondásáról. — A bp-i Központi Munkás- és Katonata­nács elfogadja a lemondást, és Peidl Gyulát nevezi ki kinevezi miniszterelnökké. Megalakul a „szakszervezeti kormány”. Miniszterek: külügy Ágoston Péter; bel­ügy Peyer Károly; igazságügy Garami Ernő (külföldön tartózkodik, augusztus 2-től Ágoston Péter külügyminiszter); hadügy Haubrich József; pénzügy Miákits Ferenc; ipar- és kereskedelem­ügy Dovcsák Antal; földművelésügy Takács József; munkaügy és népjólét Szabó Imre; közélelmezés Knittelhof­fer Ferenc; közoktatásügy Garbai Sán­dor; nemzetiségi Knaller Győző.

A KMP vezetői megbeszé­lést tartanak az illegális pártmunka megszervezéséről. A hazai pártmunka irányítását Lukács György és Korvin Ottó veszi át; támogatásukra Mo-on ma­rad Hevesi Gyula, Hirossik János, Sallai Imre, Szamuely László és mások. — Az osztrák kormány politikai mene­dékjogával élve Kun Béla, Landler Jenő, Lengyel Gyula, Pogány József, Pór Er­nő, Rákos Ferenc, Vágó Béla és Varga Jenő Ausztriába távozik.

A Peidl-kormány (Landler Jenő lemondása után) Haubrich Józse­fet nevezi ki a hadsereg főparancsnoká­vá.

A kormány kiáltványban szólítja fel a lakosságot a rend és fegyelem megtartására. („Mo népé­hez".)

Guido Romanelli alezredes, az antanthatalmak bp-i képviselője felszólítja a lakosságot, hogy az új kormány minden rendelkezését a legszigorúbban tartsa meg a rend, a vagyoni és személyi biztonság megőrzé­se érdekében. Az olasz alezredes egyszersmind ígéretet tesz, hogy közbenjár az antanthatal­maknál a gazdasági blokád részleges vagy teljes megszüntetéséért.) — Roma­nelli alezredes közvetíti a Peidl-kormány fegyverszüneti ajánlatát Georges Clemen­ceau-hoz, a Szövetséges Tanács elnöké­hez.

A Peidl-kormány kinyilvánítja, hogy elfogadja a szociáldemokrata veze­tők s az antant képviselői közötti 1919. júliusi bécsi megállapodásokat. A kormány javasol­ja, hogy a békekonferencia döntéséig a fegyverszüneti vonalat a román hadsereg számára a Tiszánál állapítsák meg.

Az oldal tetejére Augusztus 2.

Közzéteszik az 1/1919. sz. kormányrendeletet. Az ország hiva­talos neve: Magyar Népköztársaság.

Közzéteszik a 2/1919. sz. kormányrendeletet, amely el­rendeli a Tanácsköztársaság idején „po­litikai természetű cselekmény” miatt letartóztatottak szabadon bocsátását és a büntető ítéletek elengedését.) — Köz­zéteszik a 3/1919. sz. kormányren­deletet,amely megszünteti a forradalmi tör­vényszékeket, visszaállítja a régi bíró­ságokat és államügyészségeket.

Georges Clemenceau a békeszerződést előkészítő Szövetséges Tanács nevében közli az antanthatalmak bp-i kép­viselőjével, Guido Romanelli alezredessel, hogy a magyar kormánnyal egyedüli tárgyalási alapnak az 1918. november 13-ai fegyverszüneti egyezményt fogadják el, az 1919. júliusi bécsi megállapodást nem ismerik el.

A bécsi francia misszió értekezlete kinyilvánítja bizal­matlanságát a Peidl-kormány iránt, és elhatározza, hogy a szegedi ellenforra­dalmi kormányt támogatja fegyverrel és lőszerrel is. A misszió tiltakozik az ellen, hogy a magyar népbiztosok menedékjogot kap­janak Ausztriában.

Sza­muely Tibor, az FKt v. népbiztosa illegálisan átlépi az osztrák határt. Az osztrák csendőrök elfogják; Szamuely Bécsújhely közelében ön­gyilkosságot követ el és meghal.

Az oldal tetejére Augusztus 3.

A kormány Guido Romanelli alezredes közvetítésével közli Georges Cle­menceau-val, hogy elfogadja és teljesíti a fegyverszüneti feltételeket.

Közzéteszik a 4/1919. számú kormányrendeletet a Vörös Őrség meg­szüntetéséről. Visszaállítják a régi rend­őrséget.

Utoljára jelenik meg a Vörös Újság.

Az oldal tetejére Augusztus 4.

A román csapatok bevonul­nak Bp-re. A románok megszállják a főváros stratégiai fontosságú pontjait, épületeit és hivatalait.)

A kormány rendeletet ad ki a Tanácsköztársaság idején köztulajdon­ba vett bérházak visszaadásáról. Hatályon kívül helyezi az FKt rendeletét a házbérek leszállításá­ról és a nagy lakások elvételéről.

