1918
december

október november december

Az oldal tetejére December folyamán

Kratochwil Károly ezredes Er­délyben megszervezi a székely hadosz­tályt. 1919. április 17.

Az oldal tetejére December 1.

A hadügymi­niszter felmenti tisztségéből Fery Oszkár altáborna­gyot, a csendőrség felügyelőjét, és helyé­re Czibere István csendőr ezredest nevezi ki.

Sándor régensherceg Belgrádban bejelenti a Szerb-Horvát-Szlovén Király­ság megalakulását.

Gyulafehérvárott megkezdődik az erdélyi románok kétnapos nem­zeti gyűlése. A gyűlésen ki­mondják a Romániával való egyesülést. A határozat szerint az együttlakó nem­zetiségek „teljes nemzeti szabadságot” kapnak; az oktatás, közigazgatás és igazságszolgáltatás saját anyanyelvü­kön történik, nemzetükből való tisztvi­selők révén; minden nemzetiség számarányának megfelelő képviseleti jogot kap. — A gyűlés létrehozza az erdélyi román Kormánytanácsot Nagyszeben székhellyel; elnöke Iuliu Maniu. 1920. április 2.

Az oldal tetejére December 2.

A román hadsereg, miután az antanthatalmaktól engedélyt kapott a november 7-ei belgrádi fegyverszüneti feltételekben kijelölt demarkációs vona­lig terjedő terület megszállására, bevo­nul Marosvásárhelyre. december 4.

Az oldal tetejére December 3.

Fernand Vix alezredes, az antanthatal­mak bp-i katonai missziójának vezetője, jegyzékben követeli a magyar kormánytól a Felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának. A határ a Duna, az Ipoly, majd Rimaszombat, tovább az Ung-torkolat–Uzsok vonal.

Az oldal tetejére December 4.

A román hadsereg bevonul Besztercére. december 7.

Az oldal tetejére December 7.

A román hadsereg bevonul Brassóba. december 24.

Az oldal tetejére December 12.

Lemond Batthyány Tivadar gr. belügy-, Bartha Albert hadügy-, valamint Linder Béla tárca nélküli miniszter. A Népköztársaság kormánya Nagy Vincét belügyminiszterré, Kunfi Zsigmond tárca nélküli minisztert pedig munkaügyi és népjóléti miniszter­ré nevezi ki. A adügyi tárcát ideiglenesen Károlyi miniszterelnök veszi át, a tényleges irá­nyítást Böhm Vilmos hadügyi államtit­kár végzi. Baloghy Ernő miniszterel­nökségi, Rácz Gyula és Csizmadia Sán­dor földművelésügyi államtitkári kinevezést kap.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter közzéteszi december 7-én aláírt rendeletét, amely megszünteti a nők felvételét korlátozó intézkedéseket a Műegyetemen, a jogakadémiákon és a gyógyszerészi karokon.

Az oldal tetejére December 15.

A kormány közzéteszi a december 13-án kelt 1918: V. néptörvényt az önálló magyar külügyi igazgatás és szervezet felállításáról.

Az oldal tetejére December 20.

A Munkástanács elfogadja a Mo-i Szociáldemokrata Párt (MSZDP) földreformtervezetét. A tervezet főbb pontjai: a hitbizomány eltörlése; 500 holdas (az egyházak esetében 200 holdas) birtokmaximum; minden kisajátított föld az állam tulaj­dona, amit örökbérletbe adhat; a bérlő tulajdonosi jogokkal rendelkezik, föld­jét örökbe hagyhatja; a mezőgazdasági munkások munkaidejének szabályozá­sa; biztosítás.

Az oldal tetejére December 23.

Philippe Berthelot tábornok, a Havasalföldön állomásozó Dunai Hadsereg parancsnoka, a bukaresti francia misszió vezetője jegy­zéket juttat el a magyar kormányhoz. Berthelot közli, hogy a román hadsereg-főpa­rancsnokságnak engedélyezte a belgrádi fegyverszünetben meg­szabott erdélyi demarkációs vonal átlé­pését. december 24.

A kormány közzéteszi a de­cember 21-én kelt 1918: X. néptörvényt, amely Ruszka-Krajna néven területi autonó­miát biztosít a mo-i ruszinok­nak.

Az oldal tetejére December 24.

A román hadsereg bevonul Kolozsvárra.

Az oldal tetejére December 25.

A Szerb-Horvát-Szlovén Ki­rályság csapatai megszállják a Mura­közt.

Az oldal tetejére December 26.

A csehszlovák hadsereg bevo­nul Eperjesre. december 29.

Bukarestben közzéte­szik I. Ferdinánd román király dekrétu­mát, amely kimondja Erdély és Románia egyesítését.

Az MSZDP Zemplén megyei pártgyűlése és a megye munkás-, paraszt- és katonatanácsainak gyűlése, továbbá a salgótarjáni munkásság csatlakozik a KMP-hez. — Bp-en megalakul a KMP ro­mán csoportja; elnök Henrik Kagan.

Az oldal tetejére December 29.

A csehszlovák hadsereg bevo­nul Kassára.

Az oldal tetejére December 30.

A balkáni francia hadsereg csapatai bevonulnak Szegedre, és a Bánátban kordont vonnak a román és a jugoszláv hadsereg közé.

A Magyar Népköztársaság kormánya Fes­tetics Sándor gr.-ot hadügyminiszterré, Szabó Oreszt kormánybiztost a ruszin ügyek miniszterévé nevezi ki.