Szombathelyen elfogják Cserny Józse­fet, a Belügyi Népbiztosság egyik nyomozó csoportjának v. pa­rancsnokát.

A Szegeden Prónay Pál által szervezett tiszti különítmény és csendőrszázad elindul a Dunántúlra.

Az oldal tetejére Augusztus 5.

A párizsi békekonferencia Legfelsőbb Ta­nácsa közli a Peidl-kormánnyal, hogy amerikai, francia és olasz tábornokok­ból álló bizottságot küld Mo­-ra. A bizottság feladata a fegyverszüneti szerződés végrehajtásának biztosítása, a csehszlo­vák, román és szerb-horvát-szlovén had­seregek által meg-szállt területeken a túl­kapások megakadályozása.

Az oldal tetejére Augusztus 6.

Közzéteszik a kormány rendeletét az álla­mosított ipari és kereskedelmi vállalatok korábbi tulajdonosaiknak való vissza­adását.

A kormány kidolgozza a csendőrség visszaállításának tervét. augusztus 9.

Friedrich István volt hadügyi államtitkár és Csilléry András törzsorvos, nemzeti érzelmű tisztek és a román hadsereg támogatásával lemondatja a Peidl-kormányt.

különítményesek Fonyódon (Somogy m.) letartóztatják Latinca Sán­dort, Somogy megye v. kormányzóta­nácsi biztosát és több társát.

Ismét meg­kezdi működését a Gyáriparosok Orszá­gos Szövetsége (GYOSZ).

Az oldal tetejére Augusztus 7.

(Habsburg) József főherceg bejelenti, hogy kormányzóként átveszi az államfői hatalmat, és az antant kép­viselőivel folytatott tárgyalások alapján Friedrich István vezetésével ideiglenes kormányt nevez ki. augusztus 15.

­Közzéteszik a Friedrich-kormány első rendeletét a Tanácsköztársaság idején köztulajdonba vett földek visszavételé­ről.

Letartóztatják Korvin Ottót, a Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztályának vezetőjét. december 29.

Az oldal tetejére Augusztus 8.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 9.

Horthy Miklós altengernagy Szegeden saját vezetése alatt hadsereg-fővezérletet („fővezérség”) alakít. A fővezérség a hadügyminisztériuntól és a szegedi ellenkormánytól füg­getlenül működik.

Az oldal tetejére Augusztus 10.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 11.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 12.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 13.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 14.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 15.

Horthy Miklós fővezér, Friedrich István megbízott miniszterel­nök jelenlétében, hivatali esküt tesz (Habsburg) József főherceg kormányzó kezébe. Ezzel hivatalosan is átveszi valamennyi fegyveres erő fölött a fő­parancsnokságot.

Megalakul Friedrich István végleges kormánya. Miniszterek: belügy Perényi Zsigmond br.; külügy Lovászy Márton; igazságügy Baloghy György; földművelésügy Nagyatádi Szabó István; hadügy Schnetzer Ferenc; keres­kedelemügy Friedrich István miniszter­elnök (augusztus 17.); a köz-élelmezésügyi tárca ideiglenes veze­tője Térfi Béla államtitkár (augusztus 17.); nép­egészségügy Csilléry András; pénzügy Grünn János; vallás- és közoktatásügy Huszár Károly; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere Bleyer Jakab; tárca nélküli kisgazda miniszter Mayer János.

A Friedrich-kormány elfogatóparancsot ad ki az FKt valamennyi volt népbiztosa ellen. Az elfogatóparancsot kiadatási kérelemmel együtt megküldik Ausztriá­nak.

Az oldal tetejére Augusztus 16.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 17.

Kiegészül a Friedrich-kormány. Kereskedelemügyi miniszter Heinrich Fe­renc, közélelmezésügyi miniszter Ereky Károly.

Egy tiszti külö­nítmény Siófokon (Somogy vm.) letar­tóztatja Stromfeld Aurélt, a Vörös Hadsereg v. vk. főnökét. december 23.

Az oldal tetejére Augusztus 18.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 19.

A szegedi ellenkormány lemond a Friedrich-kormány javára.

Közzéte­szik a miniszterelnök rendeletét a Tanácsköztársaság funkcionáriusai, kato­nái és szim-patizánsai elleni bűnvádi eljá­rás jogi alapjairól és formáiról. Elren­delik a gyorsított eljárással tárgyaló tör­vényszéki tanácsok felállítását.

Az oldal tetejére Augusztus 20.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 21.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 22.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 23.

(Habsburg) József főherceg lemond Mo kormányzói tiszt­ségéről.

Az oldal tetejére Augusztus 24.

Újjáalakul a MSZDP. Működése alap­jául a párt az 1903-as programot és szervezeti szabályzatot fogadja el, szembefordul a proletárdiktatúra eszméjével és bejelenti csatlakozását a II. Inter-nacionáléhoz. A párt vezetői: Peyer Károly és Peidl Gyula.

Az oldal tetejére Augusztus 25.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 26.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 27.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 28.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 29.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 30.
Feltöltés alatt!
Az oldal tetejére Augusztus 31.
Feltöltés alatt!